intTypePromotion=1

Quyết định 23/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 23/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 3 Km0 - Km69 đoạn Cầu Đuống - Thái Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  23/1999/Q§/BT C   ë tµi n g µ y 03  th¸ng 3 n¨ m  1999 V Ò  viÖc b a n  h µ n h  m ø c  thu p h Ý   s ö  d ô n g  q u èc lé 3 K m 0  ­ K m 6 9  ® o¹n C Ç u  §uè n g  ­ T h¸i g u yªn  N B é  tr ëng bé tµi Ýnh   ch C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, C¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/01/1999 cña    ChÝnh  phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch Nhµ      níc; Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Giao  Bé  th«ng vËn    t¶i(C«ng v¨n  328/GTVT   sè  ngµy  29/1/1999), Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, quy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc     thu phÝ sö  dông  quèc    Km   ­Km   ®o¹n  lé3  0   69  CÇu   §uèng     ­Th¸iNguyªn. §iÒu     îng    2: §èit thu,viÖc  chøc    tæ  thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  tiÒn  phÝ  dông  êng  sö  ® quèc    ®o¹n  lé 3  CÇu  §uèng      ­ Th¸iNguyªn  thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   57/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy 27/4/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  chÕ  ®é  thu phÝ  cÇu  ® êng cña Nhµ  níc qu¶n lý,  Th«ng t  sè  75/1998/TT­ BTC  ngµy  2/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn söa  æi,    ® bæ sung ®iÓm  1.d,  môc  A, phÇn  IV vµ ®iÓm  3.n,  môc  I Th«ng t  sè sè  57/1998/TT­ BTC  ngµy  27/4/1998 cña  Bé  Tµi chÝnh  vµ  Th«ng  t sè   05/1999/TT/BTC  ngµy  13/1/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn söa  æi, bæ   ®   sung ®iÓm   môc   3  ITh«ng   57/1998/TT/BTC  tsè  ngµy 27/4/1998. §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    15/3/1999.   §iÒu      4: Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, ®¬n  ® îc   vÞ    Bé Giao th«ng vËn    t¶igiao nhiÖm   tæ  vô  chøc  phÝ  thu  quèc    ®o¹n  lé 3  CÇu   §uèng  Th¸iNguyªn  c¸c  quan  ªnquan  ­    vµ  c¬  li   chÞu tr¸ch nhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 bi Ó u  m ø c  thu p h Ý  s ö  d ô n g  q u è c lé 3 K m  0 ­ K m  6 9  § o¹n C Ç u  ® u è n g  ­ T h¸i g u yªn  n (Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  23/1999/Q§/BTC  sè  ngµy th¸ng03    n¨m 1999 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    §¬n  tÝnh:®ång/l /xe vÞ    ît   TT §èit      îng thu phÝ Møc  thu 1 Xe  m¸y    i c¸clo¹  500®/l   ît 2 VÐ  th¸ng ¸p    dông  cho  m¸y  xe  cña  CBCNV   lµm, häc  ®i    sinh 10.000®/th¸n   ®i häc    t¹ ®Þa  i ph¬ng  Æt      ® tr¹m thu phÝ, hµng    ngµy  ph¶iqua    g tr¹m 3 Xe  lam,m¸y    kÐo,c«ng    n«ng,b«ng    sen 4.000®/l ît 4 Xe  t«thiÕtkÕ    «      ®Ó chë  ngêic¸clo¹ :     i ­Xe    con          chç) c¸clo¹ (lo¹díi i i 7  7.000®/l ît ­Xe    chç    tõ7  ngåi®Õn   ghÕ    11  ngåi 10.000®/l ît ­Xe    chç    tõ12  ®Õn   chç  30  ngåi 15.000®/l ît ­Xe    chç    tõ31  ®Õn   chç  50  ngåi 20.000®/l ît ­Xe    chç    tõ51  ngåitrëlªn     25.000®/l ît ­Xe    buýtc«ng    céng 10.000®/l ît 5 Xe  chë  hµng: ­Xe  träng t¶i   tÊn   cã      2  díi 7.000®/l ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      2  ®Õn     tÊn tõ díi4  10.000®/l ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      4  ®Õn     tÊn tõ díi10  15.000®/l ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      10  ®Õn     tÊn tõ díi15  30.000®/l ît ­ Xe  cã träng t¶i  tõ 15 tÊn ®Õn  díi  18 tÊn vµ xe chë  50.000®/l ît container20fi   t ­ Xe  träng t¶itõ 18    cã        tÊn      xe  trëlªnvµ  chë Containertõ 40  100.000®/l     ît fi trëlªn     t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2