Quyết định 25/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định 25/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành bảng cước dịch vụ điện thoại di động quốc tế (mạng PSTN)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  b é   u   h Ý n h  viÔn  th«ng sè 25/2002/Q§­B B C V T   B tr B c n g µy  18 th¸ng 12 n¨ m  2002  a n  h µ n h   ¶ n g  cíc d Þ c h  vô   B b ®i Ö n  tho¹i q u èc    tÕ ( m¹ng P S T N) B é  tr ëng bé bu chÝnh viÔn th«ng C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  90/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh     vÒ chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  tæ  chøc  m¸y  bé  cña  Bu  Bé  chÝnh,viÔn    th«ng; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 5  26    n¨m  1998  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n      cícbu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh,viÔn    th«ng; C¨n  Th«ng   03/1999/TT­ cø  tsè  TCB§  ngµy  5­ 11­ 1999  cña  Tæng  côc  Bu  ®iÖn híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  109/1997/N§­  ngµy  th¸ng 11  sè  CP   12    n¨m 1997  cña ChÝnh  phñ    chÝnh  viÔn  vÒ bu  vµ  th«ng  QuyÕt  vµ  ®Þnh  sè  99/1998/Q§­ TTg ngµy  th¸ng  n¨m  26  5  1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ     vÒ qu¶n      cícbu  lýgi¸vµ    chÝnh,viÔn    th«ng; XÐt    ®Ò nghÞ cña Tæng  c«ng    Bu  ty   chÝnh, viÔn    th«ng ViÖt Nam   i   t¹  C«ng    6251/GCTT  v¨n sè  ngµy  11­ 07­ 2002  viÖc  vÒ  gi¶m    cícviÔn th«ng quèc  tÕ  chiÒu ®i. Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  kÕ  Vô  ho¹ch ­tµichÝnh,      Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1: Nay ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy b¶ng    cíc dÞch vô  ®iÖn  tho¹i  quèc  m¹ng  tÕ  (PSTN). §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy  01­ 01­ 2003.C¸c    quy  ®Þnh  íc®©y     quyÕt ®Þnh  tr   tr¸víi i     nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu    3: Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  kÕ  V¨n    tr Vô  ho¹ch      ­ tµichÝnh,Thñ  ­   tr ëng    c¸c ®¬n  trùcthuéc Bé  chÝnh, viÔn  vÞ      Bu    th«ng,Tæng    gi¸m ®èc, Tæng    c«ng    chÝnh,viÔn  tyBu    th«ng  ViÖtNam   Thñ  ëng      vµ  tr c¸c®¬n  cã  ªnquan  vÞ  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. 
 2. B ¶ N G  C ë C  D Þ CII V ô  §I Ö N  T H O ¹I Q u è C  t Õ (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  25/2002/Q§­ sè  BBCVT  ngµy  12­ 18­ 2002  cña  tr Bé  ëng  Bu  Bé  chÝnh,viÔn    th«ng) §¬n  tÝnh:USD vÞ    ST Tªn    níc,Vïng    l∙nhthæ  M∙  níc C ícli         ªnl¹ctõ07h00  23h00 –  C ícli       ªnl¹ctrong c¸cngµy        lÔ,ngµy chñ nhËt   T li   ªnl¹c Tõ thø      hai®Õn   b¶y thø  vµ    tõ23h00­ 07h00    c¸cngµy    hai®Õn   tõthø    thø  b¶y Quay  trùctiÕp sè    Gäi qua    ®iÖn tho¹i  viªn Quay  trùctiÕp Gäi  sè    qua ®iÖn tho¹i  viªn Phót Mçi block6  3 phót®Çu           Phót tiÕp Phót Mçi block6  3            phót®Çu   Phót   ®Çu gi©y  tiÕp  theo ®Çu gi©y tiÕp  tiÕp   theo theo theo Gäi sè Gäi    ngêi   Gäi  Gäi  sè ngêi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Afghanistan 93 1,70 0,17 5,10 6,80  1,70 1,30  0,13 3,90  5,20 1,30  2 Alaska 1+907 1,50 0,15 4,50 6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80  1,20  3 Albania 355 1,50 0,15 4,50 6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80  1,20  4 Algeria 213 1,70 0,17 5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  5 American Samoa   684 1,70 0,17 5,10 6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  6 AmericanViginIst   . 1+340 1,70 0,17 5,10 6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  7 Andorra 376 1,50 0,15 4,50 6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80  1,20  8 Angola 244 1,70 0,17 5,10 6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  9 Anguilla 1+264 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  10 Andigua Barbuda 1+268 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70  1,30  0,13 3,90  5,20  1,30  11 Angentina 54 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  12 Amenia 374 1,50 0,15 4,50  6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80  1,20  13 Aruba 297 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30 
 3. 14 AscensionIst  . 247 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70  1,30   0,13  3,90  5,20  1,30  15 Austral ia 61 1,50 0,15 4,50  6,00  1,50  1,20   0,12  3,60  4,80  1,20  16 Austr ia 43 1,50 0,15 4,50  6,00  1,50  1,20   0,12  3,60  4,80  1,20  17  Azerbai jan 994 1,50 0,15 4,50  6,00  1,50  1,20 0,12  3,60  4,80  1,20  18 Azores Ist   . 351 1,50 0,15 4,50  6,00  1,50  1,20   0,12  3,60  4,80  1,20  19 Bahamas 1+242 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70  1,30   0,13  3,90  5,20  1,30  20 Bahrain 973 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70  1,30   0,13  3,90  5,20  1,30  21 Bangladesh 880 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70  1,30   0,13  3,90  5,20  1,30  22 Barbados 1+246 1,70 0,17 5,10 6,80  1,70  1,30 0,13  3,90  5,20  1,30  23 Baleric Ist   . 34+971 1,50 0,15 4,50  6,00  1,50  1,20   0,12  3,60  4,80  1,20  24 Belarus 375 1,50 0,15 4,50  6,00  1,50  1,20 0,12  3,60  4,80  1,20 25 Belgium 32 1,50 0,15 4,50  6,00  1,50  1,20    0,12  3,60  4,80  1,20  26 Belize 501 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70  1,30 0,13  3,90 5,20  1,30  27 Bennin 229 1,70  0,17  5,10 6,80  1,70       1,30  0,13     3,90  5,20  1,30  28 Bemuda 1+441 1,70  0,17  5,10 6,80  1,70  1,30   0,13  3,90  5,20  1,30  29 Bhutan 975 1,70  0,17  5,10      6,80  1,70  1,30   0,13  3,90  5,20  1,30 30 Volivia 591 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30   0,13  3,90  5,20  1,30  31 Bosnia­ Heregovina 387 1,50  0,15  4,50  4,50  1,50  1,20   0,12  360  4,80  1,20  32 Bostwana 267 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70   1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  33 Brazi l 55 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30   0,13     3,90  5,20  1,30  34 Brit shVirginIst i    . 1+284 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30   0,13  3,00  5,20  1,30  35 Brunei 673 1,30  0,13 3,90 5,20  1,70  1,00   0,10  3,00  4,00  1,00  36 Bulgaria 359 1,50  0,15  4,50  6,00  1,30  1,20   0,12  3,60  4,80  1,20  37 Burkinafaso 226 1,70  0,17  5,10  6,80  1,50  1,30   0,13  3,90  5,20  1,30  38 Burundi 257 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30   0,13  3,90  5,20  1,30  39 Cabodia 855 1,30  0,13      3,90 5,20  1,70  1,00   0,10 3,00  4,00  1,00  40 Cameroon 237 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30   0,13  3,90  5,20  1,30  41 Canada 1 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20   0,12  3,90  4,80  1,20  42 Canary Ist   . 34 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20   0,12  3,60  4,80  1,20  43 Cape  Verde 238 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30 
 4. 44 Cayman  . Ist 1+345 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  45 Caribbean  . Ist 1+809 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  46 Central   AfricanRep.   236 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  47 Chad 235 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  48 Chile 56 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  49 China 86 1,30  0,13 3,90 5,20  1,30  1,00  0,10 3,00  4,00  1,00  50 Christmas   Ist  . 61 1,50  0,15  3,90 6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80  1,20  (Austral ) ia 51 Cocos  . Ist 61 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80 1,20     52 Colombia 57 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     53 Comoros 269 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     54 Rep. ofCongo     242 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     55 Cook  . Ist 682 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     56 Costa Rica   506 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     57 Croatia 385 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80 1,20     58 Cuba 53 1,50  0,15  4,50  6,80  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80 1,20     59 Cypus 357 1,50  0,15 4,50  6,00     1,50  1,20  0,12  3,60     4,80 1,20       60 Czech 420 1,50 0,15  4,50 6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80 1,20     61 Denmark 45 1,50  0,15  5,20  6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80 1,20     62 Diego  Garcia 246 1,70 0,17  5,10  6,80  1,70 1,30  0,13 3,90  5,20 1,30     63 Djiboout i 253 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     64 DominicaIst   . 1+767 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     65 Dominican Rep.   1+809 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     66 EastTimor   670 1,50 0,15  4,50 6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80 1,20     67 Ecuador 593 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13 3,60  5,20 1,30     68 Egypt 20 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     69 El Salvador   503 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     70 Equatoria Guinea   l 240 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20 1,30     71 Estonia 372 1,50    0,15  4,50 6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80 1,20     72 Eritrea 291 1,70 0,17  5,10  6,80  1,70 1,30  0,13 3,90  5,20 1,30    
 5. 73 Ethiopia 251 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  74 FalklandIst   . 500 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  75 Faroe  . Ist 298 1,70   0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  76 Fiji 679 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13       3,90  5,20  1,30  77 Finland 358 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80  1,20  78 France 33 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50 1,20        0,12   3,60  4,80  1,20  79 French  Guiana 594 1,70 0,17  5,10  6,80  1,70 1,30  0,13 3,90  5,20  1,30  80 French  Polynesia 689 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  81 Gabon 241 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  82 Gambia 220 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  83 Georigia 995 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80  1,20  84 Gemany 49 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,30  0,12  3,60  4,80  1,20  85 Ghana 233 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  86 Gibratar 350 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80  1,20  87 Greece 30 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20  0,12  3,60  4,80  1,20  88 Greenlaned 299 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70 1,30  0,13 3,90  5,20  1,30  89 Grenada 1+473 1,70 0,17  5,10 6,80 1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  90 Guadeloupe 590 1,70 0,17  5,10 6,80     1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  91 Guam 1+671 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  92 Guatemala 502 1,70 0,17  5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90  5,20 1,30  93 Guinea 224 1,70 0,17  5,10  6,80  1,70 1,30 0,13  3,90  5,20 1,30  94 Guinea  Bissau 245 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30 0,13  3,90  5,20 1,30  95 Guyana 592 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30 0,13  3,90  5,20 1,30  96 Hait i 509 1,70 0,17  5,10 6,80  1,70 1,30 0,13 3,90  5,20 1,30  97 Hawaii 1+808 1,70     0,17  5,10  6,80  1,70 1,30 0,13  3,90  5,20 1,30  98 Honduras 504 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70 1,30 0,10 3,90  5,20 1,30  99 Hongkong 852 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30 1,00 0,12 3,00 4,00 1,30 10 Hunggary 36 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20 0,12  3,60  4,80 1,00 0 10 Iceland 354 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20 0,10 3,60 4,80 1,20
 6. 1 10 India 91 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20 0,13  3,60 4,80 1,20 2 10 Indonesia 62 1,30  0,13  3,90  5,20  1,30  1,00 0,13 3,00 4,00 1,00 3 10 Iran 98 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30 0,12 3,90 5,20 1,30 4 10 Iraq 964 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 5 10 Ireland 353 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50  1,20  0,12 3,60 4,80 1,30 6 10 Israel 972 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70  1,30 0,13 3,90 5,20 1,20 7 10 Italy 39 1,50  0,15  5,10 6,00  1,50  1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 8 10 IvoryCoast   225 1,70  0,17  5,10 6,80  1,70  1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 11 Jamaica 1+876 1,70  0,17  5,10 6,80  1,70  1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 0 11 Japan 81 1,40  0,14 4,20     5,60  1,40 1,10 0,11 3,30 4,40 1,10 1 11 Jordan 962 1,70  0,17  5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 2 11 Kasakhstan 7 1,50  0,15  4,50  6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 3 11 Kenya 254 1,70  0,17  5,10  6,80 1,70 1,30  0,13 3,90 5,20 1,30 4 11 Kiribati 686 1,70  0,17  5,10  6,80 1,70 1,30  0,13 3,90 5,20 1,30 5 11 Korea,DPR     of 850 1,50  0,15  4,50  6,00 1,50 1,20  0,12 3,60 4,80 1,20
 7. 6 11 Korea,Rep    of 82 1,40  0,154 4,20 5,60 1,40 1,10 0,11 3,00 4,40 1,10 7 11 Kuwait 965 1,70  0,17  5,10  6,80 1,70 1,30  0,13 3,90 5,20 1,30 8 11 Kyrgyzstan 996 1,50  0,15  4,50  6,00 1,50 1,20  0,12 3,60 4,80 1,20 9 12 Laos 856 1,30  0,13 3,90  5,20  1,30  1,00 0,10 3,00 4,00 1,00 0 12 Latvia 371 1,50  0,15  4,50  6,00  1,50 1,20  0,12 3,60 4,80 1,20 1 12 Lebanon 961 1,70 5,10 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 2 12 Lesotho 266 1,70  5,10  5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 3 12 Libenia 231 1,70 017 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 4 12 Libia 218 1,70  0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 5 12 Liechtenstein 423 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 6 12 Lithuania 370 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 7 12 Luxembourg 352 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 8 12 Macao 853 1,30 013 3,90 5,20  1,30 1,00      0,10 3,00 4,00 1,00 9 13 Macedonia 389 1,50 0,15 4,50 6,00  1,50 1,20 0,12 3,00 4,80 1,20 0 13 Madagasca 261 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30
 8. 1 13 Madeira 351+91 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 2 13 Malawi 265 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 3 13 Malaysia 60 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 1,00  0,10 3,00 4,00 1,00 4 13 Malsdivos 960 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 5 13 Mali 223 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 6 13 Mata 356 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 7 13 Marshall .  Ist 692 1,70 1,70 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 8 13 Martinique 596 1,70 1,70  5,10 6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 14 Mauritania 222 1,70 1,70 5,10 6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 0 14 Mautius 230 1,70 1,70  5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 1 14 MayotteIst   . 269 1,70 1,70 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 2 14 Mexico 52 1,70 1,70  5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 3 14 Micronesia 691 1,70 1,70 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 4 14 Midway  . Ist 1+808 1,70 1,70  5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 5 14 Moldova 373 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,90 4,80 1,20
 9. 6 14 Monaco 377 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 7 14 Mongolia 976 1,70 0,15 5,10  6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 8 14 Montserrat 1+664 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 15 Morocco 212 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 0 15 Mozambique 258 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 1 15 Myanmar 95 1,30 0,13 3,90 5,20     1,30 1,00 0,12 3,00 4,00 1,00 2 15 Namibia 264 1,70 0,17 5,10  6,80 1,70 1,30 0,12 3,90 5,20 1,30 3 15 Nauru 674 1,70 0,17 5,10  6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 4 15 Nepal 977 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 5 15 Netherlands 31 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 120 6 15 NetherlandsAnti l   l es 599 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 7 15 New   Caledonia 687 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 8 15 New   Zealand 64 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 16 Nicaragua 505 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 0 16 Niger 227 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30
 10. 1 16 Nigeria 234 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 2 16 Niue  . Ist 683 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 3 16 NorfolkIst   . 672 1,70 0,17 5,10  6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 4 16 Norway 47 1,50 0,15 4,50  6,00 1,50 1,20 1,13 3,60 4,80 1,20 5 16 O man 968 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,12 3,90 5,20 1,30 6 16 Pakistan 92 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 7 16 Palau 680 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 8 16 Palestine 970 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 17 Panama 507 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 0 17 Papua  New   Guinea 675 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 1 17 Paraguay 595 1,70 0,17 5,10  6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 2 17 Peru 51 1,70 0,17 5,10  6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 3 17 Phil ines ipp 63 1,30 0,13 3,90 5,20  1,30 0,10 0,13 3,00 4,00 1,30 4 17 Poland 48 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 0,12 0,10 3,60 4,80 1,00 5 17 Potugal 351 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 0,12 0,12 3,60 5,20 1,20
 11. 6 17 PuertoRico   1+787 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,12 3,90 5,20 1,20 7 17 Qatar 974 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 8 17 Reunion 262 1,70 0,17 5,10  6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 18 Romania 40 1,50 0,15 4,50  6,00 1,50 1,20 0,13 3,60 4,80 1,20 0 18 Russia 7 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 1 18 Ruwanda 250 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,12 3,90 5,20 1,30 2 18 Saipan  (Mariana) 1+670 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,13 3,60 4,80 1,20 3 18 San  Marino 378 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 4 18 Sao   Tome   and  239 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,12 3,90 5,20 1,30 5 Principe 18 SaudiArabia   966 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 6 18 Senegal 221 1,70 0,17 5,10 6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 7 18 Seychelles 248 1,70 0,17 5,10 6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 8 18 SierraLeone   232 1,70 0,17 5,10 6,80  1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 19 Singapore 65 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 1,00 0,10 3,00 4,00 1,00 0 19 Slovakia 421 1,50 0,15 4,50 6,00 150 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20
 12. 1 19 Slovenia 386 1,50 0,15 4,50 5,20  1,50 1,00 0,12 3,60 4,80 1,20 2 19 Solomon  . Ist 677 1,70 0,17 5,10 6,00 1,70 1,20 0,13 3,90 5,20 1,30 3 19 Somalia 252 1,70 0,17 5,10 6,00 1,70 1,20 0,13 3,90 5,20 1,30 4 19 South Affr   ica 27 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 5 19 Spain 34 1,50 0,15 4,50 6,80 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 6 19 SpanishNorthAfrica     34 1,50 0,15 4,50 6,80 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 7 19 Srillanka 94 1,70 0,17 5,10 6,00 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 8 19 St  Helena 290 1,70 0,17 5,10 6,00 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 20 St  Kitts  and  Nevis 1+869 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 0 20 St  Lucia 1+758 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 1 20 St  Pierreand    Miquelon 508 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 2 20 St  Vicent&Grenadines   1+784 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 3 20 Sudan 249 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 4 20 Surinam 597 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 5 20 Swaziland 268 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30
 13. 6 20 Sweeden 46 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 7 20 Switzerland 41 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 8 20 Syria 963 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 21 Taiwan 886 1,40   0,14 420 5,60 1,40   1,10 0,11 3,30 4,40 110 0 21 Tajik tan is 992 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 1 21 Tanzania 255 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 2 21 Thailand 66 1,70 0,13 3,90 56,8 1,30 1,00 0,10 3,00 4,00 1,00 3 21 Togo 228 1,70 0,17 5,10 0,20 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 4 21 Tonga 676 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 5 21 Tokelau 690 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 6 21 Trinidad&    Tobago 1+868 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 7 21 Tunisia 216 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 8 21 Turkey 90 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 22 Turkmenistan 993 1,50 0,15 4,50 6,80 15 1,20 0,12 3,90 4,80 1,20 0 22 Turks and    Caicos Ist   . 1+649 1,70 0,17 5,10 6,00 1,50 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30
 14. 1 22 Tuvalu 688 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 2 22 Uganda 256 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 3 22 Ukaraine 380 1,50 0,15 450 6,00 1,50 120 0,12 3,60 4,80 1,20 4 22 UnitedArab    Emirates 971 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 5 22 UnitedKingdom   44 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 6 22 Uruquay 598 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 7 22 USA 1 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 8 22 Uzbekistan 998 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 9 23 Vanuatu 678 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 0 23 VaticanCity   39 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 1 23 Venezuela 58 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 2 23 Wake  . Ist 1+808 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 3 23 Wallis Futuna  .  &  Ist 681 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 4 23 WesternSahara   21 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 5 23 WesternSamoa   685 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30
 15. 6 23 Yemen  Republic 967 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 7 23 Yugoslavia 381 1,50 0,15 4,50 6,00 1,50 1,20 0,12 3,60 4,80 1,20 8 23 DPR   Congo 243 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 9 24 Zambia 260 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 0 24 Zimbabue 263 1,70 0,17 5,10 6,80 1,70 1,30 0,13 3,90 5,20 1,30 1 1­ B¶ng cícnµy  îc¸p dông        ®     cho    c¸ccuéc    quèc  tõm¹ng ®iÖn  tÊtc¶    gäi®i  tÕ      tho¹i  c«ng céng    (bao  gåm   m¸y    thuªbao    t¹ nhµ  i thuªbao,c¸c®iÓm         giao dÞch    c«ng céng  cña  ®iÖn,c¸c®¹ilýBu  Bu          ®iÖn). 2­ C ícli         ªnl¹cquèc  cña      tÕ  c¸c thuªbao  FAX   thuªbao  vµ    truyÒn  liÖu trong b¨ng  sè      tho¹i     chuÈn  tiªu (truyÒn  liÖu qua  êng  sè    ® d©y    thuªbao  ®iÖn  tho¹i ® îc¸p dông  ®èi víi   ªnl¹c®iÖn        ) nh      li     cíc tho¹i  quèc  theo c¸cquy  tÕ      ®Þnh    t¹ b¶ng    i cícnµy. 3­ Quay  trùctiÕp (IDD):   sè      ­ C íc® îctÝnh        theo  phót®Çu   block6    vµ    gi©y cho    thêigian li       ªnl¹ctiÕp theo.Cuéc        gäikÐo    dµicha  ®Õn   phót® îctÝnh    01      cíc 01  phót®Çu.    PhÇn      lÎthêigian cuèicïng cña        mét cuéc  ªnl¹ccha  li     ®Õn   gi©y  îctÝnh    6  ®   trßnthµnh  block6  01    gi©y. ­C ícphót®Çu     cét4  cét9.C íc®µm         ghië    vµ        tho¹i  cho    thêigian li       ªnl¹ctiÕp theo ® îctÝnh        theo  block6    gi©y    cét5  cét ghië    vµ    10. 4­ Liªnl¹cqua        ®iÖn  tho¹i    viªn(®¨ng ký    qua  tæng    ®µi quèc  tÕ): ­ C íc ® îctÝnh        theo  (ba)phót ®Çu   c¸c phót li     03      vµ      ªnl¹ctiÕp theo.Cuéc      gäikÐo    dµicha ®Õn   phót ® îc tÝnh    phót 3      cíc 03    ®Çu.  PhÇn      lÎthêigian cuèicïng cña        mét cuéc  ªnl¹ccha  li     ®Õn   phót® îctÝnh    01      trßnthµnh  phót. 01  ­C íc3      phót®Çu     cét6,7  cét11,12.C íc®µm     ghië      vµ          tho¹i     phóttiÕp tÝnh  c¸c     theo ghië    vµ        cét8  cét13. 5­ Doanh    nghiÖp  cung  cÊp  dÞch  ®iÖn  vô  tho¹i  quèc  ® îcquy  tÕ    ®Þnh:
 16. ­ ViÖc    gi¶m    cíc®èi      víic¸c dÞch  quy  vô  ®Þnh  i t¹ quyÕt ®Þnh nµy cho     îng kh¸ch hµng    c¸c ®èi t     lín,kh¸ch hµng  Æc     ® biÖtvíi     møc  gi¶m    kh«ng    tèi®a  qu¸ 15%. ­C ícc¸cdÞch  ®iÖn        vô  tho¹i  quèc  céng  tÕ  thªm  (giÊymíi,     ngêigäi­collect     cícë  thu       call . . . , .) ­ C íc phôc  khicuéc        vô    gäi thùc hiÖn    qua ®iÖn tho¹iviªnquèc  hoÆc       tÕ  quay  trùctiÕp  i   sè    t¹  ®iÓm   c¸c c«ng céng  ngêi cã    phôc  ®∙  vô  kÕt   nèithµnh  c«ng  nhng  kh«ng  ªnl¹c® îcdo  li       ngêi® îcgäi®i        v¾ng, cuéc        ngêi® îcgäinhng    gäithu cícë        ngêi® îcgäitõ         chèithanh    to¸n. . . 6­ C¸c    møc    trªncha  cícnªu    bao  gåm   thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản