intTypePromotion=1

Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
100
lượt xem
4
download

Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  249/TT G N G µ Y  29 T H¸ N G  4 N¨ M  1995 V Ò  VI Ö C  T H µ N H  L Ë P   æ N G  C « N G  T Y  B U  C H Ý N H  ­  Ô N   H « N G   T VI T VI Ö T  N A M THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992;  Nh»m   ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 07/3/1994  ña  ñ  íng  c Th t chÝnh  ñ  Ò   Öc  Ý  iÓ m   µnh  Ëp tËp  oµn  ph v vi th ® th l  ® kinhdoanh;     X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  u  iÖn, c B® QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1.­  µnh  Ëp  Th l Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   Vi   trªnc¬  ë  chøc, s ¾p  Õp  ¹ c¸c ®¬n  Þ  Þch  ô, s¶n  Êt,l th«ng,sù    s tæ    x li     vd v  xu  u    nghiÖp  Ò   u  Ýnh   Ôn  v b ch ­vi th«ng  éc Tæng  ôc  u  iÖn. thu   c B® Tæng   c«ng    u  Ýnh  ViÔn  ty B ch ­  th«ng  Öt  Vi Nam   (sau  y   äi t¾t lµ ®© g       Tæng  c«ng     µTæng  ty) l   c«ng    µ  ícho¹t®éng  tynh n     kinh doanh,cã       tc¸ch ph¸p     nh©n,  ã  c c¸c  quyÒn   µ  v nghÜa   ô  ©n   ù  vd s theo  Ët ®Þnh,  ù  Þu  lu   t ch tr¸ch  nhiÖ m  Ò   µn  é  ¹t®éng, kinh doanh  v to b ho       trong ph¹m    è  èn  Tæng    vis v do  c«ng  ty qu¶n  ý;cã    l   con  Êu, cã  µis¶n  µ    ü  Ëp  d   t  v c¸c qu t trung,® îc m ë   µikho¶n  ¹     t  t i ng©n  µng  h trong níc vµ  íc ngoµitheo      n    quy  nh  ña  µ   íc,® îc tæ  ®Þ c Nh n     chøc  vµ  ¹t®éng  ho   theo §iÒu  Ö    l Tæng  c«ng  ty. Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   ã    Vi   c tªngiao  Þch  èc  d qu tÕ  µVIETNAM   l  POST   AND   TELECO M M U NICATIONS,  Õtt¾tlµVNPT. vi       Trô  ë  Ýnh  ña  s ch c Tæng  c«ng    Æt  ¹ thµnh  è  µ   éi. ty® t  i ph H N §i Ò u  ­Tæng  2.   c«ng    ã    Ö m  ô  Ýnh  tyc c¸cnhi v ch sau  y: ®© 1/  ùc  Ön  Ö m   ô  Th hi nhi v kinh  doanh  µ  ôc  ô  Ò   u  Ýnh  viÔn  v ph v v b ch ­  th«ng  theo  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  µ  Ýnh  ho   ho v ch s¸ch  ph¸ttr Ón cña  µ   íc,bao   i   Nh n   gå m:  ©y  ùng  Õ   ¹ch  x d k ho ph¸ttr Ón,®Ç u  , t¹onguån  èn  u  ; ph¸ttr Ón  i   t    v ®Ç t   i  m¹ng íi u  Ýnh    Ôn  l   ch b ­ vi th«ng  c«ng  éng,kinh doanh    Þch  ô  u  Ýnh  c     c¸c d v b ch ­ viÔn    th«ng;b¶o  ¶m     ® th«ng    ªnl¹cphôc  ô  ù  tinli     v s chØ  o  ña  ®¹ c §¶ng,Nhµ   ­   n íc;phôc  ô  èc    v qu phßng,an    ninh,ngo¹igiao;s¶n  Êt c«ng        xu   nghiÖp  u  Ýnh  b ch ­ viÔn    th«ng;x©y  ùng    d c«ng  ×nh bu  Ýnh    Ôn  tr   ch ­ vi th«ng;xuÊt nhËp  Èu      kh cung  øng  ÕtbÞ   u  Ýnh    Ôn  thi   b ch ­ vi th«ng;li     ªndoanh  ªnkÕt  íic¸c tæ  li   v     chøc  kinh tÕ    trong nícvµ  ícngoµiphï hîp víi     n         ph¸p  Ëtvµ  Ýnh  lu   ch s¸ch cña  µ   ­   Nh n íc. 2/ Nh Ën  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓn vèn  Nhµ   íc   to v ph¸ttr   do  n  giao,bao  å m   phÇn  èn  u    µo    g c¶  v ®Ç tv doanh  nghiÖp  kh¸c;nhËn  µ  ö  ông    vsd cã  Öu  hi qu¶  µinguyªn,®Êt  ai  µ    ån  ùc kh¸c do  µ   íc giao    t    ® v c¸c ngu l     Nh n   ®Ó thùc hiÖn  Ö m  ô    nhi v kinhdoanh  µ  ÷ng  Ö m  ô    v nh nhi v kh¸c® îcgiao.   
  2. 2 3/ Tæ     chøc,qu¶n  ýc«ng      l  t¸cnghiªncøu  µ    v øng  ông  Õn bé  d ti   khoa  äc  h c«ng nghÖ   µ  v c«ng    o  ¹o,båi dìng  t¸c®µ t     c¸n  é  µ  b v c«ng  ©n  nh trong Tæng     c«ng  ty. §i Ò u    3.­ 1/C¬   Êu  chøc  ña    c tæ  c Tæng  c«ng    å m   ã: tyg c  ­Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t; ­Tæng    gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc; gi   ­C¸c  n  Þ  µnh      ®¬ v th viªnTæng  c«ng  ty. 2/ Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng  c«ng    îcquy  nh  ô  Ó  ty®   ®Þ c th trong  §iÒu  Ö  l Tæng  c«ng    ChÝnh  ñ  tydo  ph ban  µnh. h §i Ò u  ­Tæng  ôc  ëng  4.   c tr Tæng  ôc  u  iÖn  c B® sau    èng  Êt víi é  khith nh     B tr ng, Trëng  ë  ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, tr×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  b Ch ph   Th t Ch ph quyÕt  nh    Ö m   ñ  Þch  éi ®ång  ®Þ bæ nhi ch t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    µ    µnh    tyv c¸cth viªnkh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ. tr Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  u  iÖn  Õt  nh    Öm   ã  c B® quy ®Þ bæ nhi ph Tæng   gi¸m  c  µ  Õ     ëng  ®è v k to¸ntr Tæng  c«ng    Héi ®ång  tydo    qu¶n  Þ tr×nh trªnc¬  tr      së    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c. ®è §i Ò u 5.­ 1/ Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  u  iÖn  ã  c B® c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  ¬ng    xd ph ¸n  ¾p   Õp  ¹  s x li c¸c  n   Þ   Þch  ô, s¶n  Êt,l th«ng, sù  ®¬ v d v  xu  u    nghiÖp  Ò   u  vb chÝnh  viÔn  ­  th«ng  ãi t¹  Òu  trªn ®©y     Ëp  n   i§i 1    ®Ó l danh  s¸ch    n   Þ  c¸c ®¬ v thµnh    ña  viªnc Tæng  c«ng    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. tytr   t  ph quy   2/ Héi  ng    ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ã  ty c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  Òu  Ö    x d §i l tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng  c«ng      ×nh ChÝnh  ñ  ty®Ó tr   ph ban  µnh. h 3/Bé  ëng  é  µichÝnh  ñ  ×, èihîp víi   tr BT  ch tr  ph       Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  c B u  iÖn  ùc hiÖn  Öc  ® th   vi giao vèn    cho  Tæng c«ng ty. §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  6.   ®Þ n c hi l     ban  µnh. h Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  u  iÖn, Bé   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng, c B®   tr BT    tr   Trëng ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  b Ch ph     tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n   Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång    ph tr     ¬   qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ vi th«ng  Öt Nam   Þu  Vi   ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2