intTypePromotion=1

Quyết định 25/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định 25/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ giá bán tối đa thép xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  S è  25/2003/Q§­B T C   n g µ y  01 th¸ng 03 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c b∙i á  gi¸ V  b  b¸n tèi ® a     th Ð p   © y  d ù n g x B é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP   µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô  Òn  ¹n vµ  chøc  é  v quy h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh. BT  C¨n cø ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t ng ChÝnh  phñ  t¹ c«ng v¨n sè  í i 17/VPCP­KTTH,  µy  th¸ng 3  ng 01    n¨m  2003  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v viÖc  iÒu  ® chØnh  Þ  êng  ¾t,thÐp. th tr s  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u      á    èi®a  Ðp  ©y  ùng  ¹i Õt  nh  è  1. B∙ib gi¸t   th x d t  Quy ®Þ s 20/1999/ Q§­BVGCP   µy  ng 10/4/1999  µ  b¶n  è  v v¨n  s 23/BVGCP­TLSX   µy  ng 9/01/2003  vÒ       Ðp  ©y  ùng  ña  gi¸b¸n th x d c Ban  Ët    Ýnh  ñ. V gi¸Ch ph §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  2. Quy ®Þ n c hi l     t  01/3/2003.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2