Quyết định 234/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định 234/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 234/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/9/1985

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 234/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  234/Q§­T T g  n g µ y   T t p s 22 th¸ng 12 n¨ m  1999  Ò  vi Ö c t¨ng ti Ò n  ¬ n g  h u   è i víi v l ® n g êi n g h Ø  h u  tr c n g µ y  01 th¸ng  n¨ m  1985 í 9  Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi;   X∙ h Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. 1. T¨ng    thªm 25.000  ng    ¬il¨m  µn  ng  ½n)  µo  Òn l ng  ®å (haim   ng ®å ch v ti  ¬ hu  µng  h th¸ng cho    i t ng lµ c¸n bé, c«ng  ©n,      c¸c ®è  î         nh viªnchøc,qu©n  ©n,   nh   c«ng  nh©n  ©n  an  d nghØ  u  ícngµy  th¸ng9  h tr   01    n¨m  1985. 2.Kinh  Ý      ph t¨ngthªm  Òn l ng  u    ông  i víi   i t ng quy  nh   ti  ¬ h ¸p d ®è     ®è  î   c¸c ®Þ t¹ kho¶n  ®iÒu  µy  ng©n    i 1  n do  s¸ch nhµ  íccÊp.   n  §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    01  n¨m  2000. §i Ò u 3.  é   ëng  é   B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héichñ  ×,phèi v X∙    tr     hîp víi é  ëng  é  µichÝnh  íng dÉn    µnh      tr B BT  h  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản