Quyết định 236/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định 236/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 236/1998/QĐ-TTg về các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả, bão lụt ở các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 236/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 236/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 236 /1998/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 1998 V CÁC BI N PHÁP C P BÁCH KH C PH C H U QU BÃO, L T CÁC T NH MI N TRUNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a oàn công tác c a Chính ph và ngh c a y ban nhân dân các t nh, thành ph , QUY T NNH: i u 1. U ban nhân dân các t nh b thi t h i do các cơn bão s 4, s 5, s 6 gây ra và các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m th c hi n các bi n pháp c p bách sau ây: - T ch c c u tr k p th i cho các gia ình có ngư i ch t và b thương, nhà c a b cu n trôi, s p ; c u ói, ch ng ói giáp h t; s a ch a nhà , tr m xá, trư ng h c ; tăng cư ng công tác v sinh phòng d ch và b o m i u ki n i l i c a nhân dân và h c t p c a h c sinh. - Trong tháng 12 năm 1998, khNn trương khôi ph c và phát tri n s n xu t, t p trung khôi ph c các cơ s h t ng thi t y u v giao thông, thu l i; t o m i i u ki n c n thi t v v n, gi ng, v t tư nông nghi p.... khi nư c rút nhân dân có th ti n hành làm v ông xuân ư c ngay; chăm sóc ph c h i các lo i cây tr ng, àn gia súc, gia c m... ph n u v ông xuân 1998 - 1999 t k t qu cao nh t. Các B , ngành Trung ương có liên quan ch u trách nhi m rà soát tình hình thi t h i c a ngành mình a phương có gi i pháp kh c ph c; ch ng i u ch nh k ho ch, s d ng ngân sách c a B , ngành giúp các t nh t p trung gi i quy t các nhu c u c p bách thu c lĩnh v c B , ngành mình ph trách. i u 2. Ngân sách Trung ương dành 125 t ng gi i quy t các vi c c p bách sau: 1. Dành 28 t ng c u tr xã h i, g m: mai táng cho ngư i ch t, tr c p cho ngư i b thương n ng, tr c p cho h có nhà b , trôi, các h nghèo có nhà b hư h i n ng, tr c p c u ói cho các gia ình nghèo không còn lương th c và b thi t h i n ng, s a ch a b nh vi n, tr m y t , trư ng h c, x lý nư c s ch... và ư c phân b cho các t nh như sau:
  2. - Qu ng Bình: 1,0 t ng - Qu ng Tr : 2,0 t ng - Th a Thiên - Hu : 3,0 t ng - Thàng ph à N ng: 3,5 t ng - Qu ng Nam: 6,5 t ng - Qu ng Ngãi: 3,0 t ng - Bình nh: 3,0 t ng - Phú Yên: 1,5 t ng - Khánh Hoà: 1,5 t ng - Ninh Thu n: 1,0 t ng - Bình Thuân: 1,0 t ng - c L c: 1,0 t ng B Tài chính, th ng nh t v i B Lao ng, Thương binh và Xã h i, B Y t , B Giáo d c và ào t o hư ng d n các a phương s d ng kho n kinh phí trên ây. 2. Dành 50 t ng khôi ph c các công trình giao thông, trong ó 20 t ng c p cho B Giao thông v n t i s a ch a, khôi ph c các qu c l , c u ư ng s t, các c u ư ng b trên các qu c l ; 30 t ng c p cho u ban nhân dân các t nh s a ch a các công trình giao thông b hư h i trên a bàn. Căn c vào m c thi t h i c a các công trình, B Tài chính th ng nh t v i B K ho ch và u tư và B Giao thông v n t i phân b c th cho các a phương và hư ng d n các t nh s d ng kho n kinh phí này theo úng các quy nh hi n hành. 3. Dành 18 t ng khôi ph c, s a ch a h th ng ê i u (k c ê sông, ê bi n); 29 t ng khôi ph c, s a ch a các công trình thu l i c p bách, nhanh chóng khôi ph c s n xu t, trư c h t là v ông xuân 1998 - 1999. Trên cơ s thi t h i th c t c a t ng a phương và t ng công trình, B Tài chính th ng nh t v i B K ho ch và u tư và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phân b c th các kho n kinh phí này cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các a phương. i u 3. Nhà nư c dành 400 t ng cho nhân dân vay khôi ph c và phát tri n s n xu t, bao g m: s a ch a, óng m i tàu thuy n ánh cá và mua s m ngư lư i c do b bão gây thi t h i; khôi ph c các ao, m nuôi tr ng thu s n và khôi ph c các ru ng mu i b hư h ng sau cơn bão.
  3. Lãi su t cho vay là 0,5%/ tháng i v i v n vay ng n h n (th i h n hoàn tr dư i 12 tháng) và 0,6%/ tháng i v i v n vay trung h n (th i h n hoàn tr dư i 5 năm). B K ho ch và u tư và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n làm vi c c th v i các t nh, căn c vào tình hình thi t h i và nhu c u th c t phân b ch tiêu cho các a phương. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các ngân hàng thương m i, căn c vào ý ki n xét duy t c a u ban nhân dân t nh làm th t c cho vay nhanh, thu n ti n. i u 4. Trách nhi m c a các B , ngành: 1. Ngoài s v n dành cho giao thông và thu l i nêu t i kho n 2 và 3 c a i u 2, Giao B K ho ch và u tư ch trì bàn v i B Tài chính, B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét c th yêu c u khôi ph c các công trình giao thông và các công trình thu l i c a các t nh, báo cáo xu t v i Th tư ng Chính ph quy t nh vi c t m ng trư c v n u tư xây d ng cơ b n c a k ho ch năm 1999 cho các yêu c u này. 2. B Y t ch o các a phương t ch c t t vi c phòng ch ng d ch b nh và v sinh môi trư ng; b o m cơ s thu c, d ng c y t , h tr hoá ch t x lý nư c s ch; huy ng l c lư ng cán b Trung ương và các a phương ph c v công tác phòng ch a b nh và d p t t d ch b nh, t ch c chu áo vi c c p c u và ch a b nh cho nhân dân. 3. B Giáo d c và ào t o ch o các a phương khNn trương s a ch a trư ng h c n nh vi c h c t p c a h c sinh. 4. B Qu c phòng, B Công an ti p t c phát huy thành tích trong công tác ch ng bão l t, tìm ki m c u n n và giúp dân v a qua, tăng cư ng công tác b o m an ninh, tr t t xã h i và t ch c giúp dân khôi ph c, s a ch a nhà , các công trình phúc l i xã h i, v sinh môi trư ng trong vùng. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s d ng các qu d phòng v gi ng, thu c thú y cho s n xu t và hư ng d n, ch o các a phương phòng ch ng d ch b nh cho gia súc, gia c m; chuNn b y các i u ki n v gi ng, phân bón, v t tư nông nghi p thi t y u cho v ông xuân. 6. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các ngân hàng thương m i xem xét cho các gia ình b thi t h i n ng ư c hoãn tr n và ti p t c ư c vay m i khôi ph c s n xu t. i u 5. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph : - ng viên nhân dân và các ngu n l c c a a phương khNn trương n nh i s ng nhân dân, khôi ph c và phát tri n s n xu t. - Xem xét, quy t nh vi c mi n, gi m thu nông nghi p i v i nhân dân vùng b thi t h i theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  4. - Ch o các cơ quan ch c năng c a t nh tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, ch ng u cơ nâng giá các m t hàng như lương th c, th c phNm, gi ng, phân bón, v t li u xây d ng... - T ch c qu n lý ch t ch công tác ti p nh n c u tr t các ngu n (trong và ngoài nư c), báo cáo v i H i ng nhân dân và thông báo công khai vi c s d ng nhân dân bi t, ki m tra, giám sát (c v i tư ng, m c tr giúp, t ng s ti n, hàng...). S d ng các ngu n kinh phí úng m c ích, úng i tư ng, không th t thoát, tiêu c c. i u 6. ngh U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ch trì t ch c cu c v n ng nhân dân, các t ch c, oàn th trong c nư c giúp các t nh b thiên tai. Phương th c t ch c ti p nh n và chuy n giao ti n, hàng c u tr cho các a phương th c hi n như phương th c ã áp d ng trong cơn bão s 5 năm 1997. t o i u ki n cho các a phương s d ng s tr giúp c a nhân dân, các t ch c, oàn th trong c nư c ư c hi u qu , khuy n khích vi c giúp b ng ti n và r t h n ch vi c t ch c các oàn tr c ti p n các a phương thăm h i tránh t n kém, lãng phí. i u 7. U ban nhân dân các t nh, thành ph mi n Trung và các B , ngành có liên qua c n nghiên c u, kh o sát, ánh giá, rút kinh nghi m t bão l t này có gi i pháp c th trong v n quy ho ch dân cư, xây d ng nhà , trư ng h c, tr m xá và các công trình cơ s h t ng như giao thông, thu l i cho phù h p v i c i m a hình và bão l t trong khu v c, nh m h n ch thi t h i n m c th p nh t do bão, l t gây ra. i u 8. U ban nhân dân các t nh, thành ph và các B , ngành ti n hành bình xét các t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu các cơn bão, l t v a qua bi u dương, khen thư ng k p th i. i u 9. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản