Quyết định 237/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 237/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 237/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 237/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è   237 /1998/Q§­T T g    n g µ y  03 th¸ng 12  n¨ m  1998 P hª d u y Ö t C h ¬ n g  tr× nh  ô c  tiªu u è c   m  Q gia  n íc s ¹ ch v µ  v Ö  sinh m «i tr n g  n « n g  th«n ê thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ  ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ¹  ti Tê  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  è  tr   t  ph s 2737­TT/BNN.CBNLS   µy  th¸ng 7  ng 14    n¨m   1998; C¨n  ý  Õn  Èm   nh  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    ¹  cø  ki th ®Þ c B K ho v§ tt i c«ng v¨n  è  s 6412­BKH/VPT§  µy  th¸ng  n¨m   ng 17  9  1998  µ    Õn  v ý ki c¸c  é,  µnh  ªn B ng li   quan, quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Phª  Öt  ¬ng  ×nh  ôc     èc  níc s¹ch  µ  Ö   duy Ch tr m tiªuQu gia    vv sinhm«i  êng    tr n«ng  th«n,víi   éidung  ñ  Õu     n  c¸c ch y sau  y  ®© : 1.M ôc    ¬ng  ×nh :   tiªuCh tr   a) Trong    o¹n  n   giai® ®Õ n¨m  2000    ©ng  û lÖ  êi ® îc sö  ông  íc :n t   ng     d n  s¹ch    lªn kho¶ng 45%,    Ön  Ö   c¶i thi v sinh  m«i  êng,  tiªnvïng  tr u    biªn gií       i h¶i , ®¶o,   ©n  écÝt ngêivµ    ïng n«ng   d t     c¸cv   th«n   ã   kh kh¨n kh¸c.   b) § Õn    n¨m  2005   :kho¶ng 80%   ©n  è  d s n«ng th«n  îcsö  ông  ícs¹ch; ® d n    50%   é    nh  ã  è  Ý  îp vÖ   h gia®× c h x h   sinh;xö  ýchÊtth¶ië    l      30%   ång  ¹ch¨n chu tr   i   nu«ivµ    10%   è  µng nghÒ. sl   c)X ©y  ùng  µ  õng  íc¸p dông    Ýnh    d vt b   c¸cch s¸ch,c¬  Õ     éihãa  Öc    ch x∙h   vi cÊp  ícvµ  Ö   n   v sinh m«i  êng,tr ch Õt  µë    tr   í  l   n«ng  th«n. d)Gãp  Çn  èng  ¹nkiÖt, èng  nhiÔm  µ  vÖ   Êtl ngnguån  íc.   ph ch c   ch «  v b¶o  ch  î   n 2.Thêigian thùc hiÖn   õ          :T n¨m  1998  n   ®Õ n¨m  2005. 3.Kinh  Ý  u    µ    ph ®Ç tv nguyªn t¾c  ö  ông     sd : a) Tæng    kinhphÝ  ù  Õn     d ki :16.400  ûVN§,  t  trong ®ã    : ­Vèn  ©n      ng s¸ch(bao  åm   vèn  g c¶  ODA):3.600  ûVN§    t  (chiÕm  kho¶ng  22%   tæng  kinhphÝ).   ­ C¸c  ån  èn    ngu v kh¸c : 12.800  û VN§         t  (chiÕm kho¶ng 78%  tæng kinh  phÝ).   §©y  µsè  nh  íng ®Ó   µm    x©y  ùng    ù    ô  Ó. l   ®Þ h   l c¨n cø  d c¸cd ¸n c th b)  Ó   ï hîp  íi® Æc   iÓ m   ña  ¬ng  ×nh  µ  ùc  Ön  ng    § ph   v  ® c ch tr v th hi ®ó c¸c m ôc    ña  ¬ng  ×nh nh  tiªuc ch tr   trªn, Öc  ö  ông  èn  Çn   vi s d v c b¶o  ¶m     ® c¸c nguyªn  t¾c sau  : 
  2. 2 +   èn  ©n  V ng s¸ch Trung  ng    ñ  Õu  u    cho  ¬ : ch y ®Ç t c«ng    iÒu    t¸c ® tra, nghiªn cøu,    chuyÓn  giao c«ng nghÖ,  o   ¹o,kh¶o    ®µ t   s¸t,gi¸m    s¸t,truyÒn  th«ng,x©y  ùng      ×nh  Êp  íc,vÖ     d c¸c m« h c n   sinh m«i  êng  iÓn  ×nh    ÷ng    tr ® h ë nh vïng thiÕu níc,vïng ® Æc   Ötkhã         bi   kh¨n.  C Ç n   µnh  ét  Çn  û  Ö  îp  ý vèn  ©n  d m ph t l h l  ng s¸ch Trung  ng    ©y  ¬ ®Ó x dùng  µ  chøc  v tæ  chØ   o  Ý  iÓ m   Öc  ùc hiÖn  Ýnh  ®¹ th ® vi th   ch s¸ch,c¬  Õ       ch x∙ héihãa  Ö     v sinhm«i  êng,cung  Êp  ícs¹ch ë    tr   c n    n«ng  th«n. +  èn  a  ¬ng     ç  î   V ®Þ ph :®Ó h tr  c«ng  ×nh cã  c¸c tr   quy    á  ¹  a   ­ m« nh t i ®Þ ph ¬ng    ®Ó gi¸m    s¸t,qu¶n  ýë  a   ¬ng  ãa  Ö m   ô  ÷ s¹ch  l   ®Þ ph h nhi v gi   m«i  êng  µ  tr v cung  Êp  ícuèng  c n  cho  ©n  ©n    a  ¬ng. nh d ë ®Þ ph +  èn  ña  ©n   V cd :huy  ng    µn      Ý     ®é ®Ó ho tr¶chiph c¸c c«ng  ×nh ®∙  ©y  tr   x dùng cho  ©n,  ù ®Ç u    d t  t cho  Ýnh    nh  × nh    ©n  éng      ch gia ®× m ®Ó nh r c¸c m« h×nh  ïhîp. ph   +  èn  ña    µnh  Çn  V c c¸c th ph kinh tÕ    kh¸c :   ¹om«i  êng     t   tr ph¸p  ýthuËn  î l  l i cho   ©n  µ    µnh  Çn  tnh v c¸c th ph kinh tÕ    kh¸c tham    u  ,kinh doanh  Þch    gia ®Ç t    d vô  cung  Êp  ícs¹ch vµ  Ö   c n    v sinhm«i  êng    tr n«ng th«n. §i Ò u      2. Tæ chøc  ùchiÖn   th   : 1.  é   B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  ñ  ×,cïng  íiBé   Õ   ch tr   v  K ho¹ch  µ  Çu   µ    é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  ã  ªnquan, lùa chän    ïng v§ tv c¸c B     ph c li      c¸c v   thiÕu  íc uèng  n  theo thø  ù u    íng dÉn  ©y  ùng  dù  cô  Ó  µ  ×nh t   tiªn,h  xd   ¸n  th v tr   duyÖt  theo    c¸c quy  nh   Ön  µnh. Bé   ®Þ hi h   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  ã  c tr¸chnhiÖ m     Êt cô  Ó  Ò   ¬  Õ   èi hîp  ång  Ðp  íic¸c   ®Ò xu   th v c ch ph   l gh v    Ch ¬ng  ×nh quèc    tr   gia kh¸c;kiÓm     «n  c    µnh  µ    a   ¬ng    tra,® ®è c¸c ng v c¸c ®Þ ph thùc hiÖn.   2. Ban    chØ   o  èc    µ  ®¹ Qu gia v cung  Êp  íc s¹ch  µ  Ö   c n  v v sinh  m«i  êng  tr chñ  × cïng  íiBé   tr   v   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ©y  ùng  ¬  Õ   x d c ch chÝnh  s¸ch x∙héihãa  Öc       vi cung  Êp  ícs¹ch vµ  Ö   c n    v sinh m«i  êng, tõng  íc   tr   b  ¸p dông  µo    v n«ng  th«n,phïhîp víi ôc    µ  éidung  ña  ¬ng  ×nh nµy.        m tiªuv n   c ch tr   3.  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   phèi hîp  íiBé   µi chÝnh    ©n  i  èn  B K ho v§ t   v  T   ®Ó c ®è v ng©n s¸ch cho    ù  ®∙  îcphª  Öt,tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt   c¸c d ¸n  ®   duy     t  ph quy   ®Þnh giao trong chØ     Õ   ¹ch  ©n    tiªuk ho ng s¸ch  µng  h n¨m  ña    µnh, c¸c c c¸c ng    ®Þa  ¬ng. ph 4. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  µ    é, ngµnh  ã  ù    Çn  ñ  ng  v c¸c B   c d ¸n c ch ®é phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  ªnquan    v    ng   ph li   trong  Öc  iÓn khai thùc vi tr       hiÖn    ù  trong ch¬ng  ×nh vµ  ång  Ðp  íic¸c Ch ¬ng  ×nh m ôc    c¸c d ¸n    tr   l gh v    tr   tiªu Quèc    giakh¸c,nh»m   ùc hiÖn  ¬ng  ×nh nµy  ã  Öu    th   Ch tr   c hi qu¶. §i Ò u  .Ch ¬ng  ×nh m ôc    èc    ícs¹ch vµ  Ö     tr ng  3  tr   tiªuQu gian     v sinh m«i  ê n«ng th«n ® îc qu¶n lý theo ®óng  nh÷ng quy ®Þnh  t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  i 531/TTg  µy  th¸ng8  ng 08    n¨m  1996  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 05/1998/Q§­ TTg  µy  ng 14 th¸ng 01    n¨m  1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;Th«ng   ªnBé  è  c Th t   ph   tli   s 06/TT­ LB­ KH­TC   µy  th¸ng4  ng 29    n¨m 1997  µ    v c¸cquy  nh  Ön  µnh  ªnquan. ®Þ hi h li  
  3. 3 §i Ò u 4. C¸c  é   ëng      B tr : N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng th«n, K Õ     ho¹ch  µ  Çu , Tµi chÝnh, Trëng  v§ t      Ban ChØ   o  èc    Ò   ®¹ Qu gia v cung  Êp  íc c n  s¹ch  µ  Ö   v v sinh m«i  êng  µ  ñ  ëng    ¬    tr v Th tr c¸c c quan  ùc thuéc  Ýnh  ñ, tr   Ch ph   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản