Quyết định 24/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 24/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2003/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 24/2003/Q -NHNN NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH V VI C M VÀ CH M D T HO T NG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N C A T CH C TÍN D NG PHI NGÂN HÀNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c s 01/1997/QHl0, Lu t các T ch c tín d ng s 02/1997/QHl0 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty cho thuê tài chính; Căn c Ngh nh s 79/2002/N -CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c m và ch m d t ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) T ch c tín d ng phi ngân hàng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký) QUY NNH
  2. V VI C M VÀ CH M D T HO T NG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N C A T CH C TÍN D NG PHI NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2003/Q -NHNN ngày 07 tháng 01 năm 2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Quy nh này áp d ng i v i vi c m và ch m d t ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n trong nư c c a các T ch c tín d ng phi ngân hàng ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam. 2. i v i vi c m và ch m d t ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n nư c ngoài c a các T ch c tín d ng phi ngân hàng t i kho n 1 nêu trên ư c th c hi n theo hư ng d n riêng c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Trong quy nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. T ch c tín d ng phi ngân hàng: là các Công ty cho thuê tài chính ư c quy nh t i Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty cho thuê tài chính, các Công ty tài chính ư c quy nh t i Ngh nh s 79/2002/N -CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty tài chính và các T ch c tín d ng phi ngân hàng khác. 2. Chi nhánh c a T ch c tín d ng phi ngân hàng: là ơn v ph thu c, có con d u riêng, có ho t ng phù h p v i n i dung ho t ng c a T ch c tín d ng phi ngân hàng theo u quy n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng. 3. Văn phòng i di n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng: là ơn v ph thu c, có con d u riêng, có nhi m v i i n theo u quy n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng. Văn phòng i di n không ư c th c hi n ho t ng kinh doanh. i u 3. 1. Các T ch c tín d ng phi ngân hàng mu n m và ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n c a mình ph i ư c s ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n, T ch c tín d ng phi ngân hàng ban hành quy t nh: a. M chi nhánh t i a bàn có nhu c u ho t ng, k c nơi t tr s chính; b. M văn phòng i di n t i a bàn có nhu c u ho t ng; c. Ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n, khi không có nhu c u ho t ng.
  3. Chương 2: M CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N M c I: I U KI N M CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N i u 4. T ch c tín d ng phi ngân hàng có th ư c m chi nhánh, văn phòng i di n theo quy nh t i i u 3 Quy nh này khi có các i u ki n sau ây: 1. Có th i gian ho t ng t i thi u là 2 năm k t ngày i vào ho t ng. 2. Ho t ng kinh doanh có lãi trong 2 năm g n nh t. T l n quá h n t i th i i m cu i quý trư c dư i 5% . 3. Có v n i u l t i thi u b ng m c v n pháp nh quy nh i v i T ch c tín d ng phi ngân hàng t i Ngh nh s 82/1998/N -CP ngày 3/10/1998 c a Chính ph v ban hành danh m c m c v n pháp nh c a các T ch c tín d ng. 4. B máy qu n tr , i u hành và h th ng ki m tra n i b ho t ng có hi u qu . 5. H th ng thông tin áp ng yêu c u qu n lý. 6. Không vi ph m các quy nh v an toàn trong ho t ng, g m: a. Nh ng trư ng h p không ư c cho vay ho c cho thuê tài chính; b. H n ch c p tín d ng; c. Gi i h n cho vay, cho thuê tài chính, b o lãnh; d. Gi i h n góp v n, mua c ph n; .T l b o m an toàn; e. D phòng r i ro. 7. Không vi ph m các quy nh khác c a pháp lu t. M c II: H SƠ, TH T C M CHI NHÁNH, VÃN PHÒNG I DI N i u 5. H sơ ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c m chi nhánh, văn phòng i i n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng g m: 1. Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c u quy n ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c m chi nhánh, văn phòng i di n c a T ch c tín
  4. d ng phi ngân hàng, trong ó ph i nêu tóm t t: s c n thi t, tên g i, a i m, n i dung, ph m vi ho t ng c a chi nhánh và văn phòng i i n. 2.Văn b n u quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr ( i v i trư ng h p u quy n). 3. Ngh quy t c a H i ng qu n tr v vi c m chi nhánh, văn phòng i di n. 4. án m chi nhánh, văn phòng i di n, trong ó nêu rõ s c n thi t, nhu c u v ho t ng, nghiên c u th trư ng trên a bàn; d ki n t ch c b máy, n i dung và ph m vi ho t ng; k ho ch ho t ng trong 3 năm u. 5. Báo cáo tài chính c a T ch c tín d ng phi ngân hàng trong 2 năm g n nh t kèm theo báo cáo ki m toán c a t ch c ki m toán c l p. Các tài li u này ph i là b n chính, trư ng h p là các b n sao ph i có xác nh n c a cơ quan ã c p b n chính ho c ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c. 6. Văn b n c a U ban nhân dân t nh, thành ph nơi T ch c tín d ng phi ngân hàng d nh t tr s chi nhánh, văn phòng i i n cho phép T ch c tín d ng phi ngân hàng t tr s chi nhánh, văn phòng i i n trên a bàn. Trư ng h p U ban nhân dân t nh, thành ph không có ý ki n ho c ch có ý ki n sau khi Ngân hàng Nhà nư c có văn b n ch p thu n vi c m chi nhánh văn phòng i di n thì T ch c tín d ng phi ngân hàng ghi rõ vào văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Nhà nư c xem xét. 7.Văn b n c a Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi T ch c tín d ng phi ngân hàng d nh t tr s chi nhánh, văn phòng i di n v s c n thi t và a bàn ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng, tr trư ng h p T ch c tín d ng phi ngân hàng c ph n m chi nhánh, văn phòng i i n mà tr s c a chi nhánh, văn phòng i i n t cùng t nh, thành ph v i tr s chính c a t ch c ó. 8. Văn b n xác nh n quy n s h u h p pháp ho c quy n s d ng h p pháp tr s chi nhánh, văn phòng i di n. i u 6. Trình t và th t c ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c m chi nhánh, văn phòng i i n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng: 1. T ch c tín d ng phi ngân hàng c ph n g i 02 b h sơ m chi nhánh, văn phòng i i n cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi t ch c ó t tr s chính. Trong th i gian t i a 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph xem xét, có ý ki n b ng văn b n v i u ki n, h sơ xin m chi nhánh, văn phòng i di n theo quy nh t i các i u 4 và i u 5 Quy nh này và g i cho Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng) kèm theo 01 b h sơ c a T ch c tín d ng phi ngân hàng c ph n. 2. T ch c tín d ng phi ngân hàng Nhà nư c, T ch c tín d ng phi ngân hàng tr c thu c c a T ch c tín d ng, T ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh và T ch c
  5. tín d ng phi ngân hàng 100% v n nư c ngoài g i 02 b h sơ xin m chi nhánh, văn phòng i di n cho Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng). 3. Trong th i gian t i a 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ c a T ch c tín d ng phi ngân hàng Nhà nư c, T ch c tín d ng phi ngân hàng tr c thu c c a T ch c tín d ng, T ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh và T ch c tín d ng phi ngân hàng 100% v n nư c ngoài, 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ c a c a T ch c tín d ng phi ngân hàng c ph n do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph g i t i, Ngân hàng Nhà nư c xem xét và có ý ki n b ng văn b n ch p thu n hay không ch p thu n vi c m chi nhánh, văn phòng i di n c a các t ch c n p ơn. Trư ng h p không ch p thu n, Ngân hàng Nhà nư c có văn b n nói rõ lý do. i u 7. 1. Trong th i h n 6 tháng k t ngày Ngân hàng Nhà nư c có văn b n ch p thu n, T ch c tín d ng phi ngân hàng ph i ban hành quy t nh m chi nhánh, văn phòng i i n và hoàn t t các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t ưa chi nhánh, văn phòng i di n vào ho t ng. 2. Trư c khi chi nhánh, văn phòng i di n i vào ho t ng, T ch c tín d ng phi ngân hàng ph i th c hi n ăng ký t i cơ quan ăng ký kinh doanh và ăng báo Trung ương, a phương theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c tín d ng phi ngân hàng ph i g i t i Ngân hàng Nhà nư c quy t nh m chi nhánh, văn phòng i di n, b n ăng ký c a cơ quan ăng ký kinh doanh và các tài li u khác có liên quan. Chương 3: CH M DÚT HO T NG C A CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N i u 8. T ch c tín d ng phi ngân hàng ư c ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. i u 9. H sơ ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng, g m: 1. Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c u quy n v vi c ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n, trong ó nêu rõ lý do, tên và a ch c a chi nhánh, văn phòng i di n xin ch m d t ho t ng. 2. Văn b n u quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr ( i v i trư ng h p u quy n). 3. Ngh quy t c a H i ng qu n tr v vi c ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i i n. 4. Phương án x lý khi ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n.
  6. 5. Văn b n c a Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi có chi nhánh, văn phòng i i n d nh ch m d t ho t ng v vi c ch m út ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng, tr trư ng h p T ch c tín d ng phi ngân hàng c ph n ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n mà tr s c a chi nhánh, văn phòng i di n cùng t nh, thành ph v i tr s chính c a t ch c ó. i u 10. Trình t , th t c ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng như sau: 1. T ch c tín d ng phi ngân hàng c ph n g i 02 b h sơ ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i i n cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi t ch c ó t tr s chính. Trong th i gian t i a 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph xem xét, có ý ki n b ng văn b n v ngh ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n c a t ch c n p ơn và h sơ theo quy nh t i i u 9 Quy nh này và g i cho Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng), kèm theo 01 b h sơ c a T ch c tín d ng phi ngân hàng c ph n. 2. T ch c tín d ng phi ngân hàng nhà nư c, T ch c tín d ng phi ngân hàng tr c thu c T ch c tín d ng, T ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh và T ch c tín d ng phi ngân hàng 100% v n nư c ngoài g i 02 b h sơ ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n cho Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng). 3. Trong th i gian t i a 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ c a T ch c tín d ng phi ngân hàng t i kho n 2 i u này và 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ c a T ch c tín d ng phi ngân hàng c ph n do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph g i t i, Ngân hàng Nhà nư c xem xét và có ý ki n b ng văn b n ch p thu n hay không ch p thu n vi c ch m t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n c a t ch c n p ơn. Trư ng h p không ch p thu n, Ngân hàng Nhà nư c có văn b n nói rõ lý do. i u 11. 1. Trong th i gian 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, T ch c tín d ng phi ngân hàng ph i ban hành quy t nh và ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n. 2. Quy t nh ch m d t ho t ng ph i có các n i ung ch y u sau ây: a. Tên, a ch c a chi nhánh, văn phòng i di n ư c ch m d t ho t ng; b. Lý do ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i i n; c. Ngày ch m d t ho t ng;
  7. d. Trách nhi m c a T ch c tín d ng phi ngân hàng i v i các ch n . 3. Quy t nh ch m d t ho t ng chi nhánh, văn phòng i i n c a T ch c tín d ng phi ngân hàng ph i ư c g i t i Ngân hàng Nhà nư c, cơ quan ăng ký kinh doanh, các ch n , ngư i có quy n, nghĩa v và l i ích liên quan; niêm y t công khai t i tr s chính c a T ch c tín d ng phi ngân hàng và tr s chi nhánh, văn phòng i i n ch m d t ho t ng; ăng báo Trung ương và a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. T ch c tín d ng phi ngân hàng có chi nhánh, văn phòng i di n ch m d t ho t ng có trách nhi m thanh toán toàn b các kho n ph i tr cho các ch n và gi i quy t các t n t i khác có liên quan theo quy nh pháp lu t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Vi c s a i, b sung các i u trong Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản