Quyết định 2476/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định 2476/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2476/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2476/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2476/Q -BTC Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T T III NĂM 2009 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Ngo i h i ngày 13 tháng 12 năm 2005; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương; Căn c Quy t nh s 211/Q -TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t trên th trư ng v n trong nư c; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính và T ng giám c Kho b c Nhà nư c, QUY T NNH i u 1. Phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t t III năm 2009 u tư cho các d án tr ng i m và bù p b i chi Ngân sách Nhà nư c như sau: 1. Trái phi u ư c phát hành, niêm y t, giao d ch và thanh toán b ng ng ô la M (USD) 2. Kh i lư ng, kỳ h n trái phi u - Lo i trái phi u có kỳ h n 1 năm: 200 tri u USD. 3. M nh giá trái phi u: 100 ô la M /trái phi u ho c b i s c a 100 ô la M . 4. Th i gian phát hành: t ngày 10/10/2009 n h t 20/10/2009. 5. Phương th c phát hành: b o lãnh phát hành. 6. i tư ng tham gia b o lãnh: các thành viên b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph theo danh sách thành viên b o lãnh phát hành ban hành kèm Quy t nh s 271/Q -BTC ngày 11/2/2009 c a B Tài chính. 7. Hình th c trái phi u: trái phi u phát hành dư i hình th c ghi s .
  2. 8. Lãi su t trái phi u: - Trái phi u có lãi su t c nh áp d ng cho c kỳ h n. - Lãi su t tr n: do B trư ng B Tài chính quy nh. 9. Phương th c thanh toán g c, lãi trái phi u: - Ti n lãi trái phi u ư c thanh toán nh kỳ hàng năm vào ngày phát hành trái phi u. - Ti n g c trái phi u ư c thanh toán m t l n b ng m nh giá khi n h n. 10. M t s thông tin v trái phi u - Trái phi u ư c niêm y t, giao d ch trên S giao d ch ch ng khoán Hà N i. - Ch s h u trái phi u ư c chuy n như ng, t ng, th a k , ho c s d ng c mc trong các quan h tín d ng… theo quy nh c a pháp lu t. - Ch s h u trái phi u ph i kê khai và n p thu i v i lãi trái phi u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 11. Ngân sách Nhà nư c m b o ngu n thanh toán g c, lãi trái phi u khi n h n. i u 2. Giao T ng giám c Kho b c Nhà nư c t ch c th c hi n phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t theo nhu c u s d ng v n c a các d án tr ng i m và nhu c u chi tiêu c a Ngân sách Nhà nư c. i u 3. Giao Ch t ch y ban ch ng khoán Nhà nư c hư ng d n vi c niêm y t, giao d ch và lưu ký i v i trái phi u Chính ph b ng ngo i t . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. T ng giám c Kho b c Nhà nư c, Ch t ch y ban ch ng khoán Nhà nư c, V trư ng V Tài chính các Ngân hàng và t ch c tài chính, Th trư ng các ơn v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Vũ Văn Ninh - KBNN, UBCKNN, C c QLN và TC N; - Các V : NSNN, T; - Lưu VT, V TCNH.
Đồng bộ tài khoản