Quyết định 24/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định 24/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § C ñ A   H è N G  § è C  N G ¢ N   µ N G  N H µ   íc s è  24/2003/Q§­N H N N   T H n n g µ y  07 th¸ng 01 n¨ m  2003  a n  h µ n h  q u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c b  m ë   µ  c h Ê m   øt h o ¹t  é n g  chi n h¸nh, v¨n p h ß n g   i di Ö n  c ñ a T æ   v d ® ®¹ c h ø c t Ý n d ô n g  p hi n g © n   µ n g   h T H è N G   è C  N G ¢ N  H µ N G   H µ  N ¦í C  § N ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícsè    cø    h Nh n   01/1997/QHl0,LuËt c¸c Tæ        chøc  tÝn  ông  è  d s 02/1997/QHl0 ngµy  th¸ng12    12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng11  CP ng 05    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é, C¬   B   quan  ngang  é; B  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 16/2001/N§­   µy  CP ng 02/5/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  v tæ  v ho   c C«ng    tycho    µichÝnh; thuªt   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 79/2002/N§­   µy  CP ng 4/10/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  v tæ  v ho   c C«ng    µichÝnh; tyt   ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông   Ng h v tæ  td phing©n  µng,   h   Q uy Õ t  Þ N H § §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  nh  Ò   Öc  ë   ®Þ v vi m vµ  Ê m     ¹t®éng    ch døt ho   chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña       ®¹   c Tæ chøc  Ýn  ông  td phing©n  µng.   h   §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u 3. Ch¸nh  V¨n  phßng, Vô   ëng  ô     tr V C¸c  ©n   µng  µ  chøc  Ng h v tæ  tÝn  ông    ©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc, d phi ng h   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  Ng h Nh n     ph tr     ­ ¬ng, Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  tÝn  ông    ©n  µng  Þu  d phing h ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
  2. 2 Q U Y   ÞNH § v Ò   Ö c m ë   µ  c h Ê m   øt h o ¹t  é n g  chi n h¸nh, v¨n p h ß n g   i di Ö n  c ñ a  vi v d ® ®¹ T æ  ch øc  t Ý n d ô n g  p hi n g © n  h µ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 24/2003/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng01  07    n¨m  2003  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n   C h ¬ n g  I  Q U y  § Þ N H  C H U N G §i Ò u 1 1. Quy  nh  µy  dông  i  íiviÖc  ë   µ  Ê m     ®Þ n ¸p  ®è v   m v ch døt  ¹t®éng    ho   chi nh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn    ®¹   ë trong níc cña         c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n   td phi ng hµng  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam.  ®  l   ho   t i       èivíi Öc  ë   µ  Ê m     ¹t®éng    2.§     vi m v ch døt ho   chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   ë  ícngoµicña      n    c¸cTæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ¹ kho¶n    trªn® îc td phing h t  i 1 nªu      thùc hiÖn    theo híng dÉn      riªngcña  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n   §i Ò u 2 Trong  quy  nh  µy,nh÷ng  õng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n  t  d  ®© ®   nh sau:   1. Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng: lµ c¸c C«ng    td phing h      tycho thuªtµichÝnh     ® îcquy  nh  ¹    ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/2001/N§­   µy  CP ng 02/5/2001  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  v tæ  v ho   c C«ng    tycho    µichÝnh,c¸cC«ng    µi thuªt      tyt   chÝnh  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®  ®Þ ti  ®Þ s 79/2002/N§­   µy  CP ng 4/10/2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ph v tæ  v ho   c C«ng    µichÝnh  µ      tyt   v c¸c Tæ chøc  tÝn  ông    ©n  µng  d phing h kh¸c.   2.   nh¸nh  ña    Chi c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n   µng: lµ ®¬n   Þ   ô  td phi ng h    v ph thuéc,cã    con  Êu  d riªng,cã  ¹t®éng  ï hîp víinéidung  ¹t®éng  ña      ho   ph         ho   c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phi ng h theo  û  u quyÒn  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông    td phi ng©n  µng. h 3.V¨n    phßng  idiÖn  ña    ®¹   c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng:lµ®¬n  Þ  td phing h    v phô  éc,cã  thu   con  Êu  d riªng,cã  Ö m   ô  i®iÖn    nhi v ®¹   theo  û  Òn  ña    u quy c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng.V¨n  td phing h   phßng  idiÖn  ®¹   kh«ng  îcthùc hiÖn  ¹t ®    ho   ®éng  kinhdoanh.     §i Ò u 3 1. C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  èn  ë   µ  Ê m   td phi ng h mu m v ch døt  ¹t ho   ®éng  ña    c chinh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  ña  × nh  ®¹   cm ph¶i® îc sù  Êp  Ën      ch thu cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 2. Sau    îcNg ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën    khi®   h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n,Tæ     chøc  tÝn  ông    ©n  µng  d phing h ban  µnh  Õt ®Þnh: h quy  
  3. 3 a.M ë       chinh¸nh  ¹ ®Þa  µn  ã  t  i b c nhu  Çu  ¹t®éng, kÓ   n¬i® Æt  ôsë  c ho     c¶    tr   chÝnh; b.M ë       v¨n phßng  idiÖn  ¹ ®Þa  µn  ã  ®¹   t  i b c nhu  Çu  ¹t®éng; c ho     c.ChÊ m     ¹t®éng  ña      døt ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,khikh«ng  ã     ®¹      c nhu  Çu  ¹t®éng. c ho   C h ¬ n g  II M ë  C HI N H¸ N H, V¡ N  P H ß N G  § ¹I DI Ö N M ô c     Òu  Ön  ë     I:§i ki m chi nh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  ®¹   §i Ò u 4 Tæ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ã  Ó  îcm ë     td phing h c th ®   chinh¸nh,v¨n phßng     ®¹i diÖn    theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  nh  µy    ã      iÒu  Ön  ®Þ ti§i 3  ®Þ n khic ®ñ c¸c ® ki sau  y: ®© 1.  ã   êigian  ¹t ®éng  èithiÓu  µ 2  C th   ho   t  l   n¨m  Ó   õ  µy  i  µo  ¹t k t ng ® v ho   ®éng. 2. Ho¹t®éng      kinh doanh  ã      c l∙trong 2  i   n¨m  Çn  Êt.Tû  Ö  î qu¸ h¹n  ¹ g nh   l n     t i   thêi®iÓ m   èiquý  ícdíi     cu   tr     . 5% 3.Cã   èn  iÒu  Ö  èithiÓu   v® l t  b»ng  møc  èn  v ph¸p  nh  ®Þ quy  nh  i víi ®Þ ®è     Tæ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ¹  td phi ng h t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 82/1998/N§­   µy  CP ng 3/10/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ban  µnh  h danh  ôc  m møc   èn  v ph¸p  nh  ña  ®Þ c c¸cTæ     chøc  Ýn  ông. td 4. Bé     m¸y qu¶n  Þ,®iÒu  µnh  µ  Ö   èng  Óm     éibé  ¹t®éng  tr   h v h th ki tran   ho   cã  Öu  hi qu¶. 5.H Ö   èng    th th«ng    ¸p  tin® øng    Çu  yªu c qu¶n  ý. l 6.Kh«ng    ¹m      viph c¸cquy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  trongho¹t®éng, gå m:       a.Nh÷ng  êng  îp kh«ng  îccho    tr h  ®  vay  hoÆc   cho    µichÝnh; thuªt     b.H¹n  Õ   Êp  Ýn  ông;   ch c t d c.Giíi ¹n cho      h vay,cho    µichÝnh,b¶o    thuªt     l∙nh; d.Giíi ¹n gãp  èn,mua    Çn;     h v  cæ ph ®.  û  Ö  T l b¶o  ¶m   toµn; ® an  e.Dù     phßng  ñiro. r    7.Kh«ng    ¹m      viph c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   M ô c     å   ¬,thñ  ôc  ë     II: s   H t m chi nh¸nh,v∙n    phßng  idiÖn  ®¹   §i Ò u 5 Hå   ¬    Þ  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  Öc  ë     s ®Ò ngh Ng h Nh n   thu vi m chinh¸nh,v¨n    phßng  i®iÖn  ña    ®¹   c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  å m: td phing h g
  4. 4 1. V¨n    b¶n  ña  ñ   Þch  éi  ng  c Ch t H ®å qu¶n  Þ hoÆc   êi ® îc uû  Òn  tr   ng     quy ®Ò   Þ  ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën  Öc  ë     ngh Ng h Nh n   thu vi m chinh¸nh,v¨n phßng  i    ®¹   diÖn  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng, trong ®ã   td phi ng h     ph¶i nªu  ãm  ¾t:sù    t t  cÇn  Õt,   äi,®Þa   iÓ m,  éidung, ph¹m    ¹t®éng  ña    thi   g   tªn ® n    viho   c chinh¸nh  µ  v v¨n phßng  i®iÖn.   ®¹   2.V¨n b¶n  û  Òn  ña  ñ   Þch  éi ®ång    u quy c Ch t H  qu¶n  Þ (®èivíitr ng  îp tr      ê h   uû  Òn). quy 3.NghÞ   Õt cña  éi ®ång    quy   H  qu¶n  ÞvÒ   Öc  ë     tr   vi m chinh¸nh,v¨n phßng     ®¹idiÖn.     4.  Ò   m ë     § ¸n  chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn, trong    ®¹     ®ã nªu  â  ù  Çn  rsc thiÕt,  nhu  Çu  Ò   ¹t®éng, nghiªncøu  Þ  êng    a   µn; dù  Õn    c v ho       th tr trªn®Þ b   ki tæ chøc  é  b m¸y,néidung  µ  ¹m    ¹t®éng; kÕ   ¹ch ho¹t®éng     v ph viho     ho     trong 3      n¨m ®Ç u. 5.B¸o    µichÝnh  ña      c¸o t   c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h trong 2      n¨m gÇn  Êt kÌm  nh   theo  c¸o kiÓm    ña  chøc  Óm    c  Ëp.C¸c  µi b¸o    to¸nc tæ  ki to¸n®é l   t  liÖu nµy    ph¶ilµb¶n  Ýnh,tr ng  îp lµc¸c b¶n     ch  ê h       sao  ph¶icã    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan  ∙  Êp  ® c b¶n  Ýnh  ch hoÆc   chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íc. Nh n 6. V¨n b¶n  ña  û   c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ¬i Tæ     ph n   chøc  Ýn  t dông    ©n  µng  ù  nh  Æt  ôsë    phing h d ®Þ ® tr   chinh¸nh,v¨n phßng  i®iÖn       ®¹   cho phÐp    Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  Æt  ôsë    td phing h ® tr   chinh¸nh,v¨n phßng  i    ®¹   ®iÖn    a  µn. trªn®Þ b   Trêng  îp  û   h U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph kh«ng  ã    Õn  c ý ki hoÆc   chØ   ã    Õn  c ý ki sau    ©n   µng  µ   íc cã  b¶n  Êp  Ën  Öc  ë   khiNg h Nh n   v¨n  ch thu vi m chi nh¸nh    v¨n phßng  i diÖn  ×    ®¹   th Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng    â  td phi ng h ghi r vµo  b¶n  ña  ñ   Þch  éi  ng  v¨n  c Ch t H ®å qu¶n  Þ ®Ó   ©n   µng  µ   íc xem   tr   Ng h Nh n   xÐt. 7.V¨nb¶n  ña    c Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph n¬i Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ù  nh   Æt   ô së    td phi ng h d ®Þ ® tr   chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn  Ò   ù  Çn  Õtvµ  a   µn  ¹t®éng  ña    ®¹   vsc thi   ®Þ b ho   c chi nh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  ña    ®¹   c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng,trõtr ng  îp Tæ   td phing h     ê h   chøc  tÝn  ông    ©n  µng    Çn  ë     d phing h cæ ph m chinh¸nh,v¨n phßng  i®iÖn  µ   ô    ®¹   m tr   së  ña    c chi nh¸nh, v¨n    phßng  i ®iÖn  Æt   ïng  ®¹   ® c tØnh, thµnh  è  íitrô së    ph v     chÝnh  ña  chøc  . c tæ  ®ã 8. V¨n    b¶n    Ën  Òn  ë  ÷u  îp  x¸c nh quy s h h ph¸p hoÆc   Òn  ö  ông  îp quy sd h  ph¸p trôsë        chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹   §i Ò u 6 Tr×nh  ù vµ  ñ tôc ®Ò   Þ  ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën  Öc  ë   t   th     ngh Ng h Nh n   thu vi m chinh¸nh,v¨n phßng  i®iÖn  ña         ®¹   c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng: td phing h   1. Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng    Çn  öi 02  é  å  ¬  ë     td phi ng h cæ ph g   b h s m chi nh¸nh,v¨n phßng  i ®iÖn     ®¹   cho Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ¬itæ  n   chøc    Æt  ôsë  Ýnh. ®ã ® tr   ch Trong  êigian tèi®a  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬,Chi th       15  l vi k t   nh ®ñ h s     nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph xem   Ðt,cã    Õn  x   ý ki b»ng      v¨n b¶n vÒ   iÒu  Ön,hå  ¬    ë     ® ki   s xinm chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti c¸c §iÒu  vµ  Òu  Quy  nh  µy  µ  öicho  ©n   µng  µ   íc(Vô      4  §i 5  ®Þ n vg  Ng h Nh n   C¸c
  5. 5 Ng ©n   µng  µ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng) kÌm  h v tæ  td phing h   theo  bé  å  ¬  ña  01  h s c Tæ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng    Çn. td phing h cæ ph   2. Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  µ   íc,Tæ   td phi ng h Nh n   chøc  Ýn  ông    td phi ng©n  µng  ùc thuéc  ña    h tr   c Tæ chøc  Ýn  ông, Tæ   td   chøc  Ýn  ông    ©n   td phi ng hµng  ªndoanh  µ    li   v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h 100%   èn  ícngoµigöi v n     02  é  å  ¬    ë     b h s xin m chinh¸nh,v¨n   phßng  idiÖn  ®¹   cho  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   (Vô C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng). Ng h v tæ  td phing h 3. Trong  êigian  èi®a   ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬    th   t   30  l vi k t   nh ®ñ h s cña    Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  µ   íc,Tæ   td phing h Nh n   chøc  Ýn  ông    ©n  td phing hµng  ùc thuéc  ña    tr   c Tæ chøc  Ýn  ông, Tæ   td   chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phi ng h li   ªndoanh  µ    v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h 100%   èn  ícngoµi, ngµy  v n    15  lµm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  ña  ña    vi k t   nh ®   s c c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n   td phi ng hµng    Çn  Chi  cæ ph do  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  öi tí  Ng h Nh n     ph g   i , Ng ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  µ  ã    Õn  h Nh n   x v c ý ki b»ng  v¨n b¶n  Êp  Ën    ch thu hay kh«ng  Êp  Ën  Öc  ë     ch thu vi m chinh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn  ña    chøc  ®¹   c c¸c tæ  nép  n. Trêng  îp kh«ng  Êp  Ën,Ng ©n  µng  µ   íccã    ®¬   h  ch thu   h Nh n   v¨n b¶n  ãirâ n   lýdo.   §i Ò u 7 1. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  ©n   µng  µ   íc cã    th   6    t  Ng h Nh n   v¨n   b¶n chÊp  Ën, Tæ   thu   chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phi ng h ph¶i ban  µnh  Õt  nh     h quy ®Þ më     chinh¸nh,v¨n phßng  i®iÖn  µ  µn  Êtc¸c thñ tôc cÇn  Õttheo       ®¹   v ho t         thi   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt®Ó   a        ® chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  µo  ¹t®éng.    ®¹   v ho   2.Tríckhichinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  i  µo  ¹t®éng, Tæ            ®¹   ® v ho     chøc  Ýn  t dông    ©n  µng  phing h ph¶ithùc hiÖn  ¨ng  ý  ¹  ¬      ® k t i quan  ¨ng  ý  c ® k kinh doanh    vµ  ¨ng    ® b¸o Trung  ng,®Þa  ¬ng  ¬  ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     . Tæ   3  chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phi ng h ph¶i göi tí Ng ©n   µng  µ   íc    i   h Nh n   quyÕt  nh   ë     ®Þ m chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn, b¶n  ¨ng  ý  ña  ¬  ®¹     ® k c c quan  ®¨ng  ý  k kinhdoanh  µ    µiliÖu kh¸ccã  ªnquan.   v c¸ct       li   C h ¬ n g  III C H Ê M  D ó T  H O ¹ T  § é N G  C ñ A  C HI N H¸ N H,  V¡ N  P H ß N G  § ¹I  DI Ö N   §i Ò u 8 Tæ  chøc  Ýn  ông    ©n   µng  îc chÊ m   td phi ng h ®  døt  ¹t ®éng  ña    ho   c chi nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   sau    îcNg ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën  khi®   h Nh n   thu b»ng  v¨n b¶n.   §i Ò u 9 Hå   ¬    Þ   ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  Öc  Ê m   s ®Ò ngh Ng h Nh n   thu vi ch døt  ¹t ho   ®éng  ña    c chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn  ña    ®¹   c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  td phi ng hµng,gå m:  
  6. 6 1. V¨n    b¶n  ña  ñ   Þch  éi  ng  c Ch t H ®å qu¶n  Þ hoÆc   êi ® îc uû  Òn  tr   ng     quy vÒ   Öc  Ê m     ¹t®éng  ña    vi ch døt ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,trong ®ã        ®¹       nªu râ lýdo,tªnvµ  a          ®Þ chØ  ña    c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn    Ê m     ¹t    ®¹   xinch døt ho   ®éng. 2. V¨n    b¶n  û  Òn  ña  ñ  Þch  éi ®ång  u quy c Ch t H  qu¶n  Þ (®èivíi êng  îp tr      tr h  uû  Òn). quy 3.NghÞ   Õt cña  éi ®ång    quy   H  qu¶n  ÞvÒ   Öc  Ê m     ¹t®éng  ña  tr   vi ch døt ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  i®iÖn.      ®¹   4. Ph¬ng    lýkhichÊ m     ¹t®éng  ña      ¸n xø      døt ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  i    ®¹   diÖn. 5. V¨n b¶n  ña  c Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ¬i cã    n   chinh¸nh,v¨n    phßng  i®iÖn  ù  nh  Ê m     ¹t®éng  Ò   ®¹   d ®Þ ch døt ho   v viÖc  Ê m   t  ¹t®éng    ch ®ó ho   chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn  ña    ®¹   c Tæ chøc  Ýn  t dông    ©n  µng, trõ tr ng  îp    phi ng h    ê h Tæ chøc  Ýn  ông    ©n   µng    td phi ng h cæ phÇn  Ê m     ¹t®éng  ña    ch døt ho   c chinh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  µ   ôsë  ña  ®¹   m tr   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn    ïng tØnh,thµnh  è  íi ôsë  Ýnh  ña         ®¹   ëc     ph v     ch tr c tæ chøc  . ®ã §i Ò u 10 Tr×nh  ù,thñ tôc®Ò   Þ  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  Öc  Ê m   t       ngh Ng h Nh n   thu vi ch døt ho¹t®éng  ña       c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña       ®¹   c Tæ chøc  Ýn  ông    td phi ng©n  µng    h nh sau: 1. Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng    Çn  öi 02  é  å  ¬  Ê m   td phi ng h cæ ph g   b h s ch døt ho¹t®éng  ña       c chinh¸nh,v¨n    phßng  i®iÖn  ®¹   cho    Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ¬itæ  n    ph n   chøc    Æt  ôsë  Ýnh. ®ã ® tr   ch Trong  êigian tèi®a  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬,Chi th       15  l vi k t   nh ®ñ h s     nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph xem   Ðt,cã    Õn  x   ý ki b»ng     v¨n b¶n vÒ     Þ  Ê m     ¹t®éng  ña    ®Ò ngh ch døt ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña       ®¹   c tæ chøc  ép  n  µ  å  ¬  n ®¬ v h s theo  quy  nh  ¹  Òu  Quy  nh  µy  µ  öicho  ®Þ ti§i 9  ®Þ n vg  Ng ©n   µng  µ   íc (Vô  h Nh n   C¸c  ©n   µng  µ  chøc  Ýn  ông    ©n   Ng h v tæ  td phi ng hµng),kÌm    theo 01  é  å  ¬  ña      b h s c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng    Çn. td phing h cæ ph      2. Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  µ  íc,Tæ   td phi ng h nh n   chøc  Ýn  ông    td phi ng©n  µng  ùcthuéc Tæ   h tr     chøc  Ýn  ông, Tæ   td   chøc  Ýn  ùng    ©n  µng  td phing h li   ªndoanh  µ    v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phi ng h 100%   èn  íc ngoµigöi 02  v n     bé  å  ¬  Ê m     ¹t®éng  ña    h s ch døt ho   c chinh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  ®¹   cho  ©n   Ng hµng  µ   íc(Vô  Nh n   C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng). Ng h v tæ  td phing h 3. Trong  êigian  èi®a   ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬    th   t   30  l vi k t   nh ®ñ h s cña    Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ¹  td phing h tikho¶n  §iÒu  µy  µ  ngµy  µm  2  n v 15  l viÖc  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  ña    k t  nh ®   s c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng    td phi ng h cæ phÇn  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  öi tí   ©n   µng  do    Ng h Nh n     ph g   iNg , h Nhµ   íc xem   Ðt  µ  ã    Õn  n  x v c ý ki b»ng  v¨n b¶n  Êp  Ën  ch thu hay  kh«ng  Êp  ch thuËn  Öc  Ê m   øt  ¹t®éng  ña    vi ch ® ho   c chinh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn  ña    ®¹   c tæ chøc  ép  n. Trêng  îp kh«ng  Êp  Ën,Ng ©n   µng  µ   íccã      n ®¬   h  ch thu   h Nh n   v¨n b¶n nãirâ lýdo.     
  7. 7 §i Ò u 11 1. Trong  êigian  ngµy  µm  Öc  Ó   õ  µy  Ën  îc v¨n    th   30  l vi k t ng nh ®  b¶n chÊp  Ën  ña  ©n  µng  µ   íc,Tæ   thu c Ng h Nh n   chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h ph¶i  ban  µnh  Õt  nh  µ  Ê m     ¹t®éng  ña    h quy ®Þ v ch døt ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  i    ®¹   diÖn. 2. Quy Õt  nh  Ê m     ¹t®éng    ®Þ ch døt ho   ph¶icã    éi®ung  ñ  Õu      c¸c n   ch y sau ®©y: a. Tªn,®Þa       chØ  ña    c chinh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  îc chÊ m     ¹t ®¹   ®  døt ho   ®éng; b.Lý  chÊ m     ¹t®éng  ña      do  døt ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  i®iÖn;    ®¹     c.Ngµy  Ê m     ¹t®éng;   ch døt ho   d.Tr¸chnhiÖ m  ña        c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  i víi   ñ  î. td phing h ®è     ch n c¸c 3. Quy Õt  nh  Ê m     ¹t®éng      ®Þ ch døt ho   chinh¸nh,v¨n phßng  i®iÖn  ña     ®¹   c Tæ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phi ng h ph¶i ® îc göi tí  ©n   µng  µ   íc,c¬       i Ng h Nh n   quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh,c¸c chñ  î,ngêicã  Òn, nghÜa  ô  µ  îÝch  ªn      n    quy   v v l  i li   quan; niªm  Õt    y c«ng  khait¹  ô së  Ýnh  ña      i   ch tr c Tæ chøc  Ýn  ông    ©n   td phi ng hµng  µ  ôsë    v tr   chinh¸nh,v¨n phßng  i®iÖn  Ê m     ¹t®éng; ®¨ng       ®¹   ch døt ho     b¸o Trung  ng  µ  a  ¬ng  ¬ v ®Þ ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 12 Tæ   chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ã    td phi ng h c chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn  ®¹   chÊ m  døt  ¹t®éng  ã  ho   c tr¸ch nhiÖ m     thanh  to¸n toµn  é      b c¸c kho¶n  ph¶i tr¶    cho    ñ  î vµ    Õt    ån t¹  c¸c ch n   gi¶iquy c¸c t   i kh¸c cã  ªnquan    li   theo quy  nh  ®Þ ph¸p  luËt. C h ¬ n g  V §I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H §i Ò u 13   Öc  öa  æi, bæ   Vi s ®   sung    iÒu  c¸c ® trong Quy  nh  µy  Thèng  c    ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản