Quyết định 24/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định 24/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế do Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam cung cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG Sè 24/2005/Q§­BBCVT NGµY 29 TH¸NG 7 N¡M 2005 VÒ VIÖC BAN HµNH C¦íC DÞCH Vô §IÖN THO¹I QUèC TÕ DO TæNG C¤NG TY B¦U CHÝNH ­ VIÔN TH¤NG VIÖT NAM CUNG CÊP Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2002/N§­CP ngµy 11/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu   tæ chøc cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   217/2003/Q§­TTg   ngµy   27/10/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gi¸ cíc dÞch vô bu chÝnh,   viÔn th«ng; ­ XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt   Nam   t¹i   c«ng   v¨n   sè   2901/GCTT   ngµy   18/05/2005   vÒ   viÖc   phª   duyÖt ph¬ng ¸n cíc quèc tÕ chiÒu ®i n¨m 2005; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1.  Nay ban hµnh cíc dÞch vô ®iÖn tho¹i quèc tÕ do  Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam cung cÊp t¹i nhµ  thuª bao nh sau: 1. Møc cíc th«ng tin: 1.1. §èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i quèc tÕ m¹ng PSTN: a) Quay sè tù ®éng (IDD): ­ Møc cíc tèi ®a: 0,80   USD/phót   (0,08   USD/   Block   6  gi©y). ­ Møc cíc tèi thiÓu: 0,55 USD/phót (0,055 USD/Block 6  gi©y). b)   Gäi   qua   ®iÖn   tho¹i   viªn   (®¨ng   ký   qua   tæng   ®µi   quèc  tÕ): Møc cíc vµ ph¬ng thøc tÝnh cíc do doanh nghiÖp tù quyÕt  ®Þnh.
  2. 1.2. §èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i quèc tÕ m¹ng NGN 64 Kbps  sö dông thΠtr¶ tiÒn tríc: ­ Møc cíc tèi ®a kh«ng cao h¬n so víi møc cíc th«ng tin  dÞch vô ®iÖn tho¹i quèc tÕ m¹ng PSTN t¬ng øng. ­   Møc   cíc   tèi   thiÓu   kh«ng   thÊp   h¬n   10%   so   víi   møc   cíc  th«ng tin dÞch vô ®iÖn tho¹i quèc tÕ m¹ng PSTN t¬ng øng. 1.3. §èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i IP quèc tÕ ( VoIP ) tr¶  sau: ­ Møc cíc tèi ®a: 0,60   USD/phót   (0,06  USD/Block   6  gi©y). ­ Møc cíc tèi thiÓu: 0,50   USD/phót   (0,05  USD/Block   6  gi©y). 1.4. §èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i IP quèc tÕ (VOIP) sö dông  thΠtr¶ tiÒn tríc vµ dÞch vô ®iÖn tho¹i quèc tÕ NGN 8 Kbps sö  dông thΠtr¶ tiÒn tríc: ­ Møc cíc tèi ®a: 0,50   USD/phót   (0,05  USD/Block   6  gi©y). ­ Møc cíc tèi thiÓu: 0,42 USD/phót (0,042 USD/Block 6  gi©y). 2. Ph¬ng thøc tÝnh cíc: §¬n vÞ thêi gian tÝnh cíc ®îc tÝnh theo phót ®Çu vµ Block  6 gi©y cho thêi gian liªn l¹c tiÕp theo. Cuéc gäi cha ®Õn mét  phót ®îc tÝnh cíc mét phót. PhÇn lΠthêi gian cuèi cïng cña  cuéc gäi nÕu cha ®Õn 6 gi©y ®îc tÝnh thµnh mét Block 06 gi©y. 3.  Cíc   dÞch   vô   ®iÖn   tho¹i   quèc   tÕ   ®èi   thuª   bao   Fax   vµ  thuª bao truyÒn sè liÖu trong b¨ng tho¹i tiªu chuÈn (truyÒn sè  liÖu qua ®êng d©y thuª bao ®iÖn tho¹i) ®îc ¸p dông nh ®èi víi  cíc dÞch vô ®iÖn tho¹i quèc tÕ t¬ng øng ®îc quy ®Þnh t¹i Kho¶n  1, Kho¶n 2 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2.  T¹i c¸c ®iÓm c«ng céng ngoµi møc cíc dÞch vô ®îc  quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy, doanh nghiÖp ®îc quyÒn  thu thªm cíc phôc vô. Møc cíc phôc vô do doanh nghiÖp qu¶n lý  ®iÓm c«ng céng quyÕt ®Þnh nhng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ph©n biÖt  ®èi xö gi÷a c¸c dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô  ®iÖn tho¹i quèc tÕ. §iÒu 3.  Møc cíc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy  cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu 4. Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam:
  3. 1. C¨n cø c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 1, 2, vµ 3 cña QuyÕt ®Þnh  nµy, ban hµnh møc cíc cô thÓ cho dÞch vô ®iÖn tho¹i quèc tÕ  ®Õn tõng níc. Khi ban hµnh QuyÕt ®Þnh c¸c møc cíc cô thÓ theo  thÈm quyÒn, Tæng C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o víi Bé Bu  chÝnh, ViÔn th«ng 10 ngµy tríc khi QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc. 2.  Quy ®Þnh møc gi¶m cíc dÞch vô ®iÖn tho¹i quèc tÕ quy  ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy trong c¸c ngµy lÔ vµ ngµy  nghØ bï cña c¸c ngµy lÔ, ngµy thø B¶y, Chñ NhËt vµ tõ 23 giê  ngµy h«m tríc ®Õn 7 giê s¸ng ngµy h«m sau c¸c ngµy tõ thø Hai  ®Õn thø S¸u nhng møc gi¶m kh«ng ®îc vît qu¸ 30%. 3.  Quy   ®Þnh   viÖc   gi¶m   cíc   cho   c¸c   ®èi   tîng   kh¸ch   hµng  lín, kh¸ch hµng ®Æc biÖt víi møc gi¶m kh«ng ®îc vît qu¸ 10% vµ  kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c kh¸ch hµng. §iÒu 5.  C¸c qui ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh nµy ®îc ¸p dông ®èi  víi ngêi sö dông dÞch vô ®iÖn tho¹i quèc tÕ cña Tæng C«ng ty  Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam. §iÒu 6. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy  ®¨ng c«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy  ®Òu b∙i bá. §iÒu   7.  Ch¸nh   V¨n   phßng,   Vô   trëng   Vô   KÕ   ho¹ch   ­   Tµi  chÝnh,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc   Bé   Bu   chÝnh,   ViÔn  th«ng, Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản