intTypePromotion=1

Quyết định 23/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định 23/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 23/2005/Q§­TTg  n g µ y   2 6   t h ¸ n g   0 1   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   t h µ n h   l Ë p   T æ   c « n g   t ¸ c  liªn ngµnh xö lý c¸c víng m¾c vµ kiÕn nghÞ  cña doanh nghiÖp vÒ thñ tôc hµnh chÝnh Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; §Ó  gióp Thñ  tíng ChÝnh phñ  tiÕp nhËn vµ  xö  lý  nh÷ng   víng m¾c, kiÕn nghÞ  cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh   phÇn kinh tÕ;  XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng, Chñ  nhiÖm V¨n phßng ChÝnh   phñ, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Thµnh lËp Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh gióp Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong viÖc tiÕp nhËn vµ  xö  lý  nh÷ng víng  m¾c, kiÕn nghÞ  cña c¸c doanh nghiÖp vÒ  c¸c thñ  tôc hµnh  chÝnh t¹i c¸c thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh, Hµ  Néi, H¶i Phßng,  §µ  N½ng vµ  tØnh Bµ  RÞa ­ Vòng Tµu (díi  ®©y gäi t¾t lµ  Tæ  liªn ngµnh). §i Ò u   2.   Tæ liªn ngµnh cã  c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n  nh sau: 1. Tæ chøc viÖc rµ  so¸t nh÷ng thñ  tôc hµnh chÝnh vÒ  c¸c lÜnh vùc: mÆt b»ng kinh doanh, thuÕ, h¶i quan, hµng  hãa xuÊt nhËp khÈu, ph©n bæ h¹n ng¹ch, lu th«ng hµng hãa  trong níc vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c, ph¸t hiÖn vµ   ®Ò  xuÊt víi  c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn xö  lý  nh÷ng thñ  tôc mµ   c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¸n bé c«ng chøc nhµ n íc c¸c cÊp cßn  tuú  tiÖn  ®Æt thªm,   ®ang g©y khã  kh¨n,  h¹n  chÕ  søc  c¹nh  tranh cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.  Tæ cã  nhiÖm vô   ®«n  ®èc, yªu cÇu c¸c bé, ngµnh vµ   ®Þa ph ­ ¬ng ph¶i cã  biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi, døt  ®iÓm c¸c  kiÕn nghÞ vµ nh÷ng víng m¾c ®ã. 2.   Nghiªn   cøu,   kiÕn   nghÞ   víi   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan nh÷ng vÊn  ®Ò  cÇn bæ sung, söa  ®æi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh hoÆc ban hµnh míi c¸c quy ®Þnh 
  2. 2 phï  hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ  vµ  yªu cÇu héi nhËp quèc  tÕ. 3. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c do Thñ tíng ChÝnh phñ  giao hoÆc do l∙nh  ®¹o c¸c c¬  quan tham gia Tæ liªn ngµnh  ®Ò nghÞ.  Tæ liªn ngµnh ®îc quyÒn chñ ®éng lµm viÖc víi c¸c Bé,  ngµnh Trung ¬ng, chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng c¸c cÊp thuéc  ®Þa  bµn c«ng t¸c vµ c¸c doanh nghiÖp, hiÖp héi doanh nghiÖp. §i Ò u   3.   Tæ liªn ngµnh do Bé  trëng, Chñ  nhiÖm V¨n  phßng ChÝnh phñ  lµm Tæ trëng, Vô  trëng Vô  C¶i c¸ch hµnh  chÝnh   thuéc   V¨n   phßng   ChÝnh   phñ   lµm   Tæ   phã   vµ   gåm   c¸c  thµnh viªn lµ 1 c¸n bé cÊp vô thuéc c¸c c¬ quan sau ®©y: 1. Bé Tµi chÝnh, 2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, 3. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, 4. Bé Th¬ng m¹i, 5. V¨n phßng ChÝnh phñ, 6. Phßng Th¬ng m¹i vµ  C«ng nghiÖp ViÖt Nam (Ban Ph¸p  chÕ), 7.   Mét   thµnh   viªn   lµ   l∙nh   ®¹o   ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè  cã  tªn t¹i §iÒu 1 tham gia Tæ liªn ngµnh  (khi gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c, kiÕn nghÞ t¹i ®Þa ph¬ng). Mçi c¬  quan nãi trªn  ®îc cö  chuyªn viªn trùc tiÕp xö  lý  c«ng viÖc tham gia nhãm chuyªn viªn th êng trùc cña Tæ  liªn ngµnh,  ®Æt díi sù  chØ  ®¹o trùc tiÕp cña Tæ phã  Tæ  liªn ngµnh. §i Ò u   4.  KÕ  ho¹ch lµm viÖc cña Tæ liªn ngµnh do Tæ  trëng quyÕt ®Þnh vµ cã sù ph©n c«ng cô thÓ. Tæ liªn ngµnh  ®îc sö  dông con dÊu cña V¨n phßng ChÝnh phñ   ®Ó  phôc vô  c«ng t¸c. Kinh   phÝ,   ph¬ng   tiÖn   cho   ho¹t   ®éng   cña   Tæ   do   V¨n   phßng ChÝnh phñ  b¶o  ®¶m vµ   ®îc bæ sung tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc. Tæ b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  t×nh h×nh vµ  kÕt qu¶  ho¹t ®éng ®Þnh kú hµng quý. Thêi   h¹n   c«ng   t¸c   cña   Tæ   liªn   ngµnh   tõ   ngµy   QuyÕt   ®Þnh nµy cã hiÖu lùc ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005.  
  3. 3 § i Ò u   5.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc kÓ  tõ  ngµy ký.  Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé trëng c¸c Bé:  Tµi chÝnh,  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t, Tµi nguyªn  vµ  M«i  trêng,  Th¬ng m¹i, Chñ  tÞch Phßng Th¬ng m¹i vµ  C«ng nghiÖp ViÖt  Nam   vµ   Chñ   tÞch   ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c   thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh, Hµ  Néi, H¶i Phßng, §µ  N½ng vµ  tØnh Bµ  RÞa ­ Vòng  Tµu chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2