intTypePromotion=1

Quyết định 24/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
102
lượt xem
3
download

Quyết định 24/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH  Sè 24/2004/Q§­BTC  ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2004 VÒ viÖc söa ®æi néi dung  Tê khai xuÊt khÈu biªn giíi  Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm   vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   LuËt   H¶i   quan;   NghÞ   ®Þnh   sè   101/2001/N§­CP  ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh   mét sè ®iÒu cña luËt h¶i quan; C¨n   cø   LuËt   ThuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng;   NghÞ   ®Þnh   sè  79/2000/N§­CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ; Th«ng t  sè  122/2000/2000/TT­BTC ngµy 29/12/2000, Th«ng t sè 82/2002/ TT­BTC ngµy 18/9/2002 cña Bé Tµi chÝnh; Theo   ®Ò  nghÞ   cña   Vô trëng  Vô  ChÝnh   s¸ch   ThuÕ,   Tæng   côc   trëng   Tæng   côc   H¶i   quan,   Tæng   côc   trëng   Tæng   côc  ThuÕ;   QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1:   Huû   bá   dßng   ch÷   “Ghi   chó:   Tê   khai   nµy  kh«ng cã gi¸ trÞ ®Ó hoµn thuÕ” ghi trªn Tê khai hµng ho¸  xuÊt khÈu biªn giíi HQ/2002­XKBG ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè 1473/2002/Q§­TCHQ ngµy 24/5/2002 cña Tæng côc tr­ ëng Tæng côc H¶i quan.  §iÒu   2:  Nh÷ng Tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu biªn giíi  HQ/2002­XKBG   ®∙   lu   hµnh   tõ   tríc   ngµy   cã   hiÖu   lùc   cña  quyÕt ®Þnh nµy th× ®èi víi nh÷ng hå s¬ ®∙ cã ®ñ thñ tôc,  ®iÒu kiÖn vÉn ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  §iÒu   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Vô trëng Vô chÝnh s¸ch ThuÕ, Tæng  côc   trëng   Tæng   côc   ThuÕ;   Tæng   côc   trëng   Tæng   côc   H¶i  quan, c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi  chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2