Quyết định 24/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 24/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2003/QĐ-UB về việc Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo qui hoạch chi tiết Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 24/2003/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUI HO CH CHI TI T KHU Ô THN ÔNG NAM Ư NG TR N DUY HƯNG - T L 1/2000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý Qui ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD/ T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Qui nh l p các án qui ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 23/2003/Q -UB ngày 27 tháng 01 năm 2003 c a UBND Thành ph phê duy t Qui ho ch chi ti t Khu ô th m i ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng. T l 1/2000. Xét ngh c a Giám c S Qui ho ch - Ki n trúc. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Qui ho ch chi ti t Khu ô th m i ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng thu c phư ng Trung Hòa, qu n C u Gi y và phư ng Nhân Chính, qu n Thanh Xuân, Hà N i. T l 1/2000. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các s : K ho ch và u tư, Qui ho ch - Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông công chính, a chính - Nhà t, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND các qu n C u Gi y, Thanh Xuân; Ch t ch UBND các phư ng Trung Hòa, Nhân Chính; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ U TƯ XÂY D NG THEO QUI HO CH CHI TI T KHU Ô THN ÔNG NAM Ư NG TR N DUY HƯNG T L 1/2000 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2003/Q -UB ngày 27 tháng 01 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1 : i u l này hư ng d n qu n lý xây d ng và s d ng các công trình theo úng qui ho ch chi ti t Khu ô th m i ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng thu c phư ng Trung Hòa, qu n C u Gi y và Nhân Chính, qu n Thanh Xuân, Hà N i. T l 1/2000. i u 2 : Ngoài nh ng qui nh trong i u l này, vi c qu n lý u tư xây d ng và s d ng trong khu Khu ô th m i còn ph i th c hi n úng các qui nh có liên quan c a pháp lu t. i u 3 : Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c UBND Thành ph xem xét và quy t nh trên cơ s i u ch nh qui ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4 : UBND Thành ph giao Ch t ch UBND các qu n : C u Gi y, Thanh Xuân qu n lý xây d ng t i Khu ô th m i ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng và ph i h p v i các S , Ngành ch c năng thu c thành ph hư ng d n các cơ quan, ch u tư th c hi n u tư, xây d ng và qu n lý s d ng theo úng qui ho ch chi ti t và d án u tư ư c phê duy t. Chương 2L QUI NNH C TH i u 5 : Khu ô th m i ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng thu c a gi i hành chính c a các phư ng Trung Hòa, qu n C u Gi y và phư ng Nhân Chính, qu n Thanh Xuân - Hà N i. - Phía Tây B c giáp ư ng Tr n Duy Hưng. - Phía Tây Nam giáp ư ng vành ai 3. - Phía ông Nam giáp Công viên - h i u hòa Nhân Chính và khu TM Trung Hòa - Nhân Chính. - Phía ông B c giáp khu ô th Trung Hòa - Nhân Chính (Vinaconex).
  3. T ng di n tích t qui ho ch là 354.323 m2 i u 6 : Khu ô th m i ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng ư c qui ho ch v i các ch c năng như sau : - t xây d ng các cơ quan văn phòng i di n c a 60 t nh thành ph t i Hà N i. - t công trình công c ng a ch c năng. - t xây d ng nhà cho thuê. - t xây d ng công trình h n h p a ch c năng. - t công viên cây xanh. - t xây d ng bãi xe. - B ng t ng h p s d ng t. M t H T ng Di n Ký Di n tích Di n tích s cao TT Ch c năng tích hi u XD (m2) sàn (m2) XD SD TB (m2) (%) A Cơ quan VP 141.243 43.596 406.429 i di n 60 t nh, Thành ph A1 - CQ1 50.064 14.956 147.188 30 2,94 9,8 A2 - CQ2 19.852 6.222 56.578 31 2,85 9,2 A3 - CQ5 10.305 4.320 23.701 42 2,3 5,5 A4 - CQ6 23.734 7.367 72.415 31 3,05 9,8 A5 - CQ7 21.421 5.820 62.120 27 2,9 10,7 A6 - CQ8 15.867 4.911 44.427 31 2,8 9,0 B t cơ quan 22.503 7.433 56.193 ã th c hi n theo d án riêng B1 C ct ns CQ3 4.868 2.149 6.815 44 1,9 4,3 BQP ( ã xây d ng) B2 B KHCN& CQ4 17.635 5.284 49.378 30 2,8 9,3 MT ( ang xây d ng) C t công trình 44.043 15.977 48.176 CC a ch c
  4. năng C1 - CC1 17.645 6.385 19.155 36 1,1 3 C2 - CC2 26.398 9.592 28.776 36 1,1 3 D t nhà cho NO1 25.886 7.355 75.069 28 2,9 10,3 thuê E t cây xanh 20.290 1.765 3.530 E1 Công viên CX1 17.649 1.765 3.530 10 0,2 2 E2 Cây xanh CX2 2.641 G t công trình HH1 29.546 7.190 85.683 24 2,9 12 HH a ch c năng F t giao thông 70.812 F1 ư ng 30m 14.666 F2 ư ng 13,5 - 45.453 17m F3 Bãi xe 10.693 H T ng c ng 354.323 83.668 679.385 23,5 1,9 8,1 i u7: t xây d ng văn phòng i di n c a 60 t nh, thành ph t i Hà N i. + T ng di n tích t : 141.243 m2 + T ng di n tích sàn : 406.429 m2 +M t xây d ng : 30,9% + H s s d ng t : 2,9 7.1. C m công trình CQ1 : - Di n tích t : 50.064 m2 -M t xây d ng : 30% - H s s d ng t : 2,94 l n - T ng cao trung bình : 9,8 ư c t h p b i 14 ơn v phát tri n (môdul). Di n tích môdul nh nh t : 400m2 v i kho ng 4.400 m2 sàn. Di n tích môdul l n nh t : 3.027 m2 v i kho ng 32.980 m2 sàn. 7.2. C m công trình CQ2 :
  5. - Di n tích t : 19.852 m2 -M t xây d ng : 31% - H s s d ng t : 2,85 l n - T ng cao trung bình : 9,2 ư c chia làm 2 ơn v phát tri n (môdul). Di n tích môdul trung bình 2.632m2 v i kho ng 29.300 m2 sàn. 7.3. C m công trình CQ5 : - Di n tích t : 10.305 m2 -M t xây d ng : 42% - H s s d ng t : 2,3 l n - T ng cao trung bình : 5,5 ư c t h p b i 11 ơn v phát tri n (môdul). Di n tích môdul nh nh t : 286m2 v i kho ng 3.432 m2 sàn. Di n tích môdul l n nh t : 481 m2 v i kho ng 1.443 m2 sàn. 7.4. C m công trình CQ6 : - Di n tích t : 23.734 m2 -M t xây d ng : 31% - H s s d ng t : 3,05 l n - T ng cao trung bình : 9,8 ư c t h p b i 18 ơn v phát tri n (môdul). Nhóm cao t ng có 2 môdul. Di n tích xây d ng 1 môdul 400m2 v i 4.800 m2 sàn. Nhóm th p t ng có 16 môdul, di n tích xây d ng 1 modul trung bình 300m2 v i 1.800 m2 sàn. 7.5. C m công trình CQ7 : - Di n tích t : 21.421 m2 -M t xây d ng : 27% - H s s d ng t : 2,9 l n - T ng cao trung bình : 10,7
  6. ư c chia làm 20 ơn v phát tri n (môdul). Nhóm cao t ng có 4 môdul. Di n tích xây d ng 1 môdul 330m2 v i 3.960 m2 sàn. Nhóm th p t ng có 16 môdul, di n tích xây d ng 1 modul trung bình 300m2 v i 1.800 m2 sàn. 7.6. C m công trình CQ8 : - Di n tích t : 15.867 m2 -M t xây d ng : 31% - H s s d ng t : 2,8 l n - T ng cao trung bình : 9,0 ư c chia làm 15 ơn v phát tri n (môdul). Nhóm cao t ng có 2 môdul. Di n tích xây d ng 1 môdul 330m2 v i 3.960 m2 sàn. Nhóm th p t ng có 13 môdul, di n tích xây d ng 1 modul trung bình 300m2 v i 1.800 m2 sàn. * V ki n trúc : - Công trình cơ quan, văn phòng i di n ư c b trí giáp d c theo m t ư ng Tr n Duy Hưng, ư ng vành ai 3, các tuy n ư ng liên khu v c và phân khu v c, t ng cao xây d ng t 11 t ng tr lên. L p công trình phía sau th p hơn có t ng cao t 6 tr lên. - Công trình ư c xây d ng cách ch gi i ư ng ít nh t là 6m t ch c cây xanh và nơi xe, ư c xây d ng theo d ng h p kh i, ki n trúc hi n i, hài hòa v i các công trình xung quanh. Khuôn viên có th xây d ng tư ng rào cao dư i 1,8m thoáng, p, không che ch n t m nhìn. * V k thu t : - Nư c th i sinh ho t sau khi ư c x lý sơ b qua b bán t ho i sau ó thoát ra h th ng c ng bên ngoài xung quanh ô t. Rác th i sinh ho t ư c thu gom và v n chuy n n khu x lý rác th i c a thành ph (theo h p ng v i các ơn v có ch c năng làm v sinh môi trư ng). - Nư c mưa ư c thoát vào các h thu nư c bên trong ô t r i thoát vào h th ng c ng t t i các tr c ư ng giao thông. Các h thu nư c ph i có lư i ch n rác, h thu c n và ư c n o vét theo nh kỳ. Gi ng thăm ph i d ki m tra và ư c n o vét nh kỳ. - Ngu n nư c c p cho các công trình ư c l y tr c ti p t tuy n ng phân ph i chính t trong khu ô th . - Các công trình ph i b trí ch xe cho b n thân công trình. - T ch c xây d ng tr m bi n áp c p i n riêng cho khu v c n m trong ph m vi ô t.
  7. i u8: t cơ quan văn phòng ã có d án 8.1. C m công trình CQ3 (C c t n s B Qu c Phòng ã ư c xây d ng). Di n tích : 4.868 m2 8.2. C m công trình CQ4 (Tr s b Khoa h c và công ngh ang xây d ng). - Di n tích t : 17.635 m2 Th c hi n u tư xây d ng theo d án ã ư c phê duy t. i u9: - t công trình công c ng a ch c năng. + T ng di n tích t : 44.043 m2 + T ng di n tích sàn : 48.176 m2 +M t xây d ng : 36% + H s s d ng t : 1,1 l n 9.1. Trung tâm h i ngh , h i th o ký hi u CC1 : - Di n tích : 17.645 m2 -M t xây d ng : 36% - H s s d ng t : 1,1 l n ư c chia làm 1 phòng h p l n, s c ch a 1200 ch và 6 phòng h p nh , s c ch a 50 - 100 ch . 9.2. Trung tâm giao d ch, gi i thi u s n phNm ký hi u CC2 : - Di n tích t : 26.398 m2 -M t xây d ng : 36% - H s s d ng t : 1,1 l n * V ki n trúc : - Công trình ư c xây d ng cách ch gi i ư ng ít nh t là 6m t ch c cây xanh và nơi xe, ư c xây d ng theo d ng h p kh i, ki n trúc hi n i hài hòa v i các công trình xung quanh. Khuôn viên có th xây d ng tư ng rào cao dư i 1,8m thoáng, p, không che ch n t m nhìn.
  8. * V k thu t : Như i u 7 i u 10 : t xây d ng nhà cho thuê, ký hi u NO1 + T ng di n tích t : 25.886 m2 + T ng di n tích sàn : 75.096 m2 +M t xây d ng : 28% + H s s d ng t : 2,9 l n + Nhà cao t ng : di n tích t 2800 m2, di n tích sàn 10.080 m2 + Nhà th p t ng (bi t th ghép) di n tích t trung bình : 180 m2/nhà. * V ki n trúc : Như i u 9 * V k thu t : Như i u 7 i u 11 : Công trình h n h p a ch c năng ký hi u HH1 : - Di n tích t : 29.546 m2 -M t xây d ng : 24% - H s s d ng t : 2,9 l n - T ng cao xây d ng t 16 n 21 t ng. * V ki n trúc : Như i u 9 * V k thu t : Như i u 7 i u 12 : t cây xanh, ký hi u CX1 - CX2. - T ng di n tích : 20.290 m2 - Cây xanh ư c tr ng có nhi u ch ng lo i, t o ư c xanh tươi cho c 4 mùa, b trí sân bãi th thao, các ư ng d o, gh á... s d ng h p lý, thu n ti n, tư ng rào thoáng p, không che ch n t m nhìn. - H th ng k thu t m b o chi u sáng t ng khu v c, tư i nư c, m b o v sinh môi trư ng và c nh quan trong khu v c. Các ư ng d o có b r ng 1,8m n 3m. K t c u ư ng a d ng và thu n ti n cho i l i. i u 13 : t bãi xe - T ng di n tích t : 10.693 m2
  9. - Bãi xe ph c v cho c khu ô th , b trí l i ra vào riêng bi t; Ph i mb o phòng ch ng cháy, n . i u 14 : Các công trình k thu t um i 14.1. San n n : - d c n n : i = 0,004 - 0,005 - Chi u cao p n n : căn c vào cao tim ư ng t ô t. C t cao l n nh t + 7,1m. C t cao th p nh t + 6,2m. 14.2. Thoát nư c mưa và thoát nư c bNn : Thoát nư c vào các tuy n c ng ã ư c xây d ng quanh khu ô th ( ư ng Tr n Duy Hưng, khu Vinaconex, khu Trung Hòa - Nhân Chính, c ng Hòa M c - Nhân Chính). 14.3. C p nư c : - Ngu n : l y t 2 ngu n, ngu n D = 400 trên ư ng Tr n Duy Hưng; ngu n D = 800 n m trên ư ng vành ai 3. 14.4. C p i n : - Ngu n : l y t tr m 110/22KV Thanh Xuân ã ư c xây d ng phía Nam khu ô th . 14.5. Thông tin - Bưu i n : - Xây d ng riêng m t t ng ài v tinh 10000 s t i trung tâm giao d ch và gi i thi u s n phNm. i u 15 : Các m ng ư ng giao thông th c hi n úng qui ho ch và qui nh v ch gi i ư ng . i u 16 : Tr c chính c a các h th ng c p nư c, c p i n, thông tin liên l c ph i i trong h th ng tuynel k thu t m b o tính m quan và d dàng s d ng. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 17 : i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 18 : Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án qui ho ch chi ti t ư c duy t và qui nh c a i u l qu n lý xây d ng này hư ng d n các cơ quan, t ch c và cá nhân th c hi n theo qui ho ch và qui nh c a pháp lu t.
  10. i u 19 : M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tùy theo hình th c, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính, b i thư ng thi t h i v t ch t ho c truy t theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. i u 20 : án qui ho ch chi ti t Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng, t l 1/2000 ư c lưu gi t i các cơ quan dư i ây các t ch c và nhân dân bi t, th c hi n : - y ban nhân dân thành ph Hà N i. - S Qui ho ch - Ki n trúc. -S a chính - Nhà t. - S Xây d ng. - U ban nhân dân các qu n C u Gi y, Thanh Xuân. - Công ty Xây d ng Công nghi p, Công ty Tư v n Ki n trúc ô th Hà N i.
Đồng bộ tài khoản