Quyết định 233/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 233/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 233/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp, uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 233/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  233/1998/Q§­T T g   th n g µ y  01 th¸ng 12 n¨ m  1998  Ò  vi Ö c p h © n  c Ê p, ñ y  q u y Ò n   V c Ê p  gi Ê y p h Ð p  ® Ç u  t ® è i víi c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t trù c  Õ p  ti c ñ a n íc n g o µ i th ñ tíng C h Ý n h   ñ ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng11  cø    tn      i   ng 12    n¨m  1996; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng2  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  Çu    íc ngoµi t¹  Öt Nam,  ®Þ chi ti     Lu § tn    i Vi   NghÞ   nh   ®Þ sè 10/1998/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 23  1  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  c Ch ph v m s biÖn ph¸p khuyÕn  Ých  µ  kh v b¶o  ¶m   ¹t®éng  u    níc ngoµi t¹  Öt  ® ho   ®Ç t     iVi Nam; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    ©n  Êp  Êp  Êy  Ðp  u    i  íic¸c dù    u    ùc 1. Ph c c gi ph ®Ç t®è v     ¸n ®Ç ttr   tiÕp  ña  íc ngoµitheo  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   µy  th¸ng 11  c n    Lu   tn    i Vi   ng 12    n¨m  1996  cho    y  c¸c ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (gäichung  µñy    l   ban nh©n  ©n    d tØnh),trõc¸cñy        ban nh©n  ©n    d tØnh  ∙  îc ®®   Thñ   íng  Ýnh  ñ  ©n  Êp  Êp  Êy  Ðp  u    níc ngoµi t¹  t Ch ph ph c c gi ph ®Ç t     iQuy Õt  ®Þnh  è  s 386/TTg  µy  th¸ng6  ng 7    n¨m 1997  µ  Õt  nh  è  v Quy ®Þ s 41/1998/Q§­   TTg ngµy  th¸ng2  20    n¨m 1998. §i Ò u 2.  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh nªu  ¹  Òu  Quy Õt  nh  µy  ã  ti §i 1  ®Þ nc tr¸chnhiÖm   chøc  Öc  Õp  Ën  å  ¬  ù    Èm   nh  µ  Êp  Êy   tæ  vi ti nh h s d ¸n,th ®Þ vc gi   phÐp  u    ®Ç tcho    ù    u    ùctiÕp cña  ícngoµi®Ç u    ¹  a  ¬ng  c¸c d ¸n ®Ç ttr     n    tt i®Þ ph nãit¹ §iÒu  cña    i 3  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3. C¸c  ù  ®Ç u   trùc tiÕp  ña  íc ngoµi do  y  d ¸n  t   c n    ñ ban   ©n   nh d©n  tØnh  Êp  Êy phÐp  u    c gi   ®Ç tph¶i®¸p    øng    iÒu  Ön  c¸c® ki sau  y: ®© 1.  ï  îp  íiquy  ¹ch  Ph h v   ho ph¸t tr Ón  ïng   i v kinh  Õ, quy  ¹ch  t  ho ph¸t tr Ón  i  ngµnh kinh tÕ    ü  Ët,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éicña    ­ k thu   ho   ho ph¸ttr     ­ x∙h   ®Þa  ¬ng  ∙  îcduyÖt. ph ®®   2. Cã     quy    èn  u    õ 5  iÖu ®«    ü   ëxuèng,trõnh÷ng  ù    m« v ®Ç tt   tr   laM tr      d ¸n quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy. ®Þ t  i 4  ®Þ n 3. Cã   û lÖ  Êt khÈu    t   xu   s¶n  È m   ¸p  ph ® øng quy  nh  Bé  Õ   ¹ch vµ  ®Þ do  K ho   §Çu   tban  µnh  h trong tõng thêikú.     
  2. 2 4. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u   níc ngoµi,bªn  íc ngoµi hîp  c v ®Ç t     n    doanh  ù t  ®¶m   b¶o nhu  Çu  Ò   Òn nícngoµi. c v ti     5. ThiÕt bÞ,      m¸y  ãc  µ  m v c«ng  nghÖ  ph¶i®¸p    øng    c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh;tr ng  îp kh«ng  ¸p   ê h   ® øng    c¸cquy  nh    ®Þ ®ã ph¶i® îcc¬      quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  quy qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  ËtchÊp  Ën    ­ k thu   thu b»ng  b¶n  íc v¨n  tr   khicÊp  Êy phÐp  u  .   gi   ®Ç t 6. §¸p øng c¸c yªu  Çu  Ò   c v b¶o  Ö   v m«i  êng, an  µn  tr   to lao  ng  µ  ®é v phßng,chèng    ch¸y,næ.   §i Ò u 4. Kh«ng  ©n  Êp  Êp  Êy  Ðp  u   cho  y  ph c c gi ph ®Ç t ñ ban  nh©n    d©n  tØnh  i víi   ù    ®è     d ¸n sau  y: c¸c ®© 1. C¸c  ù   thuéc  ã m     d ¸n  nh A theo quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ t i§i 93  ®Þ sè 12/CP  µy  th¸ng 2  ng 18    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi ®Þ chi ti     hµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. Lu   tn     i   2.C¸c  ù    éc lÜnh  ùc    d ¸n thu   v sau  y: ®© ­Th¨m      dß,khaith¸cvµ  Þch  ô  Çu  Ý.    d vd kh ­S¶n  Êt®iÖn.   xu   ­X ©y  ùng    d c¶ng  Ón,s©n  bi   bay,® êng  èc  é, êng  ¾t.   qu l   ® s ­Xi m¨ng,luyÖn       kim,s¶n  Êt® êng,s¶n  Êtr u,bia,thuèc l¸   xu     xu  î      . 3. C¸c  ù  trong c¸c khu    d ¸n     c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao,trõtr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy    ê h   ®Þ t i 11  ®Þ n §i Ò u 5. 1.Hå  ¬  ù    u   îclËptheohíngdÉn  ña  é  Õ   ¹chvµ  Çu .   s d ¸n®Ç t®         c B K ho   § t 2. ViÖc  Èm  nh  ù    îcthùc hiÖn    th ®Þ d ¸n ®     theo quy  nh  ¹    Òu    ®Þ t i §i 83, c¸c 92, 94, 96  µ      v 100  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng 2  ng 18    n¨m  1997  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. ®Þ chiti    h Lu   tn     i   Uû   ban nh©n  ©n    d tØnh  ã  c tr¸chnhiÖm  Êy ý  Õn    é, ngµnh  Ò       l   ki c¸cB   v c¸c vÊn    éc thÈm  Òn  ña    é, ngµnh  µ   a  îcquy  nh  ô  Ó. ®Ò thu   quy c c¸cB   m ch ®   ®Þ c th C¸c  é,  µnh  îc lÊy ý  Õn  Ò   ù    Ó   tr ng  îp    B ng ®     ki v d ¸n,k c¶  ê h bæ sung, söa    ® æi, cã    tr¸ch nhiÖm     êib»ng    tr¶ l   v¨n b¶n trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  th   7  k t  nhËn  îcv¨n b¶n  ña  y  ®   c ñ ban nh©n  ©n    d tØnh;qu¸ thêih¹n    µ   é, ngµnh        ®ã m B   kh«ng  ã    Õn  c ý ki b»ng    v¨n b¶n  × ® îccoinh  Êp  Ën  ù  th       ch thu d ¸n. 3.  Êy  Ðp  u    ® îc so¹n  Gi ph ®Ç t   th¶o theo  É u   èng  Êt  ña  é   Õ   m th nh c B K ho¹ch vµ  Çu .  § t Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Êp  Êy  Ðp  u   , ñy  th   7  k t  c gi ph ®Ç t   ban  ©n  nh d©n tØnh  öib¶n  èc  Êy  Ðp  u    í Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  g  g gi ph ®Ç tt   K ho i v§ tv b¶n    sao giÊy  Ðp  u    í V¨n  ph ®Ç tt   i phßng  Ýnh  ñ, Bé   µi chÝnh, Bé   ¬ng  ¹i,Bé  Ch ph   T     Th m  qu¶n  ýngµnh  l  kinhtÕ   ü  Ët.   ­k thu
  3. 3 §i Ò u    û   6. U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  xem   Ðt,quyÕt  nh    x  ®Þ bæ sung,söa    ® æi  Êy  Ðp  u    i víic¸c dù    ∙  îcph©n  Êp  Êp  Êy  Ðp  u   gi ph ®Ç t®è       ¸n ® ®   c c gi ph ®Ç tvµ  c¸c giÊy  Ðp  u    ∙  îcBé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Êp    c¶    ph ®Ç t® ®   K ho v§ tc trong ph¹m      vi h¹n møc  èn  u    îcph©n  Êp.   v ®Ç t®   c Trêng  îp  bæ   h do  sung, söa  æi  Êy  Ðp  u     µ   îtqu¸  ¹n    ® gi ph ®Ç t m v   h møc   vèn  u    îcph©n  Êp,thay ® æi  i t¸cnícngoµi, ®Ç t®   c    ®è         thay ® æi  ôc    ù      m tiªud ¸n, gi¶m  ûlÖ  ÊtkhÈu,gi¶m  ûlÖ  ãp  èn  t   xu     t   g v ph¸p ®Þnh  ña    c Bªn  ÖtNam   víi Vi   so    quy  nh   ¹  Êy  Ðp  u   , chuyÓn  ×nh  ®Þ t igi ph ®Ç t   h thøc  ªndoanh  li   sang  u     ®Ç t 100%   èn  ¬c  µith× ph¶i® îcBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  Ën  v n ngo         K ho   § tch thu b»ng    v¨n b¶n  íckhibæ   tr     sung,söa  æi.   ® Quy  nh   ¹  iÒu  µy  òng  îc ¸p  ông  ®Þ t i® nc ® d cho    y  c¸c ñ ban   ©n  ©n   nh d tØnh  ∙  îcph©n  Êp  Êp  Êy phÐp  u    ícngµy  ®®  c c gi   ®Ç ttr   ban  µnh  h Quy Õt  nh   ®Þ nµy. §i Ò u    é  ¬ng  ¹iph©n  Êp  ñy  7. B Th m  c cho  ban nh©n  ©n    d tØnh  ∙  îc ®®   ph©n  Êp  Êp  Êy phÐp  u    Öc  Öt  Õ   ¹ch xuÊt nhËp  Èu  i víi c c gi   ®Ç tvi duy k ho     kh ®è     c¸c doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç t n     bªn  îp doanh,ngoµikhu  h      c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao, trõquy  nh  ¹  Òu  Quy Õt     ®Þ ti §i 11  ®Þnh  µy. n §i Ò u 8. Hµng  ý, 6  qu   th¸ng vµ  µng   h n¨m,  y  ñ ban   ©n  ©n  nh d tØnh  tæng  îp viÖc  Êp  Êy  Ðp  u  ,bæ   h  c gi ph ®Ç t  sung,söa  æi  Êy  Ðp  u    µ    ® gi ph ®Ç tv göib¸o c¸o tíV¨n         i phßng  Ýnh  ñ  µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . Ch ph v B K ho   § t §i Ò u    Bé  Õ   ¹ch  µ  Çu   Õp  ôc ñy  Òn  9.   K ho v§ tti t   quy cho    c¸c Ban  qu¶n  lýkhu    c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  µnh  ®®  t  ph quy ®Þ th lËp  ùc hiÖn  Öc  Êp, ®iÒu  th   vi c   chØnh, bæ     sung,thu håigiÊy  Ðp  u    íc     ph ®Ç tn   ngoµi®Ç u    µo    tv khu  c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt vµ    ch xu   khu  c«ng  Ö   ngh cao    bao gå m   viÖc  iÒu  c¶  ® chØnh, bæ     sung  µ    åic¸cgiÊy phÐp  u    ícngoµi v thu h       ®Ç tn     mµ   é   B hoÆc   y  ñ ban   ©n  ©n   nh d tØnh  ∙  Êp  ®c theo quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 11 Quy Õt  nh  µy. Quy  nh  µy  òng  îc ¸p  ông  ®Þ n  ®Þ nc ® d cho  Ban  10  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ∙  îcBé  Õ   ¹ch vµ  Çu  ñy  Òn. H¹n  ® ®   K ho   § t  quy   møc  èn  v ®Ç u    µ    iÒu  Ön  ña  Öc  Êp, ®iÒu  t v c¸c ® ki c vi c   chØnh, bæ     sung, thu  åi giÊy    h  phÐp  u    ùc hiÖn  ®Ç tth   theo    c¸c quy  nh  ®Þ trong c«ng    è    v¨n s 07/KCN  µy    ng 16 th¸ng 6    n¨m  1997  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ  c Th t Ch ph v quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  ®Þ t i§i 6  ®Þnh  µy. n §i Ò u    Öc  y  Òn  10. Vi ñ quy cho    c¸c Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: §èi víikhu     c«ng  nghiÖp, khu  Õ   Êt,c¨n  ®Ò     ch xu   cø  nghÞ   ña  y    c ñ ban nh©n  ©n  d tØnh  õtr ng  îp khu  (tr   ê h   c«ng nghiÖp n»m     a   µn  ªntØnh) trªn®Þ b li     vµ Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    quyÕt   K ho v§ t ra    ®Þnh  y  Òn. ñ quy §èivíi   khu c«ng  Ö   ngh cao  ×    ®Ò   Þ  ña  é   th c¨n cø  ngh c B Khoa  äc,C«ng  h  nghÖ   µ  v m«i  êng  µ  tr v Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  Ö   ngh cao.
  4. 4 Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   tæ  K ho v§ t chøc  Ëp  Ên,  íng  Én  t hu h d Ban qu¶n  ý khu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  µ  v Ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng  nghÖ  cao  îc ñy  ®   quyÒn  thùc hiÖn  ng    ®ó quy  nh  Ön  µnh; ban  µnh    ®Þ hi h   h c¸c quy  nh  ô  Ó  Ò   û ®Þ c th v t   lÖ  Êt khÈu  xu   s¶n  È m       y  ph ®Ó c¸c ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ    v c¸c Ban  qu¶n  ý l  khu c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ñ  ng  ch ®é trong viÖc  Èm  nh, cÊp  Êy  Ðp    th ®Þ   gi ph ®Ç u  . t §i Ò u    11. Trong  êigian Ban  th     qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ­ ch a  îc ñy  Òn  ×  y  ®   quy th ñ ban  nh©n  ©n    d tØnh    ∙  îc ph©n  Êp  Êp  Êy ®ã ® ®   c c gi   phÐp  u    íc ngoµi thùc hiÖn  Öc  ®Ç t n       vi xem   Ðt  Êp, ®iÒu  xc  chØnh, bæ     sung,  thu håigiÊy phÐp  u    ícngoµivµo       ®Ç tn     khu c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt.   ch xu §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 12. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  µ    ¬  v c¸c c quan  ªnquan  li   kh¸c theo    chøc n¨ng, nhiÖ m   ô    v quy  nh  ã  ®Þ c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản