Quyết định 2427/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 2427/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2427/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ nhà nước hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để khắc phục hậu quả cơn bão số 9 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2427/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2427/Q -BTC Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T G O D TR NHÀ NƯ C H TR CHO CÁC T NH MI N TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN KH C PH C H U QU CƠN BÃO S 9 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 1561/Q -TTg ngày 02/10/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr kinh phí, g o cho các t nh thu c mi n Trung và Tây Nguyên kh c ph c h u qu cơn bão s 9; Theo ngh c a T ng c c Trư ng T ng c c D tr Nhà nư c, QUY T NNH i u 1. T ng c c D tr Nhà nư c xu t c p không thu ti n 8.800 t n g o t ngu n d tr qu c gia (nay là ngu n d tr Nhà nư c) h tr các t nh, thành ph : Qu ng Bình: 500 t n; Qu ng Tr : 900 t n; Th a Thiên Hu : 500 t n; Qu ng Nam: 1.500 t n; Qu ng Ngãi: 2.500 t n; Bình nh: 1.400 t n và Kon Tum: 1.500 t n (T ng s 10.000 t n theo Quy t nh s 1561/Q -TTg ngày 02/10/2009 c a Th tư ng Chính ph , trong ó: không xu t 200 t n c a thành ph à N ng ư c h tr vì ã ng 1.000 t n ng phó cơn bão s 9 t i quy t nh s 2378/Q -BTC ngày 01/10/2009 c a B trư ng B Tài chính và t nh Qu ng Nam ư c h tr 2.500 t n ã có 1.000 t n c p ng t i Quy t nh s 2402/Q -BTC ngày 02/10/2009 c a B trư ng B Tài chính). i u 2. T ng c c D tr Nhà nư c có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph nêu trên, khNn trương t ch c giao, nh n g o t i trung tâm qu n, huy n l theo k ho ch phân b c a t nh, thành ph . T ng c c D tr Nhà nư c ghi gi m v n d tr qu c gia s lư ng g o nói trên theo giá h ch toán ang theo dõi trên s k toán và báo cáo quy t toán hàng c u tr theo úng quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. T ng c c trư ng T ng c c D tr Nhà nư c, V trư ng V Ngân sách Nhà nư c, V trư ng V K ho ch Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý giá và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B K ho ch và u tư; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - UBND các t nh, thành ph : Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Ph m S Danh Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh và Kon Tum; - Lưu: VT (2b), TCDTNN.
Đồng bộ tài khoản