intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 245/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

131
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 245/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 245/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 245/2003/Q§­TTg  ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2003 VÒ viÖc ghi nî lÖ phÝ tríc b¹  n h µ   ë ,   ® Ê t   ë   ® è i   v í i   h é   g i a   ® × n h ,   c ¸   n h © n   ë   c ¸ c   x ∙   t h u é c  Ch¬ng tr×nh 135 vµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ång bµo  d©n téc thiÓu sè ë T©y Nguyªn Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ  vµ  lÖ  phÝ  ngµy 28 th¸ng 8 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03 th¸ng 6 n¨m   2002 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh   PhÝ vµ lÖ phÝ; §Ó t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ nhµ ë, ®Êt ë   vµ khuyÕn khÝch nh©n d©n vïng s©u, vïng xa, vïng ®Æc biÖt   khã kh¨n yªn t©m ®Þnh c, æn ®Þnh ®êi sèng; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Cho   phÐp   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   ë   c¸c   x∙   thuéc Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi c¸c x∙  ®Æc  biÖt   khã   kh¨n,   miÒn   nói,   vïng   s©u,   vïng   xa   theo   QuyÕt  ®Þnh sè  135/1998/Q§­TTg ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®ång bµo d©n téc  thiÓu sè   ë  T©y Nguyªn  ®îc cÊp  ®Êt  ë  theo QuyÕt  ®Þnh sè  132/2002/Q§­TTg   ngµy   08   th¸ng   10   n¨m   2002   cña   Thñ   tíng  ChÝnh  phñ  khi   ®îc nhµ  níc cÊp GiÊy chøng  nhËn  quyÒn së  h÷u nhµ ë, quyÒn sö dông ®Êt ë mµ cha nép hoÆc nép cha ®ñ  lÖ phÝ tríc b¹ theo quy ®Þnh th× ®îc ghi nî sè lÖ phÝ tr­ íc b¹ cßn thiÕu hoÆc cha nép. Trêng hîp hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®∙  ®îc ghi nî  lÖ  phÝ  tríc b¹  nÕu chuyÓn nhîng, chuyÓn  ®æi nhµ   ë,  ®Êt  ë  cho tæ  chøc, c¸ nh©n kh¸c th×  ph¶i nép  ®ñ  sæ lÖ  phÝ  tr íc b¹  cßn  nî tríc khi chuyÓn nhîng, chuyÓn ®æi.
  2. 2 § i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû  ban  nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2