Quyết định 25/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
7
download

Quyết định 25/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 25/2002/Q§-TTg ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2002 VÒ mét sè chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé lµm viÖc t¹i c¸c C¬ së ch÷a bÖnh ®îc thµnh lËp theo Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 6 th¸ng 7 n¨m 1995 Thñ tíng chÝnh phñ - C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; - C¨n cø LuËt Phßng, chèng ma tuý ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2000; - C¨n cø NghÞ quyÕt sè 05/CP ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ ng¨n chÆn vµ phßng, chèng tÖ n¹n m¹i d©m; - C¨n cø NghÞ quyÕt sè 06/CP ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ t¨ng cêng chØ ®¹o c«ng t¸c phßng, chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý; - XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé trëng, Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. C¸n bé, nh©n viªn (trong chØ tiªu biªn chÕ vµ lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång) ®ang lµm viÖc t¹i c¸c C¬ së ch÷a bÖnh ® îc thµnh lËp theo Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 6 th¸ng 7 n¨m 1995, ®îc hëng phô cÊp ®Æc thï nghÒ nghiÖp trong kho¶ng tõ 200.000 ®ång - 500.000 ®ång/c¸n bé/ th¸ng. Møc phô cÊp cô thÓ do Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh tuú thuéc vµo ®Þa bµn ®Æt C¬ së ch÷a bÖnh (vïng ®ång b»ng, vïng nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o). §iÒu 2. Riªng ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn chuyªn ngµnh y tÕ lµm viÖc t¹i c¸c C¬ së ch÷a bÖnh ®îc hëng thªm c¸c phô cÊp sau: a) Phô cÊp thêng trùc y tÕ: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn y tÕ th - êng trùc chuyªn m«n y tÕ ngoµi giê tiªu chuÈn, thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 794/TTg ngµy 5/02/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ qui ®Þnh mét sè chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh y tÕ. b) §èi víi nh÷ng c¸n bé, nh©n viªn (bao gåm c¶ c¸n bé phôc vô) trùc tiÕp ®iÒu trÞ c¾t c¬n cho ngêi nghiÖn ma tuý ®îc ¸p dông nh c¸n bé, viªn chøc ®iÒu trÞ chuyªn khoa t©m thÇn, ®îc hëng phô cÊp theo QuyÕt ®Þnh sè 924/TTg ngµy 13/12/1996 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï nghÒ ®Æc biÖt ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Y tÕ. c) §èi víi nh÷ng c¸n bé, nh©n viªn y tÕ lµm nhiÖm vô kh¸m, ch÷a bÖnh cho ngêi nghiÖn ma tuý bÞ nhiÔm HIV/AIDS ®îc hëng phô cÊp theo QuyÕt
  2. 2 ®Þnh sè 97/2001/Q§-TTg ngµy 26/6/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Y tÕ. §iÒu 3. Kinh phÝ chi tr¶ c¸c kho¶n phô cÊp ®èi víi c¸n bé nªu t¹i §iÒu 1 vµ §iÒu 2 cña QuyÕt ®Þnh nµy thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng cÊp, n»m ngoµi ®Þnh møc kinh phÝ th êng xuyªn cña c¸c C¬ së ch÷a bÖnh; vµ tõ nguån cung øng dÞch vô, lao ®éng s¶n xuÊt, ®ãng gãp cña ®èi t îng vµ c¸c nguån tµi trî nh©n ®¹o kh¸c. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 5. Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 6. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản