Quyết định 23/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
84
lượt xem
5
download

Quyết định 23/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è  23/2003/Q§­B T C   n g µy  25 th¸ng 2 n¨ m  2003 V Ò   viÖc ba n   µ n h  Q u y  t¾c,  h Bi Ó u   h Ý  vµ m ø c  tr¸ch n hi Ö m   ¶ o  hi Ó m  b ¾t b u éc  p b tr¸ch n hi Ö m  d © n  sù  c ña ch ñ  xe c¬ giíi B é   ëng bé   chÝnh tr tµi ­C¨n  Bé    cø  LuËt d©n  ngµy    sù  28/10/1995;   ­ C¨n  LuËt kinh doanh    cø      b¶o hiÓm   24/2000/QH10  sè  ngµy  th¸ng 12  9    n¨m  2000; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  115/1997/N§­   sè  CP ngµy 17/12/1997 cña ChÝnh   phñ  chÕ  b¶o  vÒ  ®é  hiÓm   b¾t  buéc  tr¸chnhiÖm    d©n  cña  sù  chñ  c¬  i xe  gií   ; ­ C¨n  NghÞ     cø  quyÕt  13/2002/NQ­   sè  CP ngµy 19/11/2002 cña ChÝnh  phñ  c¸cgi¶i vÒ      ph¸p kiÒm    chÕ      tiÕn tígi¶m  giat¨ngvµ      i dÇn    giao th«ng  tain¹n    vµ    ïnt¾c  giao th«ng.     Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  Tµi chÝnh    Vô    c¸c Ng©n   hµng  Tæ   vµ  chøc  TµichÝnh,   Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh nµy  Quy t¾c,BiÓu    phÝ  vµ  møc  tr¸chnhiÖm    b¶o  hiÓm  b¾t  buéc tr¸chnhiÖm    d©n  cña  sù  chñ  c¬  i xe  gií . §iÒu  QuyÕt  2:  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng  c«ng  vµ  b¸o  thay thÕ    cho QuyÕt  ®Þnh  299/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy  16/3/1998   cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ban  hµnh Quy  t¾c, BiÓu    phÝ  møc  vµ  tr¸chnhiÖm     b¶o hiÓm   b¾t buéc tr¸chnhiÖm     d©n  cña  sù  chñ  c¬  iC¸c  xe  gií   . hîp ®ång  b¶o hiÓm   giao  ®∙  kÕt  íc ngµy  tr   QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùc vÉn  ® îctiÕp tôcthùc hiÖn          theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËtt¹ thêi®iÓm           i giao kÕt      hîp ®ång. §iÒu  3:    ëng    Vô tr Vô Tµi chÝnh  c¸c Ng©n  hµng  Tæ   vµ  chøc    Tµi chÝnh,Ch¸nh    V¨n phßng  TµichÝnh  Thñ  ëng    Bé    vµ  tr c¸c ®¬n  cã  ªnquan  vÞ  li   chÞu tr¸chnhiÖm    kiÓm    tra,gi¸m    s¸tviÖc    thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q u y  t ¾ c B ¶ o  hi Ó m  b ¾ t b u é c tr¸ch n hi Ö m  d © n  s ù  c ñ a c h ñ  x e c ¬ giíi (Ban  hµnh  theo QuyÕt    ®Þnh  23/2003/Q§­ sè  BTC ngµy  th¸ng2  25    n¨m 2003 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    C h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu     îng vµ  1. §èit   ph¹m      vi¸p dông 1. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm, chñ  c¬  ikÓ   chñ  lµ ngêi níc xe  gií  c¶  xe        ngoµi sö    dông  c¬  i     xe  gií trªnl∙nh thæ      níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt  Nam   nghÜa  thùc hiÖn  cã  vô    chÕ  b¶o  ®é  hiÓm   b¾t buéc  tr¸chnhiÖm     d©n sù  cña  chñ  c¬  i xe  gií . 2. ChÕ       ®é b¶o hiÓm  b¾t buéc tr¸chnhiÖm     d©n  cña  sù  chñ  c¬    xe  giíi trongQuy    t¾c nµy  bao gåm: ­ B¶o    hiÓm   tr¸chnhiÖm     êng    båith thiÖth¹ingoµihîp ®ång  xe c¬            do    giíi g©y    ra thiÖth¹ivÒ      ngêivµ      tµi s¶n      ®èi víingêithø    ba; ­ B¶o    hiÓm  tr¸chnhiÖm     d©n  cña  sù  chñ  c¬  i xe  gií ®èi      víithiÖth¹ivÒ      th©n thÓ  tÝnh  vµ  m¹ng cña hµnh kh¸ch theo hîp ®ång vËn chuyÓn  hµnh  kh¸ch. §iÒu      2. Gi¶ithÝch    tõng÷  Trong  Quy  t¾c  nµy,c¸ckh¸i       niÖm    díi®©y  îchiÓu  sau: ®   nh  1. Ngêi thø          ba: lµ nh÷ng  ngêi bÞ    thiÖth¹ivÒ       th©n thÓ  tµis¶n  vµ    do  viÖc  dông  c¬    sö  xe  giíg©y      i ra,trõnh÷ng  ngêisau:   ­L¸ixe,phô  trªnchÝnh        xe    chiÕc  ®ã; xe  ­Ngêitrªnxe  hµnh        vµ  kh¸ch trªnchÝnh      chiÕc  ®ã; xe  ­ Chñ  h÷u  trõtr   së  xe    êng  chñ  h÷u  giao  hîp  së  ®∙  cho ngêi kh¸c chiÕm      h÷u,sö    dông  chiÕc  ®ã.  xe  2.Hµnh    kh¸ch:lµnh÷ng      ngêi® îcchë    theo        trªnxe  hîp ®ång vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch thuéc c¸ch×nh        thøc quy    ®Þnh trong Bé    LuËt d©n    sù. 3. Møc     tr¸chnhiÖm     b¶o hiÓm:    tiÒn        lµ sè  tèi®a mµ doanh  nghiÖp b¶o  hiÓm   thÓ  cã  ph¶itr¶cho      thiÖth¹ivÒ      ngêivµ      tµis¶n  trong mçi  tain¹n    vô    x¶y  ra thuéc ph¹m        vitr¸chnhiÖm    b¶o hiÓm. 4. Hµnh ®éng  ý  cè  g©y  thiÖth¹i    êng    :lµ tr hîp mét ngêi nhËn    thøc    râ hµnh    vicña m×nh    sÏ g©y thiÖth¹icho      ngêi kh¸c mµ       vÉn  thùc hiÖn  mong    vµ  muèn hoÆc  kh«ng  mong  muèn, nhng    Æc     ®Ó m cho thiÖth¹ix¶y      ra. §iÒu    ®ång  hiÓm 3. Hîp  b¶o  GiÊy  chøng  nhËn  b¶o hiÓm   doanh  do  nghiÖp  cÊp  theo yªu cÇu      cña  ng­ êi® îcb¶o      hiÓm     lµb»ng chøng  kÕt    ký  hîp ®ång b¶o hiÓm  gi÷a chñ  c¬      xe  giíi vµ doanh  nghiÖp b¶o hiÓm. Néi  dung chÝnh  cña  GiÊy  chøng  nhËn b¶o 
 3. 3 hiÓm   îc quy  ®   ®Þnh  i t¹ Phô    Néi dung  lôc 1­    giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  23/2003/Q§­ sè  BTC  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    §iÒu    4. PhÝ  hiÓm   møc  b¶o  vµ  tr¸chnhiÖm    b¶o  hiÓm Doanh  nghiÖp b¶o  hiÓm   chñ  c¬    tr¸chnhiÖm   vµ  xe  gií cã  i   thùc hiÖn    b¶o  hiÓm  theo BiÓu phÝ  møc   vµ  tr¸chnhiÖm     b¶o hiÓm     tèithiÓu ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  23/2003/Q§­ sè  BTC  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    Doanh  nghiÖp b¶o  hiÓm   thÓ  cã  tho¶ thuËn    víichñ  ®Ó   xe  b¶o hiÓm   theo biÓu phÝ  møc   vµ  tr¸chnhiÖm     cao h¬n hoÆc   ph¹m      b¶o  virñiro  hiÓm   réng h¬n Quy  t¾c b¶o hiÓm,  BiÓu phÝ  møc   vµ  tr¸chnhiÖm     b¶o hiÓm  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  23/2003/Q§­ sè  BTC   cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    §iÒu    5. HiÖu    hiÓm lùcb¶o  HiÖu    lùc b¶o hiÓm  b¾t ®Çu   kÕt  vµ  thóc theo    quy ®Þnh      ghi trªnGiÊy  chøng nhËn  b¶o hiÓm. Doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm  chØ cÊp GiÊy chøng  nhËn  b¶o hiÓm     khichñ  c¬    ®ãng  phÝ  xe  gií ®∙  i ®ñ  b¶o  hiÓm     êng    tho¶ (trõtr hîp cã    kh¸cb»ng      v¨n b¶n). Trong    cßn  thêih¹n  hiÖu      lùcghitrong GiÊy    chøng nhËn b¶o  hiÓm, nÕu  cã  chuyÓn  sù  quyÒn  h÷u  mµ   së  xe  chñ  c¬  i xe  gií kh«ng  yªu    cã  cÇu huû bá  hîp ®ång    b¶o hiÓm   mäi  th×  quyÒn    lî b¶o  i hiÓm   ªnquan  li   ®Õn  chiÕc  ® îc xe    b¶o hiÓm   vÉn  cßn hiÖu        lùc®èi víichñ  c¬    xe  giímíi. i §iÒu    6. Huû  hîp ®ång  hiÓm bá    b¶o  Trêng hîp  yªu  cã  cÇu  huû  hîp  bá  ®ång  b¶o  hiÓm, chñ  c¬  i xe  gií  ph¶i  th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  doanh  nghiÖp  b¶o  hiÓm  biÕttr   ngµy.Trong    íc15    vßng  ngµy  tõngµy  15  kÓ    nhËn  îcth«ng    ®   b¸o huû    bá,nÕu  doanh nghiÖp  b¶o  hiÓm  kh«ng  ý  cã  kiÕn      th× hîp ®ång  b¶o hiÓm   Æc   m nhiªn® îchuû        bá,doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm  ph¶ihoµn      l¹ cho  i chñ  80%   xe  phÝ  b¶o hiÓm  cña    thêigian  huû      êng    bá, trõtr hîp trong thêih¹n        hîp ®ång  b¶o  hiÓm  ®ang  hiÖu    cã  lùc ®∙  x¶y  sù  ra  kiÖn  b¶o  hiÓm   ªnquan  li   ®Õn  chiÕc  cã  xe  yªu  cÇu huû  b¶o  bá  hiÓm. §iÒu    7. Tr¸chnhiÖm  chñ  c¬  i   cña  xe  gií 1. Khi yªu cÇu        b¶o hiÓm,  chñ  c¬    xe  gií ph¶ith«ng  ®Çy  vµ  i   b¸o  ®ñ  trung  thùc nh÷ng      néidung trong GiÊy      yªu cÇu  b¶o  hiÓm. 2.Khitai         giao th«ng  ra,chñ  c¬    n¹n   x¶y    xe  giíph¶icã  i   tr¸chnhiÖm:   2.1.Cøu    ch÷a,h¹n    chÕ thiÖth¹ivÒ      ngêivµ      tµis¶n,b¶o  hiÖn  êng    vÖ  tr tain¹n,b¸o      ngay  cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm     ®Ó phèihîp gi¶iquyÕt.Trong          vßng  ngµy  tõ ngµy  5  kÓ    x¶y  tain¹n      lýdo  ra    (trõkhicã    chÝnh  ®¸ng),chñ    xe  c¬  i gií ph¶i göi cho      doanh nghiÖp  b¶o hiÓm   th«ng b¸o    tain¹n (Phô      lôc 2: Th«ng  b¸o    tain¹n  yªu  vµ  cÇu    êng  ban  båith   hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  23/2003/Q§­ BTC  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh); Bé    2.2.Kh«ng  îc di chuyÓn, th¸o gì hoÆc     ®           söa ch÷a    tµis¶n    khicha  ý  cã  kiÕn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm,    êng    trõtr hîp lµm  vËy    nh  lµ cÇn thiÕt®Ó    
 4. 4 ®¶m  b¶o  toµn,®Ò   an    phßng  chÕ  h¹n  thiÖth¹icho      ngêivµ      tµis¶n  hoÆc   ph¶i   thi  hµnh theo yªu cÇu      cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn; 2.3.B¶o u    l quyÒn  khiÕu    chuyÓn  n¹ivµ  quyÒn ®ßi    êng  båith cho  doanh  nghiÖp  b¶o  hiÓm  trong ph¹m    tiÒn      visè  mµ doanh  nghiÖp b¶o hiÓm   båi ®∙    thêng kÌm  theo toµn  chøng      bé  tõcÇn  thiÕtcã  ªnquan.   li   3. Chñ  c¬      xe  gií ph¶itrung thùc trong viÖc    i         thu thËp  cung  vµ  cÊp      c¸c tµi liÖu,chøng      tõ trong hå  yªu    s¬  cÇu    êng  t¹o®iÒu  båi th vµ    kiÖn thuËn    lî cho  i doanh nghiÖp b¶o  hiÓm   trong qu¸ tr×nh x¸c minh          tÝnh ch©n  thùc cña        c¸c tµi liÖu,chøng      tõ®ã. 4. Trêng    hîp thay  æi  ® môc ®Ých  dông  theo  sö  xe  quy ®Þnh  i t¹ BiÓu  phÝ  møc  vµ  tr¸chnhiÖm    b¶o hiÓm   tr¸chnhiÖm    d©n  cña  sù  chñ  c¬    xe  giíban  i hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  23/2003/Q§­ sè  BTC   cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, Bé      chñ  c¬  iph¶i th«ng  xe  gií    b¸o ngay cho doanh nghiÖp  b¶o hiÓm  biÕt ®Ó     ®iÒu chØnh      phÝ  l¹tûlÖ  i b¶o hiÓm  cho    phïhîp. NÕu  chñ  c¬    xe  gií kh«ng  i thùc hiÖn    ®Çy  c¸c tr¸chnhiÖm   ®ñ      quy ®Þnh  trªnth×    doanh  nghiÖp b¶o  hiÓm   thÓ    cã  tõ chèimét    phÇn hoÆc  toµn  sè  bé  tiÒn båith     êng ¬ng  t øng    víithiÖth¹ido        lçi cña chñ  c¬    xe  giíg©y  i ra. §iÒu    8. Tr¸chnhiÖm  doanh    cña  nghiÖp  b¶o  hiÓm 1. H íng    dÉn  t¹o®iÒu  vµ    kiÖn thuËn      lî ®Ó chñ  c¬  i i xe  gií tham      gia b¶o  hiÓm. 2. Trong c¸c  tain¹n, nÕu   vô      xÐt thÊy  cÇn  thiÕt,doanh    nghiÖp  b¶o  hiÓm  ph¶iphèihîp chÆt            chÏvíichñ  c¬    c¸c c¬  xe  gií vµ    quan  i chøc  n¨ng  ngay  tõ ®Çu         ®Ó gi¶iquyÕt      tain¹n.Trêng    hîp cÇn  thiÕt,  doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm   ph¶i t¹m    øng ngay  nh÷ng    chi phÝ cÇn  thiÕt vµ    hîp   lý trong ph¹m    vi tr¸ch   nhiÖm  b¶o hiÓm   nh»m  kh¾c phôc mét c¸ch tètnhÊt hËu        qu¶    tain¹n. 3. Doanh    nghiÖp  b¶o hiÓm   tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp víi quan        c¬  c«ng an  ®Ó     thu thËp    c¸c giÊy    tê cÇn thiÕtcã  ªnquan    li   nh»m     x¸c ®Þnh nguyªn nh©n    vµ  møc  thiÖth¹icña  tai   ®é      vô    thuéc ph¹m    n¹n   vitr¸chnhiÖm    b¶o hiÓm. 4. Khi hå  båith     s¬    êng  ®Çy  vµ      ®ñ  hîp lÖ,doanh nghiÖp b¶o hiÓm   ph¶i  tiÕn hµnh    gi¶iquyÕt    êng    xÐt vµ    båith trong thêih¹n        gi¶iquyÕt    êng  båith quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  díi i 13   ®©y. C h ¬ n g  II q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §iÒu    9. Tr¸chnhiÖm  hiÓm   b¶o  Trong  ph¹m    vimøc  tr¸chnhiÖm     b¶o  hiÓm       ghitrªnGiÊy chøng  nhËn  b¶o  hiÓm, doanh  nghiÖp b¶o  hiÓm   tr¸chnhiÖm   cã    thanh    to¸ncho chñ  c¬  i xe  gií   sè tiÒn mµ     chñ  c¬    xe  gií ph¶ibåith i     êng  theo Bé    LuËt D©n   vÒ    sù  nh÷ng  thiÖt   h¹i®∙    x¶y   ra cho ngêithø  vµ    ba  hµnh  kh¸ch chuyªn chë    theo        trªnxe  hîp ®ång  vËn chuyÓn  viÖc  dông  c¬    do  sö  xe  gií g©y    thÓ: i ra cô  1.§èivíi       thiÖth¹ivÒ      ngêi:
 5. 5 Båi th   êng   chiphÝ      hîp lýcho viÖc cøu ch÷a,båidìng phôc          håisøc  khoÎ,   thu nhËp    thùc tÕ  mÊt    bÞ  hoÆc   gi¶m      sót,båidìng,ch¨m    sãc ngêi bÞ    íc   h¹itr   khichÕt,mai        t¸ngphÝ    .theo møc  lçi hîp lý.   .   ®é   cña chñ  c¬  i xe  gií . Chñ  vµ  xe  doanh  nghiÖp b¶o  hiÓm   thÓ  cã  tho¶ thuËn    lùa chän ph¬ng  ph¸p tr¶tiÒn ¸p dông          theo  B¶ng quy  ®Þnh    tr¶tiÒn båith     êng  thiÖth¹ivÒ      ngêi   (Phô    3    lôcsè  ­ B¶ng  quy  ®Þnh    tr¶tiÒn båith     êng  thiÖth¹ivÒ      ngêiban    hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  23/2003/Q§­ sè  BTC  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh). Bé    2. §èivíi       thiÖth¹itµis¶n:båith           êng  thiÖth¹ithùc tÕ        theo  møc  lçi ®é   cña  chñ  c¬  i xe  gií . 3. Chi    phÝ cÇn thiÕtvµ    hîp    lýnh»m  ng¨n ngõa, h¹n    chÕ  tæn thÊtli     ªn quan    tai     tívô    mµ chñ  c¬    chira; i n¹n xe  gií®∙    i Tæng     c¸c kho¶n    êng  chiphÝ  båi th vµ    nªu    trªnkh«ng    vîtqu¸ møc  tr¸ch   nhiÖm   b¶o hiÓm     ghi trong GiÊy    chøng nhËn  b¶o hiÓm   kh«ng    vµ  vîtqu¸ sè  tiÒn thùc tÕ      chñ  ph¶ibåith xe      êng  cho  nh©n  n¹n  theo hoµ    gi¶id©n  hoÆc   sù  quyÕt ®Þnh    cña    toµ ¸n. Trêng  hîp chñ  c¬  i xe  gií  tham      hîp  gia tõ 2  ®ång b¶o  hiÓm       trë lªn cho  cïng mét  c¬      tiÒn båith   xe  gií th× sè  i     êng  chØ  îctÝnh    ®   trªnmét    hîp ®ång  b¶o  hiÓm.  Doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm  cÊp  hîp ®ång b¶o hiÓm  ®Çu     tr¸ch tiªncã    nhiÖm    gi¶iquyÕt båith     êng  thu håisè  vµ      tiÒn båith     êng chia®Òu     cho      c¸chîp ®ång  b¶o hiÓm.  §iÒu    10. Gi¸m  ®Þnh  tæn  thÊt Mäi tæn thÊt  vÒ  tµi  s¶n thuéc tr¸ch nhiÖm  b¶o hiÓm  sÏ do doanh  nghiÖp b¶o  hiÓm  tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh  thiÖth¹i(trõkhicã          tho¶  thuËn  kh¸c)  víi chøng   sù  kiÕn cña chñ  c¬  ingêithø  hoÆc   xe  gií ,   ba  ngêi®¹idiÖn        hîp ph¸p  cña    cã  ªnquan      c¸cbªn  li   ®Ó x¸c®Þnh  nguyªn nh©n  møc  thiÖth¹ido      vµ  ®é      tai n¹n g©y    ra. Trêng    hîp chñ  c¬    xe  gií kh«ng  i thèng  nhÊt vÒ    nguyªn nh©n  møc    vµ  ®é  thiÖth¹ido      doanh  nghiÖp  b¶o  hiÓm     x¸c ®Þnh,    hai bªn    sÏ tho¶ thuËn  chän  gi¸m ®Þnh    thuËtchuyªn nghiÖp  viªnkü      thùc hiÖn    viÖc gi¸m  ®Þnh. KÕt  luËn  cña gi¸m  ®Þnh    thuËtchuyªn nghiÖp      ®Ó     viªnkü      lµc¨n cø  x¸c ®Þnh  thiÖth¹i    . Trêng  kÕt  hîp  luËn cña  gi¸m ®Þnh    thuËt chuyªn  viªnkü    nghiÖp  kh¸c víikÕt      luËn cña  gi¸m ®Þnh   viªnb¶o  hiÓm,  doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm   ph¶i chÞu      chi phÝ  gi¸m  ®Þnh.  Trêng  hîp kÕt  luËn cña  gi¸m  ®Þnh   viªn kü    thuËt chuyªn     nghiÖp  trïngvíikÕt      luËn  cña gi¸m ®Þnh   viªn b¶o  hiÓm,  chñ  c¬  i xe  gií ph¶i     chÞu    chiphÝ  gi¸m ®Þnh. Trong  êng  tr hîp  Æc   ® biÖt,nÕu     doanh  nghiÖp  b¶o  hiÓm  kh«ng thÓ  thùc  hiÖn  îc viÖc  ®   lËp  biªn b¶n    gi¸m ®Þnh,  th×  thÓ  cã  c¨n  vµo      cø  c¸c biªn b¶n,kÕt    luËn cña    quan  c¸c c¬  chøc n¨ng  thÈm  cã  quyÒn  c¸chiÖn    vµ    vËt thu  ® îc (¶nh    chôp, lêikhaicña          c¸c bªn  li   cã  ªnquan) ®Ó       x¸c ®Þnh  nguyªn nh©n  vµ møc  thiÖth¹i ®é    . §iÒu        hiÓm 11. Lo¹itrõb¶o  Doanh  nghiÖp b¶o hiÓm  kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm     êng    båi th thiÖt h¹i     g©y    ra trong c¸ctr     êng    hîp sau:
 6. 6 1. Hµnh    ®éng  ý  cè  g©y thiÖth¹icña      chñ xe/l¸xe, hoÆc       i cña ngêi bÞ    thiÖth¹i;   2.Xe    kh«ng  giÊy chøng  cã    nhËn  kiÓm  ®Þnh  toµn  thuËtvµ  an  kü    m«i  ­ tr êng  (®èivíi i yªu cÇu        lo¹ xe    ph¶icã);   3. L¸ixe      kh«ng  giÊy phÐp    hîp lÖ  cã    l¸ xe    (®èivíi i c¬    i       lo¹ xe  gií b¾t  i buéc  ph¶icã    giÊy phÐp        cã    l¸ xe);l¸ xe  nång  cån,r         i i ®é    îu,bia vîtqu¸ quy ®Þnh cña  ph¸p    luËthiÖn  hµnh, khicã      kÕt  luËn b»ng  b¶n  v¨n  cña  quan  c¬  nhµ    níc cã  thÈm  quyÒn  hoÆc   c¸cchÊtkÝch  cã      thÝch kh¸cmµ     ph¸p luËtcÊm   dông;     sö  4. Xe  dông      sö  ®Ó ®ua thÓ  thao,®ua  tr¸phÐp, ch¹y thö sau      xe   i       khisöa  ch÷a      tho¶ thuËn  (trõkhicã    kh¸c); 5.Xe  vµo  êng    ®i  ® cÊm,  khu  vùc  cÊm; 6.ThiÖth¹icã        tÝnh  chÊtg©y      ra hËu qu¶    gi¸ntiÕp nh:gi¶m      ¬ng      gi¸trÞth m¹i,thiÖth¹ig¾n            liÒn víiviÖc  dông  khaith¸ctµi sö  vµ        s¶n  thiÖth¹i; bÞ    7.ThiÖth¹i®èi víi             s¶n  mÊt  tµi bÞ  c¾p  hoÆc   cíptrong tai bÞ        n¹n; 8.ChiÕn    tranh vµ      c¸cnguyªn nh©n ¬ng    chiÕn    t tùnh  tranh; 9. ThiÖt h¹i®èi            víitµis¶n  Æc   ® biÖt bao    gåm: vµng    quý, tiÒn, b¹c,®¸      c¸clo¹ giÊy têcã      tiÒn,®å     i     gi¸trÞnh    cæ,  tranh¶nh    quý hiÕm,        thihµi,hµicèt. §iÒu    s¬    12. Hå  yªu cÇu    êng båith Hå  båith s¬    êng  bao  gåm     c¸cgiÊy têsau:     1. Th«ng  tain¹n  yªu    b¸o    vµ  cÇu    êng  båith (Phô      lôc2­ Th«ng  tain¹n b¸o      vµ yªu cÇu    êng  båi th ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  23/2003/Q§­ sè  BTC   cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh). Bé    2. C¸c    giÊy    tê chøng minh thiÖth¹ivÒ       ngêi nh    GiÊy chøng  ¬ng  th cña  n¹n nh©n, GiÊy      ra viÖn,PhiÕu  æ   c¸c giÊy    ªnquan    m vµ    tê li   ®Õn       c¸c chiphÝ  ch¨m sãc,cøu    ch÷a,GiÊy    chøng    tö cña  nh©n, c¸c chøng    n¹n      tõ ®iÒu      trÞ,chi phÝ mai  t¸ng. 3. C¸c    giÊy    tê chøng minh thiÖth¹itµis¶n  ho¸        nh  ®¬n söa  ch÷a, thay     míi tµis¶n  thiÖth¹ido        bÞ      tain¹n;c¸c giÊy        tê chøng minh      c¸c chi phÝ cÇn  thiÕtvµ          hîp lýmµ chñ  ®∙        xe  chira ®Ó gi¶m  thiÓu tæn      thÊthay    ®Ó thùc hiÖn    chØ  dÉn cña doanh  nghiÖp b¶o  hiÓm. 4. B¶n    kÕt luËn ®iÒu      tratain¹n cña c«ng    an, trong tr   êng    hîp kh«ng  cã  kÕt luËn ®iÒu      cña  tratain¹n  c«ng    an, viÖc    êng      vµo  båith sÏc¨n cø  Biªn b¶n    gi¸m ®Þnh  cña  doanh  nghiÖp b¶o hiÓm. C h ¬ n g  III Gi¶i q u y Õt tranh c h Ê p
 7. 7 §iÒu    13. Thêih¹n      yªu cÇu,thanh    khiÕu      êng   to¸nvµ  n¹ibåith 1. Thêi h¹n      yªu cÇu    êng  båi th cña chñ  c¬  i mét  xe  gií   : n¨m      kÓ tõ ngµy  x¶y          êng    ra tain¹n,trõtr hîp chËm   do  trÔ  nguyªn nh©n    kh¸ch quan  bÊt kh¶    vµ    kh¸ng theo quy      ®Þnh  cña ph¸p luËt.   2. Thêi h¹n      thanh to¸n båi th     êng  cña doanh  nghiÖp b¶o hiÓm:  êi l¨m  m   (15) ngµy          kÓ tõ khi nhËn  îc hå  båi th ®   s¬    êng  ®Çy     hîp  vµ  ®ñ vµ  lÖ  kh«ng  kÐo      ngµy  dµiqu¸ 30  trong tr   êng    hîp ph¶itiÕn hµnh        x¸cminh  s¬. hå  Trêng  hîp  chèi båi th tõ      êng, doanh    nghiÖp b¶o  hiÓm  ph¶i th«ng    b¸o  b»ng    v¨n b¶n cho chñ  c¬    xe  gií biÕtlýdo    i     tõ chèibåith     êng  trong thêih¹n      30  ngµy  tõngµy  kÓ    nhËn  îchå  yªu cÇu    êng  ®   s¬    båith b¶o  hiÓm. 3. Thêi hiÖu      khëikiÖn      vÒ viÖc    êng  båi th b¶o hiÓm:  (3)n¨m      ba    kÓ tõ ngµy doanh nghiÖp  b¶o hiÓm  thanh to¸n båi th     êng  hoÆc     tõ chèibåi th     êng.   Qu¸        thêih¹n trªnmäi khiÕu    n¹ikh«ng cßn    gi¸trÞ. 4. Trêng      hîp ngêithø  hay    ba  hµnh kh¸ch theo      hîp ®ång vËn  chuyÓn  bÞ  thiÖth¹ivÒ      ngêivµ      tµis¶n  xe  gií ®∙  do  c¬    tham    i gia b¶o hiÓm  g©y    ra khiÕu  n¹itrùc tiÕp      ®ßi doanh nghiÖp  b¶o hiÓm       êng, doanh  ®ã båi th   nghiÖp  b¶o  hiÓm   tr¸chnhiÖm   ªnhÖ     cã    li   víichñ  c¬  i     xe  gií ®Ó gi¶iquyÕt    êng    båi th theo  ®óng    c¸cquy  ®Þnh    t¹ Quy  i t¾c  nµy. §iÒu  .Gi¶iquyÕt  14     tranh chÊp   Mäi tranh chÊp      ph¸tsinh tõ hîp      ®ång  b¶o hiÓm, nÕu kh«ng    gi¶iquyÕt  ® îc b»ng  ¬ng îng    th l gi÷a    c¸c bªn  ªnquan    îc ® a  Toµ  t¹  li   sÏ ®   ra  ¸n  iViÖt Nam     gi¶i  quyÕt.
 8. 8 Bi Ó u  p h Ý  v µ m ø c  tr¸ch n hi Ö m  b ¶ o  hi Ó m   tr¸ch n hi Ö m  d © n  s ù  c ñ a c h ñ  x e c ¬ giíi (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  23/2003/Q§­ sè    BTC     ngµy  25/2/2003    cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    1.Møc    tr¸chnhiÖm    b¶o  hiÓm 1.1 VÒ     ngêi:30  iÖu ®ång/ngêi(®èivíi   tr         ngêithø  vµ    ba  hµnh  kh¸ch theo    hîp ®ång    vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch)   1.2 VÒ       tµi s¶n:30  iÖu®ång/vô (®èivíi   tr         ngêithø    ba) 2. PhÝ    b¶o  hiÓm  (®èivíi       ngêithø  vµ    ba  hµnh  kh¸ch theo      hîp ®ång  vËn  chuyÓn hµnh kh¸ch) Sè  Lo¹ixe   PhÝ b¶o  hiÓm   TT n¨m (®ång) I M«     b¸nh: t«2  1 Tõ  cc    50  trëxuèng 50,000 2 Trªn 50    cc 55,000 II Xe  lam,m«     b¸nh,xÝch      t«ba    l«m¸y,xe    l«i 140,000 III Xe  t«kh«ng  «    kinhdoanh    vËn  t¶i A Xe  t«chë  «    ngêi 1 Lo¹ixe    chç    díi 6  ngåi 200,000 2 Lo¹ixe    ®Õn   chç    tõ6  11  ngåi 400,000 3 Lo¹ixe    ®Õn   chç    tõ12  24  ngåi 640,000 4 Lo¹ixe    chç    trªn24  ngåi 920,000 B Xe  t«chë  «    hµng    (xe t¶i) 1 D íi tÊn  3  340,000 2 Tõ  ®Õn   tÊn 3  8  670,000 3 Trªn 8    tÊn 930,000 C Xe  võa  chë  ngêivõa    chë  hµng  (Pickup) 470,000 IV Xe  t«kinh doanh  «      vËn t¶i A Xe  t«chë  «    ngêi 1 D íi chç   6  ngåitheo ®¨ng      ký 350,000 2 6 chç  ngåitheo ®¨ng      ký 430,000 3 7 chç  ngåitheo ®¨ng      ký 500,000 4 8 chç  ngåitheo ®¨ng      ký 580,000 5 9 chç  ngåitheo ®¨ng      ký 650,000 6 10 chç  ngåitheo ®¨ng      ký 730,000 7 11 chç  ngåitheo ®¨ng      ký 800,000 8 12 chç  ngåitheo ®¨ng      ký 880,000 9 13 chç  ngåitheo ®¨ng      ký 950,000 10 14 chç  ngåitheo ®¨ng      ký 1,030,000 11 15 chç  ngåitheo ®¨ng      ký 1,110,000
 9. 9 12 16 chç ngåitheo ®¨ng      ký 1,180,000 13 17 chç ngåitheo ®¨ng      ký 1,260,000 14 18 chç ngåitheo ®¨ng      ký 1,330,000 15 19 chç ngåitheo ®¨ng      ký 1,410,000 16 20 chç ngåitheo ®¨ng      ký 1,480,000 17 21 chç ngåitheo ®¨ng      ký 1,560,000 18 22 chç ngåitheo ®¨ng      ký 1,630,000 19 23 chç ngåitheo ®¨ng      ký 1,710,000 20 24 chç ngåitheo ®¨ng      ký 1,790,000 21 25 chç ngåitheo ®¨ng      ký 1,860,000 22 Trªn 25    chç  ngåi  1.860.000 +    20.000  x  (Sè chç­ chç) 25  B Xe  t« chë  «    hµng  t¶i) (xe  1 D íi tÊn  3  380,000 2 Tõ  ®Õn   tÊn 3  8  740,000 3 Trªn 8    tÊn 1,020,000 3.C¸c    quy ®Þnh  kh¸c 3.1 Xe    Taxi:       íi chç  ­D   6  tÝnh  b»ng  150%   cña phÝ  kinh doanh    chç  xe    díi6  quy ®Þnh  t¹ môc    i IV.A.1  ­  trªn 6  Xe    chç  tÝnh b»ng phÝ  kinh  xe  doanh cïng  chç  sè  ngåi quy    ®Þnh    t¹ môc  i IV.A 3.2 Xe    Buýt:    TÝnh  b»ng  phÝ  b¶o  hiÓm  cña  kh«ng  xe  kinh doanh    cïng  chç  sè  ngåi  quy ®Þnh    t¹ môc  I i II 3.3 Xe  t«chuyªn dïng   «         TÝnh  b»ng phÝ  b¶o  hiÓm  cña  chë  xe  hµng  kh«ng kinh doanh    vËn    t¶i cïng träng t¶i       quy ®Þnh   t¹ môc  I i II .B  * Riªng  chë  xe  hµng  ®«ng  l¹nh tÝnh    b»ng  phÝ  chë  xe  hµng  kinh cã    doanh  vËn    t¶icïng träng t¶i      quy  ®Þnh    t¹ môc  i IV.B 3.4 Xe    m¸y  chuyªn dïng    TÝnh  b»ng phÝ  b¶o  hiÓm  cña  chë  xe  hµng  kh«ng kinh doanh    vËn    t¶i díi tÊn   3  quy  ®Þnh    t¹ môc  I .1 i II .A 3.5 R¬    moãc:   TÝnh  b»ng 30%   phÝ  b¶o hiÓm   cña  kÐo    xe  r¬ moãc ®ã. 3.6 BiÓu    phÝ  ng¾n      h¹n,dµih¹n 3.6.1PhÝ    ng¾n h¹n Thêih¹n b¶o      hiÓm Møc phÝ    ¸p dông  (% phÝ  b¶o hiÓm  n¨m) D íi th¸ng  3  30% Tõ  ®Õn   th¸ng 3  6  60% Trªn 6    ®Õn   th¸ng 9  90% Trªn 9    ®Õn   th¸ng 12  100% 3.6.2PhÝ    b¶o  hiÓm     dµih¹n
 10. 10 Thêih¹n b¶o      hiÓm Møc phÝ    ¸p dông  (% phÝ  b¶o hiÓm   n¨m) Trªn 12    ®Õn   th¸ng 15  124% Trªn 15    ®Õn   th¸ng 18  144% Trªn 18    ®Õn   th¸ng 21  162% Trªn 21    ®Õn   th¸ng 24  160% Trªn 24    ®Õn   th¸ng 30  208% Trªn 30    ®Õn   th¸ng 36  240% (PhÝ  b¶o  hiÓm     trªn®©y  cha  bao  gåm   10%   thuÕ        Gi¸trÞgiat¨ng)
 11. 11 P h ô  lôc 1 N éi d u n g  giÊy c h ø n g  n h Ë n  b ¶ o  hi Ó m 1.Sè    giÊy chøng    nhËn  b¶o  hiÓm 2.Tªn    chñ  xe 3.§Þa    chØ 4.Sè    biÓn  kiÓm    (HoÆc  khung,sè  so¸txe  sè    m¸y) 4.Träng      t¶i(Sè  chç  ngåi/tÊn) 6. Môc    ®ich  dông  hoÆc   sö  xe  chñng  i (Ghi mét  lo¹ xe    trong nh÷ng      néi dung  sau): Xe  kinhdoanh    vËn  chuyÓn  kh¸ch li     ªntØnh Xe  buýtnéitØnh     Xe  Taxi Xe  kinhdoanh    vËn  chuyÓn  hµng  ho¸ Xe  chuyªn dïng   Xe  kh¸c 7.Thêih¹n b¶o        hiÓm: Tõ...  giê..ngµy.. . .../...   . . . /....  . §Õn... giê..    . .ngµy.. . ..... . . / ./.. 8.B¶o    hiÓm  tr¸chnhiÖm    d©n  b¾t  sù  buéc: 8.1 B¶o    hiÓm   tr¸chnhiÖm    d©n  cña  sù  chñ  ®èi víi xe      ngêithø    ba: Møc  tr¸chnhiÖm    b¶o  hiÓm  ­VÒ     ngêi ­Tµis¶n     8.2 B¶o    hiÓm   tr¸chnhiÖm    d©n  cña  sù  chñ  ®èi víi xe      hµnh  kh¸ch: ­Sè îng hµnh    l   kh¸ch: ­Møc    tr¸chnhiÖm    b¶o  hiÓm   (VÒ  ngêi) 9.B¶o    hiÓm    tùnguyÖn  kh¸c 10.Giê,phót,ngµy,th¸ng,n¨m            cÊp  b¶o  hiÓm 11.Tªn    doanh  nghiÖp  b¶o  hiÓm 12. N¬i cÊp      b¶o hiÓm:  Ngêi®¹idiÖn      doanh  nghiÖp  cÊp  b¶o  hiÓm     (Ký, ®ãng dÊu, ghirâ hä        tªn)
 12. 12 P h ô  lôc 2 Tªn d o a n h   g hi Ö p n C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m B ¶ o  hi Ó m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc T h « n g  b¸o tai n¹n v µ yªu c Ç u  b åi thê n g (Lu  quan  ý  träng:Ngêi         kª khaiph¶i®äc  vµ      kü  hiÓu    râ nh÷ng  cÇu  yªu  tr       íc khikª khai. Doanh     nghiÖp b¶o  hiÓm   thÓ    cã  tõ chèihoÆc     gi¶m  tiÒn  sè  båith   êng nÕu  nhËn  îcnéidung    ®     kª khaithiÕu trung thùc.)       Tªn   chñ  xe:. . ................................................ . . ............................................... §Þa  chØ:.. . .................................................. . . .................................................. .. . .............................. . . ..............................   §iÖn  tho¹i . ................ : . ................ BiÓn   sè   xe   tai  n¹n:. . ................ räng   t¶i sè   chç  . . ............... T ,  ngåi: . ....... . . ....... Nh∙n   hiÖu   xe:. . ................... . . ...................   §êi   xe:. . ................... . . .................. Hä      tªnl¸xe:. . ..................      sè:. . ...  i . . ..................GP l¸xe  . . i . . ...H¹ng:. . ... . . . . ... §Þa   chØ   li   hÖ:.. . ................................ iÖn ªn . . ...............................§   tho¹i . .... : . .... (* Tr   êng  hîp  nhiÒu  cã  giÊy chøng nhËn b¶o  hiÓm  TNDS  kh¸c  ph¶ith«ng b¸o ®Çy  ngoµinéidung            ®ñ      têkhainµy). GiÊy  chøng nhËn kiÓm  ®Þnh   toµn  thuËt vµ  an  kü    b¶o    vÖ m«i  êng  tr sè:. . ......Cã  . . .....  hiÖu    . . /.../.®Õn   . . ./.. .. lùctõ.. . ......  .. .. / ..... GiÊy   chøng   nhËn   b¶o   hiÓm   sè:. . ... Cã   hiÖu   lùc . . ..     tõ.. . ....... ®Õn.. / ..... . . /.../.. . . ./.. Tªn   doang   nghiÖp   b¶o  hiÓm:.. . ................................... . . ................................... N¬i  cÊp:.. . ................................................... . .................................................... Ngµy,   giêi,   n¬i   x¶y   ra   tai   n¹n:. . ................................... . . .................................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. Träng    sè  t¶ivµ  ngêitrªnxe    ra tai     lócx¶y         .. . .......... Ngêi n¹n:    . . .........   ..
 13. 13                                          .. . ..........                                            . . .......... . TÊn. C¬   quan     c«ng   an   gi¶i   quyÕt   tai   n¹n:. . ............................... . . .............................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. DiÔn  biÕn  nguyªn nh©n    vµ    tain¹n: .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . . . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . . . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... ..  . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . ..  .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. T×nh  h×nh  thiÖth¹i   : VÒ   ng­ êi: . .................................................... . . .................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . ..  .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . ..  VÒ     tµis¶n (NÕu    «    lµ xe  t« ph¶ighirâ      BiÓn  xe, Chñ  ­ Hä  tªn, sè    xe    vµ    §Þa  chØ,  §iÖn tho¹iSè    giÊy chøng  ,   nhËn b¶o hiÓm,    N¬i tham    giab¶o  hiÓm):  .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . . . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . ..
 14. 14 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. Ngêilµm    chøng  (Ghirâ Hä        tªn,®Þa chØ ngêichøng    kiÕn    tain¹n): .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. Yªu  cÇu    êng  ®Ò   båith vµ  xuÊtkh¸ccña      Chñ ph¬ng  tiÖn: .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. Cam  ®oan:T«ixincam         ®oan nh÷ng  Ngµy...    th¸ng..n¨m... .     . . . kª khaitrªn®©y         lµ ®óng  thùc  sù  vµ  Chñ   xe theo  hiÓu  sù  biÕt cña        t«i. NÕu  cã  (Ký    tªn,®ãng  dÊu) g×          sai, t«ixin chÞu  hoµn toµn tr¸ch   nhiÖm. Ngµy  .th¸ng.. .n ..   .   . ¨m.. . ..
 15. 15   Ngêikhaiký         tªn. P h ô  lôc 3 B ¶ n g  q u y  ® Þ n h  tr¶ tiÒn b åi thê n g  thiÖt h¹i Ò  n g êi  v ( p  ¸ dông  cho    êng  båith thiÖth¹ivÒ      ngêitheo Quy      t¾c b¶o  hiÓm b¾t buéc  tr¸chnhiÖm    d©n  chñ  c¬   (møc  sù  xe  gií i tr¸chnhiÖm      tèithiÓu)ban    hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  23/2003/Q§­ sè  BTC   ngµy  25/2/2003 cña  tr   Bé  ëng  Tµi  Bé  chÝnh)   ST Møc  thiÖth¹i ®é    T I.C¸c  êng      tr hîp sau  îcgi¶iquyÕt    êng  ®     båith ®Õn   30  iÖu®ång tr   01 ChÕt 30 02 Mï hoÆc   mÊt  hoµn  toµn    ¾t haim 03 Rèi lo¹nt©m      thÇn  hoµn  toµn kh«ng  thÓ ch÷a  îc ® 04 Háng  hoµn  toµn chøc  n¨ng nhaivµ    nãi 05 MÊt  hoÆc    liÖthoµn  toµn    hai tay      (tõ vai hoÆc   khuûu xuèng) hoÆc  hai ch©n  (tõ h¸ng hoÆc   ®Çu     gèixuèng) 06 MÊt  hai bµn  c¶    tay hoÆc     hai bµn  ch©n,  hoÆc   mÊt  mét  c¸nh    1  tay vµ  bµn  ch©n, hoÆc     mét c¸nh  tayvµ    mét  c¼ng  ch©n, hoÆc     mét  bµn    mét  tayvµ  c¼ng  ch©n. 07 MÊt  hoµn  toµn  kh¶  n¨ng lao ®éng  lµm  vµ  viÖc  (toµn bé  tªliÖt, th   bÞ     bÞ  ¬ng  dÉn  ®Õn  t×nh tr¹ng  n»m     êng  liÖtgi hoÆc   dÉn  ®Õn   tµn    tËt toµn  bé  vÜnh  viÔn) 08 C¾t  toµn  mét  phæi  mét  bé  bªn  vµ  phÇn  phæi bªn  kia II­   êng      tr c¸c hîp TH¦¥NG   TËT  PHËN Bé  Sè  tiÒn båi     Tõ...  . ®Õn   . ..   . A.  CHI  TR£N 09 MÊt mét c¸nh taytõvaixuèng          (th¸okhípvai)     23 26 10 C¾t    côtc¸nh taytõdíi           xuèng vai 21 24 11 C¾t    côt mét  c¸nh      tay tõ khuûu xuèng  (th¸o khíp     20 23 khuûu) 12 MÊt    tränmét  bµn    tayhay  n¨m ngãn cña mét bµn 18 21 13 MÊt  ngãn      4  taytrªnmét  bµn 12 15 14 MÊt ngãn    ngãn  c¸ivµ  trá 11 14 15 MÊt  ngãn  3  tay    : Ngãn   trá,ngãn gi÷a  ngãn  vµ  9 11 ®eo nhÉn 16 MÊt 1    ngãn    2  c¸ivµ  ngãn  kh¸c 11 12 17 MÊt  ngãn    1  1  c¸i vµ  ngãn  kh¸c 9 11 18 MÊt  ngãn    2  1  trávµ  ngãn  kh¸c 11 12
 16. 16 19 MÊt  ngãn    1  1  trávµ  ngãn  gi÷a  9 11 20 MÊt  mét  ngãn    mét ®èt  c¸i vµ    bµn 8 9 MÊt  mét  ngãn  c¸i 6 8 MÊt  ®èt  c¶  ngoµi 3 5 MÊt    ®èt  1/2  ngoµi 2 3 21 MÊt  mét  ngãn    mét  trávµ  mét  ®èt bµn 6 8 MÊt  mét  ngãn  trá 5 7 MÊt  ®èt 2  3 2    vµ  3 4 MÊt  ®èt  3 2 3 22 MÊt  trän  mét  ngãn  gi÷a  hoÆc   ngãn  ®eo  nhÉn  5 7 (c¶ mét    ®èt  bµn) MÊt  mét  ngãn  gi÷a hoÆc     mét  ngãn nhÉn 5 5 MÊt 2    ®èt  vµ  2  3 2 4 MÊt  ®èt  3 1 2 23 MÊt  hoµn  toµn  mét  ngãn    ®èt  ótvµ  bµn 5 6 MÊt  ngãn  c¶  ót 3 5 MÊt  ®èt  vµ  2  2  3 2 3 MÊt  ®èt  3 1 2 24 Cøng  khípb¶    vai 8 11 25 Cøng  khípkhuûu    tay 8 11 26 Cøng  khípcæ     tay 8 11 27 G∙y    tay can  lÖch  hoÆc   mÊt  x¬ng lµm    chi ng¾n  8 11 trªn3    chøc    cm vµ  n¨ng  quay  sÊp ngöa  h¹n chÕ  hoÆc     t¹othµnh  khípgi¶   28 G∙y x¬ng  c¸nh    cæ     tay ë  gi¶iphÉu, can    xÊu, h¹n    11 14 chÕ  ®éng  cö  khípvai   29 G∙y x¬ng  c¸nh tay   ­   Can    ®éng  tèt,cö  b×nh  êng th 5 8 ­   Can  xÊu,teo c¬     8 9 30 G∙y  x¬ng  2  c¼ng  tay 4 8 31 G∙y  x¬ng  1  quay  hoÆc   trô 3 6 32 Khíp gi¶2      x¬ng 8 11 33 Khíp gi¶1      x¬ng 5 6 34 G∙y ®Çu     díi x¬ng  quay 3 5 35 G∙y mám   tr©m  quay  hoÆc   trô 2 5 36 G∙y x¬ng   cæ tay 3 5 37 G∙y x¬ng  ®èt  bµn  (tuú møc       ®Õn     ®é tõ 1  nhiÒu  2 5 ®èt) 38 G∙y x¬ng  ®ßn:  ­Can    tèt 2 4 ­Can    xÊu,cøng    vai 5 8 ­Cã    chÌnÐp   thÇn  kinh mò   9 11 39 G∙y x¬ng  vai: b¶  ­G∙y      vì,khuyÕt phÇn    th©n  x¬ng 3 5 ­G∙y      vìngµnh  ngang 5 7 ­G∙y      vìphÇn  khípvai   9 12 40 G∙y x¬ng  ngãn   tay (tuú møc       ®Õn     ®é tõ 1  nhiÒu  1 4
 17. 17 ngãn) B.    chi díi 41 MÊt  ch©n    1  tõh¸ng  xuèng  (th¸okhíph¸ng  ®ïi)     1  23 26 42 C¸tcôt1            ®ïi:­1/3 trªn 21 24             ­1/3 gi÷a hoÆc                     díi 17 23 43 C¾t    ch©n      côt1  tõgèixuçng  (th¸okhípgçi)     18 21 44 Th¸o  khípcæ     ch©n  hoÆc   mÊt  bµn  1  ch©n 17 20 45 MÊt  x¬ng  sªn 11 12 46 MÊt  x¬ng  gãt 11 14 47 MÊt ®o¹n x¬ng chµy,  m¸c g©y  khíp gi¶ c¼ng  11 14 ch©n 48 MÊt  ®o¹n  x¬ng  m¸c 6 9 49 MÊt  ¾t    m c¸ch©n: ­M ¾t       c¸ngoµi 3 5                  ¾t                  ­M c¸trong 5 6 50 MÊt  5  c¶  ngãn  ch©n 14 17 51 MÊt  ngãn  ngãn  4  c¶  c¸i 11 14 52 MÊt  ngãn    4  trõngãn  c¸i 11 14 53 MÊt  ngãn,3­ 5 3    4­ 8 9 54 MÊt  ngãn,1­ 3 3    2­ 9 11 55 MÊt  ngãn    ngãn  1  c¸ivµ  2 6 8 56 MÊt  ngãn  1  c¸i 5 6 57 MÊt  ngãn  1  ngoµingãn    c¸i 3 5 58 MÊt  ®èt  1  ngãn  c¸i 2 4 59 Cøng  khíph¸ng   14 17 60 Cøng  khípgèi   9 12 61 MÊt  phÇn   línx¬ng  b¸nh   vµ    nhiÒu  chÌ  gií h¹n  i kh¶  14 17 n¨ng duçic¼ng    ch©n    trªn®ïi 62 G∙y ch©n  can  lÖch  hoÆc   mÊt  x¬ng lµm  ng¾n  chi ­ÝtnhÊt 5        cm 12 14 ­Tõ  ­5    3   cm 11 12 63 LiÖthoµn    toµn  d©y  thÇn  kinhh«ng    khoeo  ngoµi 11 14 64 LiÖthoµn    toµn  d©y  thÇn  kinhh«ng    khoeo  trong 8 11 65 G∙y  x¬ng   ®ïi 1/3  gi÷a  hoÆc     êng  díi(Tr hîp    phi m æ   îcthanh    ®   to¸nmøc    tèi ®a) ­Can    tèt 6 9 ­ Can    xÊu, trôclÖch,ch©n        d¹ng  hoÆc   khÐp, teo     9 12 c¬ 66 G∙y  trªnhay    1/3    cæ x¬ng    êng  m æ   îc ®ïi(Tr hîp  ®   thanh      to¸ntèi ®a) ­Can        tèt,trôcth¼ng 8 11 ­Can    xÉu,ch©n    vÑo, ®i    ®au, teo c¬     11 14 67 Khíp gi¶cæ       x¬ng  ®ïi 14 17 68 G∙y  x¬ng  2  c¼ng  ch©n  (chµy +    m¸c) 6 9 69 G∙y x¬ng  chµy 5 7 70 G∙y ®o¹n  m   m© chµy 5 8 71 G∙y x¬ng  m¸c 3 6 72 §øt g©n    b¸nh  chÌ 5 8
 18. 18 73 Vì x¬ng  b¸nh    êng    æ   chÌ(tr hîp m thanh      to¸ntèi®a) 3 6 74 Vì x¬ng  b¸nh    cøng  chÌ bÞ  khíp gèi hoÆc       teo c¶  8 9 tø ®Èu      (tuútheo møc    ®é) 75 §øt g©n    Achil       i le nèil¹ ) (®∙ 5 6 76 G∙y  x¬ng  ®èt  bµn  (tuú theo    møc     1  ®é tõ  ®Õn   2 4 nhiÒu  ®èt) 77 Vì x¬ng  gãt 5 8 78 G∙y x¬ng  thuyÒn 5 7 79 G∙y x¬ng ngãn ch©n  (tuú møc  ®é  tõ 1  ®Õn   1 4 nhiÒu  ®èt) 80 G∙y ngµnh  ngang  x¬ng mu 8 10 81 G∙y  ngåi ô  8 9 82 G∙y x¬ng  c¸nh chËu  bªn   1  6 9 83 G∙y  x¬ng  chËu  bªn,mÐo   2    x¬ng chËu  (tuú møc    12 18 ®é  ¶nh hëng  ®Õn   sinh®Î)   84 G∙y x¬ng  cïng:­Kh«ng      trßn    rèilo¹nc¬  3 5                 rèilo¹nc¬               ­Cã      trßn. 8 11 C.  ét sèng C   85 C¾t  cung  bá  sau    :­cña  ®èt  1  sèng 11 12               ­cña  ­3                  2   ®èt  sèng    trëlªn 14 18 86 G∙y  xÑp  th©n  ®èt  1  sèng (kh«ng    liÖttuû) 9 12 87 G∙y  xÑp  th©n 2    ®èt  sèng      trëlªn(kh«ng    liÖttuû) 14 18 88 G∙y    vìmám     gaihoÆc  mám   : bªn   Cña  ®èt  1  sèng 3 5 Cña  ­3  2   ®èt  sèng 8 14 D.  n∙o sä  89 KhuyÕt  x¬ng  (ch cã  sä  a  biÓu  hiÖn  thÇn  kinh,  t©m  thÇn) + §êng  kÝnh    cm díi6  8 12 + §êng  kÝnh    ­10  tõ6   cm 12 18 + §êng  kÝnh    cm trªn10  15 21 90 Rèi lo¹nng«n      ng÷  ¶nh  do  hëng  cña  vÕt  ¬ng    th ®¹i n∙o + Nãi  ngäng, nãi l½p      khã  kh¨n  ¶nh  hëng  ®Õn   9 12 giao tiÕp   + Kh«ng    îc(c©m)  tæn    nãi®   do  h¹ivïng Broca   18 21 + MÊt  kh¶  n¨ng  giao dÞch  b»ng  ch÷  viÕt (m¾t    17 21 nhËn  biÕtvÒ    ng«n  ng÷  tæn    do  h¹ivïng Wernicke   91 Létda    ®Çu   toµn  (1 phÇn  bé    theo tØ    lÖ) 14 17 92 VÕt  ng  n∙o hë: th sä    x¬ng  nøt r¹n bÞ    12 15 Lón x¬ng  sä 9 12 NhiÒu  m¶nh  x¬ng  s©u  ®i  vµo n∙o 15 18 93 ChÊn  ¬ng  n∙o kÝn th sä    +  vßm   (®êng    Vì  sä  r¹n nøt  êng, lâm  th   hoÆc     lón 6 9 x¬ng)
 19. 19 +  x¬ng  Vì  lan xuèng nÒn   kh«ng  liÖtd©y  sä  cã    9 12 thÇn kinhë    nÒn  sä +  x¬ng    Vì  lan xuèng nÒn      sä,liÖtd©y  thÇn  kinh ë    12 15 nÒn  sä 94 ChÊn  ¬ng  th n∙o + ChÊn  ®éng  n∙o 2 5 +    Phï n∙o 12 15 + GiËp    n∙o,dÑp  n∙o 15 18 + Ch¶y  m¸u  khoang    díinhÖn 12 15 + M¸u    tô trong sä    (ngoµimµng    cøng,trong mµng      9 12 cøng,trongn∙o)     E.  lång  ngùc 95 C¸tbá  2    1­ x¬ng  sên 5 6 96 C¾t  tõ3  bá    x¬ng  sên    trëlªn 8 11 97 C¾t  ®o¹n    bá  mçi x¬ng  sên 2 3 98 G∙y  ­2  1   x¬ng  sên 2 4 99 G∙y  x¬ng  3  sên    trëlªn 5 8 100 G∙y x¬ng  ®¬n  øc  thuÇn  (chøc n¨ng ph©n  vµ  tim  3 6 h« hÊp  b×nh  êng) th 101 MΠhoÆc     r¹nx¬ng  øc 3 5 102 C¾t toµn  mét  phæi bé  bªn  21 24 103 C¾t  nhiÒu  thuú  phæi  2  ë  bªn    , DTS  gi¶m    trªn 20 23 50% 104 C¾t nhiÒu  thuú phæi  1    ë  bªn 15 18 105 C¾t  thuú phæi 1    11 14 106 Trµn  dÞch, khÝ, m¸u      mµng   phæi (chØ  chäc    hót 1 3 ®¬n thuÇn)   107 Trµn  khÝ, m¸u    mµng  phæi    (phidÉn u  æ   l m cÇm   6 9 m¸u) 108 Tæn   ¬ng    th c¸c van    tim,v¸ch  tim  chÊn  ¬ng  do  th 15 18 (ch suy  a  tim) 109 Kh©u  mµng  ngoµitim:   PhÉu  thuËtkÕt    qu¶    h¹n chÕ 18 21 PhÉu  thuËtkÕt    qu¶  tèt 11 14 g. bông   110 C¾t toµn  d¹ dµy bé    23 26 111 C¾t ®o¹n    d¹ dµy 15 18 112 C¾t gÇn hÕt    ruétnon  (cßn      m) l¹díi i 1  23 26 113 C¾t ®o¹n    ruétnon 12 15 114 C¾t toµn  ®¹itrµng bé    23 26 115 C¾t ®o¹n    ®¹itrµng 15 18 116 C¾t  gan  bá  ph¶i®¬n    thuÇn 21 24 117 C¾t  gan    bá  tr¸®¬n  i thuÇn 18 21 118 C¾t  ph©n  thuú  gan, tuú  trÝ,sè îng  kÕt    vÞ    l vµ  12 18 qu¶  phÉu  thuËt
 20. 20 119 C¾t  tói bá    mËt 14 17 120 C¾t  l¸ bá   l¸ch 12 15 121 C¾t  ®u«itôy,l¸ch bá      18 21 122 Kh©u    lçthñng    d¹ dµy 8 11 123 Kh©u    lçthñng    ruétnon    (tuútheo møc  1      ®é  lçhay  9 14 nhiÒu    lçthñng) 124 Kh©u    lçthñng    ®¹itrµng 9 12 125 §ông rËp gan,kh©u    gan 11 14 126 Kh©u  l¸ vá    l¸ch 8 11 127 Kh©u  tôy 9 11 h. C¬    quan    tiÕtniÖu, sinh    dôc 128 C¾t  1  bá  thËn,thËn    cßn   l¹b×nh  êng i th 15 18 129 C¾t  1  bá  thËn,thËn    cßn  i tæn  ¬ng  l¹ bÞ    th hoÆc   21 24 bÖnh  lý 130 C¾t  phÇn  1  thËn    tr¸hoÆc   i ph¶i 9 12 131 ChÊn  ¬ng  th thËn    (tuú theo  møc  vµ  hoÆc   ®é  1  2  bªn) ­ NhÑ     (kh«ng ph¶ixö    Æc     lý® hiÖu,theo        dâidíi5  1 2 ngµy) ­ Trung    b×nh  (ph¶idïng    thuèc  Æc     ® trÞ,theo    dâi 3 5 trªn5    ngµy) ­N Æng       (cã ®ông  rËp,ph¶ican      thiÖp ngo¹ikhoa)     14 17 132 C¾t  phÇn  1  bµng quang 8 11 133 M æ  th«ng bµng  quang  vÜnh  viÔn 21 24 134 Kh©u   lçthñng  bµng  quang 9 11 135 MÊt  d¬ng    2    vËtvµ  tinhhoµn  ngêië  D íi tuæicha  con  55    cã  21 24 D íi tuæicã   55    con  råi 17 20 Trªn55    tuæi 11 12 136 C¾t  d¹ con  buång  bá    vµ  trøng 1  ë    bªn  ngêi D íi tuæicha  con  45    cã  18 21 D íi tuæicã   45    con  råi 9 12 Trªn45    tuæi 8 9 137 C¾t  ë  díi tuæi:1  vó  n÷    45    bªn 6 9                     2                       bªn 14 17           trªn45               tuæi:1    bªn 5 6                     2                       bªn 9 12 I.m ¾t   138 MÊt hoÆc   hoµn  mï  toµn  m ¾t 1  Kh«ng l¾p  îcm ¾t  ®   gi¶ 17 20 L¾p  îcm ¾t  ®   gi¶ 15 18 139 Mét  ¾t  lùccßn  m thÞ    ®Õn   1/10 9 14 140 Mét  ¾t  lùccßn    m thÞ    tõ2/10 ®Õn     4/10 4 6 141 Mét  ¾t  lùccßn    m thÞ    tõ5/10 ®Õn     7/10 2 5 142 MÊt hoÆc   hoµn  mï  toµn  m ¾t nhng  íckhix¶y  1    tr     24 27
Đồng bộ tài khoản