intTypePromotion=1

Quyết định 23/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
72
lượt xem
6
download

Quyết định 23/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  23/2000/Q§/BT C   ën n g µ y 21  th¸ng 2 n¨ m  2000 B a n  h µ n h  bi Ó u   ø c  thu p h Ý,  m lÖ p h Ý  q u ¶ n  lý ch Êt lîng v Ö   sinh a n  toµn thùc p h È m B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    ­ C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  4  ®Þnh  86/CP ngµy  8/12/1995 "VÒ  viÖc ph©n   c«ng  tr¸chnhiÖm    qu¶n    lýNhµ        níc®èi víichÊtl    îng hµng  ho¸"; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  14/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 4/2/1999 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc thµnh lËp Côc qu¶n    lýchÊt l      îng,vÖ sinh an    toµn  thùc  phÈm   thuéc Bé  tÕ;   Y  ­ C¨n  ChØ   cø  thÞ  08/1999/CT­ sè  TTg ngµy  15/4/1999 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  t¨ng cêng c«ng    t¸cb¶o ®¶m  chÊt l   sinh an   îng,vÖ    toµn  thùc phÈm;   ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh   phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch Nhµ    níc; Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Y   vµ  Bé  tÕ  theo    ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc  thuÕ, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy BiÓu møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  qu¶n    lýchÊtl   sinhan   îng vÖ    toµn  thùc phÈm.   §èit    îng nép phÝ, lÖ    phÝ theo  møc    thu quy ®Þnh  i t¹  ®iÒu  nµy      lµc¸c tæ  chøc,c¸ nh©n      trong nícvµ  chøc,c¸ nh©n        tæ      nícngoµis¶n    xuÊt,kinh doanh,       nhËp khÈu thùc phÈm   îc c¬    ®   quan  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn thuéc ngµnh  Y  tÕ  qu¶n    lýchÊtl   sinh an   îng,vÖ    toµn  thùc phÈm.  
  2. 2 §iÒu    quan    2: C¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  qu¶n    lýchÊt l   sinh an   îng,vÖ    toµn  thùc  phÈm   îc trÝch  ®   tiÒn thu phÝ,  phÝ  íc khi nép  lÖ  tr     tiÒn vµo ng©n  s¸ch  nhµ        níc ®Ó chi phÝ  cho  c«ng  viÖc qu¶n    lý chÊt l vÖ    îng  sinh  toµn  an  thùc  phÈm   viÖc  chøc    vµ  tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ  theo  to¸n® îcduyÖt  dù      sau    cã  khi®∙  sù thèng  nhÊt b»ng      v¨n b¶n  cña  quan    c¬  TµichÝnh  cïng cÊp    nhng  møc trÝch  tèi®a    kh«ng    qu¸ 90%   (chÝn  ¬iphÇn  m   tr¨m)sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îc,sè  thu ®   cßn    l¹ ph¶inép  i   vµo ng©n  s¸ch nhµ      níctheo ch¬ng  ikho¶n,môc  lo¹   ,   cña môc  lôcng©n    s¸ch nhµ      nícquy  ®Þnh. C¬  quan  chøc  tæ  thu phÝ,  phÝ  tr¸chnhiÖm   khai,thu  lÖ  cã    kª    nép vµ  qu¶n    lýtiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo ®óng    quy ®Þnh    t¹ Th«ng   54/1999/TT­ i tsè  BTC   ngµy 10/5/1999 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  04/1999/N§­   CP ngµy  30/1/1999 cña ChÝnh phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc. §iÒu 3: QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy      c¸c quy  ký;B∙ibá    ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ qu¶n    lýchÊt l   sinh an   îng,vÖ    toµn  thùc phÈm         tr¸víi i quy ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy. §iÒu      4: Tæ chøc,c¸nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, lÖ    phÝ  qu¶n  lý chÊt l vÖ      îng  sinh an    toµn  thùc phÈm;    c¸c ®¬n  ® îc giao  vÞ    nhiÖm   tæ  vô  chøc  thu phÝ,  phÝ  c¸c c¬  lÖ  vµ    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸ch nhiÖm       thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  3. 3 P h ô  lôc 1:  M ø c  thu lÖ p h Ý   (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  23/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng2  21    n¨m 2000 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh)    Bé        TT Lo¹ih×nh  së    c¬  §¬n  vÞ Møc    thu (®ång) 1 LÖ  phÝ  cÊp giÊy chøng  nhËn  së    c¬  ®ñ ®iÒu  1 lÇn  50.000 kiÖn    vÖ sinh  toµn    an  ®Ó s¶n  xuÊt kinh doanh      cÊp thùc phÈm   2 GiÊy  chøng  nhËn  dông  ¸p  ch¬ng  tr×nh qu¶n    1 lÇn lý 50.000 chÊtl    îng theo HACCP   cÊp 3 GiÊy  chøng  nhËn    l« hµng thùc phÈm     ®¶m   1  b¶o  lÇn  50.000 chÊtl   sinh  îng vÖ  cÊp 4 GiÊy chøng nhËn  kÕt qu¶ kiÓm  nghiÖm  c¸c 1 lÇn    50.000 chØ    tiªu®¬n  lÎ cÊp 5 LÖ   phÝ  cÊp  ®¨ng  thùc phÈm   sè  ký    nhËp khÈu  1 lÇn  50.000 cÊp 6 LÖ  phÝ cÊp  ®¨ng  thùc  sè  ký  phÈm  s¶n xuÊt 1    lÇn  50.000 trongníc     cÊp
  4. 4 P h ô  lôc 2:  M ø c  thu p h Ý  kiÓ m  tra c¬ së s¶n x u Êt kinh d o a n h   v Ò   Ò u  kiÖ n   n  toµn v Ö  sinh  ®i a thùc p h È m (Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  23/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng2  21    n¨m 2000 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh    Bé    )        TT Néi dung    kho¶n  thu §¬n  vÞ Møc    thu (®ång) 1 C¬  së  s¶n  xuÊt kinh doanh  thùc  phÈm: 1.1C¬  së  cã  s¶n  l îng nhá  h¬n  20  lÇn/c¬së   160.000 tÊn/n¨m 1.2C¬  cã  së  s¶n îng tõ 20  l     ®Õn   nhá  h¬n  lÇn/c¬së   200.000 100 tÊn/n¨m 1.3C¬   cã  së  s¶n îng  100  l tõ  ®Õn  nhá  lÇn/c¬së   250.000 h¬n 500  tÊn/n¨m 1.4C¬   cã  së  s¶n îng  500  l tõ  ®Õn  nhá  lÇn/c¬së   350.000 h¬n 1000  tÊn/n¨m 1.5C¬   cã  së  s¶n îng  l h¬n 1000 tÊn/n¨m  lÇn/c¬së   400.000 trëlªn   2 Nhµ  hµng  uèng, bÕp   tËp  ¨n    ¨n  thÓ,  cöa hµng kinhdoanh    thùc phÈm   lÇn/c¬së   150.000 Riªng qu¸n ¨n uèng        b×nh  d©n lÇn/c¬së   40.000 3 PhÝ  xÐt duyÖt  s¬  hå  ®¨ng  chÊt l ®ång/mÆt  ký   ­ 500.000 îng thùc phÈm       nhËp khÈu  hµng 4 PhÝ  xÐt duyÖt  s¬  hå  ®¨ng  chÊt l ký   ­ lÇn/c¬së   100.000 îng thùc phÈm       s¶n  xuÊttrong níc       5 PhÝ  kiÓm     tra ®Þnh   vÒ   kú  chÊt îng l   Thu  b»ng 50%  møc  vÖ sinhan    toµn  thùc phÈm   lÖ phÝ  kiÓm cÊp  giÊy chøng    nhËn  c¬  së      ®¹ttiªuchuÈn vÖ  sinhan    toµn thùc   phÈm 6 PhÝ  kiÓm  tra chÊt l îng thùc phÈm   Thu b»ng  0,1%    gi¸ nhËp khÈu  trÞl«hµng,nhng        møc      thu tèithiÓu   kh«ng    díi 300.000  ®ångvµ    tèi ®a  kh«ng    qu¸ 10.000.000 ®ång  
  5. 5
  6. 6 P h ô  lôc 3: M ø c  thu p h Ý  kiÓ m   g hi Ö m  C¸c ch Ø   n tiªu  ch Êt lîng thùc p h È m (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  23/2000/Q§­ sè  BTC ngµy  21/2/2000 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    TT ChØ     tiªukiÓm    tra Møc    thu  (§ång/chØ    tiªu) 1 2 3 I C¸c  chØ    tiªukiÓm      travisinhvËt  1 ChuÈn  mÉu: bÞ          ­MÉu             láng, 10.000         ­MÉu   Æc                     ®          20.000 2 Tæng  vikhuÈn  sè    hiÕu  khÝ 25.000 3 Tæng  coli orms sè            thuËtMPN         Kü    30.000           thuËtCFU           Kü      40.000 4 Tæng  coli orm eacal sè            thuËtMPN         Kü    30.000           thuËtCFU         Kü    40.000 5 X¸c  ®Þnh  E.col i           thuËtCFU         Kü    40.000 6 Clostr ium per ringens id           Kü           thuËtèng   20.000         Kü           thuËt§æ     ®Üa 40.000 7 Staphylococcusaureus   40.000 8 Streptococcus feccal   is                 MÉu   láng, 30.000                 MÉu   Æc® 50.000 9 Tæng  bµo    sè  tönÊm   men­mèc 40.000 10 §Þnh  danh  nÊm   mèc 40.000 (cho mét  i   lo¹ ) 11 Bacil   luscereus 40.000 12 Pseudomonas  aeruginosa,Lister ,   ia 50.000 Campilobacter ia 13 X¸c  ®Þnh  salmonella 40.000 14 X¸c  ®Þnh  shigel la 40.000 15 Vibriocholera   40.000 16 Tæng  lactobaci l sè  l us 50.000 17 X¸c  ®Þnh  trøng giun (cho mét        mÉu) 20.000 18 X¸c  ®Þnh  ®¬n  bµo  (cho mét    mÉu) 30.000 19 X¸c  ®Þnh  trïngs¸n,s¸n (cho mét  Êu          mÉu) 25.000 II C¸c  . chØ        ®éc  tiªulýho¸ vµ  thùc phÈm   20 X¸c  ®Þnh  Èm ®é     PP.trängl      îng 20.000    PP.cÊtdung        m«i  30.000 21 X¸c  ®Þnh  chua,®é  ®é    axit 30.000 22 X¸c  ®Þnh   tûträng 25.000 23 Tro  tæng  sè 30.000
  7. 7 24 Tro kh«ng   tan trongaxit   35.000 25 Tro sunfat 40.000 26 T¹p chÊt(VËtlý)     30.000 27 ChÊt  x¬ 40.000 28 ChÊt  kh« 30.000 29 X¸c ®Þnh  PH:         GiÊy  qu× 10.000           PH mette 20.000 30 X¸c ®Þnh  etanol         PP.    töu kÕ 20.000         PP.        cÊt     30.000 31 X¸c ®Þnh  aldehyd 30.000 32 X¸c ®Þnh  ester 30.000 33 X¸c ®Þnh  metanol,  furfuro   laldehyt, îut¹p ,     r (PP.th«ng th   êng) cho mét  chØ  tiªu 40.000 34 X¸c ®Þnh  CO2: ®é   CO2       tùdo 30.000  CO2     kÕt  hîp 20.000 35 X¸c ®Þnh  hµm  îng tanin(PP.quang  l     phæ) 100.000 36 X¸c ®Þnh  hµm  îng cafein, l     nicot , in tar   120.000 37 ChØ   iot(trongdÇu, mì) sè        60.000 38 ChØ   xµ  sè  phßng  ho¸ 50.000 39 ChØ   peroxyt sè  50.000 40 ChÊt  ®¼ng:       ­PP.ho¸häc           50.000       ­PP.HPLC         100.000 41 ChÊt  chiÕt 30.000 42 Diacetyl :       ­KT.So          mÇu 40.000       ­KT.S¾c  khÝ         ký  80.000 43 X¸c ®Þnh  men  DiatazatrongmËt      ong 40.000 44 X¸c ®Þnh  glutenít   30.000 45 ChÊt îng Gluten l   30.000 46 X¸c ®Þnh  «ithiu: ®é               ­P.Ebe 20.000          ­P.H2S 30.000          ­P.kreiss    40.000 47 Alcaloi tglucosi  , t trong thùc phÈm     80.000 48 §êng  tæng  sè 40.000 49 §êng  ®¬n  tæng  sè 40.000 50 Saccaroza,Glucoza,Fructoza,Maltoza(cho 1            chØ  tiªu): 50.000 ­PP      ho¸ häc 100.000 ­PP    HPLC 51 X¸c ®Þnh   nit¬toµn  phÇn 50.000 52 X¸c ®Þnh   nit¬amin 20.000 53 X¸c ®Þnh   nit¬formol 20.000 54 X¸c ®Þnh   nit¬amoni¨c 20.000 55 X¸c ®Þnh  itæng  (PP.soxhlet lip   t sè  ) 60.000 56 §Þnh îng lip   l   itrong s÷a ¬i(PP.adam) t   t   30.000
  8. 8 57 Caroten tæng    sè 80.000 58 Beta caroten(PP.HPLC)     200.000 59 VitaminA    (PP.HPLC):                  ­Trong  thùc phÈm   200.000                  ­Trong  s÷a    mÑ   80.000 60 VitaminC   80.000 61 VitaminB1   100.000 62 VitaminB2    (PP.HPLC) 200.000 63 VitaminE    (PP.HPLC):              ­Trong  thùc phÈm   200.000              ­Trong  s÷a  mÑ  80.000    64 ChÊt  b¶o qu¶n  (cho mét    chÊt):              ­§Þnh  tÝnh 50.000              ­§Þnh îng l 100.000 65 PhÈm   mÇu   (cho mét    mÇu):              ­§Þnh  tÝnh 40.000              ­§Þnh îng (HPLC)  l   100.000 66 ChÊt  ngättæng      hîp (cho mét    chÊt):              ­§Þnh  tÝnh 40.000              ­§Þnh îng (HPLC)  l   100.000 67 C¸c chÊth¬ng    liÖu,tinhdÇu      (Cho  mét mÉu   ®¬n):              ­B¸n  ®Þnh îng l 100.000 68 C¸c chÊtphô      giakh¸c §Þnh îng ­PP.HPLC l    200.000 69 C¸c thuèc b¶o  thùc vËt:   vÖ         ­B¸n ®Þnh îng (SKBM) l   150.000      ­§Þnh îng (HPLC) l   250.000 70 Cho  mét chÊttiÕp theo (TBVTV):            ­B¸n ®Þnh îngl 50.000      ­§Þnh îng l 80.000 71 X¸c ®Þnh  hµm  îng kim  i l   lo¹ nÆng    (Pb,As,Cd,      Hg, Cu,  Zn, Co...    ) PP.cùc phæ  Cho  mét nguyªn tè   70.000 72 Hµm  îng ®éc      l   tètùnhiªntrong thùc phÈm         (cho mét    300.000 mÉu)   phãng    〈 73 Ho¹t®é  x¹◊, 200.000 74 Hµm  îng thuèc kh¸ng sinh (cho mét  l           mÉu)   ­PP.HPLC 300.000 75 Hµm  îng thuèc t¨ngträng(cho mét  l           mÉu)  PP.HPLC 300.000 76 Aflatoxin:  ­B¸n     ®Þnh îng l 100.000  ­§Þnh îng (HPLC)    l   200.000 77 §éc      tèvinÊm   kh¸c:  ­B¸n     ®Þnh îng l 100.000  ­§Þnh îng    l 200.000 78 Hµm  îng c¸cchÊtkho¸ng vµ    l         vikho¸ng NatriMagie,     ,   Caxi,Kali Phosphat,     ,  s¾t,Clo.. :   .  ­PP.ho¸häc      40.000  ­PP.     AAS   (cho mét    chØ  tiªu) 60.000 79 Hµm  îng nitratnitr  l     i(cho mét  , t   chØ  tiªu):      ­§Þnh  tÝnh 50.000      ­§Þnh îng   l   100.000
  9. 9 III Mét  c¸cchØ    sè    tiªukh¸c 80 Tinh bét   50.000 81 §é mÇu   ICUMSA  (quang    phæ) 40.000 82 §é mÞn 20.000 83 C¸c chØ        tiªuvËtlýkh¸c(PP.®Õn      trùctiÕp cho    mét  15.000 chØ  sè) 84 Kh¶ n¨ng      hótníccña  bét 40.000 85 ChØ   casein sè  40.000 86 ChØ   hoµ    sè  tan (trongs÷a)   40.000 87 §Þnh  danh  dÇu, mì    (PP.GCMS) 200.000 88 §é baume 25.000 89 Hµm  îng sunfi l   t 50.000 90 X¸c ®Þnh  ®éc  ®é  tÝnh  cÊp (LD50) 2.000.000 91 §é ®éc  ®éc  tÝnh m¹n 5.000.000 92 §Þnh îng Dioxin l   21.000.000 93 Hµm  îng ièttrongmuèi l        40.000 94 KiÓm   nghiÖm  c¶m  quan  (métchØ    tiªu) 5.000
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2