Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND về chia tách Tổ Dân phố tại Khu phố 1, Khu phố 4 và Khu phố 5 thuộc phường Phước Long B do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 23/2009/Q -UBND Qu n 9, ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH T DÂN PH T I KHU PH 1, KHU PH 4 VÀ KHU PH 5 THU C PHƯ NG PHƯ C LONG B Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 72/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a t dân ph , khu ph ; Căn c Công văn s 1166/SNV-XDCQ ngày 04 tháng 10 năm 2006 c a S N i v thành ph H Chí Minh v vi c hư ng d n quy trình và h sơ chia tách, thành l p, s p x p khu ph , p, t dân ph , t nhân dân; Xét T trình s 130/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân phư ng Phư c Long B v vi c ngh chia tách, thành l p m i các T dân ph trên a bàn phư ng; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay chia tách T Dân ph (sau ây g i t t là T ) t i Khu ph 1, Khu ph 4 và Khu ph 5 thu c phư ng Phư c Long B như sau: 1. T i Khu ph 1: T 2 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 2: 70 h và T 6: 71 h . Như v y, t ng s T Dân ph sau khi chia tách t i Khu ph 1 là 06 T Dân ph . 2. T i Khu ph 4: - T 7 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 7: 74 h và T 13: 101 h ; - T 8 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 8: 88 h và T 14: 63 h ; - T 9 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 9: 101 h và T 15: 113 h . Như v y, t ng s T Dân ph sau khi chia tách t i Khu ph 4 là 15 T Dân ph . 3. T i Khu ph 5:
  2. - M t ph n T 19 và 10 h dân T 3 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 19: 113 h và T 20: 75 h ; - M t ph n T 4 và m t ph n T 11 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 4: 98 h và T 21: 65 h ; - T 1 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 1: 62 h và T 22: 87 h ; - T 2 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 2: 135 h và T 23: 71 h ; - T 14 ư c chia tách thành 04 T v i tên g i là T 14: 63 h , T 24: 66 h , T 25: 66 h và T 26: 65 h . - M t ph n T 11 còn l i ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 11: 64 h và T 27: 90 h ; - T 5 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 5: 65 h và T 28: 67 h ; - T 6 ư c chia tách thành 02 T v i tên g i là T 6: 60 h và T 29: 63 h . Như v y, t ng s T Dân ph sau khi chia tách t i Khu ph 5 là 29 T Dân ph . i u 2. y ban nhân dân phư ng Phư c Long B có trách nhi m t ch c th c hi n các th t c liên quan, ng th i ti n hành b u Ban i u hành cho các T Dân ph m i ư c chia tách nh m m b o ho t ng và hoàn thành có hi u qu các ch c năng, nhi m v ư c giao theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Th trư ng các ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Phư c Long B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám
Đồng bộ tài khoản