intTypePromotion=1

Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
104
lượt xem
2
download

Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

 1. QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé giao th«ng vËn t¶i sè 24/2004/Q§­BGTVT ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004 ban hµnh quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc thuéc bé giao th«ng vËn t¶i Bé trëng bé giao th«ng vËn t¶i C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   34/2003/N§­CP   ngµy   4/4/2003   cña  ChÝnh phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu   tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   271/2003/Q§­TTg   ngµy   31/12/2003   cña  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  Quy chÕ   gi¸m s¸t  vµ   ®¸nh   gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   153/2004/N§­CP   ngµy   9/8/2004   cña  ChÝnh   phñ   vÒ   tæ   chøc,   qu¶n   lý   tæng   c«ng   ty   nhµ   n íc   vµ  chuyÓn tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp theo  m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con; C¨n cø Th«ng t sè  42/2004/TT­BTC ngµy 20/5/2004 cña Bé  Tµi  chÝnh  vÒ  Híng  dÉn gi¸m  s¸t  vµ   ®¸nh  gi¸ hiÖu  qu¶ ho¹t   ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc; Theo  ®Ò  nghÞ  cña c¸c «ng Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n bé,  Vô trëng Vô Tµi chÝnh; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1:  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  gi¸m   s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n íc  thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i. §iÒu 2:  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3:  Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh Thanh tra Bé, Vô  trëng  c¸c Vô, Côc trëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ  níc chuyªn ngµnh, Thñ  trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp,   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng   gi¸m  ®èc (gi¸m ®èc) c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc thuéc Bé Giao th«ng  vËn t¶i, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  vµ  c¸ nh©n cã  liªn quan chÞu   tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. Quy chÕ Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc thuéc bé giao th«ng vËn t¶i (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  24/2004/Q§­BGTVT ngµy 05   th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. §èi tîng ¸p dông 1­ Gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh  nghiÖp   nhµ   níc   thuéc   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   theo   quy   ®Þnh  t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   271/2003/Q§­TTg   ngµy   31/12/2003   cña   Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  Th«ng t  sè  42/2004/TT­BTC ngµy 20/5/2004  cña Bé  Tµi chÝnh  ®îc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nhµ  n íc  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  doanh nghiÖp) thuéc Bé  Giao th«ng vËn  t¶i, cô thÓ nh  sau: a­ C«ng ty nhµ  níc (bao gåm c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp,  tæng c«ng ty nhµ níc); b­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc (bao gåm c«ng  ty  tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n  nhµ  níc  mét thµnh  viªn  vµ  C«ng  ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc cã hai thµnh viªn trë lªn); c­ C«ng ty cæ phÇn nhµ níc; d­ Doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña nhµ  níc. 2­ Quy chÕ  nµy kh«ng ¸p dông  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp  kh«ng thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i. §iÒu 2: Néi dung gi¸m s¸t cña chñ së h÷u vµ hÖ thèng chØ  tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 1­ Néi dung gi¸m s¸t cña chñ  së  h÷u theo quy  ®Þnh t¹i   Quy chÕ  gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh   nghiÖp nhµ  níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­ TTg ngµy 31/12/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ gåm: a­   ViÖc   tæ   chøc   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   vµ   thùc   hiÖn  nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp; b­   ViÖc   thùc   hiÖn   môc   tiªu,   chiÕn   lîc,   kÕ   ho¹ch   s¶n  xuÊt, kinh doanh hµng n¨m vµ dµi h¹n cña doanh nghiÖp; c­ ViÖc chÊp hµnh c¸c nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña chñ  së  h÷u, Héi  ®ång qu¶n trÞ, §iÒu lÖ  cña doanh nghiÖp. §¸nh  gi¸ hiÖu qu¶ c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña chñ së h÷u liªn   quan   ®Õn   quyÒn   chñ   së   h÷u   ®èi   víi   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp;
 3. d­ KÕt qu¶ ho¹t  ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ sö  dông vèn  vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®èi víi doanh nghiÖp. 2­ HÖ  thèng chØ tiªu  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña  doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ gi¸m s¸t vµ  ®¸nh gi¸   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   ban   hµnh   kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­TTg ngµy 31/12/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ gåm: a­   Doanh   thu   vµ   thu   nhËp   kh¸c.   §èi   víi   nh÷ng   doanh  nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ  gåm:  ®iÖn, than,  dÇu   khÝ,   xi   m¨ng   th×   ¸p   dông   chØ   tiªu   s¶n   l îng   s¶n   phÈm  tiªu thô trong kú. b­ Lîi nhuËn thùc hiÖn vµ  tû  suÊt lîi nhuËn thùc hiÖn  trªn vèn nhµ níc. c­ Nî  ph¶i tr¶ qu¸ h¹n vµ  kh¶ n¨ng thanh to¸n nî   ®Õn  h¹n. d­ T×nh h×nh chÊp hµnh chÕ   ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt  vÒ:   thuÕ   vµ   c¸c   kho¶n   thu   nép   ng©n   s¸ch,   tÝn   dông,   b¶o  hiÓm,   b¶o   vÖ   m«i   trêng,   lao   ®éng,   tiÒn   l¬ng,   chÕ   ®é   tµi  chÝnh, kÕ  to¸n, kiÓm to¸n, chÕ   ®é  b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  b¸o   c¸o kh¸c. ®­ T×nh h×nh thùc hiÖn s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých. §iÒu 3. H×nh thøc gi¸m s¸t cña Bé  Giao th«ng VËn t¶i  víi t  c¸ch lµ  chñ  së  h÷u, c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi víi  doanh nghiÖp 1­ C«ng t¸c gi¸m s¸t cña Bé  Giao th«ng vËn t¶i víi t c¸ch lµ  chñ  së  h÷u vµ  lµ  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi víi  c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé  Giao th«ng vËn t¶i  ® îc thùc hiÖn  chñ  yÕu theo h×nh thøc gi¸m s¸t gi¸n tiÕp, b»ng c¸ch thùc  hiÖn theo dâi vµ  kiÓm tra ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp th«ng   qua  c¸c b¸o  c¸o tµi  chÝnh,  thèng  kª vµ   b¸o c¸o  kh¸c theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  cña Bé  Giao th«ng vËn t¶i mµ  c¸c   doanh nghiÖp nép cho Bé Giao th«ng vËn t¶i. 2­   Trêng   hîp   cÇn   thiÕt   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   sÏ   sö  dông   h×nh   thøc   gi¸m   s¸t   trùc   tiÕp,   b»ng   c¸ch   tæ   chøc   c¸c  ®oµn kiÓm tra ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, n¾m b¾t t×nh h×nh   trùc tiÕp t¹i doanh nghiÖp. Bé  Giao th«ng vËn t¶i giao cho c¸c Vô  tham mu, Thanh  tra   Bé   vµ   c¸c   Côc   qu¶n   lý   nhµ   níc   chuyªn   ngµnh   thuéc   Bé  Giao th«ng vËn t¶i thùc hiÖn gi¸m s¸t doanh nghiÖp theo quy   ®Þnh hiÖn hµnh. 3­ Bé  Giao th«ng vËn t¶i cã  thÓ  sö  dông c¸c c«ng ty t  vÊn nh c«ng ty t vÊn tµi chÝnh kÕ  to¸n, thuÕ, c«ng ty kiÓm   to¸n  ®éc lËp, c«ng ty  ®¸nh gi¸ tµi s¶n,…  ®Ó  thùc hiÖn viÖc  
 4. gi¸m   s¸t   vµ   ®¸nh   gi¸   doanh   nghiÖp.   Khi   Bé   Giao   th«ng   vËn  t¶i  quyÕt   ®Þnh  sö  dông  c«ng ty  t  vÊn  thùc hiÖn  c«ng  viÖc  gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp th×  Tæng gi¸m  ®èc ( Gi¸m   ®èc)   doanh   nghiÖp   ph¶i   thùc   hiÖn   ký   hîp   ®ång   vµ   tr¶   kinh  phÝ cho c«ng ty t vÊn theo quy ®Þnh. §iÒu 4. Tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc  hoÆc Gi¸m  ®èc c¸c doanh nghiÖp trong qu¶n lý  s¶n xuÊt kinh  doanh 1­   Doanh   nghiÖp   vµ   ngêi   l∙nh   ®¹o   doanh   nghiÖp   thùc  hiÖn qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t  ®éng cña doanh   nghiÖp   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   doanh   nghiÖp   nhµ   níc,   c¸c  luËt vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 2­   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   cña   c«ng   ty   nhµ   níc   chÞu   tr¸ch  nhiÖm   tríc   ngêi   thµnh   lËp   c«ng   ty   nhµ   níc,   tríc   ngêi   bæ  nhiÖm vµ tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty nhµ  n ­ íc. 3­ Tæng gi¸m  ®èc hoÆc gi¸m  ®èc doanh nghiÖp chÞu tr¸ch  nhiÖm  vÒ   tÝnh chÝnh  x¸c,  trung  thùc  vµ  hîp  lÖ  cña c¸c  sè   liÖu   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   vµ   c¸c   b¸o   c¸o   kh¸c   cña   doanh   nghiÖp. §iÒu 5. KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 1­ B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c¸c tæng c«ng ty nhµ   níc, c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp trùc thuéc Bé  Giao th«ng   vËn t¶i b¾t buéc ph¶i  ®îc doanh nghiÖp kiÓm to¸n (lµ  doanh   nghiÖp   ®îc   thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh   sè   105/2004/N§­CP   ngµy   30/3/2004   cña   ChÝnh   phñ)   thùc  hiÖn kiÓm to¸n. 2­ C¸c tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp  trùc thuéc Bé  Giao th«ng vËn t¶i cã  tr¸ch nhiÖm thuª doanh   nghiÖp kiÓm to¸n  ®Ó  thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm to¸n b¸o c¸o  tµi chÝnh n¨m theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ  níc. C«ng t¸c  kiÓm to¸n ph¶i  ®îc thùc hiÖn xong tríc th¸ng 5 cña n¨m sau  kÕ tiÕp. Ch¬ng II Gi¸m s¸t doanh nghiÖp §iÒu 6. Doanh nghiÖp tù gi¸m s¸t 1­   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc   hoÆc   Gi¸m   ®èc  doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tù  gi¸m s¸t ho¹t  ®éng cña doanh   nghiÖp. Néi dung tù  gi¸m s¸t theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5 Quy   chÕ   gi¸m   s¸t   vµ   ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp nhµ  níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­ TTg ngµy 31/12/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ theo quy ®Þnh 
 5. t¹i   kho¶n   a,   tiÕt   3.2,   ®iÓm   3   Th«ng   t   sè   42/2004/TT­BTC  ngµy 20/5/2004 cña Bé Tµi chÝnh. 2­  Ngêi lao  ®éng trong doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm tù  gi¸m s¸t ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp theo c¸c néi dung quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­TTg ngµy 31/12/2003 cña  Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n b, tiÕt 3.2,   ®iÓm 3 Th«ng t  sè  42/2004/TT­BTC ngµy 20/5/2004 cña Bé  Tµi  chÝnh. §iÒu 7. Ph©n c«ng, ph©n cÊp trong viÖc thùc hiÖn gi¸m  s¸t doanh nghiÖp víi t c¸ch lµ chñ së h÷u 1­ Bé Giao th«ng vËn t¶i chÞu tr¸ch nhiÖm: a­  Gi¸m s¸t theo néi dung quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a,b,c   kho¶n 1 §iÒu 2 Ch¬ng I Quy chÕ  nµy ®èi víi tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp trùc thuéc Bé  Giao th«ng vËn   t¶i; b­   Gi¸m   s¸t   theo   néi   dung   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   ®iÓm  a,b,c,d kho¶n 1 §iÒu 2 Ch¬ng I Quy chÕ  nµy  ®èi víi c«ng ty   tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn do Bé Giao th«ng  vËn t¶i lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u. 2­ Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c tæng c«ng ty nhµ  n íc, c«ng ty  mÑ chÞu tr¸ch nhiÖm: a­   Gi¸m   s¸t   theo   néi   dung   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   ®iÓm  a,b,c,d kho¶n 1 §iÒu 2 Ch¬ng I Quy chÕ nµy ®èi víi c¸c c«ng   ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn, c«ng ty nhµ  níc h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ. b­   §èi   víi   c«ng   ty   cæ   phÇn   nhµ   níc,   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc cã hai thµnh viªn trë lªn, c«ng ty cã   cæ phÇn hoÆc vèn gãp chi phèi cña Nhµ  n íc mµ  tæng c«ng ty,  c«ng ty mÑ   ®Çu t, gãp vèn th×  Héi  ®ång qu¶n trÞ  tæng c«ng  ty nhµ  níc, c«ng ty mÑ  vµ  c¸c cæ  ®«ng hoÆc c¸c thµnh viªn  gãp   vèn   kh¸c   c¨n   cø   vµo   §iÒu   lÖ   doanh   nghiÖp,   LuËt   Doanh  nghiÖp   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ   gi¸m   s¸t   vµ   ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   ban   hµnh   kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­TTg ngµy 31/12/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ ®Ó gi¸m s¸t doanh nghiÖp. 3­ Côc trëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ  níc chuyªn ngµnh, Thñ  trëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Giao th«ng vËn t¶i: Côc   trëng   c¸c   Côc   qu¶n   lý   nhµ   níc   chuyªn   ngµnh,   Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp thuéc Bé  Giao th«ng vËn t¶i cã   tr¸ch   nhiÖm   gi¸m   s¸t   theo   néi   dung   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   ®iÓm  a,b,c kho¶n 1 §iÒu 2 Ch¬ng I Quy chÕ  nµy  ®èi víi c¸c c«ng  ty nhµ níc ®éc lËp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n íc mét  thµnh viªn trùc thuéc.
 6. 4­ C«ng ty nhµ níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  n­ íc mét thµnh viªn vµ  c¸c thµnh viªn gãp vèn kh¸c cña doanh   nghiÖp: §èi   víi   c¸c   c«ng   ty   cæ   phÇn   nhµ   níc,   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc cã hai thµnh viªn trë lªn, c«ng ty cã   cæ phÇn hoÆc vèn gãp chi phèi cña Nhµ  n íc cßn l¹i th×  c«ng  ty nhµ  níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh  viªn cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp vµ cæ ®«ng hoÆc c¸c thµnh viªn   gãp   vèn   kh¸c   c¨n   cø   vµo   §iÒu   lÖ   doanh   nghiÖp,   LuËt   Doanh  nghiÖp   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ   gi¸m   s¸t   vµ   ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   ban   hµnh   kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­TTg ngµy 31/12/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ ®Ó gi¸m s¸t doanh nghiÖp. §iÒu 8.  Quy tr×nh gi¸m s¸t doanh nghiÖp víi t  c¸ch lµ  chñ së h÷u do Bé Giao th«ng vËn t¶i  trùc tiÕp thùc hiÖn: §èi víi gi¸m s¸t gi¸n tiÕp: Bé  Giao th«ng vËn t¶i thùc hiÖn gi¸m s¸t c¸c tæng c«ng  ty   nhµ   níc,   c«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp   trùc   thuéc   Bé   Giao  th«ng vËn t¶i theo quy tr×nh sau: a­ Bíc 1: Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc hoÆc Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp tiÕn hµnh lËp vµ nép Bé Giao th«ng vËn t¶i   c¸c b¸o c¸o, tµi liÖu theo quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng IV    Quy chÕ  nµy. b­ Bíc 2: Hµng n¨m c¨n cø kÕt qu¶ gi¸m s¸t cña Bé  Tµi  chÝnh, kÕt qu¶ gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ  c¸c tæng c«ng   ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c¸c b¸o c¸o cña doanh   nghiÖp göi Bé  Giao th«ng vËn t¶i vµ  kÕt qu¶ kiÓm to¸n cña   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n,   tæ   Gi¸m   s¸t   vµ   ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶  ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp nhµ  níc thuéc Bé  Giao th«ng vËn  t¶i   ®îc   thµnh   lËp   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   2050/Q§­BGTVT   ngµy   08/7/2004 cña Bé  trëng Bé  Giao th«ng vËn t¶i (sau  ®©y gäi  t¾t lµ tæ Gi¸m s¸t) phèi hîp víi c¸c Vô tham mu cña Bé Giao  th«ng vËn t¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ toµn diÖn ho¹t   ®éng kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý  doanh nghiÖp vµ  ng êi qu¶n  lý   ®iÒu   hµnh   doanh   nghiÖp   ®èi   víi   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc,  c«ng  ty nhµ  níc  ®éc lËp;   ®ång  thêi  ®Ò   xuÊt c¸c  biÖn  ph¸p   kh¾c phôc nh÷ng vÊn  ®Ò  tån t¹i nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t   ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp tr×nh Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh. 2­ §èi víi gi¸m s¸t trùc tiÕp: Thùc hiÖn theo c¸c quy  ®inh hiÖn hµnh vÒ c«ng t¸c kiÓm  tra, thanh tra  ®èi víi doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè 61/1998/N§­CP ngµy 15/8/1998 cña ChÝnh phñ. Ch¬ng III
 7. XÕp lo¹i  doanh nghiÖp §iÒu   9.   Ph©n   c«ng,   ph©n   cÊp   trong   viÖc   thùc   hiÖn   xÕp  lo¹i doanh nghiÖp 1­ Bé  Giao th«ng vËn t¶i: Hµng n¨m Bé  Giao th«ng vËn  t¶i c«ng bè, xÕp lo¹i cho c¸c doanh nghiÖp sau: a­ Tæng c«ng ty nhµ níc; b­   C«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp   trùc   thuéc   Bé   Giao   th«ng  vËn t¶i; c­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn  do   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   hoÆc   ®îc  ChÝnh phñ ñy quyÒn ph©n cÊp lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u; d­ C«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp chi phèi cña nhµ níc  ®îc  chuyÓn   ®æi   tõ   c¸c   c«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp   trùc   thuéc   Bé  Giao th«ng vËn t¶i. 2­ Côc trëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ  níc chuyªn ngµnh, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp thuéc Bé  Giao th«ng vËn t¶i cã   tr¸ch   nhiÖm   thÈm   ®Þnh   vµ   c«ng   bè   xÕp   lo¹i   cho   c¸c   doanh  nghiÖp nhµ níc trùc thuéc, bao gåm: a­ C«ng ty nhµ níc ®éc lËp; b­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn; c­ C«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp chi phèi cña nhµ níc  ®îc  chuyÓn   ®æi tõ  c¸c  c«ng  ty nhµ  níc  ®éc lËp  trùc thuéc  c¸c  Côc, ®¬n vÞ sù nghiÖp. 3­ Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c tæng c«ng ty nhµ  n íc, c«ng ty  mÑ thÈm ®Þnh vµ c«ng bè xÕp lo¹i cho c¸c doanh nghiÖp thµnh   viªn, c«ng ty con, bao gåm: C«ng ty nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp; C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn; Doanh   nghiÖp   cã   cæ   phÇn,   vèn   gãp   chi   phèi   cña   tæng  c«ng ty, c«ng ty mÑ; d­ C¬ quan tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ vµ c¸c  ®¬n vÞ h¹ch  to¸n phô thuéc tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ. 4­ ViÖc xÕp lo¹i tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ níc  ®éc lËp, c«ng ty mÑ   ®îc c«ng bè  sau khi cã   ý  kiÕn b»ng v¨n  b¶n cña Bé  Tµi chÝnh;  ®èi víi c«ng ty cæ phÇn hoÆc cã  vèn  gãp chi phèi cña c«ng ty nhµ  níc  ®îc c«ng bè  sau khi cã   ý  kiÕn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. §iÒu 10. Hå s¬ tr×nh Bé Giao th«ng vËn t¶i  vÒ xÕp lo¹i   doanh nghiÖp 1­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÕp lo¹i cña doanh nghiÖp;
 8. 2­   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   n¨m   cña   doanh   nghiÖp   (®èi   víi  tæng   c«ng   ty   vµ   c«ng   ty   mÑ   th×   bao   gåm     c¶   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cña   toµn   tæng   c«ng   ty,   c«ng   ty   mÑ   vµ   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh cña c¸c c«ng ty thµnh viªn, c«ng ty con)  ®∙  ® îc kiÓm  to¸n,   kÌm   theo   b¸o   c¸o   kiÓm   to¸n   cña   doanh   nghiÖp   kiÓm  to¸n; 3­ B¸o c¸o tù xÕp lo¹i cña doanh nghiÖp; 4­   Ngoµi   c¸c   hå   s¬   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1,   kho¶n   2,  kho¶n 3 §iÒu nµy, ®èi víi viÖc xÕp lo¹i tæng c«ng ty nhµ n ­ íc, c«ng ty mÑ hå s¬ cßn ph¶i cã: a­ QuyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty mÑ c«ng bè xÕp lo¹i doanh nghiÖp cho c¸c doanh   nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con, c¬  quan tæng c«ng ty, c«ng   ty mÑ vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. b­ B¸o c¸o gi¸m s¸t cña tæng c«ng ty nhµ  n íc, c«ng ty  mÑ  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con. §iÒu   11.   Quy   tr×nh   xÕp   lo¹i   doanh   nghiÖp   do   Bé   Giao  th«ng vËn t¶i thùc hiÖn: Bé  Giao th«ng vËn t¶i thùc hiÖn xÕp lo¹i cho c¸c doanh  nghiÖp nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 9 Ch¬ng III   Quy chÕ  nµy theo  quy tr×nh sau: 1­ Bíc 1: C¸c doanh nghiÖp tù  xÕp lo¹i vµ  b¸o c¸o kÕt   qu¶ vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i theo quy ®Þnh sau: a­ Trªn c¬  së  sè  liÖu kiÓm to¸n, sè  liÖu b¸o c¸o cña  c¸c doanh nghiÖp, b¶ng tù  xÕp lo¹i cña doanh nghiÖp vµ  h íng  dÉn   cña   Bé   Tµi   chÝnh   t¹i   Th«ng   t  sè   42/2004/TT­BTC   ngµy  20/5/2004, c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty mÑ  tiÕn hµnh  thÈm  ®Þnh vµ xÕp lo¹i doanh nghiÖp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp   thµnh viªn, c«ng ty con, ®ång thêi tù xÕp lo¹i ®èi víi toµn   tæng   c«ng   ty,   c«ng   ty   mÑ   vµ   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶   vÒ   Bé   Giao  th«ng vËn t¶i chËm nhÊt vµo th¸ng 4 cña n¨m sau kÕ tiÕp. b­ Trªn c¬ së sè liÖu kiÓm to¸n vµ híng dÉn cña Bé Tµi  chÝnh   t¹i   Th«ng   t  sè   42/2004/TT­BTC   ngµy   20/5/2004,   c¸c  c«ng ty nhµ  níc ®éc lËp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­ íc mét thµnh viªn do Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh thµnh   lËp hoÆc ®îc ChÝnh phñ ñy quyÒn ph©n cÊp lµ ®¹i diÖn chñ së   h÷u, c«ng ty cæ phÇn cã  vèn gãp chi phèi cña nhµ  níc  ®îc  chuyÓn  ®æi tõ  c¸c doanh nghiÖp  ®éc lËp trùc thuéc Bé  Giao  th«ng vËn t¶i tiÕn hµnh tù   xÕp lo¹i vµ  b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ  Bé  Giao th«ng vËn t¶i chËm nhÊt vµo th¸ng 4 cña n¨m sau kÕ   tiÕp. 2­ Bíc 2:  Trªn c¬ së c¸c hå s¬ quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 vµ  b¸o c¸o cña c¸c  ®¬n vÞ  nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, Tæ Gi¸m  s¸t  tæng  hîp vµ  dù   kiÕn xÕp  lo¹i  cho c¸c  doanh  nghiÖp   ®Ó  
 9. b¸o c¸o Bé  trëng,  ®ång thêi tham mu v¨n b¶n  ®Ó  Bé  trëng ký  göi Bé  Tµi chÝnh (  ®èi víi Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty  nhµ  níc ®éc lËp), göi §¹i héi ®ång cæ ®«ng (®èi víi C«ng ty   cæ phÇn cã  vèn gãp chi phèi cña nhµ  níc  ®îc chuyÓn  ®æi tõ  c¸c  c«ng  ty nhµ  níc  ®éc lËp  trùc thuéc  Bé   Giao th«ng  vËn   t¶i) tham gia ý kiÕn. 3­ Bíc 3: Sau khi cã   ý  kiÕn tham gia b»ng v¨n b¶n cña  Bé  Tµi chÝnh,  ý  kiÕn tham gia cña §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng, Tæ   Gi¸m s¸t  tham mu cho Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i c«ng bè  xÕp lo¹i cho c¸c doanh nghiÖp. Ch¬ng IV ChÕ ®é B¸o c¸o §iÒu 12. B¸o c¸o lÇn ®Çu vµo ®Çu n¨m ChËm nhÊt vµo ngµy 15 th¸ng 1 hµng n¨m c¸c tæng c«ng  ty nhµ  níc, c«ng ty mÑ, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn do Bé Giao th«ng  vËn   t¶i   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   hoÆc   ®îc   ChÝnh   phñ   ñy   quyÒn  ph©n cÊp lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u, c«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp  chi phèi cña nhµ  níc  ®îc chuyÓn  ®æi tõ  c¸c c«ng ty nhµ  n íc  ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm göi   Bé Giao th«ng vËn t¶i c¸c hå s¬ tµi liÖu, b¸o c¸o nh sau: 1­ M« h×nh tæ chøc, qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc cña tæng  c«ng ty, c«ng ty mÑ, doanh nghiÖp theo mÉu t¹i Phô  biÓu sè   1 kÌm theo; 2­ §iÒu lÖ  ho¹t  ®éng, quy chÕ  tµi chÝnh cña tæng c«ng  ty, c«ng ty mÑ (bao gåm tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn,   c«ng ty con), doanh nghiÖp; 3­ QuyÕt ®Þnh phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ: a­ Môc tiªu, chiÕn lîc, kÕ  ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh  n¨m kÕ  ho¹ch cña tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ  (bao gåm c¶ kÕ  ho¹ch cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con),   doanh nghiÖp; b­Môc   tiªu,   chiÕn   lîc,   kÕ   ho¹ch   s¶n   xuÊt   kinh   doanh  dµi h¹n cña tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ  (bao gåm c¶ kÕ  ho¹ch  cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con), doanh   nghiÖp. §iÒu 13. B¸o c¸o hµng quý 1­ ChËm nhÊt 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc quý  c¸c tæng   c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty mÑ, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng  ty  tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n  nhµ  níc  mét thµnh  viªn  do Bé  Giao  th«ng   vËn   t¶i   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   hoÆc   ®îc   ChÝnh   phñ   ñy  quyÒn ph©n cÊp lµ   ®¹i diÖn chñ  së  h÷u, c«ng ty cæ phÇn cã  vèn gãp chi phèi cña nhµ  níc  ®îc chuyÓn  ®æi tõ  c¸c c«ng ty 
 10. nhµ  níc  ®éc lËp trùc thuéc Bé  Giao th«ng vËn t¶i cã  tr¸ch   nhiÖm göi Bé Giao th«ng vËn t¶i: a­ B¶n sao c¸c nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña chñ  së  h÷u  (®¹i  diÖn  chñ  së   h÷u),  cña Héi  ®ång qu¶n  trÞ   ¸p dông  ®èi   víi doanh nghiÖp trong quý  vµ  b¸o c¸o vÒ  kÕt qña thùc hiÖn   c¸c nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña chñ  së  h÷u (®¹i diÖn chñ  së   h÷u), cña Héi ®ång qu¶n trÞ trong quý tríc. b­ B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ  ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh quý  vµ   t×nh   h×nh   tµi   chÝnh   theo   mÉu   t¹i   Phô   biÓu   sè   02   kÌm   theo. c­ B¸o c¸o t×nh h×nh  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n vµ  mua s¾m  tµi s¶n cè   ®Þnh trong quý  (kÓ  c¶ c¸c dù  ¸n  ®Çu t  cña c¸c  ®¬n vÞ trùc thuéc), theo mÉu t¹i Phô biÓu sè 05 kÌm theo. d­ B¸o c¸o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kh¸c theo quy   ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. e­ B¸o c¸o kÕt qu¶ gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ  tæng   c«ng ty, c«ng ty mÑ     ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn,   c«ng ty con. 2­ ChËm nhÊt 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc quý  c¸c Côc  qu¶n lý  nhµ  níc chuyªn ngµnh vµ  c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp trùc   thuéc Bé  Giao th«ng vËn t¶i ( cã  doanh nghiÖp trùc thuéc)  cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé  Giao th«ng vËn t¶i kÕt qu¶ gi¸m   s¸t  trong  qóy cña  c¬  quan,   ®¬n  vÞ  m×nh  ®èi víi  c¸c doanh   nghiÖp trùc thuéc theo sù  ph©n c«ng, ph©n cÊp nªu t¹i kho¶n   3 §iÒu 7 Ch¬ng II Quy chÕ nµy. §iÒu 14. B¸o c¸o n¨m 1­  B¸o c¸o cña doanh nghiÖp: ChËm nhÊt vµo ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (riªng b¸o c¸o  kiÓm to¸n cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh  th×  thêi h¹n chËm nhÊt vµo th¸ng 5 n¨m sau) c¸c tæng c«ng   ty nhµ  níc, c«ng ty mÑ, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn do Bé Giao th«ng  vËn   t¶i   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   hoÆc   ®îc   ChÝnh   phñ   ñy   quyÒn  ph©n cÊp lµ   ®¹i diÖn chñ  së  h÷u cã  tr¸ch nhiÖm göi Bé  Giao   th«ng vËn t¶i c¸c b¸o c¸o sau: a­   B¸o   c¸o   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn   môc   tiªu,   chiÕn   lîc   kÕ  ho¹ch   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   dµi   h¹n;   kÕt   qña   thùc   hiÖn   c¸c  nghÞ   quyÕt,   quyÕt   ®Þnh   cña   chñ   së   h÷u,   cña   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ  trong n¨m. B¸o c¸o cÇn ph©n tÝch vµ  nªu râ  nh÷ng thuËn   lîi, khã kh¨n, tån t¹i vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p kh¾c phôc. b­ B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ  ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ  t×nh h×nh tµi chÝnh theo mÉu t¹i Phô biÓu sè 02 kÌm theo.
 11. c­ B¸o c¸o tµi chÝnh (mÉu b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña Bé   Tµi   chÝnh),   B¸o   c¸o   kiÓm   to¸n   do   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   thùc  hiÖn  vµ  ph¸t  hµnh  vÒ  B¸o c¸o  tµi chÝnh  n¨m  cña tæng   c«ng ty nhµ níc, c«ng ty nhµ níc ®éc lËp. d­ B¸o c¸o t×nh h×nh  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n vµ  mua s¾m  tµi s¶n cè   ®Þnh trong n¨m (kÓ  c¶ c¸c dù  ¸n  ®Çu t  cña c¸c  ®¬n vÞ trùc thuéc), theo mÉu t¹i Phô biÓu sè 05 kÌm theo. e­ B¸o c¸o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kh¸c theo quy   ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. f­ B¸o c¸o t×nh h×nh xÕp lo¹i cña tæng c«ng ty  ®èi víi   c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn theo mÉu t¹i Phô  biÓu sè  03 vµ  b¸o  c¸o tù  xÕp lo¹i cña tõng doanh nghiÖp trùc thuéc theo mÉu  t¹i Phô biÓu sè 04 kÌm theo. 2­ B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c doanh nghiÖp: a­ Héi  ®ång qu¶n trÞ  tæng c«ng ty nhµ  n íc, c«ng ty mÑ  b¸o     kÕt   qu¶   gi¸m   s¸t   cña   m×nh   ®èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   thµnh   viªn,   c«ng   ty   con   vµ   göi   vÒ   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   chËm nhÊt vµo 31 th¸ng 3 n¨m sau kÕ  tiÕp. Trong  ®ã  cã  ph©n   tÝch  ®¸nh gi¸ toµn diÖn ho¹t  ®éng kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n   lý  doanh nghiÖp vµ  ngêi  ®iÒu hµnh, qu¶n lý doanh nghiÖp  ®èi  víi   tõng   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn,   c«ng   ty   con   vµ   nªu   râ   nh÷ng   thuËn   lîi,   khã   kh¨n,   tån   t¹i   vµ   kiÕn   nghÞ   biÖn   ph¸p   kh¾c  phôc. b­ Héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty nhµ n íc, c«ng ty mÑ,  c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp tiÕn hµnh  ®¸nh gi¸ vÒ  kÕt qu¶  ®iÒu   hµnh qu¶n lý  tæng c«ng ty, c«ng ty cña Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m   ®èc) vµ  göi b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ  Bé  Giao th«ng vËn t¶i chËm  nhÊt vµo 31 th¸ng 3 n¨m sau kÕ tiÕp. Trong b¸o c¸o ph¶i nªu   râ   nh÷ng  u  ®iÓm,  tån  t¹i,  khã  kh¨n  vµ  kiÕn  nghÞ   c¸c biÖn   ph¸p kh¾c phôc. 3­ B¸o c¸o cña c¸c Côc qu¶n lý nhµ n íc chuyªn ngµnh vµ  c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp: a­ ChËm nhÊt vµo ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau kÕ  tiÕp c¸c  Côc qu¶n lý nhµ níc chuyªn ngµnh, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc   thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i (cã  doanh nghiÖp trùc thuéc) cã   tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé Giao th«ng vËn t¶i: ­ KÕt qu¶ gi¸m s¸t c¶ n¨m cña c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh  ®èi  víi c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc theo sù ph©n c«ng, ph©n cÊp   nªu t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 Ch¬ng II Quy chÕ nµy. ­   TiÕn   hµnh   ph©n   tÝch,   ®¸nh   gi¸   toµn   diÖn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   doanh   nghiÖp   vµ   ngêi   ®iÒu  hµnh, qu¶n lý  doanh nghiÖp, nªu râ  nh÷ng khã  kh¨n, tån t¹i   vµ  kiÕn nghÞ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  ®èi víi tõng doanh nghiÖp   trùc thuéc.
 12. b­ ChËm nhÊt vµo th¸ng 4 n¨m sau Côc qu¶n lý  nhµ  níc  chuyªn ngµnh, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Bé Giao th«ng   vËn t¶i (cã  doanh nghiÖp trùc thuéc) cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o   kÕt   qu¶   thÈm   ®Þnh   vµ   xÕp   lo¹i   doanh   nghiÖp   theo   sù   ph©n  c«ng,  ph©n  cÊp  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n  2 §iÒu  9 Ch ¬ng  III Quy  chÕ nµy. MÉu b¸o c¸o theo t¹i Phô biÓu sè 03 kÌm theo. §iÒu 15: N¬i nhËn b¸o c¸o TÊt c¶ c¸c tµi liÖu, b¸o c¸o nªu t¹i c¸c §iÒu 12, §iÒu   13, §iÒu 14 Ch¬ng IV Quy chÕ nµy, c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm   göi vÒ  Tæ Gi¸m s¸t ( qua Vô  Tµi chÝnh)  ®Ó  tæng hîp b¸o c¸o  theo quy ®Þnh. §iÒu 16: C¬ së d÷ liÖu vÒ doanh nghiÖp Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   sÏ   ban   hµnh   hÖ   thèng   c¸c   chØ  tiªu   vÒ   doanh   nghiÖp   (cã   QuyÕt   ®Þnh   riªng)   lµm   c¬   së   cho  viÖc x©y dùng c¬  së    d÷  liÖu vÒ  doanh  nghiÖp phôc vô  cho  c«ng   t¸c   gi¸m   s¸t   vµ   ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   doanh  nghiÖp cña Bé  Giao th«ng vËn t¶i. Trªn c¬  së  hÖ  thèng c¸c   chØ tiªu vÒ doanh nghiÖp do Bé Giao th«ng vËn t¶i ban hµnh,   c¸c   Côc   qu¶n   lý   nhµ   níc   chuyªn   ngµnh,   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp,  doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn cËp nhËt th«ng tin  ®Çy ®ñ vµ ®Þnh kú b¸o c¸o vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i. Ch¬ng v tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 17. Tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn 1­ Tæ Gi¸m s¸t cã  tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o,  ®«n  ®èc, kiÓm  tra, tæng hîp viÖc thùc hiÖn Quy chÕ  nµy  ®Ó  b¸o c¸o Bé  tr ­ ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i. 2­ Côc trëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ  níc chuyªn ngµnh, Thñ  trëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, Héi ®ång qu¶n trÞ  c¸c tæng c«ng   ty nhµ níc, c«ng ty mÑ, c«ng ty nhµ  níc ®éc lËp cã Héi ®ång  qu¶n trÞ thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm: a­ Tæ chøc híng dÉn vµ qu¸n triÖt c¸c quy ®Þnh cña nhµ   níc vµ  cña Bé  Giao th«ng  vËn t¶i vÒ  c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ  ®¸nh gi¸ hiÖu ho¹t  ®éng doanh nghiÖp nhµ  níc  ®Õn tõng  ®¬n  vÞ thµnh viªn do m×nh qu¶n lý. b­ Tæ chøc bé m¸y, bè trÝ ®ñ nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn tèt  c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh   nghiÖp nhµ  níc thuéc quyÒn qu¶n lý  vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  kÕt qu¶ gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh   nghiÖp nhµ níc do m×nh thùc hiÖn. 3­  Trung   t©m   Tin   häc   x©y   dùng   hÖ   thèng   phÇn   mÒm   tin   häc vµ  triÓn khai ¸p dông thèng nhÊt tõ  Bé  Giao th«ng vËn   t¶i   ®Õn   c¸c   Côc   qu¶n   lý   nhµ   níc   chuyªn   ngµnh,   ®¬n   vÞ   sù 
 13. nghiÖp,   doanh   nghiÖp   ®Ó   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   tiÕp   nhËn   c¸c  b¸o c¸o vÒ  c¬  së  d÷  liÖu tõ  c¸c Côc qu¶n lý  nhµ  níc chuyªn  ngµnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, doanh nghiÖp vÒ  Bé  Giao th«ng vËn   t¶i nhanh chãng, an toµn vµ bÝ mËt. 4­  C¸c Vô  tham mu cña Bé  Giao th«ng vËn t¶i cã  tr¸ch  nhiÖm phèi hîp vµ  cung cÊp cho Tæ Gi¸m s¸t c¸c th«ng tin,   tµi liÖu cã liªn quan ®Õn doanh nghiÖp mµ do c¸c Vô ®∙ tham   mu tr×nh Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh. 5­  Côc trëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ  níc chuyªn ngµnh, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, Chñ  tÞch héi  ®ång qu¶n trÞ  c¸c   doanh   nghiÖp   thuéc   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   c¨n   cø   c¸c   quy  ®Þnh cña nhµ  níc vµ  sù  ph©n c«ng ph©n cÊp cña Bé  trëng Bé  Giao th«ng vËn t¶i tiÕn hµnh x©y dùng vµ ban hµnh quy tr×nh   gi¸m s¸t,  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp nhµ   níc trùc thuéc ®¶m b¶o hiÖu qu¶. 6­ Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng  ®iÓm   cha hîp lý, cÇn bæ sung, söa ®æi, c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm   b¸o   c¸o   vµ   ®Ò   xuÊt   vÒ   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   ®Ó   Bé   Giao  th«ng vËn t¶i nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.
 14. Phô biÓu sè 1 B¸o c¸o vÒ c¬ cÊu tæ chøc (Ban hµnh kÌm theo Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc t¹i QuyÕt ®Þnh sè  24/2004/Q§­BGTVT ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) ­ Tªn Tæng c«ng ty ( C«ng ty): ­ §Þa chØ: ­ §iÖn tho¹i cña Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc): Cè ®Þnh, Di ®éng                      ;Fax:         §Þa chØ  Ngµnh  §iÖn  Sè ®¬n  Vèn nhµ  Lao ®éng  TT Tªn doanh nghiÖp, ®¬n vÞ trô së  nghÒ,  tho¹i  vÞ trùc  níc hiÖn cã chÝnh nhiÖm vô  Gi¸m ®èc thuéc chÝnh 1 2 3 4 5 6 7 8 I C¸c c«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp  1 C«ng ty … 2 … II C¸c c«ng ty, XÝ  nghiÖp… h¹ch to¸n  phô thuéc 1 C«ng ty 2 XÝ nghiÖp 3 … II C¸c C«ng ty TNHH 1 thµnh viªn I 1 C«ng ty … 2  … IV C¸c c«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp cña  Tæng c«ng ty ( C«ng ty).
 15. 1 C«ng ty … 2  … §Þa chØ  Ngµnh  §iÖn  Sè ®¬n  Vèn nhµ  Lao ®éng  TT Tªn doanh nghiÖp, ®¬n vÞ trô së  nghÒ,  tho¹i  vÞ trùc  níc hiÖn cã chÝnh nhiÖm vô  Gi¸m ®èc thuéc chÝnh 1 2 3 4 5 6 7 8 V C¸c c«ng ty Liªn doanh  1 C«ng ty … 2 … VI C¸c c«ng ty kh¸c cã  vèn gãp,  ®Çu  t cña Tæng c«ng ty ( C«ng ty) 1 C«ng ty … 2 … VI C¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp ( bao gåm c¶  I c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n) 1 Trêng … 2 ViÖn… 3 Ban qu¶n lý dù ¸n… 4 … Ngêi lËp biÓu Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)                                ( Ký, ghi râ hä vµ tªn)          ( Ký,  ®ãng  dÊu) Ghi chó: 1/ Cét vèn nhµ  níc,  ®¬n vÞ  b¸o c¸o nh   sau: §èi víi C«ng ty nhµ  n íc, C«ng ty TNHH 1 thµnh   viªn lÊy theo nguån vèn kinh doanh ( m∙ sè 410 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n) ; §èi víi C«ng ty kh¸c cã vèn  
 16. gãp cña Tæng c«ng ty (C«ng ty)  lÊy theo gi¸ trÞ vèn cña Tæng c«ng ty (C«ng ty) ®Çu t , gãp vèn vµo   c¸c C«ng ty ®ã; §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp th× kh«ng cÇn b¸o c¸o chØ tiªu nµy. 2/ Cét lao  ®éng lÊy theo sè  lao  ®éng cã  hîp  ®ång lao  ®éng  víi thêi  h¹n  tõ  1 n¨m trë  lªn   hiÖn  ®ang cã mÆt. Phô biÓu sè 2 B¸o  c¸o  t×nh h×nh thùc hiÖn  kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh (Ban hµnh kÌm theo Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc t¹i QuyÕt ®Þnh sè  24/2004/Q§­BGTVT ngµy  05  th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn   t¶i) Tªn Tæng c«ng ty (C«ng ty): §¬n  KÕ  Thùc  Luü kÕ  So s¸nh TT ChØ tiªu vÞ  ho¹ch  hiÖn  tõ ®Çu  SS víi K.H  SS cïng kú  Ghi chó tÝnh n¨m quÝ n¨m n¨m n¨m tríc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I C¸c chØ tiªu vÒ s¶n lîng 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng  Tr.®å ng 2 ChØ tiªu hiÖn vËt  II ChØ tiªu vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng
 17. 1 Sè  lao  ®éng hiÖn cã  t¹i thêi  Ngêi X ®iÓm b¸o c¸o 2 Sè lao ®éng t¨ng trong kú Ngêi 3 Sè lao ®éng gi¶m trong kú Ngêi 4 Thu   nhËp   b×nh   qu©n   ®Çu   ng­ Tr.®å êi/th¸ng ng 5 Tæng quü  l¬ng thùc hiÖn trong  Tr.®å kú ng II C¸c chØ tiªu vÒ  kÕt qu¶ kinh  I doanh 1 Tæng   doanh   thu   (   kh«ng   thuÕ  Tr.®å VAT) ng 2 Tæng chi phÝ Tr.®å ng 3 L∙i thùc hiÖn ( tríc thuÕ) Tr.®å ng 4 Lç thùc hiÖn Tr.®å ng 5 Lç   luü   kÕ   ®Õn   thêi   ®iÓm   b¸o  Tr.®å c¸o ng 6 Sè doanh nghiÖp l∙i Dnghi X Öp 7 Sè doanh nghiÖp hoµ vèn Dnghi X Öp §¬n vÞ  KÕ  Thùc  Luü kÕ  So s¸nh TT ChØ tiªu tÝnh ho¹ch  hiÖn  tõ ®Çu  So víi K.H  Ghi chó So víi  n¨m quÝ n¨m n¨m cïng kú  n¨m tríc 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 18. 8 Sè doanh nghiÖp lç  DnghiÖ X p IV ChØ tiªu vÒ vèn vµ c«ng nî 1 Tæng vèn nhµ níc Tr.®ån * g 2 Tæng nî ph¶i tr¶ Tr.®ån * g 3 Dù nî vay Ng©n hµng Tr.®ån * g 4 Sè   tiÒn   vay   ng©n   hµng   trong  Tr.®ån kú g 5 Sè   tiÒn   tr¶   ng©n   hµng   trong  Tr.®ån kú g 6 Tæng nî ph¶i tr¶ qu¸ h¹n  Tr.®ån * g 7 Sè   ph¸t   sinh   ph¶i   nép   ng©n  Tr.®ån s¸ch trong kú g V ChØ tiªu tµi s¶n  1 Gi¸ trÞ  tµi s¶n cè   ®Þnh t¨ng  Tr.®ån trong kú g 2 Tæng nîp ph¶i thu Tr.®ån * g 3 Nî ph¶i thu khã ®ßi Tr.®ån * g Ngêi lËp biÓu Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)                                 ( Ký, ghi râ hä vµ tªn)          ( Ký,  ®ãng  dÊu) Ghi chó:
 19. ­ ChØ tiªu vÒ hiÖn vËt (2/I) ®¬n vÞ tù ® a ra c¸c chØ tiªu chñ  yÕu cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó b¸o c¸o   Bé GTVT ( vÝ dô nh khèi vËn t¶i lµ TKm, KHKm,v.v…) ­ Cét kÕ ho¹ch n¨m: + ChØ tiªu nµo cã dÊu ( X ) th× kh«ng cÇn b¸o c¸o +  ChØ tiªu nµo cã dÊu ( * ) th× lÊy sè d ®Çu kú trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ Phô biÓu sè 3 b¸o c¸o xÕp lo¹i doanh nghiÖp cña Tæng c«ng ty, c¸c Côc, ®¬n vÞ sù nghiÖp (Ban hµnh kÌm theo Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc t¹i QuyÕt ®Þnh sè 24/2004/Q§­BGTVT ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) Tªn Tæng c«ng ty ( Côc, ®¬n vÞ sù nghiÖp): TT Tªn ®¬n vÞ trùc thuéc Doanh thu Doanh  ThÈm ®Þnh xÕp  Tû lÖ % trªn  nghiÖp tù  lo¹i cña TCTy,  Doanh thu xÕp lo¹i Côc, ®¬n vÞ sù  tæng doanh  nghiÖp thu 1 2 3 4 5 6 A §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 1 C«ng ty A 2 C«ng ty B 3 … n C¬   quan   Tæng   c«ng   ty   vµ   khèi   ®¬n   vÞ  h¹ch to¸n phô thuéc Tcty Tæng céng doanh thu cña Tæng c«ng ty
 20. B Tæng c«ng ty tù xÕp lo¹i:            Ngêi lËp biÓu L∙nh  ®¹o Tæng c«ng ty ( Côc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp)               ( Ký, ghi râ hä vµ tªn)                    ( Ký tªn, ®ãng  dÊu) Ghi chó: §èi víi c¸c Côc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp th×  kh«ng b¸o c¸o chØ tiªu: Tæng céng doanh thu cña Tæng   c«ng ty vµ chØ tiªu Tæng c«ng ty tù xÕp lo¹i. Phô biÓu sè 4 b¸o c¸o xÕp lo¹i doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp (Ban hµnh kÌm theo Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc t¹i QuyÕt ®Þnh sè 24/2004/Q§­BGTVT ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) Tªn Doanh nghiÖp: TT ChØ tiªu Doanh nghiÖp tù xÕp lo¹i ThÈm ®Þnh  cña c¬ quan  N¨m  N¨m  Tû lÖ ( %) XÕp  cÊp trªn tríc nay ( n¨m nay/n¨m  lo¹i tríc) 1 ChØ   tiªu   1:   Doanh   thu   vµ   thu   nhËp   kh¸c  hoÆc s¶n lîng s¶n phÈm tiªu thô  trong kú  ( Tr.®ång) 2 ChØ tiªu 2: ­ Lîi nhuËn thùc hiÖn (Tr.®ång)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2