intTypePromotion=1

Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi khung giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   è  229/1999/Q§­T C H Q  n g µ y  ë H S 29  th¸ng 6 n¨ m  1999 V Ò  viÖc S ö a  ® æ i   k h u n g  gi¸ tÝnh thu Õ   T æ n g  côc  ëng t æng côc h¶i tr  quan ­ C¨n  thÈm    cø  quyÒn  nguyªn t¾c    vµ    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  quy ®Þnh   t¹  i§iÒu  NghÞ  7  ®Þnh  54/CP  ngµy  th¸ng 8  28    n¨m  1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu; ­ C¨n  §iÒu  QuyÕt  cø  3  ®Þnh  918­TC/Q§­TCT  ngµy  th¸ng 11  11    n¨m   1997 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban hµnh  B¶ng    gi¸mua    tèithiÓu  i t¹  cöa  khÈu; ­ C¨n  vµo    cø  B¶ng    gi¸ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 590A/1998/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng4  29    n¨m  1998 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh; Bé    ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  KiÓm       trathu thuÕ  XNK   Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. §iÒu  chØnh gi¶m    gi¸tÝnh thuÕ    Æt   c¸c m hµng  m¸y  xe  hiÖu  DREAM   100  l lo¹  (l   i ) thÊp  quy ®Þnh  i t¹ B¶ng    gi¸mua     tèithiÓu ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  590A/1998/Q§­ BTC  ngµy  th¸ng 4  29    n¨m  1998 cña  tr Bé  ­ ëng  TµichÝnh  Bé    trong ph¹m      vi10%   thÓ  cô  lµ: "Xe  m¸y  nh∙n hiÖu    HONDA: ­Lo¹iDream      100  llo¹ thÊp:1.170  (l   i )     USD/chiÕc" §iÒu 2. Khung   gi¸nµy thay thÕ khung    Æt   gi¸m hµng cïng  iquy  lo¹  ®Þnh   iB¶ng    t¹  gi¸ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh   590A/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy 29/04/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  ¸p  Bé    vµ  dông  thèng nhÊt sau 15  ngµy  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu 3. C¸c  ¤ng  Côc  ëng  tr Côc kiÓm     tra thu thÕ  XNK,    Côc  ëng  tr Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.                 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2