Quyết định 23/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định 23/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2007/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2007/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 23/2007/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UBND QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Thông tư số 48/TT-BNV ngày 29/4/2005 Của Bộ Nội vụ "Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương"; Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-UB ngày 16 tháng 8 năm 2001 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quận, huyện quản lý nhà nước về du lịch: 1- Phòng Kế hoạch - Kinh tế quận, Phòng Kế hoạch - Kinh tế và Phát triển nông thôn huyện (sau đây gọi chung là Phòng Kế hoạch - Kinh tế quận, huyện) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện ngoài chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 13, Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, ban hành kèm theo quyết định số 92/2001/QĐ-UB ngày 23/10/2001 của UBND Thành phố; nay UBND Thành phố bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND quận, huyện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn quận, huyện; Phòng Kế hoạch - Kinh tế chịu sự quản lý trực tiếp của UBND quận, huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở ngành thành phố liên quan và của Sở Du lịch thành phố Hà Nội về lĩnh vực du lịch. 2- Nhiệm vụ, quyền hạn: 2.1- Tham mưu giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đu lịch trên địa bàn theo quy định của Nhà nước và Thành phố. 2.2- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phát triển du lịch trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của Thành phố trình UBND quận, huyện để trình UBND Thành phố phê duyệt và tham mưu giúp UBND quận, huyện tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  2. 2.3- Tham mưu giúp UBND quận, huyện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn theo quy định của Nhà nước và Thành phố. 2.4- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch trên địa bàn. 2.5- Nghiên cứu, đề xuất với UBND quận, huyện mô hình, biện pháp quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ di tích và danh lam thắng cảnh vệ sinh môi trường... tại các khu, tuyến, điểm du lịch. 2.6- Thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. 2.7- Được yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước, của Thành phố và thực hiện chế độ báo cáo UBND quận, huyện, Sở Du lịch Thành phố theo quy định. 2.8- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND quận, huyện giao. 3- Biên chế. UBND quận, huyện quyết định số lượng công chức chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về du lịch thuộc Phòng Kế hoạch - Kinh tế trong tổng biên chế hành chính được UBND Thành phố giao cho UBND quận, huyện hàng năm đáp ứng yêu cấu nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về du lịch của UBND xã, phường, thị trấn. 1- UBND xã, phường, thị trấn có chức năng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn. 2- Nhiệm vụ, quyền hạn: 2.1- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực du lịch để các tổ chức, nhân dân biết, thực hiện. Thường xuyên nhắc nhở nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch; giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc và tôn trọng, giúp đỡ khách du lịch. 2.2- Tham gia với cơ quan có thẩm quyền trong việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn. 2.3- Phát hiện, báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch không phép, trái phép hoặc có thông báo tạm ngừng hoạt động, giải thể, đình chỉ hoạt động mà vẫn hoạt động trên địa bàn và xác minh các thông tin về du lịch trên địa bàn theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2.4- Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, quận, huyện tổ chức phục vụ tốt các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn như: xây dựng ban hành và niêm yết công khai nội quy, quy chế, các điểm tham quan du lịch, thu phí tham quan du lịch, trông giữ xe; sắp xếp tổ chức nơi bán đồ lưu niệm, ăn uống, vui chơi, giải trí; bảo vệ giữ gìn các di tích lịch sử, văn hoá, kiến trúc, cảnh quan môi trường; khai thác, phát triển ngành nghề truyền thống và tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
  3. 2.5- Kiểm tra, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch theo thẩm quyền; giải quyết nạn ép mua, ép bán, ăn mày, ăn xin, tranh giành khách tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn theo quy định của Nhà nước và Thành phố. 2.6- Thực hiện báo cáo theo quy định của UBND quận, huyện. 2.7- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận, huyện giao. 3. Biên chế: UBND xã, phường, thị trấn cử cán bộ chuyên môn làm công tác văn hoá - xã hội kiêm nhiệm giúp UBND xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các sờ ngành thành phố, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phí Thái Bình
Đồng bộ tài khoản