intTypePromotion=1

Quyết định 241-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định 241-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 241-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 241-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña thñ tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 241­T T g  n g µy  24­5­1993  v Ò  viÖc thu  vµ s ö   ô n g  häc  h Ý d p Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  HiÕn  cø  59  ph¸p    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam     n¨m 1992  §iÒu  LuËt phæ   vµ  13    cËp    gi¸odôc tiÓu häc  ngµy  th¸ng 8  12    n¨m   1992; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Gi¸odôc  §µo  Bé    vµ  t¹o, Q u y Õt  Þ n h ® §iÒu    1: Thu  phÝ        häc  häc  ®èi víi c¶  tÊt sinh,sinh viªntheo        häc      t¹ c¸c i tr êng  c«ng      lËp (trõbËc  tiÓu häc).   Møc häc  phÝ  Bé  do  Gi¸o dôc  §µo      vµ  t¹ophèihîp víi Tµi chÝnh        Bé    quy  ®Þnh  thÓ  cô  cho tõng ngµnh,nghÒ,      tõng bËc    häc,cÊp    häc. §iÒu    tr phæ   2: C¸c  êng  th«ng  îctiÕp tôcthu tiÒn ®ãng  ®           gãp    ®Ó x©y  dùng  êng  theo  tr së  QuyÕt ®Þnh  248­ sè  TTg ngµy  11­ 22­ 1973  cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ. Khi tæ    chøc   thihÕt cÊp, thitètnghiÖp  tuyÓn        vµ  sinh vµo    n¨m  häc    míi, c¸ctr   êng  îcthu lÖ  ®     phÝ    lÖ  thivµ  phÝ  tuyÓn  sinh. TÊt  c¸c tr c¶    êng ®Òu   îcthu tiÒn b¶o  ®       hiÓm   tÕ  b¶o  y  vµ  hiÓm     tain¹n  th©n  thÓ  häc sinh. C¸c  êng  tr ®µo    îcphÐp    t¹o®   thu tiÒn ë  tócx¸.   ký    Ngoµi häc    phÝ  c¸c kho¶n      vµ    thu trªn®©y, kh«ng  îc thu  ®   thªm bÊt cø  mét  kho¶n  nµo  kh¸c. §iÒu    3.­Häc  phÝ  tr ë  êng  phæ  th«ng  C¬  do  quan   TµichÝnh  ®Þa ph­ ¬ng    thu.Cßn  c¸c tr ë    êng    ®¹i häc, cao    ®¼ng, trung häc    chuyªn nghiÖp, d¹y     nghÒ  Phßng    cña  êng  do  tµivô  tr thu. Toµn  häc  bé  phÝ  cña    êng    îc®Òu   c¸ctr thu ®   nép  vµo  Kho    b¹c Nhµ  níc. Bé Gi¸o dôc  §µo      vµ  t¹ocïng  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh  thÓ  cô  viÖc thu  vµ  dông  sö  häc phÝ  phÇn  nh  ng©n  s¸ch    bæ sung cho    gi¸odôc  ®µo    vµ  t¹o, kh«ng    trõvµo ng©n  s¸ch gi¸odôc  ®µo        vµ  t¹ohµng  n¨m.
  2. 2 ViÖc  dông  sö  quü  häc  phÝ    trî chihç    cho    ®êi sèng      Bé  gi¸oviªndo  Gi¸o  dôc  §µo    vµ  t¹ocïng Bé      TµichÝnh xem     quy  xÐt vµ  ®Þnh  thÓ. cô  §iÒu    Lao  4.­Bé  ®éng    ­ Th¬ng binh vµ        x∙héicïng Bé      TµichÝnh,Bé   Gi¸o dôc  §µo      vµ  t¹o x©y dùng chÕ     ®é miÔn,  gi¶m häc phÝ ®èi      víic¸c häc  sinh,sinhviªnthuéc diÖn          chÝnh s¸ch x∙héivµ        häc  sinh,sinhviªnnghÌo.       §iÒu 5.­ ChÕ     vµ  dông    ®é thu  sö  häc phÝ    îc thihµnh    míi ®     tõ n¨m  häc 1993  ­ 1994        êng  ®èi víi tr c¸c phæ   th«ng.Cßn    êng    c¸ctr ®µo    t¹othùc hiÖn    ®èi víi       khãa  c¸c tuyÓn  vµo  êng    tr tõn¨m  1993    trë®i. Bé Gi¸o dôc  §µo    vµ  t¹o cïng  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh quyÕt  ®Þnh  nµy. Bé   ëng  tr c¸c Bé, Thñ  ëng  tr c¸c  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2