Quyết định 2367/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định 2367/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2367/QĐ-BTC về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2367/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2367/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T G O D TR QU C GIA H TR T NH KON TUM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 1533/Q -TTg ngày 24/9/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c xu t g o d tr qu c gia h tr t nh Kon Tum; Theo ngh c a C c trư ng C c D tr qu c gia, QUY T NNH: i u 1. C c D tr qu c gia xu t c p (không thu ti n) 500 t n g o t ngu n D tr qu c gia cho t nh Kon Tum h tr c u ói cho nhân dân. i u 2. C c D tr qu c gia có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kon Tum, khNn trương t ch c giao, nh n g o t i trung tâm huy n l theo k ho ch phân b c a t nh. C c D tr qu c gia ghi gi m v n d tr qu c gia s lư ng g o nói trên theo giá h ch toán ang theo dõi trên s k toán và báo cáo quy t toán hàng c u tr theo úng quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. C c trư ng C c D tr qu c gia, V trư ng V Ngân sách Nhà nư c, V trư ng V K ho ch Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý giá và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B K ho ch và u tư; - B Lao ng – Thương binh và Xã h i; - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - UBND t nh Kon Tum; - Lưu: VT (2b), C c DTQG. Nguy n H u Chí
Đồng bộ tài khoản