Quyết định 24/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy định quản lý nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KL K c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 24/2009/Q -UBND Buôn Ma Thu t, ngày 12 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ NHÀ CHO THUÊ TRÊN NA BÀN T NH KL K Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Nhà ngày 29/11/2005; Căn c Quy t nh s 17/2006/Q -BXD ngày 07/6/2006 c a B Xây d ng, ban hành Quy nh t m th i v i u ki n t i thi u c a nhà cho ngư i lao ng thuê ; Theo ngh c a S Xây d ng t i T trình s 712/TTr- SXD ngày 16/7/2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý nhà cho thuê trên a bàn t nh k L k. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký; Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c: S Xây d ng, S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng, S K ho ch và u tư, S Tư pháp, Công an t nh; Th trư ng các S , ban, ngành; Ch t ch UBND các huy n, th xã và thành ph ; Ch t ch UBND các phư ng, xã, th tr n; Th trư ng các ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -Như i u 2; -Văn phòng Chính ph (b/c); -B Xây d ng (b/c); -TT T nh y, TT H ND t nh (b/c); -CT, các PCT UBND t nh; L Ng c Cư -UBMTTQVN t nh ( ã ký) - oàn i bi u Qu c h i t nh (b/c); -V pháp ch - B XD; -C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; -Các t ch c chính tr - xã h i t nh; -Công báo t nh;-TT Tin h c; -Website c a t nh;-Báo k L k; -Lãnh o VP UBND t nh; - ài Phát thanh-Truy n hình t nh; -Lưu VT,NC,NL,TH,TM,VX,CN(CH400) (Q qu n lý nhà cho thuê, 2009) QUY NNH QU N LÝ NHÀ CHO THUÊ TRÊN NA BÀN T NH KL K (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2009/Q -UBND ngày /8/2009 c a y ban nhân dân t nh k L k)
  2. Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích 1. Nh m qu n lý và t ng bư c t o i u ki n cho ngư i lao ng làm vi c t i các khu, c m công nghi p, các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ; h c sinh, sinh viên t i các trư ng ào t o, d y ngh , ngư i có thu nh p th p (sau ây g i chung là ngư i lao ng) có ch t t hơn, kh c ph c tình tr ng xây d ng nhà cho thuê có ch t lư ng th p, nh hư ng n s c kho , năng su t c a ngư i lao ng; gây tác ng x u n quy ho ch, c nh quan môi trư ng và tr t t an toàn xã h i. 2. Quy nh quy n và trách nhi m c a các t ch c, cá nhân, các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan trong u tư xây d ng và qu n lý vi c s d ng nhà cho ngư i lao ng thuê . 3. Thúc Ny quá trình xã h i hoá ho t ng kinh doanh cho thuê nhà theo quy nh c a Lu t Nhà . i u 2. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh c th các i u ki n t i thi u c a m t phòng , m t nhà cho ngư i lao ng thuê . i u 3. i tư ng áp d ng 1. i tư ng áp d ng Quy nh này là t ch c, cá nhân có nhà cho ngư i lao ng thuê . 2. Quy nh này không áp d ng i v i nhà cho thuê xây d ng theo quy nh c a Lu t Nhà và nhà dư i hình th c cho thuê nhà tr ; không áp d ng cho các khu t n m trong các d án u tư xây d ng nhà theo quy ho ch; các khu t ã có quy ho ch chi ti t 1/500 ư c duy t. i u 4. Quy nh chung v u tư xây d ng nhà cho ngư i lao ng thuê T ch c, cá nhân u tư xây d ng nhà cho ngư i lao ng thuê ph i tuân theo nh ng quy nh sau: 1. Xây d ng ph i phù h p v i quy ho ch xây d ng và ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép xây d ng. 2. Nghiêm c m m i hành vi l i d ng ho t ng kinh doanh nhà cho thuê xâm h i an ninh tr t t , an toàn xã h i ho c th c hi n các hành vi trái pháp lu t. Chương II I U KI N XÂY D NG NHÀ CHO NGƯ I LAO NG THUÊ i u 5. i u ki n v khu t xây d ng 1. Không thu c khu v c c m xây d ng theo quy nh c a Lu t Xây d ng. 2. Không n m trong khu quy ho ch gi i t a; không n m trong hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn lư i i n, hành lang b o v ê i u, hành lang b o v sông, su i, khu di tích l ch s - văn hóa và các công trình khác theo quy nh pháp lu t; không b ng p úng, không n m ti p giáp hay ven sông, su i có nguy cơ s t l ; không b ô nhi m do ch t th i công nghi p. 3. N m ngoài khu v c c n b o v qu c phòng, an ninh theo quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n.
  3. 4. Không có tranh ch p, khi u ki n. 5. Ph i cách xa tư ng rào nghĩa trang, khu v c chăn nuôi gia súc t p trung t i thi u 50m; tránh xa nơi phát sinh ti ng n l n ít nh t là 100m; kho ng cách ly i v i khu v c s n xu t có th i ra nhi u khói b i, khí th i, ch t c h i ho c nh ng khu v c ư c các cơ quan chuyên môn giám nh là khu v c có c h i t i thi u là 1.000m theo quy nh t i m c b, kho n 4.10.2, i u 4.10, T p 1 c a Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 6. i u ki n v Quy ho ch và ki n trúc xây d ng nhà 1. M t xây d ng t i a không quá 70% t ng di n tích khu t. 2. Di n tích s d ng (không tính tư ng xây, không tính gác l ng) m i phòng ít nh t là 9m2 (n u không có nhà v sinh trong phòng) và ít nh t 12m2 (n u có nhà v sinh trong phòng), chi u r ng không nh hơn 2,4m, chi u cao t sàn n tr n nhà ch th p nh t là 2,7m, có vách ngăn m i phòng riêng bi t b ng g ch xây. Ph i m b o di n tích bình quân u ngư i là 3m2/ngư i (không tính di n tích nhà v sinh và ph n sinh ho t chung). 3. Nhà v sinh chung ph i có khu v sinh cho nam riêng, n riêng. M i khu v sinh chung ph i m b o yêu c u t i thi u g m 01 c u v sinh, 01 ch u r a m t, 01 nhà t m và t i a ph c v cho 10 ngư i. 4. Ph i có ch n u ăn, ch gi t và ch phơi qu n áo. Ch phơi qu n áo có di n tích t i thi u 0,4m2/ngư i. 5. Phòng ph i có c a s thông gió và chi u sáng t nhiên, t ng di n tích c a s không nh hơn 1/10 di n tích sàn c a phòng. C a i ph i có chi u r ng l n hơn ho c b ng 0,75m. 6. i v i khu nhà có t 10 phòng tr lên ho c s ngư i thuê l n hơn 30 ngư i, ph i có di n tích cây xanh ho c kho ng tr ng t i thi u là 2m2/ngư i. i u 7. i u ki n v k t c u và v t li u xây d ng nhà 1. Móng nhà ph i mb o n nh, ch u ư c t i tr ng căn nhà. 2. Tư ng bao che và tư ng ngăn các phòng ph i ư c xây b ng g ch, ph i ư c trát v a mác 75, quét vôi 03 nư c ho c sơn nư c. 3. N n nhà ph i cao hơn m t ư ng t i thi u 0,3m và cao hơn m t sân, hè t i thi u 0,15m, mb o không b ng p khi mưa l n và t i thi u ph i ư c láng b ng xi măng. 4. C a s , c a i ph i m b o khép kín và an toàn trong s d ng, có ch t khóa an toàn, óng m d dàng; c a s ph i có ch n song ch c ch n. 5.. Mái nhà ph i m b o không b th m gi t, ph i có tr n ch ng nóng i v i mái l p b ng tôn ho c fibrô xi măng. 6. Không s d ng v t li u tranh, tre, n a, lá, v t li u d m c, d cháy làm vách ngăn, c a i, c a s hay mái nhà. i u 8. i u ki n v phòng cháy ch a cháy 1. Hành lang, l i i chung ph i m b o thoát hi m khi có h a ho n. 2. Trư ng h p nhà xây d ng thành m t kh i có hành lang gi a, 2 dãy phòng hai bên thì kích thư c hành lang t i thi u là 1,6m, chi u dài t i a gi a hai u h i không quá 25m.
  4. 3. Trư ng h p xây d ng hai dãy nhà riêng bi t có l i i chung gi a, kích thư c l i i chung t i thi u là 3,5m, không có v t c n trên ư ng và ph i b o m yêu c u cho các thi t b c u h a ho t ng khi có s c . 4. Kho ng cách gi a hai mép mái m t trư c c a 2 dãy nhà song song i di n không nh hơn 2,70m, kho ng cách t mép mái m t trư c c a nhà n mép mái m t sau c a nhà i di n ho c m t b c tư ng i di n không nh hơn 2,4m, kho ng cách gi a hai m t sau c a 2 nhà song song không nh hơn 2,0m. 5. i v i khu t có hàng rào khuôn viên, ph i m b o kho ng cách t i thi u t tư ng rào m t trư c c a dãy nhà n c a vào chính c a m i phòng là 3,5m. 6. Ph i có b ch a nư c ph c v c u h a, bình ch a cháy và các trang thi t b phòng cháy ch a cháy theo quy nh hi n hành v phòng cháy ch a cháy. 7. M i khu nhà ph i có b n n i quy s d ng treo nơi d th y. i u 9. i u ki n v ti n nghi s d ng 1. Trang thi t b trong phòng t i thi u ph i có 01 qu t tr n ho c qu t treo tư ng, 01 c m i n và bóng èn chi u sáng; ph i m b o cho m i ngư i thuê có giư ng ng . 2. ư ng dây d n i n ph i m b o an toàn theo quy nh c a ngành i n, ph i có c u dao t ng cho toàn nhà và m i phòng ph i có 01 c u dao t ng (aptomat). 3. Ph i có nư c s ch ph c v sinh ho t. Trư ng h p dùng nư c gi ng khoan ph i có b l c nư c và ư c cơ quan có ch c năng ki m nghi m cho phép s d ng; b ch a nư c s ch ph i cách b t ho i t i thi u là 5m. 4. Nư c th i nhà v sinh ph i ư c x lý qua b t ho i xây d ng úng quy cách cho t ng dãy nhà và ph i có h th ng thoát nư c kín (mương có n p y ho c ư ng ng kín) n i v i h th ng thoát nư c trong khu v c không gây ng p úng, không ư c dùng mương h thoát nư c. i v i các khu v c chưa có h th ng thoát nư c chung thì t m th i xây d ng b ch a nư c th i thNm th u t nhiên, không ư c ch y tràn lan nh hư ng môi trư ng. 5. Rác th i ph i ư c thu gom hàng ngày và có ch t p k t h p v sinh, không làm ô nhi m môi trư ng xung quanh. Chương III TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN KINH DOANH NHÀ VÀ NGƯ I LAO NG THUÊ i u 10. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân kinh doanh nhà 1. T ch c, cá nhân kinh doanh nhà n u u tư xây d ng m i nhà cho ngư i lao ng thuê , ph i m b o các i u ki n t i thi u quy nh t i Quy nh này và ph i có gi y phép xây d ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i v i nh ng trư ng h p xây d ng m i thu c khu v c ư c mi n gi y phép xây d ng, có t 03 phòng tr lên ho c cho trên 15 ngư i thuê, ho c có trên 50m2 di n tích sàn xây d ng thì trư c khi xây d ng, t ch c, cá nhân kinh doanh nhà cho thuê ph i có b n v sơ th hi n t ng m t b ng xây d ng, m b o các i u ki n t i thi u theo Quy nh này và ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a UBND c p xã. 2. T ch c, cá nhân ang có nhà cho công nhân, ngư i lao ng, h c sinh, sinh viên thuê t trư c ngày Quy nh này có hi u l c, ph i ki m tra, i chi u v i Quy nh này, n u chưa m b o các i u
  5. ki n ph i có k ho ch s a ch a, c i t o b o m các i u ki n t i thi u theo Quy nh này. Khi s a ch a, c i t o ph i thông báo cho ngư i ang thuê bi t trư c ít nh t 30 ngày và có gi i pháp di chuy n nh ng ngư i ang thuê t i ch khác. Trư ng h p bên cho thuê có t 10 phòng tr lên ho c có trên 30 ngư i ang thuê , thì ch cho thuê ph i phân t c i t o, s a ch a m b o s ngư i ph i di chuy n ít nh t, trong th i gian ng n nh t. 3. Th i gian hoàn thành vi c c i t o, s a ch a ch m nh t là 06 tháng k t ngày Quy nh này có hi u l c thi hành. Sau th i h n trên, nh ng nhà không m b o các i u ki n t i thi u mà không c i t o, xây d ng l i, thì không ư c phép cho ngư i lao ng thuê . 4. T ch c, cá nhân kinh doanh nhà ph i th c hi n vi c b o trì, s a ch a thư ng xuyên nhà cho thuê m b o nhà cho thuê an toàn, s ch p. 5. T ch c, cá nhân kinh doanh nhà ph i th c hi n vi c ký k t h p ng cho thuê nhà ; n i quy s d ng nhà ph i ph bi n cho ngư i thuê bi t trư c khi ký h p ng thuê nhà. 6. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an ninh, tr t t , qu n lý nhân h khNu, v môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, phòng ch ng t n n xã h i và th c hi n nghĩa v v thu theo quy nh. 7. L p b n n i quy nhà cho công nhân, ngư i lao ng, h c sinh, sinh viên thuê theo hư ng d n c a công an phư ng (xã, th tr n) s t i. 8. Ph i gi gìn an ninh, tr t t , v sinh nơi cho thuê, yêu c u ngư i thuê ph i th c hi n các quy nh v t m trú, t m v ng, th c hi n n p s ng văn minh nơi cư trú, không phơi ho c che ch n làm công trình ph như b p, nhà v sinh, v t nuôi, làm m t m quan t i khu nhà cho thuê. 9. L p danh sách và th c hi n th t c khai báo công nhân, ngư i lao ng, h c sinh, sinh viên t m trú v i công an phư ng (xã, th tr n) s t i. i u 11. Trách nhi m c a ngư i thuê nhà 1. Tuân th H p ng thuê nhà và các n i quy s d ng nhà . 2. Th c hi n các th t c ăng ký t m trú, các th t c khác theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m xây d ng n p s ng văn minh khu v c . 3. Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t và các quy nh c a chính quy n a phương. Chương IV TRÁCH NHI M QU N LÝ, KI M TRA, X LÝ VI PH M i u 12. Trách nhi m c a S Xây d ng: 1. S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các S , ngành có liên quan nh kỳ ki m tra, phát hi n nh ng vư ng m c, phát sinh k p th i xu t vi c b sung, s a i Quy nh này cho phù h p v i tình hình th c t . 2. Ph i h p v i Ban Qu n lý khu, c m công nghi p làm u m i theo dõi, ki m tra vi c th c hi n quy nh, ph i h p v i các cơ quan có liên quan gi i quy t các v n phát sinh thu c thNm quy n, t ng h p xu t trình y ban nhân dân t nh các vư ng m c ngoài thNm quy n. i u 13. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p huy n
  6. 1. Hư ng d n, ph bi n và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này, ng th i ch o các y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, ôn c các t ch c, cá nhân có nhà cho ngư i lao ng thuê ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy nh c a Quy nh này. 2. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan và ch o y ban nhân dân c p xã trong công tác ki m tra, x lý vi ph m n vi c xây d ng, s d ng nhà theo các quy nh c a Quy nh này. 3. Báo cáo U ban nhân dân t nh (thông qua S Xây d ng) 06 tháng m t l n (trư c ngày 25/6 và trư c ngày 25/12 hàng năm) v tình hình nhà cho ngư i lao ng thuê trên a bàn. i u 14. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p xã 1. Tuyên truy n, ph bi n Quy nh này; ôn c ki m tra các t ch c, h gia ình, cá nhân có nhà cho ngư i lao ng thuê t i a phương th c, hi n các quy nh c a nhà nư c v cho thuê nhà . 2. Báo cáo U ban nhân dân c p huy n 06 tháng m t l n v tình hình nhà cho ngư i lao ng thuê trên a bàn, ng th i ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n vi c thanh tra, x lý các vi ph m theo thNm quy n. i u 15. X lý vi ph m T ch c, cá nhân kinh doanh nhà cho ngư i lao ng thuê ; ngư i thuê nhà vi ph m Quy nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu gây ra mà b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản