Quyết định 238/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 238/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 238/1998/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 238/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 238/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 238/1998/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 1998 V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A BAN CH O QUY HO CH VÀ XÂY D NG THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n i u ch nh Quy ho ch chung thành ph H Chí Minh theo Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và B trư ng, Trư ng ban T ch c Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Ban ch o quy ho ch và xây d ng thành ph H Chí Minh giúp Th tư ng Chính ph ch o, ph i h p tri n khai công tác quy ho ch và xây d ng thành ph H Chí Minh có nhi m v và quy n h n như sau: 1. Th c hi n vi c i u ch nh Quy ho ch chung thành ph H Chí Minh theo các n i dung ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 và các văn b n khác c a Chính ph . 2. Ch o vi c thNm nh và xu t các án, văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch chính sách, gi i pháp c thù cho vi c phát tri n các khu ô th m i và các khu v c khác c a thành ph H Chí Minh trình Th tư ng Chính ph ban hành. 3. Ki m tra ôn c các B , ngành, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, y ban nhân dân các t nh có liên quan trong vi c th c hi n Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n có liên quan khác; báo cáo lên Th tư ng Chính ph ho c ư c Th tư ng Chính ph y quy n quy t nh các bi n pháp x lý vư ng m c trong quá trình th c hi n. 4. Ch o vi c h p tác v i các t ch c trong và ngoài nư c, huy ng và phát huy hi u qu các ngu n v n u tư trong vi c th c hi n quy ho ch, xây d ng thành ph H Chí Minh, c bi t là khu ô th m i theo quy nh c a Chính ph .
  2. 5. ư c m i ho c thuê các t ch c, các chuyên gia trong và ngoài nư c tư v n v nh ng d án quan tr ng trong quá trình ch o; thNm nh các cơ ch , chính sách, t ch c và bi n pháp th c hi n quy ho ch, xây d ng thành ph H Chí Minh. 6. Báo cáo thư ng kỳ và t xu t lên Th tư ng Chính ph v tình hình tri n khai th c hi n công tác quy ho ch và xây d ng thành ph H Chí Minh. i u 2. Thành viên Ban ch o g m có: Trư ng Ban: ông Ngô Xuân L c, Phó Th tư ng Chính ph Phó trư ng Ban thư ng tr c: ông Võ Vi t Thanh, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Phó trư ng Ban: ông Nguy n M nh Ki m, B trư ng B Xây d ng. Các y viên: 1. Ông Nguy n T n M n, Th trư ng B Giao thông v n t i, 2. Ông Phan Trung Kiên, Thi u tư ng Tư l nh Quân khu 7, 3. Bà Ng c Trinh, Th trư ng B K ho ch và u tư, 4. Ông Tr n Văn Tá, Th trư ng B Tài chính, 5. Ông Nguy n T n V n, Th trư ng B Xây d ng, 6. Ông Lê Qu c Khánh, Th trư ng B Công nghi p, 7. Ông Ph m H ng Giang, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, 8. Ông Võ H ng Quang, Th trư ng B Văn hóa - Thông tin, 9. Ông Ph m Khôi Nguyên, Th trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, 10. Ông Võ H ng Vi t, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, 11. Ông Nguy n Tôn, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph , 12. Ông Thang Văn Phúc, Phó Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , 13. Ông Nguy n Văn Giàu, Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, 14. Ông Chu Văn Th nh, Phó T ng c c trư ng T ng c c a chính, 15. Ông Lê Văn Năm, Ki n trúc sư trư ng thành ph H Chí Minh. i u 3. B máy làm vi c c a Ban ch o g m B ph n thư ng tr c Ban ch o và Văn phòng giúp vi c Ban ch o.
  3. B ph n thư ng tr c Ban ch o do Trư ng Ban phân công. Văn phòng Ban ch o ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh trong quan h công tác, có biên ch do Trư ng Ban ch o quy t nh và ư c t ng h p thêm vào biên ch c a thành ph H Chí Minh. Giao y ban nhân dân thành ph H Chí Minh b trí tr s và phương ti n làm vi c c a Văn phòng Ban ch o. Kinh phí ho t ng c a Ban ch o do ngân sách Nhà nư c c p và ư c t ng h p vào ngân sách c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Quy ch ho t ng c a Ban ch o do Trư ng Ban quy nh. i u 4. i v i nh ng văn b n thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph , Trư ng ban Ch o s d ng con d u c a Chính ph . i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trư ng Ban Ch o quy ho ch và xây d ng thành ph H Chí Minh, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan và các thành viên Ban ch o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản