Quyết định 237/1999/QĐ-NHNN8 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định 237/1999/QĐ-NHNN8 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 237/1999/QĐ-NHNN8 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 237/1999/QĐ-NHNN8 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  237/1999/Q§­N H N N 8  n g µ y 08  ® n th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ   7  Q q u ¶ n  lý h o ¹t ® é n g  ® è i n g o ¹i c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ   íc   n T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ tæ chøc, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ    v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B  ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Quan  Ö   èc  Õ. h Qu t Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch qu¶n  ýho¹t l    ®éng  i ngo¹icña  ©n  µng  µ   íc". ®è     Ng h Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý, thay  Õ  k  th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 133/Q§­NH8   µy  ng 13/7/1993  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   ícban  µnh  Ng h Nh n   h Quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýho¹t®éng  i ngo¹i l    ®è     cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. Ng h Nh n     §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  V¨n    tr V Quan  Ö   èc  Õ,Thñ  ëng  h Qu t   tr c¸c ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc      ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
  2. 2 Q uy   Õ   ch q u ¶ n  lý h o ¹t ® é n g  ® è i n g o ¹i c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ   íc   n Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 237/1999/Q§­NHNN8   ngµy 08/7/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc   Th ®è Ng h Nh n   C h ¬ n g  I: h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  Õ   µy  iÒu  ch n ® chØnh  ¹t®éng  i ngo¹icña  ©n  µng  µ   íc ho   ®è     Ng h Nh n   bao  å m     ¹t®éng  g c¸c ho   trong quan  Ö   îp    èc  Õ  ÷a Ng ©n   µng  µ     h h t¸cqu t gi   h Nh nícvíi   i t¸cnícngoµithuéc c¸c tæ      ®è       c¸c       chøc  kinh tÕ,tµichÝnh,tiÒn tÖ,tÝn            dông  èc  Õ, ®a   ¬ng,  qu t   ph song  ¬ng  µ  ph v khu  ùc, còng   c¸c  chøc  v  nh tæ  ChÝnh  ñ, phi Ch Ýnh  ñ  ph     ph c¸c  íc trong  Ünh  ùc  µichÝnh  ©n   µng  n  l v t  ng h nh»m   ùc hiÖn    th   c¸cchøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  ©n  µng  µ   íc.   v c Ng h Nh n §i Ò u  §èit ng ¸p dông 2.   î     C¸c  ô,  ôc,  ë   éc  ô së  Ýnh  ©n   µng  µ   íc,Chi  VC S thu tr   ch Ng h Nh n   nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   ícc¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,V¨n  h Nh n       ph tr     ¬  phßng  i ®¹   diÖn  ©n   µng  µ   íc ë  Ng h Nh n   trong níc vµ    íc ngoµi,c¸c ®¬n  Þ  ù      ën      v s nghiÖp,   c¸c doanh    nghiÖp  ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc (gäilµ c¸c ®¬n  Þ   éc tr   Ng h Nh n         v thu   Ng ©n  µng  µ   íc)vµ    é,c«ng  h Nh n   c¸n b   chøc  ©n  µng  µ   íckhithùc hiÖn  Ng h Nh n       c¸c nhiÖm   ô  ªnquan  n   ¹t®éng  i  ¹inªu      v li   ®Õ ho   ®è ngo   trªnph¶i tu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  µ    ch n v c¸c nguyªn t¾c,quy  Õ   i ngo¹icña      ch ®è     §¶ng  vµ  µ   íc. Nh n §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  t chung 1.Ho¹t®éng  i ngo¹icña  ©n  µng  µ   íc® îc® Æt  íi ù      ®è     Ng h Nh n     d   chØ  o, s ®¹   qu¶n  ýthèng  Êt cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. l  nh   Th ®è Ng h Nh n 2. Vô     Quan  Ö   èc  Õ  µm  u   èi  ùc hiÖn  h Qu t l ®Ç m th   theo  âi vµ  d   tham  u  m cho  èng  c  Ò   ¹t®éng  i ngo¹icña  ©n  µng  µ   íc. Th ®è v ho   ®è     Ng h Nh n C h ¬ n g  II: h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N §i Ò u    Ëp  Õ   ¹ch  µ  4. L k ho v qu¶n  ýthùchiÖn  l    1. Thñ  ëng    n  Þ    tr c¸c®¬ v tham    gia hoÆc   ã  c nhu  Çu  c tham    ¹t®éng  gia ho   ®èi  ¹ic¨n cø  Õt  ngo     k qu¶  ùc hiÖn  ¹t®éng  i  ¹itrong n¨m  µ  Ýnh  th   ho   ®è ngo     v ch s¸ch,m ôc      tiªun¨m  í cña  ©n   µng  µ   íclµm  t i Ng h Nh n   b¸o    c¸o c«ng    i ngo¹i t¸c®è     cña  n  Þ  × nh  ®¬ v m trong n¨m  ®¸nh    Õt    ( gi¸k qu¶  t ® îctrong n¨m, nh÷ng  ån ®¹         t  t¹   i nªu  â  ÷ng  ã  , r nh kh kh¨n,víng  ¾ c,  Õn  Þ)  µ  ù  Õn  Õ   ¹ch  ¹t   m ki ngh v d ki k ho ho   ®éng  i ngo¹in¨m  ®è     sau (theo m É u   nh  Ìm) göiVô     ®Ý k     Quan  Ö   èc  Õ  íc h Qu t tr   ngµy  30/11/®Ó  tæng  îp tr×nh Thèng  c  Öt tr cngµy  h    ®è duy   í   31/12 hµng    n¨m.
  3. 3 2. Sau    Õ   ¹ch  ¹t ®éng  i  ¹i® îc Thèng  c  khi k ho ho   ®è ngo     ®è duyÖt, Vô    Quan  Ö   èc  Õ  ã  h Qu t c tr¸chnhiÖm     th«ng  tí c¸c ®¬n  Þ  µ  èihîp víi   b¸o      i v v ph       c¸c ®¬n  Þ  iÓn khaithùc hiÖn, theo  âi vµ  nh  ú  µng  ý  v tr         d   ®Þ kh qu b¸o c¸o  èng  Th ®èc. 3. Trêng  îp cã  ¹t®éng  i ngo¹ingoµikÕ   ¹ch (®étxuÊt)ph¶i® îc   h   ho   ®è       ho          Thèng  c    Öt. ®è phª duy §i Ò u    ®oµn  i  5. C¸c  ® c«ng    ícngoµitheo kÕ   ¹ch (§oµn  t¸cn       ho   ra) 1. C¨n  vµo  Õ   ¹ch  ¹t®éng  i  ¹ihµng  cø  k ho ho   ®è ngo   n¨m,  ñ  ëng    th tr c¸c ®¬n  Þ  Ëp ®Ò   ¬ng  ô  Ó  ×nh Thèng  c    Ðp  chøc  µn    ®Ò   vl  c c th tr   ®è xinph tæ  §o ra ( c¬ng    â néidung,m ôc  ch, ch¬ng  ×nh lµm  Öc,®Þa  iÓ m,  ghir       ®Ý   tr   vi   ® kinhphÝ,     sè  êi vµ  µnh  Çn  ng   th ph tham      i    íc ngoµi). Ò   ¬ng  îc Thèng  gia,tªn ®è t¸cn    c § ®  ®èc phª  duyÖt ph¶i göi cho  ô        V Tæ chøc  C¸n  é  µ  µo  ¹o,Vô   bv§ t   Quan  Ö  h Quèc  Õ,V¨n  t  phßng    ®Ó theo dâivµ  èihîp thùc hiÖn.     ph       2. §oµn  cã  õ 2  êitrëlªn,Vô       ra  t   ng       Tæ chøc    é  µ  o  ¹o®Ò   Êt c¸n b v ®µ t   xu   víi èng  c  Õt ®Þnh  ö  êilµm  ëng  oµn.  Th ®è quy   c ng   tr ® 3. Trong  êigian    th   c«ng      íc ngoµi,c¸c thµnh    t¸cë n      viªntrong §oµn    ph¶i   chÊp  µnh  ù  h s chØ  o  ña  ëng  oµn  µ  ùc hiÖn  ®¹ c tr ® v th   nghiªm chØnh    Õ   c¸c ch ®é, quy  nh  ña  ®Þ c §¶ng  µ  µ   íc vÒ   Öc  i  v Nh n   vi ® c«ng    íc ngoµi vµ    t¸cn     quy ®Þnh  ¹ §iÒu    Òu  Quy  Õ   µy. t  i 9,§i 13  ch n §i Ò u 6. C¸c  oµn  íc ngoµi vµo  µm  Öc  íiNg ©n   µng  µ   íc ® n    l vi v   h Nh n   theo kÕ   ¹ch (§oµn  µo)   ho   v 1. C¨n  vµo  Õ   ¹ch  ¹t®éng  i  ¹ihµng  cø  k ho ho   ®è ngo   n¨m,  ñ  ëng    th tr c¸c ®¬n  Þ  Ëp    ¬ng  ×nh  èng  c    Ðp  n  i    íc ngoµi vµo  v l ®Ò c tr Th ®è xin ph ®ã ®è t¸cn     lµm  Öc  ®Ò   ¬ng  Çn    â néidung,ch¬ng  ×nh lµm  Öc  ô  Ó,tªnvµ  vi ( c c ghir       tr   vi c th     sè îng  l kh¸ch  íc ngoµi,c¸c ®¬n  Þ  n     v kh¸c cÇn    tham    èi hîp,dù  ïkinh gia,ph     tr    phÝ, ®i  ¹ . . ) Ò   ¬ng  îcThèng  c  Öt    l i . .. c  § ®  ®è duy ph¶igöicho  ô     V Quan  Ö   èc  h Qu tÕ,V¨n    phßng  µ    n  Þ  ã  ªnquan    èihîp thùc hiÖn. v c¸c®¬ v c li   ®Ó ph       2. §èit¸cnícngoµicã    Çu  µm  Öc,kh¶o           yªu c l vi   s¸t,tham  quan  µi®Þa   ngo   bµn  µm  Öc  Ýnh, Thñ  ëng  n  Þ  ñ  ×lµm  Öc  íi i t¸cnícngoµi l vi ch   tr ®¬ v ch tr   vi v         ®è   ph¶itr×nh Thèng  c    Ðp  µ  èihîp víiV¨n      ®è xin ph v ph       phßng  µm    ñ tôc do  l c¸c th     Bé  C«ng  quy  nh;  ö  an  ®Þ c c¸n  é  ã  b c tr¸chnhiÖm   ïng  íic¸n  é  Ô  ©n  i    c v  blt ® cïng víi i t¸cnícngoµi.         ®è §i Ò u  Ho¹t®éng  i ngo¹ingoµikÕ   ¹ch (®étxuÊt) 7.    ®è       ho     Trëng  oµn,  ñ  ëng    n   Þ   µ    µnh    ® Th tr c¸c ®¬ v v c¸c th viªn tham gia  ã  ªn c li   quan  n     µn    µn  µo  t  Êt (theo quyÕt  nh  ña  µ   íc, ®Õ c¸c §o ra,§o v ®é xu     ®Þ c Nh n   ChÝnh  ñ,hoÆc   ph   theo  cÇu  èihîp gi÷a c¸c Bé, Ngµnh  yªu  ph         hoÆc     ph¸tsinh  trong  ¹t ®éng  ña  ©n   µng  µ   íc)ph¶i tu©n  ñ  ho   c Ng h Nh n     th quy  nh   ®Þ nªu  ¹ t i kho¶n  §iÒu    3  4, kho¶n  §iÒu    2  5, kho¶n  §iÒu  vµ  Òu    cña  2  6  §i 9, 13  Quy  Õ   ch nµy.
  4. 4 §i Ò u    µ m   Öc  íi i t¸cnícngoµicã  ôsë  ¹i ÖtNam   8. L vi v         ®è   tr   t   Vi   C¸c    Þ  µm  Öc  ña    i    íc ngoµicã  ôsë  ¹  Öt Nam   ®Ò ngh l vi c c¸c ®è t¸cn     tr   t i Vi   víic¸c  n   Þ   ña  ©n   µng  µ   íc ph¶i tr×nh  èng  c    ®¬ v c Ng h Nh n     Th ®è phª  duyÖt,   ngo¹itrõnh÷ng     giao dÞch    nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn thuéc chøc      n¨ng  Öm   ô  nhi v cña  n  Þ. Tê   ×nh ph¶ikÌm  ®¬ v   tr     theo    Þ   ®Ò ngh b»ng  b¶n  ña  i    íc v¨n  c ®è t¸cn   ngoµighirâ néidung,thêigian,®Þa  iÓ m   µm  Öc.             ® l vi §i Ò u    9. B¶o  Ët  µ  ninh m v an  1. C¸c  n  Þ  µ  bé, c«ng    ®¬ v v c¸n    chøc  ©n   µng  µ   íc khithùc hiÖn  Ng h Nh n       c¸c ho¹t®éng  i  ¹iph¶i tu©n  ñ      ®è ngo     th nghiªm ngÆt  ÷ng  nh quy  nh  ®Þ trong  Ph¸p  Önh  l b¶o  Ö   Ý   Ët  µ   ícvµ  vbm Nh n   quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   Ý   Ët  µ   íc vbm Nh n   trongho¹t®éng  ©n  µng.    ng h 2. Kh«ng  îc tù ý    ®     trao ® æi, cung  Êp    µiliÖu,sè  Öu  éc      c c¸c t     li thu danh  m ôc  Ý   Ët  µ   íckhicha  îcc¬  bm Nh n     ®   quan  µ   íccã  Èm  Ón  Nh n   th quy cho  Ðp  ph (kÓ  nh÷ng  µiliÖu,sè  Öu ®ang  c¶  t    li   trong giai o¹n  ¹n th¶o,chuÈn  Þ).    ® so     b 3. Trêng  îp  Çn    hc trao ® æi, cung  Êp  è  Öu,tµiliÖu  Ët, Thñ  ëng      c s li     m   tr ®¬n  Þ  ñ  × lµm  Öc  v ch tr   vi ph¶i chuÈn  Þ   íc ®Ó     Ðp    Êp  ã  Èm     b tr   xin ph c¸c c c th quyÒn sau  y  Õt ®Þnh: ®© quy   a) TµiliÖu "TuyÖt m Ët":Xin phÐp  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Öt;           Th t   ph duy b) TµiliÖu "Tèim Ët":Xin phÐp  é  ëng  é            B tr B C«ng  duyÖt;  an    c)TµiliÖu "MËt":   Ðp  èng  c  ©n  µng  µ   ícduyÖt.        ph Th Xin ®è Ng h Nh n   4.Khitham      µn       gia c¸c§o ra,chØ  îcphÐp  ®  mang theo c¸ctµiliÖu,th«ng         tinthuéc  ¹m    Ý   Ët  µ   íc,hoÆc   µiliÖu,th«ng    ang    ph vi b m Nh n   t    tin® trong    giai ®o¹n  Èn  Þ,  ¹n  chu b so th¶o,khi®∙  îc c¸c cÊp  ã  Èm   Òn    ®   c th quy cho  Ðp    ph nh quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  ®iÒu  µy. Trëng  oµn  Þu  3  n  ® ch tr¸chnhiÖ m   Êt gi÷,b¶o    c    qu¶n  µiliÖu an  µn.K Õt  óc c«ng    t     to   th   t¸cph¶itr¶l¹cho  é  Ën u  ÷.      i b ph l tr 5. Khi lµm  Öc  íi®èi    íc ngoµi,c¸c ®¬n  Þ      vi v   t¸cn      v ph¶i cö    c¸n  é  ng  b ®ó chøc tr¸ch.Ph¶ighichÐp       Biªn b¶n  µm  Öc  åm:  µnh  Çn    l vi (g th ph tham    éi gia,n   dung  Ýnh, nh÷ng  Ên    a    Õt) ®Ó   ch   v ®Ò ch gi¶iquy   b¸o c¸o  µ      Õn  v xin ý ki chØ   ®¹o  ña  èng  c. c Th ®è 6.C¸n  é    Õp xóc  íi i t¸cnícngoµikh«ng  îctrao® æi  ÷ng  éi   b khiti   v        ®è   ®    nh n  dung chuyªn m«n   éc bÝ   Ët  µ   ícngoµitr¸chnhiÖ m   µ    thu   m Nh n       v ph¶itu©n  ñ   th   quy  nh  t¹ kho¶n  ®iÒu  µy  µ      íi   é  ô  ®Þ nªu    i 1  n v b¸o c¸o v   b ph tr¸ch. c¸n 7.  ôc  C Qu¶n  Þ,V¨n  tr   phßng  i diÖn  ©n   µng  µ   íc t¹  ®¹   Ng h Nh n   iTP.  å   H ChÝ  Minh  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     b¶o  Ö   ninh néibé    i t¸cnícngoµi®Õ n   v an      khi®è         lµm  Öc  ¹  ôsë  ©n   µng  µ   íc,V¨n  vi t i   Ng tr h Nh n   phßng  idiÖn  ©n   µng  µ   ®¹   Ng h Nh níct¹ TP.  å   Ý     i H Ch Minh;bè  Ýph¬ng  Ön ®i  ¹phôc  ô    tr   ti   l  i v c«ng    i ngo¹i t¸c®è   . Trêng  îp ®èi t¸cnícngoµi®Õ n   µm  Öc  íi ©n  µng  µ   íct¹ ®Þa   h        l vi v   Ng h Nh n    i ph¬ng, Gi¸m  c    ®è c¸c    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc trung¬ng  ªnquan  Þu      li   ch tr¸chnhiÖ m    b¶o  Ö   ninh néibé. v an     §i Ò u    10. Quy  nh  µm  Öc  íi i t¸cnícngoµi ®Þ l vi v         ®è   1. V¨n    phßng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   èihîp víi ô    ph       Quan  Ö   èc  Õ  µ    V h Qu t v c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Ëp  ¬ng  ×nh vµ  Èn  Þ  éidung  ×nh Thèng  c  v c li   l ch tr   chu b n   tr   ®è
  5. 5 duyÖt  ¬ng  ×nh lµm  Öc  ña  èng  c  íi®èi    ícngoµitr cÝt  Êt ch tr   vi c Th ®è v   t¸cn     í   nh   m ét  µy. ng 2. Thµnh  Çn    ph tham    ¬ng  ×nh lµm  Öc  íi®èi t¸cnícngoµicña  gia ch tr   vi v           Thèng  c  å m   i diÖn  ®è g ®¹   V¨n  phßng,  ô   V Quan   Ö   èc  Õ, cÊp  ô   µ  h Qu t  Vv chuyªn viªncña    n  Þ  ã  ªnquan  Thèng  c  Õt ®Þnh.    c¸c®¬ v c li   do  ®è quy   3. C¸c  n  Þ  îcphÐp  µm  Öc  ùctiÕp víi   i t¸cnícngoµiph¶i   ®¬ v ®   l vi tr       ®è       c¸c     göi tr c cho    í  V¨n phßng  ¬ng  ×nh,néi dung  µm  Öc  ∙  îc Thèng  c  ch tr    l vi ® ®   ®è duyÖt      ¬ng  ×nh  µ  è  Ý ®Þa   iÓ m.  ®Ó lªnch tr v b tr   ® C¸c  n  Þ  ®¬ v ph¶i tù bè  Ý     tr   phiªndÞch  µ  ©n  ñ quy  nh  t¹ §iÒu    Òu  cña    v tu th   ®Þ nªu    i 9,§i 13  Quy  Õ   µy. ch n 4. Trêng  îp  µm  Öc  íi®èi    íc ngoµicã  Òu  n  Þ  ïng    h l vi v   t¸cn     nhi ®¬ v c tham   gia,c¸c  µnh    th viªn ph¶i tu©n  ñ  ù      th s chØ   o  ña  ëng  oµn  ®¹ c Tr ® trong  Öc  vi tr×nh bµy  éidung,cung  Êp  µiliÖu,sè  Öu.   n    c t    li 5. C¸n  é  îccö    b ®   tham    gia hoÆc   ôc  ô  ph v cho   c¸c buæi  µm  Öc  íi®èi  l vi v   t¸cnícngoµiph¶im Æc          trang phôc  Þch sù,®óng    l    nghilÔ  i ngo¹ivµ    ®è     ph¶icã    m Æt   ícÝt  Êt 5  ót. tr   nh   ph §i Ò u    th®èi ngo¹i 11. V¨n      1. V¨n    phßng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ën, göi,chuyÓn    v nh     giao  µ  v theo  âi d  c¸cc«ng    µiliÖu,®iÖn  Ýn  i ngo¹itheo c¸c®Þa    v¨n,t     t ®è        chØ  îcx¸c®Þnh. ®   2. C¸c  µiliÖu,th   iÖn    t    ,® b»ng  Õng  ícngoµighitªnngêinhËn  µNg ©n   ti n        l  hµng  µ   íc hoÆc   ch  Nh n   ®Ý danh  èng  c,  ã   èng  c  V¨n  Th ®è Ph th ®è do  phßng  vµo    sæ theo dâivµ      chuyÓn  cho    n  Þ  ªnquan  ö  ý, ×nh Thèng  c. c¸c®¬ v li   x l  tr   ®è 3. C¸c  n   Þ   îc trang  Þ   ¬ng  Ön  ®¬ v ®   b ph ti telephone, telex,tele­         fax ®Ó giao dÞch  i ngo¹iph¶isö  ông  ng  ôc  ch. C¸c  µiliÖu,th«ng    è    ®è      d ®ó m ®Ý   t    tin,s liÖu chuyÓn    qua Telex,Tele­   ña    n  Þ    faxc c¸c®¬ v ph¶ido  ñ  ëng  n  Þ  ý    Th tr ®¬ v k trùc tiÕp    hoÆc   ý  Öt  µ  ë   å  ¬ u. Thñ  ëng    n  Þ  Þu  k duy v m h s l   tr c¸c ®¬ v ch tr¸ch   nhiÖ m  ícThèng  c  Ò   éidung    ∙  tr   ®è v n   tin® chuyÓn  i. ® 4.C¸c  iÖn, th  µiliÖu nícngoµikhidÞch  ×nh Thèng  c    ®   ,t          tr   ®è ph¶icã  ÷    ch ký  ña  ñ  ëng  n  Þ  µ  ã  Õn  Þ  ö  ý®Ó   èng  c  Õt ®Þnh. c Th tr ®¬ v v c ki ngh x l   Th ®è quy   §i Ò u    Õt    µichÝnh 12. Quy to¸nt   Trëng  oµn  µn    ñ  ëng  n  Þ  ñ  ×(®ãn  µn  µo) vµ    ® (§o ra), Th tr ®¬ v ch tr   §o v   c¸c c¸n bé,c«ng     chøc  i  ® c«ng    äc  Ëp  µiníc,kinh phÝ  ng©n  t¸c,h t ngo       do  s¸ch nhµ    níc ®µi  ä,trong thêigian  ngµy  µm  Öc,sau    Õt  óc ®îtc«ng      th      10  l vi   khik th     t¸c, häc  Ëp  t ph¶ithanh    y       Ý   ∙    ïng    to¸n®Ç ®ñ chiph ® chid trong ®îtlµm  Öc     vi theo  ®óng  Õ     µichÝnh  µ   ícquy  nh. ch ®é t   Nh n   ®Þ §i Ò u    Õ         13. Ch ®é b¸o c¸o C¸c  n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íccã  ®¬ v thu   h Nh n   tham    ¹t®éng  i ngo¹i gia ho   ®è     trongkú    ph¶ithùc hiÖn  Õ               ch ®é b¸o c¸o nh sau: 1.B¸o    nh  ú:   c¸o ®Þ k a)  µng  ý    n   Þ   µm  H qu c¸c ®¬ v l b¸o  c¸o  ¬  Õt  ¹t®éng  i  ¹icña  s k ho   ®è ngo   ®¬n  Þ  × nh  ×nh Thèng  c  ícngµy  cña  vm tr   ®è tr   25  th¸ngcuèiquý  µ      v sao  öiVô   g 
  6. 6 Q uan  Ö   èc  Õ    µm  c¸o tæmg  Õt  ý  Ò   ¹t®éng  i ngo¹icña  h Qu t ®Ó l b¸o    k qu v ho   ®è     Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n b) Hµng    n¨m    n  Þ  µm      c¸c®¬ v l b¸o c¸o tæng  Õt  ¹t®éng  i ngo¹itrong k ho   ®è       n¨m  ña  n  Þ  ×nh  ×nh Thèng  c  µ  c ®¬ v m tr   ®è v sao  öiVô  g   Quan  Ö   èc  Õ  íc h Qu t tr   ngµy  30/11    ô   ®Ó V Quan  Ö   èc  Õ  µm  h Qu t l b¸o  c¸o tæng  Õt  k n¨m  Ò   ¹t v ho   ®éng  i ngo¹icña  ©n  µng  µ   íctr×nh Thèng  c  ícngµy  ®è     Ng h Nh n     ®è tr   31/12. 2.B¸o      c¸o kh«ng  nh  ú ®Þ k Trëng  oµn  µn    ñ  ëng  n  Þ  ñ  ×(®ãn  µn  µo),trong ® (§o ra), Th tr ®¬ v ch tr   §o v     thêigian  tuÇn    1  sau    Õt  óc ®îtlµm  Öc,cã  khik th     vi   tr¸chnhiÖ m     b¸o  b»ng  c¸o  v¨n b¶n  Õt  k qu¶  µm  Öc  µ      Êt li   l vi v c¸c ®Ò xu   ªnquan  ×nh Thèng  c, ®ång  tr   ®è   thêigöicho  ô       V Tæ chøc C¸n  é  µ  µo  ¹ovµ  ô  b v § t   V Quan  Ö   èc  Õ    h Qu t ®Ó theo   dâi,  tæng  Õt. k §i Ò u    èi  14. M quan  Ö   èihîp gi÷a c¸c®¬n  Þ  ªnquan  h ph        v li   trong viÖc    tæ  chøc  ùc hiÖn    ¹t®éng  i ngo¹icña  ©n  µng  µ   íc. th   c¸cho   ®è     Ng h Nh n 1.Vô    Quan  Ö   èc  Õ: h Qu t a)  ChuÈn  Þ   éidung  µ  ¬ng  ×nh cña    oµn  éc    chøc  bn  v ch tr   c¸c ® thu c¸c tæ  tµichÝnh,tiÒn tÖ,tÝn  ông  èc  Õ  µ         d qu t v khu  ùc  òng      chøc  vc nh c¸ctæ  kinh tÕ    ®a   ¬ng, song  ¬ng, c¸c níc,c¸c Ng ©n   µng  ph   ph      h Trung  ng  µo  µm  Öc  íi ¬ v l vi v   Ng ©n  µng  µ   íc; h Nh n b) Tham       Õn  Ò   éidung, ch¬ng  ×nh lµm  Öc  µ  µnh  Çn  gia ý ki v n     tr   vi v th ph tham    ña  õng  µn    gia c t §o ra theo  Õ   ¹ch ® îcThèng  c  Öt  µ  µn  µo  k ho     ®è duy v §o v lµm  Öc  íi èng  c; vi v   Th ®è c)ChÞu    tr¸chnhiÖm  è  ÝphiªndÞch    b tr     cho  èng  c; Th ®è d)  èi hîp  íiV¨n  Ph   v  phßng  n,  Ôn  ®ã ti kh¸ch  ña  èng  c  ¹  ©n  c Th ®è t is bay,  cöa  Èu; kh e) Phèihîp víi   n  Þ  ªnquan  ¾p  Õp  ¬ng  ×nh ho¹t®éng  ña          ®¬ v li   c¸c s x ch tr     c c¸c§oµn  µo    v theo kÕ   ¹ch ® îcduyÖt;   ho     2.Vô      Tæ chøc    é  o  ¹o: c¸n b ®µ t a)  èi hîp  íiVô   Ph   v   Quan   Ö   èc  Õ  ×nh  èng  c  h Qu t tr Th ®è quyÕt  nh   ®Þ thµnh  Çn  ña  µn  ph c §o ra; b) Sau    ã    Õn  Êp  Ën  ña  èng  c, Vô     khic ý ki ch thu c Th ®è   Tæ chøc  c¸n  é  b ®µo  ¹ocã  t   tr¸chnhiÖ m   èihîp  íic¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Ðt  ö  ©n  ù    ph   v     v c li   x c nh s tr×nh Thèng  c  Õt ®Þnh;   ®è quy   3.V¨n    phßng: a) ChÞu    tr¸chnhiÖ m   èihîp víi ô    ph       Quan  Ö   èc  Õ  Ëp  µ  è  ÝkÕ   V h Qu t l v b tr   ho¹ch lµm  Öc,tiÕp xóc,®ãn  Õp,lÔ  ©n    vi       ti   t kh¸ch chung  ña  ©n   µng  µ     c Ng h Nh nícvµ    kh¸ch cña  èng  c;   Th ®è b)  µ m   u   èi  L ®Ç m tæng  îp    µiliÖu  ôc  ô  h c¸c t   ph v cho  µn    µn  µo  §o ra,§o v cÊp  èng  c, Phã  èng  c,vµ  Th ®è   th ®è   th«ng  ý  Õn  ña  èng  c  b¸o  ki c Th ®è chØ  o  ®¹ c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Èn  Þ   éidung, tµiliÖu,hËu  Çn  µ      Õt   v c li   chu b n        c v c¸c chiti   kh¸cphôc  ô    v cho  µn; §o
  7. 7 c)  Þu   Ch tr¸ch nhiÖm       gi¶iquyÕt c¸c  ñ  ôc  é   Õu, thÞ  ùc  Êt th t H chi   th xu   nhËp  c¶nh,®¨ng  ý  Ò     k v mua  Рv m¸y bay hoÆc   ¬ng  Ön kh¸ccho    µn  ph ti     c¸c§o ra,§oµn  µo  ©n  µng  µ   íc;   v Ng h Nh n d) ChuÈn  Þ  µ u  Ö m,    b qu l ni tÆng  È m   ph cho  µn    µn  µo  §o ra,§o v theo chÕ     ®é   quy  nh; ®Þ e) Bè  Ýc¸cph¬ng  Ön ®i  ¹  µm  Öc    tr     ti   l il vi cho    µn  µo  µ  µn  , c¸c§o v v §o ra; f)§ãn  Ôn kh¸ch t¹ s©n    ti      i bay,cöa  Èu;   kh g) Tæ     chøc  chiªu®∙i.   4.C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c: a) Phèihîp víi ô          Quan  Ö   èc  Õ    ×nh Thèng  c    ñ  ¬ng  V h Qu t ®Ó tr   ®è xinch ch tiÕp vµ  µm  Öc  íi i t¸cnícngoµi;   l vi v         ®è b) ChuÈn  Þ   éidung, tµiliÖu,ch¬ng  ×nh lµm  Öc    Õ   ¹ch  îc bn       tr   vi khik ho ®  duyÖt (kÓ  c¸ccuéc  éith¶o,héi®µ m); th«ng      c¶    h       b¸o cho    n  Þ  ªnquan  c¸c®¬ v li   cña  Ýa  Öt Nam   ph Vi   (trong vµ  µi Ng ©n   µng  µ   íc)tham  ù  µ  ïng   ngo   h Nh n   dvc   phèihîp;   c)ChÞu    tr¸chnhiÖm  Ò   éidung  µ  chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh lµm    vn  v tæ  th   ch tr   viÖc  íi i t¸cnícngoµi; v        ®è d) B¸o c¸o  Õt  k qu¶  õng  t lµm  Öc  t ®î   vi cho  èng  c,  Th ®è sao  öi cho  ô   g  V Quan  Ö   èc  Õ    n  Þ  ªnquan  h Qu t c¸c®¬ v li   theo quy  nh;   ®Þ §i Ò u    15. Th«ng    tintuyªntruyÒn   Vô   Quan  Ö   èc  Õ  µ    ô, Côc  h Qu t v c¸cV   kh¸cthùc hiÖn  Ö m  ô  i ngo¹i     nhi v ®è     cña  ©n  µng  µ   íccã  Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   èihîp víi   ph       Trung  ©m  t tuyªntruyÒn      ­ B¸o  Ý, Thêi b¸o  ©n   µng  chøc  ch     Ng h tæ  th«ng    tintuyªn truyÒn  ¹t®éng  i   ho   ®è   ngo¹i. C h ¬ n g  III:§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u    Öc    16. Vi bæ sung,söa  æi    iÒu    ® c¸c® kho¶n  trong quy  Õ   µy    ch n do  èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh Th ®è Ng h Nh n    
  8. ng©n  µng  µ   ícViÖt Nam   h Nh n     §¬n  Þ:  ô/Côc) v  (V Bi Ó u  t æ n g  h î p k Õ  h o ¹ ch § o µ n  ra, o µ n  v µ o  n¨ m...  § (KÌm      ¹t®éng  i ngo¹icña  ô/Côc)  b¸o c¸o ho   ®è     V   1.§oµn    ra: STT Tªn  oµn ® Tã m   ¾tnéi t       íc Thêigian (Tõ  Thµnh  Çn  oµn Kinh  Ý    Kinh  Ý  níc §in       ph ® ph do ph do    Ghi chó   dung  c«ng  nµo ngµy.. th¸ng.. (sè l ng ngêi)­cÊp  ng©n    .    î   .    s¸ch ngoµitµitrî Õu         (n viÖc ®Õ n   µy  bËc  ng (chøc  ô)cña  Nhµ   ícchi cã)®¬n  Þ  ¹i v  n     v ngo   .. th . ¸ng. ) . Trëng  oµn ® (USD) tÖ 1     2     3       4      5     6   7      8        9 1 VÝ   ô: d §i ®µ m  ph¸m  íc"X" 12/3­ N  7  ngêi ­ Vô  tr ng  ë 30.000 B¹n      µ  chië v ¨n §∙   ® îc   sù  ­   §oµn   Ng ©n     ý  vÒ... ®Ó k H§  29/3/199... Vô... ®ång  ý  cña  hµng  T.§èc NHNN   2.§oµn  µo:   v STT Tªn  µn  ®oµn  Néi dung  §o (   Thuéc  íc Thêigian vµo  Thµnh  Çn  n      ph Kinh  Ý  Kinh  Ý  n­ ph ph do  Ghi chó   "Nhµ  íc", îp c«ng  Öc n  "H   vi hoÆc  tæ  (tõ. .®Õ n... . ®oµn  è îng ng­ do  ©n  ícngoµitµi î   . . .) (S l   ng       tr t¸cli     ªndoanh"      chøc  èc  qu êi), Êp  Ëc  s¸ch nhµ  ­ (hoÆc  oµn  ù  cb   n ® t  tÕ  µo n (chøc  ô)cña  ­ ícchi(tr Öu v  Tr     i   chi) ëng  oµn ® ®ång)   1 V Ý   ô: d Xem  xÐt c¸cN íc" "    ý 22/1­ 6  êi­ Gi¸m  c  ng     ®è 5,00      ¹n tù chi Ý    îc sù  ng    (ta chiB  ph §∙ ®   ®å ý ­   §oµn   Ng ©n   ù   ¸n   vay  d 27/1/199.. . ®iÒu  µnh h lÔ  ©n,. . ¨n,ë,kh¸ch s¹n cña    t .)      T.§ NHNN   hµng  ODA Hµ   éi,ngµy.. .th¸ng..n¨m  N  . .   . 199.. . .
  9. Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản