Quyết định 235/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 235/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 235/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 235/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  235/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y 05  n th¸ng 7 n¨ m  1999 V Ò   Ö c ® i Ò u  c h Ø n h    û l Ö d ù  tr÷ b ¾ t  u é c  è i víi vi t b ®   c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­    C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè  cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu C¸c    tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u   Nay  iÒu  1:   ® chØnh  û lÖ  ù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  t   d tr   bu c c¸ctæ  t dông  (bao  å m   ®ång  Ötnam,  ¹itÖ)nh  g c¶  Vi   ngo     sau: 1­   èivíitiÒn göikh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi th¸ng cña    ©n    §        k h v c k h d  12    c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹i quèc  th m  doanh, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  «   Þ, Chi   h th m  ph ® th     nh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  µ  ng h n    h li   v C«ng    µichÝnh  µ ty t   l  5%     trªntæng  è    Òn göi. s d ti   2­   èivíitiÒn göikh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi th¸ng cña    ©n    §        k h v c k h d  12    c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn  th m   ph n«ng  th«n,Ng ©n  µng  îp t¸c, ü   Ýn  ông  ©n     h h    Qu t d nh d©n  Trung  ng, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  td nh d khu  ùc  µ 1%     v l   trªntæng  è    Òn s d ti   göi. §i Ò u 2:   Õt  nh  µy  Quy ®Þ n thay  Õ  th quy  nh  Ò   û lÖ  ù  ÷b ¾t  ®Þ v t   d tr   buéc t¹ §iÒu 1  kho¶n 1  vµ  2  Quy Õt ®Þnh  sè  191/Q§­ i NHNN1  ngµy  31/05/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ícvµ    ông    Ýnh  Òn dù  c Th ®è Ng h Nh n   ¸p d ®Ó t ti   tr÷b ¾t  éc  õkú    bu t   duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng7/1999.     §i Ò u 3:  Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ©n   µng  µ   íc, tra Ng h Nh n   Thñ   ëng    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam,  tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n     Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è, Chñ   Þch  éi ®ång  Ng h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih quyÕt ®Þnh  µy.   n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản