intTypePromotion=1

Quyết định 230/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
80
lượt xem
4
download

Quyết định 230/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 230/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 230/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  S è  230/1999/Q§­T T g   n g µ y 17  th¸ng 12 n¨ m   1999 V Ò  viÖc  thùc hi Ö n   thÝ  Ó m   ®i kh o¸n biªn  h Õ   vµ  c kinh p h Ý  q u ¶ n  lý h µ n h   h Ý n h  ® èi víi c  m ét sè c¬ q u a n  thuéc  thµnh p h è   å   h Ý  Mi n h H C thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh thùc hµnh      tiÕtkiÖm, chèng    l∙ngphÝ  ngµy  th¸ng02  26    n¨m 1998  NghÞ  vµ  ®Þnh  38/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 6  09    n¨m  1998 cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh  thùc hµnh      tiÕtkiÖm, chèng  l∙ngphÝ;   §Ó  thùc hiÖn    NghÞ quyÕt    Héi nghÞ lÇn thø  Ban  7  ChÊp hµnh Trung ­ ¬ng  §¶ng  khãa  ; VIII XÐt    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng, Trëng    Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  ChÝnh  bé  phñ,  Bé  ëng  TµichÝnh,Chñ  tr Bé      tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. Thùc hiÖn thÝ ®iÓm  kho¸n biªn chÕ   kinh    vµ  phÝ qu¶n    lý hµnh chÝnh ®èi    víimét  c¬  sè  quan nhµ    níc thuéc thµnh phè    Hå ChÝ  Minh  gåm: 1.KhèiquËn, huyÖn: c¸cquËn                      1,3,5,11;c¸chuyÖn: B×nh    Ch¸nh,Nhµ    BÌ,Cñ    Chi. §èi t ¸p   îng  dông      lµ c¸c Phßng, Ban      chøc  nghiÖp  thu    (trõc¸c tæ  sù  cã  trùcthuéc c¸cquËn,huyÖn).         2. KhèiSë: Së  ph¸p,Së        T    Giao th«ng    ­ C«ng chÝnh, Së    Lao  ®éng    ­ Th­ ¬ng  binh vµ          chøc  nghiÖp  thu trùcthuéc c¸cSë).   X∙ héi(trõc¸ctæ  sù  cã          §iÒu    2. ViÖc  thùc hiÖn    thÝ ®iÓm  kho¸n biªnchÕ  kinh phÝ      vµ    qu¶n  lýhµnh    chÝnh        quan  dông    ®èi víi c¬  c¸c sö  biªnchÕ  kinh phÝ    vµ    tõng©n s¸ch  Nhµ    nícph¶ib¶o    ®¶m   môc  ®Ých, yªu cÇu  nguyªn t¾c      vµ    sau ®©y: 1.Môc    ®Ých,yªucÇu  viÖc thÝ      cña    ®iÓm   kho¸n: a) T¹o ®éng        lùc ®Ó c¸c ®¬n   nhËn  vÞ  thÝ ®iÓm  kho¸n  tÝch cùc, chñ    ®éng s¾p  xÕp  m¸y    bé  tinh gän, tæ    chøc  ph©n  vµ  c«ng  i   l¹ lao ®éng    hîp    lý nh»m   gãp phÇn    tinhgi¶n biªnchÕ,      n©ng cao chÊt l      îng ®éi ngò      c¸n bé, c«ng  chøc  hiÖu    vµ  lùc,hiÖu qu¶    ho¹t®éng  cña  m¸y. bé  b) KhuyÕn khÝch  t¨ng cêng  thøc  dông    vµ    ý  sö  tiÕtkiÖm, chèng    l∙ng phÝ    c¸ckho¶n kinh phÝ    hµnh chÝnh  cña ®¬n  vÞ.
  2. 2 c) B¶o    ®¶m  thu nhËp cho c¸n    bé, c«ng chøc    khi thùc hiÖn thÝ ®iÓm   kho¸n ® îcn©ng      cao h¬n  ícdo    tr   tinhgi¶n biªnchÕ  tiÕtkiÖm        vµ    chiphÝ  hµnh  chÝnh cña  ®¬n  vÞ. d)  viÖc  Tõ  tæng kÕt,s¬    kÕt    rótkinh nghiÖm     thÝ ®iÓm  kho¸n    ®Ó lµm  c¨n  më   cø  réng diÖn thÝ ®iÓm  kho¸n ®èi    c¸c Bé,  quan    víi    c¬  thuéc ChÝnh  phñ  c¸c®Þa  vµ    ph¬ng. 2.Nguyªn    t¾c  thùc hiÖn  ®iÓm     thÝ  kho¸n: a) Kh«ng    lµm      t¨ngbiªnchÕ  tæng  vµ  kinh phÝ    hµnh  chÝnh  víi íckhi so        tr thùc hiÖn  ®iÓm     thÝ  kho¸n. b) B¶o    ®¶m   thùc hiÖn      tètchøc n¨ng,nhiÖm   theo quy    vô    ®Þnh  cña  ph¸p  luËtvµ  quan  thÈm    c¬  cã  quyÒn giao. c) B¶o    ®¶m   nguyªn t¾c    c«ng  khai,d©n    chñ  theo  quy ®Þnh  cña  Nhµ  n­ íc. §iÒu 3. Néi dung thùc hiÖn thÝ ®iÓm  kho¸n biªn chÕ   kinh phÝ    vµ    qu¶n    lýhµnh  chÝnh 1.Kho¸n      biªnchÕ: a) BiªnchÕ  îckho¸n lµsè        ®       biªnchÕ  c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn qu¶n    lý biªnchÕ    giao cho  quan  c¬  thùc hiÖn    thÝ ®iÓm  kho¸n sau      khixem     xÐt chøc  n¨ng,nhiÖm    cÊu        vô,c¬  c¸n bé,c«ng chøc cña  quan; c¬  b) Sè      biªnchÕ  kho¸n ® îcgiao æn         ®Þnh  trong 3    n¨m. 2.Kho¸n    kinhphÝ    qu¶n    lýhµnh  chÝnh: a)  Tæng  quü ¬ng  îc x¸c ®Þnh     së  biªn chÕ   îc kho¸n  l ®     trªnc¬  sè    ®   vµ  ng¹ch, bËc ¬ng    l cña  c¸n    bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh  sè  25/CP ngµy  th¸ng 5  23    n¨m  1993 cña ChÝnh  phñ  c¸c chÕ     ªnquan  vµ    ®é li   ®Õn   chÝnh  s¸ch tiÒn l    ¬ng cña  Nhµ  níc; b) Kinh    phÝ qu¶n    lýhµnh  chÝnh  îcx¸c ®Þnh    së    ®     trªnc¬  hÖ thèng  ®Þnh  møc,  ªuchuÈn, chÕ     ti     ®é trong viÖc  dông    sö  c¸c kho¶n    êng  chi th xuyªn cña  ng©n  s¸ch Nhµ    c¬    nícdo  quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn ban hµnh,cã    tÝnh ®Õn   kinhphÝ    sö    thùctÕ  dông  trong3    n¨m  iÒnkÒ  íckhithùchiÖn  ®iÓm   l   tr       thÝ  kho¸n; c) Møc     kho¸n kinh phÝ    qu¶n    lýhµnh  chÝnh  îc æn   ®   ®Þnh trong 3    n¨m  vµ  chØ ®iÒu  chØnh  trongc¸ctr     êng    hîp sau  ®©y: ­Nhµ        nícbæ sung,söa  æi    ® chÝnh  s¸ch tiÒn l    ¬ng; ­ Nhµ        níc bæ sung, söa  æi      ® c¸c ®Þnh møc,    tiªuchuÈn, chÕ       ®é trong  viÖc  dông    sö  c¸ckho¶n    êng  chith xuyªn cña    ng©n s¸ch Nhµ    níc; ­ S¸p    nhËp, chia,t¸ch ®¬n  thùc        vÞ  hiÖn kho¸n  c¬  do  quan nhµ    níc cã  thÈm  quyÒn  quyÕt ®Þnh.   3.Kh«ng    thùc hiÖn    kho¸n chi®èi víi           kho¶n    c¸c chisau  ®©y: a) Chi söa ch÷a theo chu    kú, söa ch÷a    líntrang thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn  lµm  viÖc  trôsë,nhµ  vµ      c«ng vô; b) Chi mua      s¾m     tµis¶n  ®Þnh, c¶it¹o, cè        x©y  dùng      trôsë,nhµ  c«ng  vô; c)Chi ®µo            t¹oc¸n bé,c«ng  chøc.
  3. 3 C¬ quan thùc hiÖn    thÝ ®iÓm  kho¸n chÞu    tr¸chnhiÖm     qu¶n    dông  lý,sö  c¸c kho¶n    kh«ng thùc hiÖn kho¸n        chinãi trªntrong h¹n    møc   îc cÊp, ®óng  ®     môc  ®Ých,   hiÖu   cã  qu¶  tiÕtkiÖm  vµ    theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   §iÒu  .QuyÒn  vµ  4  h¹n  tr¸chnhiÖm     cña  quan  c¬  thùc hiÖn    thÝ  ®iÓm   kho¸n 1.QuyÒn    h¹n: a)    §îc s¾p xÕp  i chøc    c¬  l¹ tæ    néibé  quan    víimôc      phï hîp    tiªuc¶ic¸ch  hµnh  chÝnh  yªu cÇu  vµ    thùc hiÖn  ®iÓm     thÝ  kho¸n gåm:   ­Tæ     chøc    m¸y  l¹bé  i cña  quan; c¬  ­ Quy    ®Þnh    l¹chøc  i n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  h¹n  mèi  quan    hÖ cña    c¸c tæ  chøc trongnéibé  quan            c¬  phïhîp víiquy  ®Þnh cña  ph¸p luËt;   ­ S¾p  xÕp   ilao  l¹  ®éng, gi¶m biªn chÕ     trong  quan  quy  c¬  vµ  ®Þnh  nhiÖm  cho  vô  tõng vÞ      trÝlµm viÖc cña      c¸n bé,c«ng  chøc. b)    §îc chñ ®éng  ph©n bæ,  dông  sö  c¸c kho¶n kinh phÝ  êng  th xuyªn  trongtæng    møc kinh phÝ  îcgiao kho¸n.   ®     c)    dông  §îc sö  kinh phÝ    tiÕt kiÖm   c¸c  tõ  kho¶n    chi nhËn thÝ ®iÓm   kho¸n theo quy      ®Þnh    t¹ §iÒu  QuyÕt  i 3  ®Þnh  nµy  cho    c¸cmôc  ®Ých sau ®©y: ­N©ng    tiÒn l  ¬ng  cho      c¸n bé,c«ng  chøc  trong c¬    quan; ­Thùc    hiÖn    c¸cchÕ  khen  ëng  ®é  th cho      c¸n bé,c«ng  chøc; ­Phóc      lîcña  quan  i c¬  (nÕu  cßn). Kinh phÝ    tiÕt kiÖm   îc nÕu    ®   kh«ng  dông  sö  hÕt trong n¨m  th×  îc ®   chuyÓn sang  n¨m sau    ®Ó tiÕp tôcsö      dông. 2.Tr¸chnhiÖm:     a) Hoµn thµnh    tètnhiÖm   cña  quan  vô  c¬  theo quy ®Þnh cña ph¸p    luËt vµ  quan  c¬  qu¶n    lýcÊp    trªngiao; b) B¶o ®¶m  quyÒn  i chÕ     lî vµ    ®é cña c¸n    bé, c«ng chøc  ngêi lao vµ      ®éng trongc¬    quan theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt;   c) X©y    dùng  ph¬ng  thÝ  ¸n  ®iÓm   kho¸n  tæ  vµ  chøc  thùc hiÖn    c¸c biÖn  ph¸p    chøc  m¸y, biªn chÕ,  vÒ tæ  bé      s¾p  xÕp  i   l¹ lao ®éng, sö      dông  kinh phÝ,     ng©n  s¸ch Nhµ      níc;x©y  dùng  quy chÕ  dông  sö  kinh phÝ      tiÕtkiÖm     së  trªnc¬  b¶o ®¶m  d©n  chñ,c«ng    khaitheo    quy  ®Þnh  cña  Quy chÕ thùc hiÖn    d©n  chñ  trongho¹t®éng      cña  quan  c¬  ban  hµnh kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  71/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng9  08    n¨m  1998 cña ChÝnh  phñ  Quy  vµ  chÕ  c«ng      khaitµichÝnh  ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  225/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 12  22    n¨m  1998  cña Thñ íngChÝnh  t   phñ; d) §Þnh  6  kú  th¸ng mét    lÇn,tæ    chøc  kÕt,®¸nh      s¬    gi¸rótkinh nghiÖm     ho¹t®éng  kÕt    vµ  qu¶  thùc hiÖn  ®iÓm     thÝ  kho¸n cña  quan.   c¬    §iÒu  5. Chñ  tÞch    Uû ban nh©n  d©n  thµnh phè    Hå ChÝ  Minh cã  tr¸chnhiÖm    sau ®©y: 1.H íng dÉn    quan      c¸cc¬  x©y  dùng  ph¬ng    ®iÓm   ¸n thÝ  kho¸n;  
  4. 4 2. DuyÖt    ph¬ng    chØ  ¸n vµ  ®¹o thùc hiÖn        quan    ®èi víic¸c c¬  thùc hiÖn    thÝ ®iÓm  kho¸n theo    híng dÉn cña  Tµi chÝnh  Ban    Bé    vµ  Tæ chøc    ­ C¸n bé  ChÝnh  phñ; 3. Thùc    hiÖn  chÕ  c¬  cÊp    quyÕt    ph¸tvµ  to¸nkinh phÝ    ng©n  s¸ch Nhµ    n­ íc®èi víic¬        quan  nhËn thÝ ®iÓm  kho¸n theo    híng dÉn    cña  quan  c¬  nhµ    níc cã  thÈm  quyÒn; 4.Gi¶iquyÕt        lao®éng thuéc diÖn    do    d«id  s¾p  xÕp      l¹ lao®éng  i cña  c¬  quan  thùc hiÖn  ®iÓm     thÝ  kho¸n theo híng:     a)  tiªnchuyÓn  u    sang    chøc  c¸c tæ  kh«ng  dông    sö  biªnchÕ  kh«ng  vµ  h­ ëng ¬ng    l tõng©n  s¸ch Nhµ    níc; b) Gi¶iquyÕt      cho    th«iviÖc  theo quy    ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  96/1998/N§­ sè  CP  ngµy  th¸ng 11  17    n¨m  1998  cña ChÝnh phñ  chÕ      vÒ  ®é th«iviÖc      ®èi víi c¸n bé,c«ng      chøc; c) §îcsö      dông  ng©n s¸ch cña    thµnh  phè      ®Ó gi¶iquyÕt  viÖc      chitr¶chÕ  ®é  cho sè c¸n bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 3  NghÞ  ®Þnh  i sè 96/1998/N§­   CP ngµy  th¸ng 11  17    n¨m  1998 cña ChÝnh phñ    vÒ chÕ     ®é th«iviÖc            ®èi víi bé,c«ng  c¸n chøc; d) Kh«ng  îc sö  ®   dông  phÇn chØ  ªubiªnchÕ  c¬  ti     do  quan, ®¬n  thùc   vÞ    hiÖn  ®iÓm   thÝ  kho¸n tiÕtkiÖm  îc®Ó       ®   lµm nguån    bæ sung  chØ  ªubiªnchÕ  ti     cho    chøc    sö  c¸ctæ  kh¸ccã  dông    biªnchÕ  hëng ¬ng    vµ  l tõng©n    s¸chNhµ níc. 5. Hµng    n¨m chñ    chøc  kÕt,®¸nh      tr×tæ  s¬    gi¸rótkinh nghiÖm     viÖc chØ  ®¹o  thùc  hiÖn thÝ  ®iÓm   kho¸n; gi¶iquyÕt      c¸c víng  ¾c   khiÕu    ªn m vµ  n¹ili   quan  ®Õn   viÖc thùc hiÖn  ®iÓm     thÝ  kho¸n biªnchÕ  kinhphÝ      vµ    qu¶n    lýhµnh  chÝnh  ®èi      quan  víic¸c c¬  thùc hiÖn    kho¸n trªn®Þa       bµn thµnh  phè    ®Ó kÞp  thêib¸o      c¸o,kiÕn  nghÞ  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  c¸cBé  li   vµ    cã  ªnquan    gi¶iquyÕt  c¸cvÊn          ®Ò vît qu¸ thÈm  quyÒn. §iÒu   6. Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n thµnh  phè  ChÝ   Hå  Minh chñ    tr×, phèihîp víi       ngêi®øng    ®Çu   chøc  tæ  §¶ng,§oµn    Thanh    niªnCéng  s¶n  ChÝ  Hå  Minh,HéiLiªnhiÖp        Phô  thµnh  n÷  phè    ¸p dông  ®iÓm   thÝ  kho¸nbiªnchÕ  kinh     vµ    phÝ qu¶n        phßng  lý®èivíiV¨n  Thµnh    quan  ñy,c¬  §oµn Thanh    niªnCéng  Hå  s¶n  ChÝ Minh,c¬    quan      HéiLiªnhiÖp Phô  thµnh  n÷  phè  ChÝ  Hå  Minh. §iÒu    7. Tr¸chnhiÖm  Ban      cña  Tæ chøc   ­C¸n  ChÝnh  bé  phñ  Bé    vµ  Tµi chÝnh: 1. Bé  ëng, Trëng    tr   Ban    Tæ chøc   ­ C¸n  ChÝnh  bé  phñ, Bé  ëng  Tµi   tr Bé    chÝnh  phèihîp víi       Chñ tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh duyÖt  ph¬ng    ¸n thÝ ®iÓm  kho¸n ®èi víic¸c c¬          quan  thùc hiÖn    thÝ ®iÓm   kho¸n cña    thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh; 2. Bé  ëng  Tµi chÝnh    tr Bé    chñ    tr×,phèihîp    tr   víiBé  ëng, Trëng    Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  ChÝnh  bé  phñ ban  hµnh  Quy chÕ  t¹m      thêivÒ viÖc  lËp  to¸n dù    cÊp ph¸t,  thanh to¸n,quyÕt      to¸nkinh phÝ    qu¶n    lýhµnh  chÝnh thùc hiÖn thÝ      ®iÓm  kho¸n  c¸c kho¶n  vµ    kinh phÝ    tiÕtkiÖm     tõ quü ¬ng, chi phÝ  l     qu¶n    lý
  5. 5 hµnh chÝnh        quan,®¬n  thùc hiÖn  ®èi víic¸c c¬    vÞ    thÝ  ®iÓm  kho¸n ®Ó     thùc  hiÖn    c¸cquy ®Þnh  cña  QuyÕt  ®Þnh  nµy; 3. Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  ChÝnh  bé  phñ  chÞu  tr¸chnhiÖm     híng dÉn thùc  hiÖn  tiÒn  ¬ng,tiÒn th  l     ëng,phóc      lîb»ng  i tiÒn tiÕtkiÖm  îcdo      ®   thùc hiÖn    thÝ  ®iÓm   kho¸n;chñ      tr×phèihîp víiBé          Tµi chÝnh, ñy    ban  nh©n  d©n thµnh phè  Hå  ChÝ   Minh  c¸c Bé,  quan  vµ    c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ theo  dâi,kiÓm         tra,gi¶iquyÕt    c¸c vÊn    ®Ò n¶y  sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn              ®èi víi   quan  îcthÝ    c¬  c¸c ®   ®iÓm   kho¸n theo    thÈm  quyÒn, ®¸nh      gi¸kÕt qu¶ thùc  hiÖn  hµng  n¨m  tæ  vµ  chøc  tæng  kÕt  viÖc thÝ ®iÓm   kho¸n biªnchÕ  kinh     vµ    phÝ  qu¶n    lýhµnh  chÝnh      b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §iÒu    8. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  th¸ng01  01    n¨m  2000.   ViÖc thÝ ®iÓm  kho¸n biªnchÕ  kinh phÝ      vµ    hµnh chÝnh  ®èi    víimét sè  c¬ quan cña thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh  îc thùc hiÖn  ®     trong 3    n¨m  tõ ngµy  kÓ    01  th¸ng01    n¨m  2000. §iÒu    tr   9. Bé  ëng,Trëng  Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  ChÝnh  bé  phñ,Bé  ëng    tr Bé    Tµi chÝnh  c¸c Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  vµ    tr   tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n  thµnh  phè  ChÝ   Hå  Minh  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2