Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 về việc thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 245/2000/Q -NHNN7 Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 245/2000/Q -NHNN7 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C TH C HI N CƠ CH THANH TOÁN T M TH I B NG NG VI T NAM VÀ KÍP LÀO GI A VI T NAM VÀ LÀO TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c tho thu n C a Lò ngày 23/8/1999 gi a Chính ph C ng hoà dân ch nhân dân Lào và Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 384/CP-KTTH ngày 21/4/2000 và Công văn s 2277/VPCP-KTTH ngày 07/6/2000; Sau khi th ng nh t ý ki n v i các B : Tài chính, Thương m i, K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Các ch d án phía Vi t Nam; các t ch c, doanh nghi p Vi t Nam th c hi n các d án vi n tr ho c các d án u tư c a Chính ph Vi t Nam t i Lào có nhu c u s d ng v n c a d án t i Lào ph i m tài kho n ng Vi t Nam t i h th ng Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam ho c Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam ti p nh n ph n v n s d ng t i Lào do B Tài chính Vi t Nam c p phát. i u 2. Các t ch c, doanh nghi p Vi t Nam có ho t ng xu t nh p khNu hàng hoá, d ch v v i Lào ho c có các ho t ng khác phát sinh thu - chi t i Lào có nhu c u thanh toán b ng ng Vi t Nam và kíp Lào, ph i m tài kho n ng Vi t Nam t i Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam ho c t i h th ng Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam ho c t i các Ngân hàng Thương m i th c hi n thanh toán v i Lào b ng ng Vi t Nam và kíp Lào. i u 3. Các doanh nghi p Vi t Nam ư c cơ quan có thNm quy n cho phép u tư sang Lào (không bao g m các doanh nghi p th c hi n các d án u tư c a Chính ph Vi t Nam t i Lào quy nh t i các i u 1 quy t nh này) n u có nhu c u bán ng Vi t Nam l p kíp Lào chi tiêu t i Lào ho c dùng kíp Lào thu ư c Lào mua ng Vi t Nam chuy n v nư c thì có th m tài kho n ng Vi t Nam t i Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam ho c h th ng Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ho c t i các Ngân hàng Thương m i th c hi n thanh toán v i Lào b ng ng Vi t Nam và kíp Lào th c hi n vi c mua, bán, thanh toán và chuy n ti n.
  2. i u 4. Các Ngân hàng Thương m i có khách hàng là các t ch c, doanh nghi p quy nh t i i u 2, i u 3 Quy t nh này có nhu c u thanh toán v i Lào b ng ng Vi t Nam và kíp Lào thì có th t t ch c thanh toán ho c liên h v i chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam thi t l p quan h i lý thanh toán áp ng nhu c u thanh toán c a khách hàng. i u 5. Các ch d án phía Vi t Nam, các t ch c, doanh nghi p Vi t Nam quy nh t i i u 1, i u 2 và i u 3 Quy t nh này có nhu c u m tài kho n ng Vi t Nam, tài kho n kíp Lào t i Lào th c hi n d án ho c ph c v ho t ng, kinh doanh ư c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trên a bàn nơi t ch c, doanh nghi p óng tr s chính c p gi y phép m tài kho n ng Vi t Nam, gi y phép m tài kho n kíp Lào t i Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào. H sơ g i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph xin c p gi y phép g m: 1. ơn xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n t i Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào (Ph l c 1); 2. B n sao công ch ng quy t nh thành l p t ch c, doanh nghi p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký mã s kinh doanh xu t nh p khNu ho c gi y phép u tư ho c văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam giao nhi m v th c hi n d án vi n tr c a Chính ph Vi t Nam dành cho Lào ho c d án u tư c a Chính ph Vi t Nam t i Lào. 3. Các gi y t có liên quan ch ng minh nhu c u m tài kho n t i Lào (n u có). Trong th i h n 7 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph th c hi n c p gi y phép cho ch d án phía Vi t Nam ho c cho t ch c, doanh nghi p (Ph l c 2). Trư ng h p t ch i c p gi y phép, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ph i có văn b n gi i thích rõ lý do. i u 6. Các ch d án phía Vi t Nam, các t ch c, doanh nghi p Vi t Nam quy nh t i i u 5 Quy t nh này ư c s d ng tài kho n ng Vi t Nam, tài kho n kíp Lào t i Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào vào các m c ích sau: 1. Tài kho n ng Vi t Nam: a. Ph n thu: - Các kho n thu ng Vi t Nam t xu t khNu hàng hoá, d ch v và các ho t ng khác ư c pháp lu t c a Lào cho phép; - Các kho n thu t vi c bán kíp Lào cho Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào. - Các kho n chuy n ti n t Vi t Nam. b. Ph n chi: - Thanh toán các nhu c u v hàng hoá, d ch v , u tư, vi n tr và các ho t ng khác ư c pháp lu t c a Lào cho phép;
  3. - Bán ng Vi t Nam cho Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào l y kíp Lào s d ng t i Lào; - Các kho n chuy n ti n v Vi t Nam. 2. Tài kho n kíp Lào: a. Ph n thu: - Các kho n ti n kíp Lào t xu t khNu hàng hoá, d ch v và các ho t ng khác ư c pháp lu t c a Lào cho phép; - Các kho n ti n kíp Lào thu t vi c bán ng Vi t Nam theo quy nh t i i u 7 Quy t nh này (Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam ho c h th ng Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam s tr kíp Lào vào tài kho n kíp Lào c a ơn v t i Lào). - Các kho n ti n kíp Lào thu t vi c bán ng Vi t Nam cho Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào. b. Ph n chi: - Thanh toán các nhu c u v hàng hoá, d ch v , u tư, vi n tr và các ho t ng khác ư c pháp lu t c a Lào cho phép; - Bán l i kíp Lào cho Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào l y ng Vi t Nam, Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào s tr ng Vi t Nam cho ơn v vào tài kho n ng Vi t Nam t i Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào ho c t i Vi t Nam. i u 7. Các ch d án phía Vi t Nam, các t ch c và doanh nghi p Vi t Nam quy nh t i i u 1, i u 2 và i u 3 Quy t nh này khi có nhu c u chi tiêu t i Lào ph i bán ng Vi t Nam trên tài kho n cho Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t ho c h th ng Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam ho c các Ngân hàng Thương m i thanh toán v i Lào b ng ng Vi t Nam và kíp Lào l y kíp Lào thanh toán cho phía Lào ho c thanh toán chi tiêu t i Lào. i u 8. T giá mua bán gi a ng Vi t Nam v i kíp Lào là t giá do các Ngân hàng tham gia thanh toán b ng ng Vi t Nam và kíp Lào xác nh t i th i i m mua, bán trên cơ s cung c u trên th trư ng. Các Ngân hàng tham gia thanh toán b ng ng Vi t Nam và kíp Lào có trách nhi m niêm y t công khai t i qu y giao d ch t giá mua, bán gi a ng Vi t Nam v i kíp Lào. i u 9. Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam ph i h p v i Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam xây d ng ch , th t c m tài kho n và hư ng d n thanh toán kíp Lào và ng Vi t Nam trong n i b h th ng Ngân hàng gi a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam v i Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t và gi a Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam v i Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào và cho khách hàng theo n i dung c a Quy t nh này.
  4. Các Ngân hàng Thương m i có nhu c u thanh toán v i Lào b ng ng Vi t Nam và kíp Lào thông qua Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam ph i h p v i Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam tho thu n v cơ ch thanh toán gi a hai ngân hàng theo n i dung c a Quy t nh này. i u 10. Ch m nh t ngày 10 hàng tháng, Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam ch u trách nhi m báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) v tình hình th c hi n cơ ch thanh toán t m th i gi a Vi t Nam và Lào trong tháng trư c theo các quy nh t i Quy t nh này (ph l c 3). i u 11. Ch m nh t ngày 10 hàng tháng, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ch u trách nhi m báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) tình hình c p gi y phép m tài kho n t i Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào cho các t ch c, doanh nghi p, ch d án phía Vi t Nam trên a bàn trong tháng trư c. i u 12. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15/8/2000 n ngày 15/2/2001. i u 13. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam, T ng giám c (Giám c) các Ngân hàng Thương m i, Giám c Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n, thi hành Quy t nh này. Dương Thu Hương ( ã ký) PH L C 1 T CH C (DOANH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGHI P) c l p - T do - H nh phúc S :......./CV ...., ngày... tháng... năm.... ƠN XIN C P GI Y PHÉP M VÀ S D NG TÀI KHO N T I NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VI T T I LÀO Kính g i: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph .... Tên t ch c, doanh nghi p:........................................................................... Tên giao d ch i ngo i (n u có):................................................................. Tr s chính:.................................................................................................
  5. i n tho i:............................................ Fax:................................................ Quy t nh thành l p s :............................................................................... Cơ quan c p.......................................... ngày................................................ Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : * N u là t ch c th c hi n d án thì ghi s văn b n giao nhi m v th c hi n d án Cơ quan c p.............................................. ngày c p..................................... Lĩnh v c kinh doanh: ................................................................................... * N u là t ch c th c hi n d án thì ghi lĩnh v c d án th c hi n V n i u l : .................................................................................................. * N u là t ch c th c hi n d án thì ghi v n th c hi n d án ngh Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph .......... xem xét và c p gi y phép m tài kho n Ngân hàng liên doanh Lào Vi t t i Lào. Lo i tài kho n xin m : ................................................................................. M c ích m tài kho n ngo i t nư c ngoài: ............................................ ....................................................................................................................... Chúng tôi xin ch u trách nhi m v tính trung th c c a các thông tin trên và cam k t th c hi n úng các quy nh qu n lý ngo i h i hi n hành c a Nhà nư c. H sơ g i kèm: Th trư ng ơn v (ký tên và óng d u) PH L C 2 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH .... ....., ngày.... tháng.... năm...... S :..........
  6. GIÁM C CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C T NH, THÀNH PH ................... Căn c Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Căn c Quy t nh s ...../2000/Q -NHNN7 ngày.... tháng... năm... c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c th c hi n cơ ch thanh toán t m th i b ng ng Vi t Nam và kíp Lào gi a Vi t Nam và Lào; Xét h sơ xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n t i Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Lào. QUY T NNH: i u 1. Cho phép... tên t ch c, doanh nghi p.... (tên giao d ch qu c t :....) ư c thành l p theo Quy t nh s .... ngày.... c a..., tr s chính:....., ư c m tài kho n.... ( ng Vi t Nam, kíp Lào)..... t i Ngân hàng liên doanh Lào Vi t t i Lào: N i dung s d ng tài kho n: - Thu:.......... - Chi:........... i u 2. Tài kho n này ư c s d ng n ngày 15/02/2001. H t th i gian nói trên,..... (tên t ch c, doanh nghi p)..... ph i làm th t c t t toán tài kho n. i u 3.......(tên t ch c, doanh nghi p).... ph i th c hi n thu - chi trên tài kho n theo úng các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v qu n lý ngo i h i. Hàng tháng, ơn v có trách nhi m báo cáo chi ti t v tình hình thu - chi, s dư trên tài kho n này cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph .... vào ngày 10 c a u tháng sau. ...... (tên t ch c, doanh nghi p)...... ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v m i hành vi sai ph m c a mình và tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo các quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 5. Th trư ng.... (t ch c, doanh nghi p).... ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. GIÁM C Nơi nh n: - ơn v ư c c p gi y phép; - V Qu n lý Ngo i h i; - Lưu.
  7. PH L C 3 NGÂN HÀNG T&PTVN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :....../ ....., ngày.... tháng.... năm...... BÁO CÁO V TÌNH HÌNH TH C HI N CƠ CH THANH TOÁN T M TH I GI A VI T NAM VÀ LÀO Tháng:...... năm......... Kính g i: V Qu n lý Ngo i h i - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 47 - 49 Lý Thái T , Hà N i, Vi t Nam Fax: 048 - 8268789 I. TÌNH HÌNH MUA, BÁN VND V I KHÁCH HÀNG: 1. T ng s giao d ch trong tháng:...................................................... S giao d ch mua VND vào:.............................................. S giao d ch bán VND ra:................................................. S doanh nghi p giao d ch v i ngân hàng:........................ 2. Doanh s giao d ch trong tháng:.................................................... Doanh s mua VND vào:.............................................. Doanh s bán VND ra:.................................................. 3. T giá áp d ng T giá cao nh t: Mua vào:............... bán ra................... T giá th p nh t: Mua vào:............... bán ra.................. 4. S dư lũy k kíp Lào cu i tháng:.................................................... 5. Các n i dung lưu ý khác:................................................................ (G i kèm b ng kê chi ti t các giao d ch)
  8. II. TÌNH HÌNH M VÀ S D NG TÀI KHO N KÍP LÀO T I LÀO C A CÁC ƠN VN 1. S các ơn v m tài kho n kíp Lào t i NHLD Lào Vi t t i Lào:............. 2. T ng s dư trên tài kho n kíp Lào u tháng:........................................... 3. T ng s g i vào trong tháng:..................................................................... Trong ó: - Thu t i Lào:................................................................................ - Thu t bán VND cho Ngân hàng:............................................................... 4. T ng s rút ra trong tháng: Trong ó: - Chi t i Lào:............................................................................................. - Chi mua VND c a Ngân hàng:............................................................... 5. T ng s dư kíp Lào cu i tháng:............................................................ III. TÌNH HÌNH M VÀ S D NG TÀI KHO N NG VI T NAM T I LÀO C A CÁC ƠN VN 1. S các ơn v m tài kho n ng Vi t Nam t i NH LD Lào Vi t t i Lào:..... 2. T ng s dư trên tài kho n VND u tháng:............................................... 3. T ng s g i vào trong tháng:..................................................................... Trong ó: - Thu t i Lào:................... .............................................................................. - Thu t bán LAK cho Ngân hàng: ................................................................ - Thu chuy n t Vi t Nam sang:..................................................................... 4. T ng s rút ra trong tháng:............. ............................................................ Trong ó: - Chi t i Lào:................... .............................................................................. - Chi mua LAK c a Ngân hàng: ................................................................
  9. - Chuy n v nư c:......................................................................................... 5. T ng s dư VND cu i tháng:.................................................................... T ng giám c (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản