Quyết định 235/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 235/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 235/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 235/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng C h Ý n h   h ñ   è  235/1999 Q§­T T g   p S n g µ y 23  th¸ng 12 n¨ m   1999 V Ò  vi Ö c  µ nh l Ë p B a n  C h Ø  ®¹ o cu é c v Ë n   th ® é n g   h o n g  trµ o "To µ n  d © n  ® o µ n  k Õ t x © y  d ù n g  ® ê i s è n g  v¨n h o¸" p Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ch ¬ng  ×nh hµnh  ng  ña  Ýnh  ñ  ùc hiÖn  cø  tr   ®é c Ch ph th   NghÞ   Õt  quy Héi  Þ   Çn  ngh l thø  Ban  Êp  µnh  5  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  kho¸ VIIIsè      1109/CP­ VX,  µy  th¸ng 9  ng 17    n¨m 1998  Ò   ©y  ùng  µ    iÓn n Òn      Öt  v "X d v ph¸ttr   v¨n ho¸ Vi Nam     Õn,®Ë m     tiªnti   ®µ b¶n  ¾c  ©n  éc"; s d t C¨n  ý  Õn  ña  êng  ô  é   Ýnh  Þ t¹  cø  ki c Th v B Ch tr   ic«ng v¨n  è  s 2878/CV­ VPTW   µy  th¸ng9  ng 15    n¨m  1999; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.  µnh  Ëp  Th l Ban ChØ   o  éc  Ën  ng  ®¹ cu v ®é phong  µo "Toµn  tr   d©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng    ® kxd ®ê   v¨n ho¸"nh»m   y  ¹nh    ®È m tuyªntruyÒn      gi¸o dôc  ùc hiÖn  Ö m   ô      th   nhi v v¨n ho¸ trong thêikú  íi,gi¸odôc  ñ  Üa    íc   m    ch ngh yªu n   vµ  ñ  Üa    éi g ¾n   Òn  íiphong  µo thi®ua  ch ngh x∙ h   li v   tr     yªu  íc vµ  ù  n   s nghiÖp  c«ng nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc. ho¸,hi ®¹     n Ban  ChØ   o  å m   thµnh  ®¹ g c¸c  viªn sau:   1.Trëng    ban   é  ëng  é  :B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. 2. Phã   ëng    Tr ban    : Tæng     ý  y  th k ñ ban Trung  ng  Æt   Ën    èc  ¬M tr Tæ qu ViÖtNam.   C¸c  y  ñ viªn lµ ®¹idiÖn    o  c¬       l∙nh ®¹ c¸c  quan  : 3.Ban   ëng     Tt ­V¨n    ho¸ Trung  ng, ¬ 4.Ban  © n   Ën    D v Trung  ng, ¬ 5.ViÖn    ua     Thi® ­Khen  ëng  µ   íc, th Nh n 6.Trung  ng  éi N«ng  ©n  ÖtNam,   ¬ H  d Vi   7.Trung  ng  éi Cùu  Õn    ¬ H  chi binh ViÖtNam,     8.Trung  ng  éi Phô  ÷  ÖtNam,   ¬ H  n Vi   9.Trung  ng  µn    ¬ §o Thanh    éng  niªnC s¶n  å   Ý   H Ch Minh, 10.Tæng    oµn    Liªn® Lao  ng  ÖtNam, ®é Vi   11.Uû  ban  µn  èc    Öp    éi V¨n  äc     To qu Liªnhi c¸cH   h Ngh Ö   ËtViÖtNam, thu     12.Trung  ©m    t Khoa  äc    éivµ  ©n    èc  h x∙h   Nh v¨n Qu gia,
  2. 2 13.Bé  èc    Qu phßng, 14.Bé    Gi¸odôc  µ  µo  ¹o,   v§ t 15.Bé    C«ng  an, 16.Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h 17.ñy    ban  © n   écvµ  Òn  ói, D t   Mi n 18.ñy    ban  Ó   ôc  Ó   Th d Th thao, 19.§µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam,    h Vi   20.§µiTiÕng  ãiViÖtNam.    n    §i Ò u  .Ban  2  ChØ   o  îcsö  ông  ®¹ ®   d con  Êu  ña  é   d c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tin. Kinh  Ý  ¹t®éng  ña  ph ho   c Ban  ChØ   o  îcdù    ®¹ ®   to¸ntrong Ng ©n     s¸ch cña    Bé  V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh, kÓ   õ  µy  ý    ®Þ n c hi l       t ng k ban hµnh. §i Ò u 4. C¸c  ng  Ý,    ¬  ®å ch c¸c c quan  ã    ¹  Òu      é   ëng, c tªn t i§i 1, c¸c B tr   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  thu   ph   t ñy ban  ©n   ©n  c¸c  nh d tØnh,  µnh  è   ùc th ph tr  thuéc Trung  ng  Þu tr¸ch ¬ ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản