intTypePromotion=1

Quyết định 237/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định 237/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 237/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 237/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña thñ tíng C h Ý n h  p h ñ  S è  237/1999/Q§­T T g   n g µy  24 th¸ng 12 n¨ m  1999  Ò  ®i Ò u  h µ n h  xu Êt k h È u  g¹o,  V n h Ë p   h È u   h © n  bã n  n¨ m  2000 k p thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; XÐt    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    tr Bé  m¹i,Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓnn«ng  th«n, Q uy Õt  Þ nh: ® I. Ò  xu Êt k h È u  g¹o  V §iÒu  1. Phª duyÖt  chØ     tiªu ®Þnh  híng xuÊt khÈu g¹o trong n¨m  2000  møc   ë  4,30  iÖu tÊn,kh«ng  g¹o  tr     kÓ  s¶n  xuÊt ë    khu vùc miÒn B¾c  vµ  miÒn Trung  ph©n    sau: vµ  bæ nh  a) C¸c doanh  nghiÖp  ®Çu  mèi  xuÊt  khÈu g¹o    trªn ®Þa  bµn    c¸c tØnh  ®ång  b»ng s«ng  Cöu  Long  thµnh  vµ  phè    Hå ChÝ  Minh  2,90  iÖu tÊn  tr   (bao  gåm   doanh  c¸c  nghiÖp  nhµ    ®Çu   níc   mèi  xuÊt khÈu    g¹o thuéc  ban  ñy  nh©n  d©n    c¸ctØnh  ®ång b»ng  s«ng  Cöu  Long  thµnh  vµ  phè  ChÝ  Hå  Minh,c¸cdoanh      nghiÖp ®Çu  mèi  xuÊtkhÈu        g¹o lµthµnh      viªntrùcthuéc Tæng    c«ng    tyL¬ng  thùc  miÒn Nam;  doanh nghiÖp  ®Çu  mèi thuéc c¸cthµnh      phÇn    kh¸ctrªn®Þa  kinhtÕ      bµn nµy). b) C¸c    Tæng c«ng    ty,C«ng   tycña Trung ¬ng,c¸c doanh      nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµiho¹t®éng      trong lÜnh    vùc s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn  xuÊt khÈu: g¹o      1,20 tr     iÖutÊn. c)C¸c    doanh nghiÖp ngoµi®Çu     mèi  (cña tÊtc¶        c¸cthµnh  phÇn  kinh tÕ)     t×m  îcthÞ  êng    ®   tr míi:0,20 tr     iÖutÊn. ChØ     tiªu®Þnh híng nªu      t¹ ®iÓm   vµ  §iÒu  i a  b  nµy  îcgiao ngay  ®     mét  lÇn  ®Ó   iÓn khaithùc hiÖn    tr       tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m 2000  phô    01  (nh  lôcsè  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh nµy). §iÒu      2. VÒ viÖc    giao chØ    tiªuxuÊtkhÈu      g¹o n¨m  2000: a) ViÖc ph©n    ®iÒu  bæ vµ  chØnh  chØ    tiªuxuÊt khÈu    g¹o cho    c¸c ®¬n  vÞ  ë  nªu  môc  §iÒu  QuyÕt  a  1  ®Þnh  nµy  Chñ  do  tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n  tØnh,   thµnh phè    trùcthuéc  Trung  ¬ng  xem  xÐt,quyÕt    ®Þnh  thÓ  cô  trong ph¹m      vi tæng chØ    tiªu®Þnh  híng ® îcgiao cho          c¸c tØnh,thµnh    phè.Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  chØ  giao chØ     tiªucho    c¸c doanh nghiÖp  ®Çu  mèi xuÊtkhÈu    g¹o.
  2. 2 ViÖc  th¸c xuÊt  ñy    khÈu  îc thùc  ®   hiÖn theo §iÒu  môc   Ch¬ng    9,  2  1, NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  1998 cña ChÝnh phñ.  Bé  Th¬ng    híng dÉn  m¹icã    chung    ®Ó thùc hiÖn.   b) ViÖc    ph©n    ®iÒu  bæ vµ  chØnh  chØ    tiªucho    c¸c ®¬n  nªu  môc    vÞ  ë  b, §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh  nµy  Bé  do  Th¬ng    m¹ithèng nhÊt víi N«ng      Bé  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓnn«ng  th«n quyÕt ®Þnh  thÓ.     cô  c) Giao  Th¬ng      Bé  m¹i xem  xÐt  cho phÐp    c¸c doanh  nghiÖp ngoµi®Çu     mèi xuÊt khÈu    g¹o t×m  îc thÞ  êng    ®   tr míi xuÊt khÈu    së    ®ång    trªnc¬  c¸c hîp  cô  thÓ,cã    vµ      gi¸c¶  c¸c®iÒu  kiÖn  ¬ng    th m¹itèt. §iÒu 3. XuÊt khÈu g¹o s¶n xuÊt ë      c¸c tØnh khu vùc phÝa B¾c  vµ  miÒn  Trung: KhuyÕn  khÝch  xuÊt khÈu    g¹o s¶n  xuÊt ë    khu  vùc    c¸c tØnh phÝa  B¾c   vµ miÒn  Trung. C¸c    doanh  nghiÖp thuéc  mäi thµnh phÇn  kinh  cã  tÕ  kh¸ch   hµng  thÞ  êng  îcxuÊt khÈu  vµ  tr ®     g¹o  i   t¹  c¶ng  c¸c miÒn  B¾c   miÒn  vµ  Trung.  Bé Th¬ng   m¹i híng dÉn  thÓ    së  cô  trªnc¬  ®¶m   b¶o    æn ®Þnh  thÞ  êng    tr tiªu dïng trongnícvµ        hiÖu  qu¶ xuÊtkhÈu.   §iÒu      4. VÒ ®iÒu  hµnh  ®Þnh  vµ  híng thÞ  êng:   tr §Ó     æn ®Þnh  ®¶m   vµ  b¶o  cho    c¸c thÞ  êng  tr tËp trung,Bé    Th¬ng   m¹i chñ    tr×cïng Ban    ChØ  ®¹o ®iÒu  hµnh  xuÊtkhÈu    nhËp    g¹o vµ  khÈu ph©n  bãn  (®îc thµnh    lËp theo QuyÕt ®Þnh  20/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 02  13    n¨m  1999  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ) cïng HiÖp   ¬ng      Héi l thùc ViÖt Nam       chÞu  tr¸ch   nhiÖm   doanh  cö  nghiÖp ®Çu  mèi    ®¹idiÖn  giao dÞch, ký        hîp ®ång  ph©n  vµ  giao chØ     tiªuthùc  hiÖn    c¸c hîp ®ång  nµy  cho    c¸c doanh nghiÖp  ®Çu  mèi  xuÊtkhÈu      g¹o thùc hiÖn,®¶m       b¶o  c«ng khai, hiÖu   cã  qu¶. Giao  Th¬ng    Bé  m¹i sím xóc tiÕn viÖc  c¸c v¨n  ký    b¶n tháa thuËn cÊp  ChÝnh  phñ      ®èi víinh÷ng  tr thÞ  êng  trungnªu  tËp    trªn, nh»m  tõng bíct¨ngdÇn        sè îng g¹o  l   ViÖtNam     xuÊtkhÈu      trùctiÕp vµo    tr   c¸cthÞ  êng nµy. §iÒu        xuÊt khÈu  5. §èivíig¹o    theo  ho¹ch      kÕ  tr¶nî,viÖn    thanh  trîvµ  to¸nhµng    nhËp  khÈu  cña  ChÝnh  phñ,giao Bé        KÕ ho¹ch vµ    §Çu   tphèihîp víi       Bé    Tµi chÝnh  trÝ cô  bè    thÓ  th«ng  vµ  b¸o cho  Th¬ng    Bé  m¹i biÕt®Ó   Th­   Bé  ¬ng    m¹igiao cho doanh      nghiÖp  ®Çu  mèi    ®¹idiÖn giao dÞch,ký        hîp ®ång   víi tõng    Th¬ng    Ban  níc.Bé  m¹i vµ  chØ  ®¹o ®iÒu  hµnh xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu  ph©n bãn  HiÖp  vµ  Héi ¬ng  l thùc ViÖt Nam   chøc  tæ  ph©n  giao    hîp ®ång  ký  ®∙  cho   c¸c doanh nghiÖp  ®Çu  mèi xuÊt khÈu    g¹o thùc hiÖn, ®¶m       b¶o c«ng khai, hiÖu   cã  qu¶. II.V Ò  n h Ë p  kh È u  p h © n  b ã n.  
  3. 3 §iÒu 6. C¸c doanh nghiÖp ®Çu  mèi kinh doanh nhËp khÈu ph©n  bãn  thuéc c¸cthµnh      phÇn kinh tÕ    nhËp  khÈu    i c¸clo¹ ph©n    bãn  îcphÐp    ®   tiªu thô  i t¹ ViÖt Nam     theo nhu cÇu s¶n  xuÊt,kinh doanh  tù chÞu      vµ    tr¸chnhiÖm     vÒ hiÖu  qu¶ kinhdoanh    ph©n bãn  cña m×nh, nhµ      níckh«ng    bïlç. Bé  N«ng nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng  th«n phèi hîp    cïng  Th¬ng    Bé  m¹i th«ng b¸o nhu cÇu ph©n  bãn    i c¸c lo¹ cña tõng    vô, tõng vïng  gi¸c¶  vµ    ph©n  bãn    tr trªnthÞ  êng thÕ        gií ®Ó c¸cdoanh  i nghiÖp  kÕ  cã  ho¹ch chñ    ®éng  nhËp  vµ kinhdoanh    ph©n bãn cho      hiÖu  phïhîp,cã  qu¶.  §iÒu    7. ViÖc  nhËp  khÈu  ph©n  bãn  NPK,  ph©n  nung  l©n  ch¶y,Supe    l©n  chØ  îcphÐp  ®   thùc hiÖn      tõ ngµy  th¸ng 4  01    n¨m 2000,sau      khithuÕ  suÊt  thuÕ  nhËp khÈu (hoÆc  møc phô          i thu)®èi víi lo¹  c¸c ph©n bãn nµy  îc®iÒu  ®   chØnh.  Giao  Tµi chÝnh  Ban  Bé    vµ  VËt    gi¸ChÝnh  phñ sím tr×nh Thñ  íng t   ChÝnh  phñ quyÕt ®Þnh  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  (hoÆc  møc phô      thu)®Ó thùc hiÖn      tõngµy  th¸ng4  01    n¨m  2000. III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n   §iÒu 8. C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh nµy, Chñ    tÞch    Uû ban nh©n d©n    c¸c tØnh ®ång  b»ng s«ng Cöu Long  thµnh  vµ  phè  ChÝ   Hå  Minh  QuyÕt  cã  ®Þnh  giao chØ     tiªuxuÊt khÈu    g¹o cho    c¸c doanh nghiÖp ®Çu  mèi xuÊt khÈu    g¹o  trªn®Þa    bµn  tØnh,thµnh    phè  i t¹ môc  §iÒu  QuyÕt    a  1  ®Þnh  nµy  th«ng  vµ  b¸o  cho  Th¬ng    N«ng  Bé  m¹i,Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Ban    ChØ  ®¹o  ®iÒu  hµnh  xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu  ph©n bãn, Tæng     côc    H¶i quan vµ  c¸cc¬    quan  h÷u quan biÕt®Ó     phèihîp ®iÒu      hµnh.  ViÖc giao bæ     sung  chØ    tiªuxuÊtkhÈu      g¹o (ngoµichØ      tiªu®Þnh  híng ®∙    ® îc giao      tõ ®Çu  n¨m) ®èi      víic¸c doanh  nghiÖp  nªu  i t¹ môc  §iÒu  QuyÕt  a  1  ®Þnh  nµy,do    Chñ  tÞch  ban  ñy  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè  quyÕt  ®Þnh sau  khitháa    thuËn    Th¬ng    th«ng  víiBé  m¹i vµ  b¸o    ®Ó Tæng   côc    H¶i quan biÕt;  ®èi víic¸c doanh        nghiÖp  nªu  i t¹ môc  §iÒu  QuyÕt  b  1  ®Þnh  nµy,do  tr   Bé  ëng  Bé Th¬ng   m¹iquyÕt ®Þnh  th«ng        vµ  b¸o ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  biÕt. §iÒu   9. Chñ  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸ctØnh  thµnh  vµ  phè,Bé  ëng    tr c¸cBé    chØ      c¨n cø  tiªu®Þnh  híng xuÊt khÈu  ® îcgiao,nhu      g¹o      cÇu ph©n  bãn  c¸clo¹ (do Bé    i   N«ng    nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n híng dÉn) trùctiÕp ®iÒu            hµnh viÖc xuÊt khÈu  vµ    g¹o  nhËp  khÈu  ph©n bãn  cña    c¸cdoanh  nghiÖp    trùc thuéc;®¶m     b¶o kÞp        thêitiªuthô hÕt    lóa hµng hãa      lîcho  víi cã    gi¸ i n«ng d©n,  ®¶m  b¶o møc    gi¸sµn    îcChÝnh  khi®   phñ  c«ng    bè;®¶m   b¶o b×nh     ¬ng  æn gi¸l thùc,gi¸ph©n      bãn    i   c¸c lo¹  trªnthÞ  êng    tr néi®Þa   xuÊt nhËp  vµ    khÈu  hiÖu  cã  qu¶.
  4. 4 §iÒu    ng¹ch  10. H¹n  xuÊt khÈu  vµ  møc    g¹o  h¹n  nhËp  khÈu  ph©n  bãn  ®∙  îcgiao trong n¨m  ®       1999  hiÖu    cã  lùcthùc hiÖn    ®Õn   hÕt  ngµy  th¸ng 12  31    n¨m 1999. §èi víic¸c hîp        ®ång ®ang  thùc hiÖn    cña n¨m 1999, ® îc phÐp      tiÕp    tôc thùc hiÖn  tÝnh    vµ  vµo chØ    tiªucña n¨m 2000.   §iÒu 11. Giao Ban ChØ  ®¹o ®iÒu hµnh xuÊt khÈu g¹o  nhËp  vµ  khÈu  ph©n  bãn phèi hîp      víiHiÖp    héi L¬ng thùc ViÖt nam   Ban  vµ  VËt    gi¸ ChÝnh  phñ,th«ng      b¸o,híng dÉn    t×nh h×nh thÞ  êng  gi¸c¶  tr vµ    thÞ  êng  tr thÕ  gií   i tæng  ; hîp  híng  vµ  dÉn    gi¸giao dÞch      ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  tham  kh¶o  nh»m  b¶o ®¶m  hiÖu qu¶ kinh doanh,tr¸nht×nh        tr¹ngbÞ  gi¸.   Ðp  §iÒu 12.  C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh nµy, QuyÕt    ®Þnh  cña  Chñ tÞch ñy  ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng hoÆc  cña  tr Bé  ëng Bé  Th¬ng      m¹i vÒ giao chØ     tiªuxuÊt khÈu g¹o  thÓ  cô  cho  c¸c doanh nghiÖp,  Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn  cã    chung    quan    ®Ó c¬  H¶i quan ®Þa  ph¬ng lµm  thñ tôcxuÊtkhÈu.       §iÒu    13. Ng©n  hµng  Nhµ    nícchØ  ®¹o    c¸cNg©n  hµng  Th¬ng    m¹ibè  trÝ c¸c nguån      vèn, b¶o    ®¶m  cho    c¸c doanh nghiÖp vay    ®ñ vèn  kÞp    vµ  thêi ®Ó  mua     lóa g¹o  nhËp  vµ  khÈu ph©n  bãn. Trêng  Ng©n     hîp  hµng Th¬ng    m¹i kh«ng  nguån  ®ñ  vèn,Ng©n    hµng Nhµ    biÖn  níccã  ph¸p hç        trî®Ó Ng©n hµng  Th¬ng    ®ñ  m¹icã  vèn  cho  vay. §iÒu   14. Giao  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ phèihîp víiBé        N«ng  nghiÖp  vµ Ph¸ttr     iÓnn«ng  th«n,Ng©n    hµng Nhµ    nícViÖtNam,  TµichÝnh,c¨n cø    Bé        t×nh h×nh  s¶n  xuÊt tr×nh Thñ íng      t ChÝnh  phñ quyÕt ®Þnh  møc     gi¸sµn  íc tr   vô thu  ho¹ch  c¬  vµ  chÕ     tµichÝnh  b¶o ®¶m  thùc hiÖn møc     gi¸sµn  ® îc ®∙    quyÕt ®Þnh    trªn. §iÒu    tr c¸cBé: N«ng  15. Bé  ëng      nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n,Th­   ¬ng      m¹i,KÕ ho¹ch vµ    §Çu ,TµichÝnh,Thèng  t      ®èc  Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖt   Nam,  Trëng Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n   c¸c tØnh,  thµnh phè    trùcthuéc Trung  ¬ng, Trëng    Ban  ChØ  ®¹o ®iÒu  hµnh  xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu  ph©n  bãn, Chñ    tÞch  HiÖp   ¬ng  Héi l thùc ViÖt Nam       ®Þnh  kú  c¸o kÕt  b¸o    qu¶ thùc hiÖn    viÖc xuÊt khÈu  vµ    g¹o  nhËp  khÈu  ph©n  bãn    lªn Thñ íng  t ChÝnh  phñ  kiÕn  vµ  nghÞ  nh÷ng    gi¶iph¸p  cÇn thiÕt®Ó     ®¶m  b¶o  nhu cÇu ph©n  bãn cho s¶n xuÊtvµ        tiªuthô hÕt   lóahµng  hãa cho  n«ng  d©n.     §iÒu    16. QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu    tõ ngµy    cã  lùckÓ    ký.C¸c  tr Bé  ëng,  Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan    tr c¬  trùc thuéc ChÝnh  phñ vµ  Chñ  tÞch  ban  Uû  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc  Trung ¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm    híng dÉn  thi   vµ   hµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
  5. 5 P h ô  lôc s è 0 1 giao  h Ø  tiªu Þ n h  h íng x u Êt  h È u   c  ® k g¹o n¨ m  2000 (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh    sè:237/1999/Q§­TTg ngµy  th¸ng12    24    n¨m  1999)                                      §¬n  tÝnh:1000                                        vÞ    tÊn STT TØnh,  doanh  nghiÖp Sè îng l A §Þa  ph¬ng 2.900 1 An Giang 480 2 CÇn  Th¬ 450 3 §ång  Th¸p 300 4 Long  An 240 5 VÜnh  Long 300 6 KiªnGiang   200 7 TiÒn  Giang 310 8 Trµ Vinh 110 9 Sãc Tr¨ng 250 10 B¹c Liªu 60 11 Cµ Mau 60 12 BÕn  Tre 30 13 Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh 110 B C¸c  doanh nghiÖp  Trung ¬ng  §TNN vµ  1.200 C C¸c  doanh nghiÖp  ngoµi ®Çu     mèi 200 Tæng   céng 4.300
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2