intTypePromotion=1

Quyết định 24/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
93
lượt xem
3
download

Quyết định 24/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc bỏ quy định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với một số mặt hàng thép nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  sè 24/2003/q®­btc  ë tµi n g µ y 01 th¸ng 03 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  á  q u y  ® Þ n h   b tû lÖ thu c hªnh lÖch gi¸ èi víi m ét sè   ®   m Æ t  h µ n g  thÐ p  n h Ë p  k h È u bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 5/11/2002 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  Bé,  quan  c¬  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/5/1998; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 04/04/2001 cña Thñ íng  t ChÝnh phñ    vÒ viÖc qu¶n    lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng ho¸    2001­  thêikú  2005; C¨n  ý  cø  kiÕn chØ  ®¹o  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ C«ng    17/CP­   v¨n sè  KTTH   ngµy  01/03/2003 vÒ    viÖc  ®iÒu hµnh  tr thÞ  êng s¾t,thÐp.   Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1. B∙i bá    thu  chªnh lÖch    gi¸ ®èi    víimét  m Æt   sè  hµng  thÐp  nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  35/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/04/2001  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  viÖc  Bé    vÒ  quy ®Þnh    thu chªnh  tû lÖ    lÖch        gi¸®èi víi mét  m Æt   sè  hµng nhËp  khÈu (Danh môc    Æt   c¸cm hµng    thu chªnh  b∙ibá    lÖch  gi¸quy    ®Þnh  thÓ    cô  t¹ Phô    i lôckÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy). §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    tÊtc¶  c¸c tê khaihµng        nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶i quan b¾t ®Çu     tõ ngµy  01/03/2003.
  2. 2 p h ô  lôc (Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  24/2003/Q§­ sè  BTC   ngµy 1/3/2003 cña  tr   Bé  ëng  tµichÝnh) Bé    STT M Æt   hµng Thuéc nhãm,  sè  m∙  theo Danh môc  BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu 1 ThÐp  x©y dùng trßn gai(®èt,v»n,g©n, xo¾n)              tõ 7213.10.10 Φ  m m   10  Φ  m ®Õn   40  m 7214.20.20 2 ThÐp  x©y  dùng    Φ  m ®Õn   40  trßn tr¬n tõ  6  m     Φ  7214.10.20 mm 7214.99.00 7215.50.90 7215.90.90 3 ThÐp  gãc  ®Òu     V cao  20  m   tõ  m ®Õn  125  m;  m 7216.50.10 thÐp h×nh ch÷    C cao    tõ160  m     m trëxuèng 7216.50.90 4 ThÐp  gãc  lÖch  cao    m m   L  tõ20  ®Õn   125  m m 7216.21.00 7216.40.10 5 C¸c lo¹ thÐp h×nh ch÷ U  cao tõ 160 m m  trë i   7216.10.00 xuèng 7216.31.10 7216.31.90 6 C¸c  i lo¹ thÐp    h×nh  ch÷   Icao    tõ160  m     m trëxuèng 7216.10.00 7216.32.10 7216.32.90 7 C¸c lo¹ thÐp h×nh ch÷ H  cao tõ 160 m m  trë i   7216.10.00 xuèng 7216.33.10 7216.33.90
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2