Quyết định 243-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 243-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 243-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Đức Liễu tỉnh Sông Bé

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 243-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  C H ñ  T Þ C H  H é I  å N G  B é  T R ë N G   è  243­C T  N G µ Y  6­8­1991 ® S P Hª D U Y Ö T  D ù  ¸N  Ç U  T  X © Y  D ù N G  V ï N G  KI N H  T Õ  M íI  ® § ø C  LI Ô U, T Ø N H  S « N G   Ð B CHñ   Þ CH   éI  NG   é  ëNG T H ®å B TR X Ðt  ù  ®Ç u    d ¸n  t ph¸ttr Ón kinh  Õ      éi vïng   i   t ­ x∙ h   kinh  Õ  íi §øc  Ôu, tm  Li   tØnh S«ng  Ð   êtr×nh sè  UB/TT  µy  th¸ng 4  B (t     6­ ng 27    n¨m  1991  ña  û   c U ban   nh©n  ©n  d tØnh  S«ng  Ð); B Theo    Þ   ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi (tê v X∙      tr×nh sè  L§TBXH   µy  7­   27­ ng 23­ 1991),   QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u      1. ­ Phª  Öt  ù    u    ©y  ùng  ïng    Õ  íi§øc  Ôu  duy d ¸n ®Ç t x d v kinh t m   Li theo c¸cnéidung  µ  ôc    ñ  Õu      vm tiªuch y sau: 1.Tªn  ù    ïng    d ¸n:V kinh tÕ  íi§øc  Ôu    m  Li (huyÖn  ï  B §¨ng)tØnh    S«ng  Ð. B 2.Chñ    qu¶n  u  :Bé  ®Ç t  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h Chñ  u  :Do  é  ëng  é  ®Ç t  B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héichØ  nh,    X∙    ®Þ theo ®Ò   Þ  ña  û     ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  S«ng  Ð. B 3.Ph¹m    ïng dù    viv   ¸n: Bao  å m   a    cña  x∙:NghÜa   g ®Þ d 3    Trung, Ninh  ng, §oµn  Õt  µ  ét    H   K vm phÇn  ña    èng  Êt huyÖn  ï  c x∙ Th nh   B §¨ng,tØnh    S«ng  Ð   Ìm  B (k theo  b¶n    û ®å t   lÖ  1/25.000). Tæng  Ön  Ých  ùnhiªncña  ïng:35.040  Ðcta. di t t    v   h Trong  êikú  th   1991­ 1995  Ëp  t trung thùc hiÖn  Óu vïng ng∙ ba      ti       §øc  Ôu  Li víi Ön  Ých  ùnhiªn:  di t t   8.750  Ðcta. h 4.M ôc    Öm  ô:   tiªu, nhi v a) Toµn  ïng (35.040 hÐcta)thùc hiÖn  n     v        ®Õ n¨m  2000: ­ Khai hoang  a  µo      ® v s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp  9.433  Ðcta    ång míi h ®Ó tr     7.983  Ðcta ®iÒu, 480  Ðcta  h     h cao    su,270  Ðcta lóa,700  Ðcta m µ u   µ  ©y  h    h   vc c«ng nghiÖp  ¾n  µy  µ  ã  Ó  ång d©u,  ång b«ng  ú chñ  u    ùa ng ng v c th tr   tr   tu   ®Ç tl   chän. ­ B¶o  Ö,  v khoanh nu«i,t¸   i sinh  õng  u   ån  µ  r ®Ç ngu v nguyªn  Öu  Êy: li gi   10.145  Ðcta. h ­ Ph ©n  è  ¹ lao ®éng, d©n  :3.800  é, 8.000    ng, 20.000  ©n     b l    i   c  h  lao ®é   nh khÈu, trong ®ã   n  ©n  µitØnh      ®ã d ngo   3.500  é,7.200    ng, 18.000  ©n   h  lao ®é   nh khÈu  åm  (g 500  é  õ thµnh  è  å   Ý   h t  ph H Ch Minh, 3.000  é  õ c¸c tØnh  Ýa    h t    ph B ¾c). ­Gi¶iquyÕt viÖc  µm       l cho 1.150    ng. lao®é
  2. 2 b)  Óu  ïng    §øc  Ôu  Ti v ng∙ ba  Li (8.750  Ðcta),thùc  Ön  êikú  h   hi th   1991­  1995: ­ Khai hoang  a  µo      ® v s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp 3.090  Ðcta    ång míi h ®Ó tr     2.294  Ðcta  iÒu, 480  Ðcta  h ®   h cao    su, 116  Ðcta  óa,200  Ðcta  µ u   h l  h m hoÆc   lo¹ c©y    i kh¸ccã  Öu    hi qu¶. ­ B¶o  Ö,  v khoanh nu«i,t¸   i sinh  õng  u   ån  µ  r ®Ç ngu v nguyªn  Öu  Êy: li gi   2.610  Ðcta. h ­ Ph ©n   è  ¹ lao ®éng,  ©n  : 1.450  é, 3.594    ng, 9.000  ©n     b li     d c  h  lao ®é   nh khÈu, trong ®ã   n  ©n  µitØnh      ®ã d ngo   1.150  é, 2.300    ng, 5.000  ©n  h  lao ®é   nh khÈu  åm  (g 500  é  õthµnh  è  å   Ý   h t  ph H Ch Minh,650  é      h c¸ctØnh  Ýa  ¾ c). ph B ­Gi¶iquyÕt viÖc  µm       l cho 4.306    ng. lao®é 5.§Çu   ¬    tc b¶n: Ngoµi c¸c nguån  èn  ªndoanh,li   Õt,vèn  Ýn  ông  u  ,vèn  Ön     v li     ªnk   td ®Ç t  vi trîquèc  Õ, vèn  ña  ©n... tæng  è  èn  u    ç  îtõ ng©n    t  cd ,   s v ®Ç t h tr    s¸ch  µ   íc Nh n   thêikú    1991  ­1995:3.000  iÖu®ång, bao  å m:   tr     g ­ §Çu   ç  î   th tr ban  u   ®Ç cho  khaihoang  ©y  ùng  ng  éng:200  iÖu   xd ®å ru   tr   ®ång. ­ Lµ m   íi® êng  ôcnéivïng (cã 1  Çu  µ  cèng    m  tr         c v 4  qua  êng):500  iÖu ®   tr   ®ång. ­X ©y  ùng  ét  å    d m h chøa  íct i hÐcta:208  iÖu®ång. n  í  50    tr   ­ X ©y  ùng  ét  è  ¬ng  ×nh phóc  îc«ng  éng  å m:    d m s ch tr   l  i c g 150    ¹m x¸, m2 tr     800    êng  äc:332  iÖu®ång. m2 tr h  tr   ­GiÕng  ícsinh ho¹t:   n     120  iÖu®ång. tr   ­ X ©y  ùng  Ö   èng  iÖn  ôc  ô    d h th ® ph v s¶n  Êt vµ  xu   sinh ho¹tgå m:  km      16  ® êng  ©y  KW   õ §«ng  µi ®Õ n   ï  d 35  t  Xo   B §¨ng  µ  tr¹m  ¹  Õ  v 1  h th 35/10 KV:    960 tr Öu®ång. i  ­ B¶o  Ö,  v khoanh nu«i,t¸    isinh  õng  u   ån  µ  r ®Ç ngu v nguyªn  Öu  Êy  li gi 2.610  Ðc    tr Öu®ång. h ta:30  i   ­Kinh  Ý  ù    ph s nghiÖp  chuyÓn  ©n: 580  iÖu®ång. d   tr   ­KiÕn  Õtc¬    thi   b¶n  kh¸c:70  iÖu®ång.   tr   6. TiÕn    Çu : Dù   ®Ç u    ©y  ùng    ®é d t  ¸n  tx d trong 5    n¨m,  ¾t  u   õ quý  b ®Ç t   IV/1991.Riªng    n¨m 1991, Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi quyÕt  nh   v X∙    ®Þ sè  èn  u    ç  î ù    µy  Êy trong tæng  è  èn  v ®Ç th tr  ¸n n l   d   s v kinh tÕ  íin¨m    m  1991  îc ®  duyÖt.  §i Ò u  ­ Bé   2.   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héicã    X∙    tr¸chnhiÖn    chØ  o  ®¹ chñ  u    ùc hiÖn: ®Ç tth   1. Tæ     chøc  ÕtkÕ,    thi   thic«ng    c¸c c«ng  ×nh theo  ù  ® îc duyÖt  ï tr   d ¸n    ph   hîp víi   Çu  ü  Ëtvµ  thiÖu      c k thu   ®¹   yªu qu¶  kinhtÕ    cao. 2. Tæ     chøc  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶  èn  u    ç  î õ ng©n  v ®Ç th tr   t s¸ch Nhµ   íc   n  theo  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m,  ng  êicïng  û   ®å th   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh S«ng  Ð,  B c¸cngµnh  ã  ªnquan  chøc  ö  ông  ã  Öu    c li   tæ  sd c hi qu¶    ån  èn  c¸cngu v kh¸c®Ç u    
  3. 3 t cho  ù  nµy  èn  ªndoanh  ªnkÕt,vèn  Ön  îquèc  Õ, vèn  Ýn  ông    d ¸n  (v li   li     vi tr  t  td ®Ç u  ,vèn  ña  ©n... . t  cd ) 3. Phèihîp víic¸c ngµnh  ã  ªnquan:Thuû  îi           c li     L, Giao Th«ng, N¨ng  îng,   L   Y   Õ,  T Gi¸o  ôc  µ  µo  ¹o ®Ó   ùc  Ön    ¹ng  ôc   D v§ t  th hi c¸c h m c«ng  ×nh  tr chuyªn  ngµnh  éc vïng kinh tÕ  íi§øc  ü   thu       m  M b¶o  ¶m   Êtl ng,®óng  êih¹n;® Æc   ® ch  î   th     biÖtcoiträng viÖc       phßng,chèng  Önh  ètrÐt.   b s  ­ Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiquan  Ö   íic¸c tæ    X∙    h v     chøc  èc  Õ  qu t ®Ó   tranhthñ vèn  Ön  îc¸cnguån  èn     vi tr     , v kh¸cbæ     sung  èn  u    ù    µy. v ®Ç td ¸n n ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh S«ng  Ð   ã  B c tr¸chnhiÖ m   ïng Bé     c   Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héivµ    µnh  ã  ªnquan  ùc hiÖn  ètviÖc  ©y  ùng    X∙    c¸c ng c li   th   t  xd vïng kinh tÕ  íi§øc  Ôu;® a    ng  n       m  Li   lao ®é ®Õ khaith¸cphï hîp tiÕn ®é          nh»m   t¹oc¬  ë    s ban  u, ®Ç sau    íi chuyÓn  ¼n     nh  n;  ©y  ùng  ïng  ®ã m   h gia ®× ®Õ x d v kinhtÕ  íi§øc  Ôu  µnh    ×nh  É u,  ótkinhnghiÖm    m  Li th m« h m r    chØ  o  ®¹ chung.   §i Ò u 3. ­  é   ëng    é:  B tr c¸c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi,N«ng  v X∙    nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc phÈ m,  © m   th   L nghiÖp, Thuû    s¶n, Thuû  î    l iGiao  , th«ng  Ën    µ  u  iÖn, N¨ng îng,Tµi chÝnh, Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Y   Õ, v t¶iv B ®   l       v§ t t  Chñ   Ö m   û   nhi U ban  Õ   ¹ch  µ   íc,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt K ho Nh n   ®è Ng h Nh n     Nam,  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh S«ng  Ð   µ  ñ  ëng    µnh, B v Th tr c¸c ng   ®Þa  ¬ng  ã  ªnquan  Þu  ph c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản