Quyết định 23/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 23/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/QĐ-UB về việc thành lập Ban Điều phối định cư và cải tạo lao động thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 23/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 1980 QUY T NNH THÀNH L P BAN I U PH I NNH CƯ VÀ C I T O LAO NG THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH – Căn c Lu t t ch c H i ng Nhân dân và y ban Hành chánh các c p ngày 27 tháng 10 năm 1962; – Căn c quy t nh s 201-CP ngày 30-8-1974 c a H i ng chính ph và ch th s 85-TTg c a Th tư ng Chính ph v s p x p vi c làm cho nh ng ngư i có kh năng làm vi c; – th c hi n quy t nh s 1464/Q -UB ngày 8-8-1979 c a y ban Nhân dân thành ph v vi c t ch c khu v c nh cư cho s ngư i nư c ngoài cư trú b t h p pháp t i thành ph H Chí Minh; và quy t nh s 38/Q -UB ngày 8-2-1980 c a y ban Nhân dân thành ph v ban hành ch b t bu c lao ng i v i ngư i tu i lao ng, có s c lao ng, không ch u lao ng và ang tham gia các ho t ng phi pháp v hình s cũng như t n n xã h i thành ph H Chí Minh. – Xét ngh c a ng chí Trư ng ban T ch c chánh quy n thành ph , QUY T NNH i u 1. – nay thành l p Ban i u ph i nh cư và c i t o lao ng tr c thu c y ban Nhân dân thành ph H Chí Minh (g i t t là Ban nh cư và lao ng thành ph ) Ban i u ph i nh cư và c i t o lao ng thành ph giúp y ban Nhân dân thành ph t ch c và qu n lý các khu v c nh cư cho s ngư i nư c ngoài xâm nh p trái phép lãnh th nư c Vi t Nam và cư trú b t h p pháp t i thành ph H Chí Minh; t ch c và qu n lý các trư ng, tr i b t bu c lao ng t p trung i v i s ngư i tu i lao ng, có s c lao ng, không ch u lao ng và ang tham gia các ho t ng phi pháp v hình s cũng như v t n n xã h i; t ch c và qu n lý các trư ng giáo d c tr em “b i i và thi u niên hư ph m pháp”; t ch c và qu n lý các khu s n xu t cho s ngư i b c m cư trú thành ph và b t bu c cư trú ngoài ph m vi thành ph . Ban i u ph i nh cư và c i t o lao ng thành ph là ơn v d toán c p I, ư c c p kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n Ngân hàng và có con d u riêng. i u 2. – Ban i u ph i nh cư và c i t o lao ng thành ph có nhi m v và quy n h n sau ây:
  2. 1. N m tình hình, nghiên c u và xu t các ch trương, chính sách, bi n pháp nh m b o m th c hi n t t vi c nh cư và c i t o lao ng. 2. Hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c t ch c th c hi n nh cư và c i t o lao ng c a các c p, các ngành h u quan và các trư ng giáo d c lao ng công – nông nghi p, các khu, tr i nh cư. 3. Liên h và ph i h p v i các c p các ngành h u quan c a thành ph , c p y ng, chính quy n và các t ch c oàn th a phương nơi trư ng, tr i , gi i quy t t t các yêu c u và i u ki n ph c v cho vi c t ch c nh cư và c i t o lao ng. 4. Xét và ngh y ban Nhân dân thành ph quy t nh thành l p ho c h p nh t, gi i th các Trư ng giáo d c lao ng công – nông nghi p và các khu, tr i nh cư. Qu n lý, ch o các Trư ng giáo d c lao ng công – nông nghi p và các khu, tr i nh cư. 5. L p d toán và phân ph i i u hòa: lao ng, t ai, ti n v n, kinh phí, v t tư – k thu t công c lao ng phương ti n làm vi c, v.v… và b trí s d ng cán b cho vi c t ch c nh cư và c i t o lao ng. Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n ch qu n lý lao ng, chương trình giáo d c, k ho ch xây d ng cơ b n k ho ch s n xu t kinh doanh và vi c ph c v i s ng các Trư ng giáo d c lao ng công – nông nghi p và các khu, tr i nh cư. 6. Báo cáo nh kỳ và t xu t cho y ban Nhân dân thành ph v tình hình th c hi n t ch c nh cư và c i t o lao ng. i u 3. – Ban i u ph i nh cư và c i t o lao ng thành ph có 1 Trư ng Ban và m t s Phó Ban giúp vi c. Trư ng Ban ch u trách nhi m trư c y ban Nhân dân thành ph lãnh o toàn b các m t công tác c a Ban quy nh i u 1 và i u 2 nêu trên. Các Phó trư ng Ban giúp vi c Trư ng Ban ư c phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác c a Ban. Có m t Phó trư ng ban thư ng tr c ư c y nhi m thay m t Trư ng Ban i u hành công tác c a Ban khi Trư ng Ban i v ng. B máy giúp vi c c a ban tinh, g n, có hi u l c, g m các b ph n chuyên trách: k toán, giáo d c, s n xu t kinh doanh, k thu t, tài v – v t tư – i s ng, qu n tr – hành chánh. Biên ch b máy c a Ban có m t năm 1980 n nh năm mươi sáu (56) ngư i (biên ch lao ng các trư ng, tr i tr c thu c Ban áp d ng theo nh m c quy nh trong quy t nh s 333/ Q -UB ngày 14-12-1979 c a y ban Nhân dân thành ph ). i u 4. – Các ng chí Chánh Văn phòng y ban Nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chánh quy n, Ch nhi m y ban K ho ch, Giám c S Công an, Giám c S Thương binh và xã h i, Giám c S Lao ng, Giám c S Tài chánh, Giám c S Lương th c, Giám c S Thương nghi p, Giám c Ngân hàng Nhà nư c thành ph và th trư ng các S , các ngành h u quan c a thành ph , Ch t ch y ban Nhân dân qu n, huy n có trách nhi m thi hành quy t nh này.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quang Chánh
Đồng bộ tài khoản