Quyết định 233/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 233/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 233/1998/QĐ-TTg về việc phân cấp, uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 233/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 233/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 233/1998/Q -TTG NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C PHÂN C P, Y QUY N C P GI Y PHÉP U TƯ I V I CÁC D ÁN U TƯ TR C TI P C A NƯ C NGOÀI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phân c p c p gi y phép u tư i v i các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 cho các y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là y ban nhân dân t nh), tr các y ban nhân dân t nh ã ư c Th tư ng Chính ph phân c p c p gi y phép u tư nư c ngoài t i Quy t nh s 386/TTg ngày 7 tháng 6 năm 1997 và Quy t nh s 41/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 2 năm 1998. i u 2. U ban nhân dân t nh nêu t i i u 1 Quy t nh này có trách nhi m t ch c vi c ti p nh n h sơ d án, thNm nh và c p gi y phép u tư cho các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài u tư t i a phương nói t i i u 3 c a Quy t nh này. i u 3. Các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài do y ban nhân dân t nh c p gi y phép u tư ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Phù h p v i quy ho ch phát tri n vùng kinh t , quy ho ch phát tri n ngành kinh t - k thu t, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương ã ư c duy t. 2. Có quy mô v n u tư t 5 tri u ô la M tr xu ng, tr nh ng d án quy nh t i i u 4 Quy t nh này. 3. Có t l xu t khNu s n phNm áp ng quy nh do B K ho ch và u tư ban hành trong t ng th i kỳ.
  2. 4. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, bên nư c ngoài h p doanh t mb o nhu c u v ti n nư c ngoài. 5. Thi t b , máy móc và công ngh ph i áp ng các quy nh hi n hành; trư ng h p không áp ng các quy nh ó ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý ngành kinh t - k thu t ch p thu n b ng văn b n trư c khi c p gi y phép u tư. 6. áp ng các yêu c u v b o v môi trư ng, an toàn lao ng và phòng, ch ng cháy, n . i u 4. Không phân c p c p gi y phép u tư cho y ban nhân dân t nh i v i các d án sau ây: 1. Các d án thu c nhóm A theo quy nh t i i u 93 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Các d án thu c lĩnh v c sau ây: - Thăm dò, khai thác và d ch v d u khí. - S n xu t i n. - Xây d ng c ng bi n, sân bay, ư ng qu c l , ư ng s t. - Xi măng, luy n kim, s n xu t ư ng, s n xu t rư u, bia, thu c lá. 3. Các d án trong các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, tr trư ng h p quy nh t i i u 11 Quy t nh này i u 5. 1. H sơ d án u tư ư c l p theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. 2. Vi c thNm nh d án ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 83, 92, 94, 96 và 100 c a Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. U ban nhân dân t nh có trách nhi m l y ý ki n các B , ngành v các v n thu c thNm quy n c a các B , ngành mà chưa ư c quy nh c th . Các B , ngành ư c l y ý ki n v d án, k c trư ng h p b sung, s a i, có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n ư c văn b n c a y ban nhân dân t nh; quá th i h n ó mà B , ngành không có ý ki n b ng văn b n thì ư c coi như ch p thu n d án. 3. Gi y phép u tư ư c so n th o theo m u th ng nh t c a B K ho ch và u tư.
  3. Trong th i h n 7 ngày k t ngày c p gi y phép u tư, y ban nhân dân t nh g i b n g c gi y phép u tư t i B K ho ch và u tư và b n sao gi y phép u tư t i Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B Thương m i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t. i u 6. U ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh b sung, s a i gi y phép u tư i v i các d án ã ư c phân c p c p gi y phép u tư và c các gi y phép u tư ã ư c B K ho ch và u tư c p trong ph m vi h n m c v n u tư ư c phân c p. Trư ng h p do b sung, s a i gi y phép u tư mà vư t quá h n m c v n u tư ư c phân c p, thay i i tác nư c ngoài, thay i m c tiêu d án, gi m t l xu t khNu, gi m t l góp v n pháp nh c a Bên Vi t Nam so v i quy nh t i gi y phép u tư, chuy n hình th c liên doanh sang u tư 100% v n nươc ngoài thì ph i ư c B K ho ch và u tư ch p thu n b ng văn b n trư c khi b sung, s a i. Quy nh t i i u này cũng ư c áp d ng cho các y ban nhân dân t nh ã ư c phân c p c p gi y phép u tư trư c ngày ban hành Quy t nh này. i u 7. B Thương m i phân c p cho y ban nhân dân t nh ã ư c phân c p c p gi y phép u tư vi c duy t k ho ch xu t nh p khNu i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên h p doanh, ngoài khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, tr quy nh t i i u 11 Quy t nh này. i u 8. Hàng quý, 6 tháng và hàng năm, y ban nhân dân t nh t ng h p vi c c p gi y phép u tư, b sung, s a i gi y phép u tư và g i báo cáo t i Văn phòng Chính ph và B K ho ch và u tư. i u 9. B K ho ch và u tư ti p t c y quy n cho các Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p th c hi n vi c c p, i u ch nh, b sung, thu h i gi y phép u tư nư c ngoài u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t và khu công ngh cao bao g m c vi c i u ch nh, b sung và thu h i các gi y phép u tư nư c ngoài mà B ho c y ban nhân dân t nh ã c p theo quy nh t i i u 11 Quy t nh này. Quy nh này cũng ư c áp d ng cho 10 Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh ã ư c B K ho ch và u tư y quy n. H n m c v n u tư và các i u ki n c a vi c c p, i u ch nh, b sung, thu h i gi y phép u tư th c hi n theo các quy nh trong công văn s 07/KCN ngày 16 tháng 6 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph và quy nh t i i u 6 Quy t nh này. i u 10. Vi c y quy n cho các Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh ư c th c hi n như sau: i v i khu công nghi p, khu ch xu t, căn c ngh c a y ban nhân dân t nh (tr trư ng h p khu công nghi p n m trên a bàn liên t nh) và Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh, B K ho ch và u tư ra quy t nh y quy n. i v i khu công ngh cao thì căn c ngh c a B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng và Ban qu n lý khu công ngh cao. B K ho ch và u tư t ch c t p hu n, hư ng d n Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh và Ban qu n lý khu công ngh cao ư c y quy n th c hi n úng quy nh
  4. hi n hành; ban hành các quy nh c th v t l xu t khNu s n phNm các y ban nhân dân t nh và các Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh ch ng trong vi c thNm nh, c p gi y phép u tư. i u 11. Trong th i gian Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh chưa ư c y quy n thì y ban nhân dân t nh ó ã ư c phân c p c p gi y phép u tư nư c ngoài th c hi n vi c xem xét c p, i u ch nh, b sung, thu h i gi y phép u tư nư c ngoài vào khu công nghi p, khu ch xu t. i u 12. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan khác theo ch c năng, nhi m v quy nh có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản