intTypePromotion=1

Quyết định 228/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
92
lượt xem
3
download

Quyết định 228/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 228/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định việc các tổ chức tín dụng Việt Nam gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 228/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H Sè  228/Q§­N H 5  N G µ Y  02­12­1993 C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N ­ T N N í C B A N  H µ N H  Q U Y  ® Þ N H  VI Ö C  C¸ C  T æ  C H ø C  T Ý N  D ô N G  VI Ö T   A M  G ä I  N V è N  C æ  P H Ç N  T õ  C æ  ® « N G   í C N G O µ I N THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­C¨n  LuËt tæ    cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  9­ Ch ph ng 30­ 1992; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc,Ph¸p  Önh  ©n   µng  îp      cø  l Ng h Nh n   l Ng h h t¸c x∙tÝn  ông  µ    d v C«ng    µichÝnh  tyt   c«ng  è  b theo  Önh  ña  ñ   Þch  éi ®ång   l c Ch t H  Nhµ   ícsè  n   37/LCT­ H§NN8   µ  è  v s 38/LCT­ H§NN8   µy  5­ ng 23­ 1990; ­ §îcphÐp  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹ C«ng    è     c Th t   ph t i  v¨n s 4300/KT  µy  8­ ng 28­ 1993; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    Þnh  Õ   µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V c¸c§ ch t   QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh  Öc      ®Þ vi c¸c tæ chøc  Ýn  ông  ÖtNam   äivèn    Çn  õcæ   «ng  ícngoµi". td Vi   g  cæ ph t  ® n  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô     Þnh  Õ   µichÝnh, c¸c   tr V c¸c § ch t      Thñ  ëng  n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   ícTrung  ng, Gi¸m  c    tr ®¬ v thu   h Nh n   ¬  ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, c¸c Chñ   Þch  éi  ng  h Nh n     ph     t H ®å qu¶n  Þ tæ  tr   chøc  Ýn  ông  ÖtNam     µnh  td Vi   thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Q U Y  ® Þ N H VI Ö C  C¸ C  T æ  C H ø C  T Ý N  D ô N G  VI Ö T  N A M  G ä I V è N  C æ  P H Ç N  T õ  C æ   ® « N G   í C N G O µ I N (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 228/Q§­NH5   µy  12­ ng 02­ 1993 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n CH ¬NG   I §IÒU  KHO¶N   CHUN G §i Ò u    èit ng  îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  äivèn    Çn  1. §  î ®   h Nh n   ph g  cæ ph tõ    «ng  íc ngoµi theo  cæ ® n    b¶n Quy  nh   µy, bao  å m     chøc  Ýn  ®Þ n  g c¸c tæ  t dông  ÖtNam   Vi   sau  y: ®© 1.Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn;   h th m   ph 2.C«ng    µichÝnh    Çn.   tyt   cæ ph
  2. 2 §i Ò u 2. Cæ   «ng  íc ngoµi bao  å m     Ó  ©n,  ® n    g c¸c th nh ph¸p  ©n  îc nh ®  hiÓu  theo c¸c®iÒu     9,11 cña    b¶n  quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u  3.  èn  ãp    Çn  ña    «ng  íc ngoµi b»ng  «la  ü   V g cæ ph c cæ ® n    ® M (USD)  hoÆc   ¹itÖ  ù do  ngo   t   chuyÓn  æi  ® kh¸c,® îc ® a  õ níc ngoµi vµo  µ      t      v ph¶iquy  æi  ®ång  Öt Nam     ® ra  Vi   (VND) theo  û gi¸mua   µo  Ng ©n   µng  t    v do  h Nhµ   ícc«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   ãp  èn. n  b t    i gv §i Ò u  Cæ   Õu  ña    «ng  ícngoµilµlo¹i ã      Ö nh     4.  phi c cæ ® n        ghitªn;m c gi¸ ghib»ng  ®ång"ViÖtNam.   "     §i Ò u    û  Ö  èn  ãp  ña    «ng  ícngoµiso  íivèn  iÒu  Ö  ña  5. T l v g c cæ ® n    v  ® lc tæ  chøc  Ýn  ông  ÖtNam: td Vi   ­M ét    ph¸p nh©n    hoÆc   ét  Ó  ©n  ícngoµitèi a  µ10; m th nh n      l  ® ­ Tæng   è  èn    Çn  ña  Êt c¶      «ng  íc ngoµi tèi®a   µ s v cæ ph c t   c¸c cæ ® n      l  30%. §i Ò u  Cæ   «ng  Ó  ©n  ícngoµikh«ng  îccïng  ng  êilµm  6.  ® th nh n    ®  ®å th   ®¹idiÖn    ph¸p nh©n  ícngoµit¹ m ét  chøc  Ýn  ông  ÖtNam.   n     i tæ  td Vi   §i Ò u  ViÖc    «ng  ícngoµichuyÓn    ícngoµilîtøc cæ   Çn  7.  cæ ® n    ra n         ph i hµng  n¨m  hoÆc   è  µis¶n  s t  cßn  ¹  li sau    chøc  Ýn  ông  Öt Nam   ∙  khi tæ  td Vi   ® thanh  ý,thùc hiÖn  l    theo  quy  nh  ña  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   µ  ®Þ c Lu   tn    i     v quy  nh  ña  µ   ícViÖtNam   Ò   ®Þ c Nh n     v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    CH ¬NG   II C¸C  êNG   îP  äI  è N TR HGV Mô C   I Tõ    «NG   íC  Cæ ® N NGO µI §i Ò u 8. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  Öt  h th m  ph Vi Nam   ã      iÒu  c ®ñ c¸c ® kiÖn sau  y   ã  Ó  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  ®© c th ®   ®è Ng h Nh n   x cho  äi g  vèn    Çn  õcæ   «ng  ícngoµi: cæ ph t  ® n  1. §∙ cã  êigian  ¹t®éng    n¨m      th   ho   trªn01  theo  Êy  Ðp  ¹t®éng    gi ph ho   do Thèng  c  ©n  µng  µ   íccÊp; ®è Ng h Nh n   2. Thùc  ¹ngtµichÝnh  µnh  ¹nh, kinh doanh  ã  Öu    tr     l m     c hi qu¶, cã  tÝn,   uy    cã  kh¶ n¨ng    iÓn; ph¸ttr 3.  ® îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  ùc  Ön  §∙    h Nh n   ph th hi nghiÖp  ô  ©n   v Ng hµng  i ngo¹i ®è   ; 4.Vèn  iÒu  Ö  Ön  ã  õ50  ûVND   ëlªn.   ® l hi c t   t   tr  
  3. 3 §i Ò u    ®èi t ng nícngoµisau  y  îcgãp  èn    Çn: 9. C¸c   î       ®© ®   v cæ ph 1. C¸c C«ng    u   , c¸c xÝ   ty ®Ç t     nghiÖp, C«ng    Ëp  oµn    ty,t ® kinh  Õ  íc tn  ngoµi; 2.Ng êinícngoµi.      Mô C  II Tõ  êIVIÖT  NG   NAM     íC  ë N NGO µI,Gè C   ÖT   VI §i Ò u    ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn, C«ng    µichÝnh    Çn  10. Ng h th m   ph   tyt   cæ ph cña  Öt  Vi Nam   Õu   ã      iÒu  Ön  n c ®ñ c¸c ® ki sau  y   ã  Ó  îc Thèng  c  ®© c th ®   ®è Ng ©n  µng  µ   ícCho  äivèn    Çn  õngêiViÖtNam     ícngoµi. h Nh n   g  cæ ph t      ën   1.§∙® îcThèng  c  ©n  µng  µ   íccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng;      ®è Ng h Nh n   gi   ho   2.Thùc  ¹ngtµi Ýnh  â rµng;   tr     ch r  3.Cã     kh¶  n¨ng    iÓn. ph¸ttr §i Ò u    èit ng gãp  èn    Çn  µthÓ  ©n  êiViÖtNam   nh   11. §  î   v cæ ph l  nh ng     ®Þ c    ícngoµi, èc  Ötcã  èc  Þch  ÖtNam   ën     g Vi   qu t Vi   hoÆc   èc  Þch  ícngoµi. qu t n  §i Ò u 12. Ng êi ViÖt Nam     íc ngoµigãp  èn    Çn  µo  chøc        ën     v cæ ph v tæ  tÝn  ông  Öt Nam   µiviÖc  ëng    Ýnh  d Vi   ngo   h c¸c ch s¸ch  ®∙icña  µ   íc ViÖt u    Nh n     Nam   i víi êiViÖtNam   nh      ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   ®è    ng     ®Þ cë n     tt  i   cßn  îc: ® 1.G ãp  èn    Çn    v cæ ph b»ng  ®ång" ViÖtNam   ã  ån  èc  ¹itÖ; "     c ngu g ngo   2.Uû   Òn    quy cho  ©n  ©n  ¹ ViÖtNam   µm  idiÖn  è  èn  ãp; th nh t  i   l ®¹   sv g   3.ChuyÓn  îng cæ   Çn    nh   ph cho    «ng  ÖtNam,    ã  cæ ® Vi   khic nhu  Çu; c 4.Thõa  Õ   èn    Çn    k v cæ ph theo LuËt ph¸p cña  ÖtNam.       Vi   CH ¬NG   I II THñ   ôC,  å   ¬, TR¸CH  T HS  NHIÖ M   ñ A     «NG   íC  O µI  µ C Cæ ® N NG V Cñ A   © N   µ NG   µ   íC  NG H NH N C¸C  Ê P C Mô C   I THñ   ôC,  å   ¬ T HS §i Ò u 13. B íc 1:  å   ¬    Êp  Êy  Êp  Ën      H s xin c gi ch thu nguyªn  ¾c  t cho  äi g  vèn    Çn  õcæ   «ng  ícngoµi, å m: cæ ph t  ® n   g 1. Ph¬ng  t¨ng vèn  iÒu  Ö  µ      ¸n    ® l v biªnb¶n  ¹ihéicæ   «ng  Ò     èn  §    ® v t¨ng v ®iÒu  Ö,trong®ã   ã  Öc  äivèn    Çn  õcæ   «ng  ícngoµi; l    c vi g   cæ ph t   ® n  2.Tê  ×nh cña  éi ®ång    tr   H  qu¶n  ÞvÒ   Öc    äivèn    Çn  ña    tr   vi xing   cæ ph c cæ ®«ng  ícngoµi. n 
  4. 4 §i Ò u 14. B íc 2: Hå   ¬    Êp  Êy  Êp  Ën    èn  iÒu  Ö  ã        s xin c gi ch thu t¨ng v ® lc vèn    Çn  ña    «ng  ícngoµi, å m: cæ ph c cæ ® n   g 1.Danh    s¸ch vµ  è  èn  Ïgãp  ña      «ng  ícngoµi;   s v s  c c¸ccæ ® n  2.C¸c    b¶n  ¨ng  ý  µ  ® k v cam   Õt  ãp  èn  ña  õng cæ   «ng  ícngoµi; kgvct ® n  3.C¸c    b¶n  ýlÞch tãm  ¾ttùkhaicña: l    t      ­ Th Ó   ©n    nh hoÆc   êi cã  ng   chøc  ô  v cao  Êt  ña    «ng  nh c cæ ® ph¸p  ©n   nh vµ  ña  êi®¹idiÖn  c ng     ph¸p nh©n  Õu  ã);   (n c ­Th Ó   ©n  µngêiViÖtNam     ícngoµivµ  êi® îcuû  Òn  ña  Ó    nh l      ën     ng     quy c th nh©n    Õu  ã); ®ã (n c Néi dung  ýlÞch tãm  ¾ttùkhaigå m:  ä      l    t      h tªn, nam   ÷,n¨m  n  sinh,n¬isinh,      nguyªn qu¸n,quèc  Þch,v¨n    t   b»ng, chøc  ô  ¹    v ti ph¸p  ©n  µ  ¹    chøc  nh v t i tæ  c¸c kh¸c,®Þa    chØ    óhiÖn  ¹ . c tr   ti B¶n  ý lÞch  ãm  ¾t tù khai ph¶i cã  l  t t        chøng  ùc  ña  ¬  th c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  ícm µ   êi®ã     óvµ  Ìm  n   ng   c tr   k theo b¶n  ôp  é  Õu    ch h chi hoÆc   Êy c¨n c­ gi     íc; 4. N Õ u   µ cæ   «ng    l  ® ph¸p  ©n,  nh ph¶igöi kÌm       c¸c b¶n  Ýnh  ch hoÆc     b¶n sao  ã    Ën  ña  ¬  c x¸c nh c c quan  c«ng  chøng  ¹  ícm µ     «ng  t i   cæ ® n ph¸p  ©n    nh ®ã ® Æt  ôsë  Ýnh,gå m: tr   ch   ­C¸c      v¨n b¶n  ph¸p lývÒ   µnh  Ëp;     th l ­B¸o    µi Ýnh  n¨m  Çn  Êt;   c¸o t   ch 03  g nh ­§iÒu  Ö;   l ­V¨n    b¶n  minh  chøng  Ò   Ýnh  îp ph¸p cña  ån  èn  ãp; vt h    ngu v g ­ Danh    s¸ch,chøc  ô  µ  a     v v ®Þ chØ  ña    µnh    c c¸c th viªnqu¶n  Þ vµ  iÒu  tr   ® hµnh; ­GiÊy  û  Òn  êi®¹idiÖn    u quy ng     ph¸p nh©n  Õu  êi®¹idiÖn    (n ng     ph¸p nh©n    t¹  chøc  Ýn  ông  Öt Nam   itæ  td Vi   kh«ng ph¶ilµ ngêicã  Èm  Òn       th quy cao  Êt) nh   do  êicã  Èm  Òn  ng   th quy cao  Êt cña  nh   ph¸p nh©n  ý    µ  ng  Êu;   k tªnv ®ã d 5. Trêng  îp  ã    Ó  ©n,    h c c¸c th nh ph¸p  ©n  ña  Öt Nam   ïng  ãp  èn  nh c Vi   c gv ph¶ibæ   ócc¸cv¨n b¶n,hå  ¬  ña    i t ng nµy    t        s c c¸c®è  î   theo quy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h cña  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n 6. Tê   ×nh  ña  éi  ng    tr c H ®å qu¶n  Þ vÒ   Õ   ¹ch  Õn    ãp  èn  µ  tr   k ho ti ®é g v v cam   Õt  Þu  k ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Öc  ùachän    «ng;   v vi l   cæ ® 7. C¸c  µiliÖu kh¸c nh»m   µm  â  ÷ng  Ên      t      l r nh v ®Ò nªu trªn,theo    yªu  Çu  c cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §iªu    íc3:Thùc  Ön  ãp  èn  µ  Ëp  å  ¬    Èn  vèn  iÒu  15. B     hi g v v l h s xinchu y  ® lÖ  íi. m 15.1.Sau    îc cÊp  Êy  Êp  Ën    khi ®   gi ch thu t¨ng vèn  iÒu  Ö  ã  èn      ® l c v cæ phÇn  ña    «ng  íc ngoµi,tæ  c cæ ® n    chøc  Ýn  ông  íi ® îc thu  Ën  èn  ãp  td m    nh vg cæ   Çn. ph  
  5. 5 15.2.K Õt  óc  Öc    th vi t¨ng vèn, Héi  ng      ®å qu¶n  Þ lËp  å  ¬    Þ  tr   h s ®Ò ngh Ng ©n  µng  µ   ícchuÈn  vèn  iÒu  Ö  íi, å m: h Nh n   y  ® lm   g 1.  ê   ×nh  ña  éi  ng  T tr c H ®å qu¶n  Þ,trong    ¼ng  nh   Ýnh  îp  tr   ®ã kh ®Þ t h ph¸p,hîp lÖ  ña    ån  èn  ãp;     c c¸cngu v g 2.Danh    s¸ch cæ   «ng  µ  è  èn  ùc gãp  ña  õng cæ   «ng.  ® v s v th   ct ® 15.3.Trêng  îp    «ng  íc ngoµi kh«ng  ùc hiÖn  ng  ¨ng  ý  µ    h cæ ® n    th   ®ó ® kv cam   Õt  ¹ bíc2,H«i ®ång  k t        i qu¶n  Þkh«ng  îcquyÒn  Êp  Ën  µ  tr   ®  ch thu v ph¶icã    v¨n b¶n    ×nh lªnThèng  c  ©n   µng  µ   íc,kÌm  gi¶itr     ®è Ng h Nh n   theo  å  ¬  ãit¹ h s n    i kho¶n 15.2 §iÒu  µy.   n §i Ò u  16. C¸c v¨n  b¶n  ña    «ng  íc ngoµi n Õu   c cæ ® n    b»ng  Õng  íc ti n  ngoµi,ph¶i lµ m ét       trong    c¸c thø  Õng: Anh,  ti   Ph¸p, §øc, Nga  Ìm      k b¶n  Þch  d b»ng  Õng  Öt Nam.  ti Vi   B¶n  Õng  ícngoµiph¶i® îcc¬  ti n        quan  ã  Èm  Òn  c th quy cña  íc ngoµi n¬i cæ   «ng    ó x¸c nhËn; b¶n  Þch  n     ® c tr       d b»ng  Õng  Öt nam   ti Vi   ph¶i ® îc c¬      quan  c«ng  chøng  ña  Öt Nam     Ën. B¶n  c Vi   x¸c nh   b»ng  Õng  íc ti n  ngoµivµ    b¶n  b»ng  Õng ViÖtNam   ã    Þnh  ti     c gi¸tr   nhau. Mô C   II TR¸CH  NHIÖ M   ñ A     «NG   íC  O µI  ¹ITæ   C Cæ ® N NG T   CHøC TÝ N   ô NG   ÖT  D VI NAM §i Ò u 17. Cæ   «ng  íc ngoµi cã  ® n    tr¸ch nhiÖ m:  ùc  Ön  ng  n     th hi ®ó ®¾ b¶n  ¨ng  ý  µ  ® k v cam   Õt  ãp  èn; cam   Õt  träng ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  kgv  k t«n    lu     v thõa nhËn  iÒu  Ö  ña  chøc  Ýn  ông  ÖtNam.   ® l c tæ  td Vi   §i Ò u    êng  îp thõa  Õ   18. Tr h  k hoÆc  sau  êigian 5  th     n¨m  Ó   õngµy  ãp  k t  g vèn,cæ   «ng  ícngoµimíi® îcchuyÓn  îng cæ   Çn.  ® n      nh   ph §iªu      «ng  ícngoµichØ  îctham    éi  ng  19. Cæ ® n    ®  gia H ®å qu¶n  Þ víi tr     sè  êi nhiÒu  Êt ¬ng  ng   nh t øng  íitû lÖ  èn  ãp  ña  Êtc¶      «ng  íc v     v g c t   c¸c cæ ® n  ngoµi so  íivèn  iÒu  Ö  ña  chøc  Ýn  ông, song    v  ® l c tæ  td   kh«ng  îc gi÷ chøc  ®   Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ. tr §iªu 20. Cæ     d«ng  Ó  ©n  th nh hoÆc   êi ®¹idiÖn  ña  ng     c ph¸p  ©n  íc nh n  ngoµi,kh«ng  îctham    µnh    éi ®ång    ®  gia th viªnH   qu¶n  Þ qu¸ haitæ  tr       chøc  Ýn  t dông  ÖtNam. Vi   §i Ò u 21. êng  îp    «ng  íc ngoµi gi÷   Tr h cæ ® n    chøc  ô  v tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  × Phã  ®è th   tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c)  nhÊt ph¶ilµngêiViÖt ®è thø           Nam,  èc  Þch  ÖtNam   µ    ót¹ ViÖtNam. Qu t Vi   v c tr     i  
  6. 6 Mô C   I II TR¸CH  Ö M   ñ A   © N   µ NG   µ   íC  NH C NG H NH N C¸C  Ê P C §i Ò u      22. Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬itæ  Ng h Nh n     ph n   chøc  tÝn  ông  Æt   ôsë  Ýnh  µ ®¬n  Þ  Õp  Ën  µ  Èm     å  ¬    íc d ® tr   ch l  v ti nh v th trah s c¸c b   theo c¸c§iÒu        cña     13,14,15,16  b¶n  Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 23. Trong  êih¹n  ngµy  th   30  sau    Ën  y   ,  ng  ñ tôc khinh ®© ®ñ ®ó th     c¸cv¨n b¶n  éc hå  ¬  ña  çi bíc,Gi¸m  c       thu   s c m     ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ  íc Ng h nh n   tØnh, thµnh  è  ã    ph c tr¸chnhiÖ m   ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc,kÌm    tr Th ®è Ng h Nh n   hå  ¬  s theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u    24. Trong  êigian 30  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  th     ng k t   nh ®ñ h s theo    quy ®Þnh   ¹  ôc     ¬ng  µy, Vô   ëng  ô   t im I ch n   tr V c¸c  Þnh  Õ   µichÝnh  ã  § ch t   c tr¸ch  nhiÖ m   ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc cÊp  tr Th ®è Ng h Nh n   hoÆc   õ  èi cÊp  Êy t ch   gi   chÊp  Ën  thu nguyªn  ¾c, giÊy  Êp  Ën  t  ch thu t¨ng vèn  iÒu  Ö, chuÈn  vèn    ® l  y  ®iÒu  Ö  íicho  chøc  Ýn  ông. lm  tæ  td CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   èI  ïNG CU C §i Ò u  25. Êy  Êp  Ën   Gi ch thu nguyªn  ¾c, giÊy  Êp  Ën  t  ch thu t¨ng  èn  v ®iÒu  Ö  Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  l do  h Nh n   cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td chØ   ã    Þ c gi¸tr   trongn¨m  µichÝnh.   t  §i Ò u    êng  îp ph¸thiÖn  µiliÖu thuéc hå  ¬  ã  ù  26. Tr h    t      s c s man    ©n   tr¸ Ng , hµng  µ   ícsÏxö  ýtæ  Nh n     l   chøc  Ýn  ông  Öt Nam   td Vi   theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  47 Ph¸p  Önh  ©n  µng,Hîp      Ýn  ông  µ  l Ng h   t¸cx∙t d v C«ng    µichÝnh. tyt   §i Ò u    Öc  öa  æi, bæ   27. Vi s ®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n  ña  c b¶n quy  nh   ®Þ nµy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh. do  ®è Ng h Nh n   ®Þ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2