intTypePromotion=1

Quyết định 237/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
355
lượt xem
11
download

Quyết định 237/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 237/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 237/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 237/2003/Q§­TTg  ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2003 VÒ danh môc bÝ mËt nhµ níc  ®é TuyÖt mËt vµ Tèi mËt trong ngµnh Tµi chÝnh thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh B¶o vÖ  bÝ  mËt nhµ  níc ngµy 28 th¸ng   12 n¨m 2000; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 33/2002/N§­CP ngµy 28 th¸ng 3 n¨m   2002 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh   B¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  trëng Bé   C«ng an, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   BÝ   mËt   nhµ   níc   trong   ngµnh   Tµi   chÝnh   ®é  TuyÖt mËt gåm: 1. Tµi liÖu, sè liÖu tr×nh ChÝnh phñ, ñy ban th êng vô  Quèc héi, Quèc héi, Ban BÝ  th, Bé  ChÝnh trÞ   ®Ó  b¸o c¸o  hoÆc xin chØ thÞ  vÒ  chñ  tr¬ng x©y dùng dù  to¸n ng©n s¸ch  nhµ  níc  ®èi víi nh÷ng  lÜnh vùc quèc phßng,  an ninh, dù  tr÷ quèc gia, vay vµ tr¶ nî níc ngoµi. 2. Tµi liÖu, sè  liÖu vÒ  qu©n sè, tµi s¶n chuyªn dïng  phôc vô  quèc phßng, an ninh; c¸c sè  liÖu chi tiÕt vÒ  dù  to¸n, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch cho viÖc phßng   thñ ®Êt níc vµ quèc phßng, an ninh quèc gia. 3. Th«ng tin vÒ dù tr÷ tµi chÝnh quèc gia (vµng, b¹c,   ®¸   quý,   kim   lo¹i   quý   hiÕm,   ngo¹i   tÖ)   cha   c«ng   bè   hoÆc  kh«ng c«ng bè. 4. Chñ  tr¬ng vµ  chØ thÞ   ®Æc biÖt quan träng cña §¶ng   vµ  Nhµ  níc vÒ  lÜnh vùc tµi chÝnh cha c«ng bè  hoÆc kh«ng  c«ng bè.
  2. 2 § i Ò u   2.   BÝ   mËt   nhµ   níc   trong   ngµnh   Tµi   chÝnh   ®é  Tèi mËt gåm : 1.  Ph¬ng  ¸n chuÈn  bÞ  c¸c  cuéc  ®µm ph¸n  vÒ  héi  nhËp  quèc tÕ  trong lÜnh vùc tµi chÝnh, chuÈn bÞ  c¸c hiÖp  ®Þnh  ký kÕt gi÷a níc ta vµ níc ngoµi vÒ hîp t¸c tµi chÝnh (gåm  tr¶ nî). 2. Tµi liÖu, sè  liÖu vÒ  viÖc vay, viÖn trî  níc ngoµi  cho ViÖt Nam thuéc  lÜnh vùc an ninh, quèc  phßng  vµ  c¸c  lÜnh vùc kh¸c kh«ng c«ng bè. 3. KÕ ho¹ch dµi h¹n vÒ dù tr÷ quèc gia, sè liÖu tuyÖt  ®èi vÒ tån kho c¸c lo¹i vËt t, hµng ho¸ dù tr÷ quèc gia. 4.   Th«ng   tin   cña   níc   ngoµi   hoÆc   tæ   chøc   quèc   tÕ  chuyÓn giao cho ViÖt Nam cã  liªn quan  ®Õn viÖc chèng ph¸  c¸c ®êng d©y bu«n lËu ma tuý, vò khÝ vµ tÈy röa ®ång tiÒn   cã  nguån gèc tõ  bu«n lËu ma tuý, vò  khÝ  xuyªn quèc gia,  mµ theo yªu cÇu cña bªn giao kh«ng c«ng bè. 5. Tæ chøc ho¹t  ®éng nghiÖp vô   ®Êu tranh chèng bu«n   lËu hoÆc vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸, ngo¹i hèi, tiÒn  ViÖt Nam qua biªn giíi; chèng c¸c hµnh vi gian lËn th ¬ng  m¹i vµ röa tiÒn th«ng qua bu«n lËu hoÆc gian lËn. 6. HÖ  thèng m¹ng líi vµ  c¬  së  bÝ  mËt cïng hå  s¬, tµi  liÖu liªn quan ®Õn m¹ng líi c¬ së bÝ mËt vµ céng t¸c viªn   cña lùc lîng  ®iÒu tra chèng bu«n lËu thuéc lÜnh vùc h¶i  quan. 7. ý kiÕn chØ  ®¹o cña l∙nh  ®¹o §¶ng, Nhµ  níc vÒ  ng©n  s¸ch  ®Æc biÖt cho phßng thñ   ®Êt níc (chiÕn lîc b¶o vÖ  Tæ  quèc) vµ an ninh quèc gia. 8. Th«ng tin vÒ  xuÊt khÈu, nhËp khÈu vò  khÝ, khÝ  tµi  phôc vô quèc    phßng ­ an ninh. 9.   Tin   tøc,   tµi   liÖu,   kÕ   ho¹ch   phèi   hîp   thuéc   lÜnh  vùc h¶i quan víi c¸c ngµnh liªn quan nh»m b¶o vÖ lîi Ých,  chñ quyÒn vµ an ninh quèc gia. 10. Hå  s¬  vô  ¸n do c¸c  ®¬n vÞ  nghiÖp vô  thuéc lùc l ­ îng h¶i quan thô lý cha c«ng bè. 11. Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra sau th«ng quan cha c«ng  bè. 12. Ph¬ng ¸n gi¸ c¸c mÆt hµng chiÕn l îc nhµ  níc qu¶n  lý  gi¸ thuéc thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh cña ChÝnh phñ, Thñ  t ­ íng ChÝnh phñ cha c«ng bè.
  3. 3 § i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ c¸c quyÕt ®Þnh  sau: ­ QuyÕt  ®Þnh sè  157/1998/Q§­TTg ngµy 03 th¸ng 9 n¨m  1998   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   danh   môc   bÝ   mËt   trong  ngµnh tµi chÝnh; ­ QuyÕt  ®Þnh sè  209/TTg ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 1995 cña  Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ danh môc bÝ mËt nhµ níc trong ngµnh  h¶i quan; ­ QuyÕt  ®Þnh sè  187/TTg ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 1994 cña  Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ danh môc bÝ mËt nhµ níc trong ngµnh  dù tr÷ quèc gia. §i Ò u   4.  Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  trëng Bé  C«ng  an   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn,   kiÓm   tra   viÖc   thi   hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   5.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2