intTypePromotion=1

Quyết định 242/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
106
lượt xem
16
download

Quyết định 242/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 242/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 242/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q UY Ế T Đ Ị NH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 242/2005/QĐ-TTG N G À Y 0 4 T H Á N G 1 0 N Ă M 2 0 0 5 P H Ê DU Y Ệ T Đ Ề Á N T H À N H L Ậ P C Ô N G T Y Đ Ầ U T Ư XÂ Y D Ự N G C Ấ P T H O Á T M Ư Ớ C VÀ M Ô I T R Ư Ờ N G V I Ệ T NA M H O Ạ T Đ Ộ N G T H E O MÔ H Ì N H C ÔN G T Y M Ẹ - C Ô N G T Y C O N T H Ủ T Ư Ớ N G C HÍ N H P H Ủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước; đầu tư kinh doanh, xây dựng đồng bộ các hệ thống cấp thoát nước quy mô lớn, các dự án có tính vùng, liên vùng, liên tỉnh; làm tổng thầu các dự án cấp thoát nước và môi trường. 1. Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Xây dựng cấp thoát nước - công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng. 2. Công ty con là các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, công ty liên doanh mà công ty mẹ có vốn góp chi phối, bao gồm: a) Công ty con là các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên: - Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO), - Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Tư vấn cấp thoát nước số 2 (WASE). b) Công ty cổ phần, trong đó công ty mẹ giữ cổ phần chi phối trên 50% vốn điều lệ: - Công ty cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 1 (Hà Nội),
  2. 2 - Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng cấp thoát nước (Hà Nội), - Công ty cổ phần Điện nước lắp máy và xây dựng (Hà Nội), - Công ty cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 5 (Đà Nẵng), - Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nước sạch phía Bắc (Hải Dương), - Công ty cổ phần Khoan và xây lắp cấp thoát nước (thành phố Hồ Chí Minh), - Công ty cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 12 (Khánh Hoà), - Công ty cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15 (Cần Thơ), - Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất thiết bị ngành nước (Đồng Nai). 3. Các công ty liên kết: - Công ty Liên doanh ống gang cầu Đài Việt (Đồng Nai), - Công ty Liên doanh ống thép Sài Gòn (Đồng Nai), - Công ty cổ phần Nước sạch Bình Hiệp (Bình Thuận). 4. Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thực hiện hạch toán kinh doanh theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế tài chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cơ cấu quản lý của Tổng công ty có Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Đi ề u 2. Phân công nhiệm vụ: 1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng: - Triển khai thực hiện Đề án này; quyết định thành lập công ty mẹ, việc hình thành các công ty con, công ty mà công ty mẹ có vốn đầu tư nói tại Điều 1 Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành. - Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ. 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của công ty mẹ, trên cơ sở đề nghị của Bộ Xây dựng. Đi ề u 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. kt. Thủ tướng phó thủ tướng Đã ký Nguyễn Tấn Dũng
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2