intTypePromotion=1

Quyết định 25/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
4
download

Quyết định 25/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  25  th /2003/Q§­T T g   n g µ y  17 th¸ng 02  n¨ m  2003 V Ò   Ö c ® i Ò u  c h Ø n h  gi¸ vi  b¸n  x¨ng d Ç u  trong n   c í Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  kÕt luËn cña Thñ  t ng  Ýnh   ñ   ¹ cuéc häp Thêng trùc cø  í Ch ph t i   ChÝnh  ñ  µy  th¸ng 02  ph ng 14    n¨m  2003 (c«ng  sè    v¨n  83/ VPCP­KTTH   µy  ng 14  th¸ng02    n¨m  2003); X Ðt    Þ  ña  é   ¬ng  ¹i t¹  ®Ò ngh c B Th m  i c«ng    è  v¨n s 036/TM­KHTK   µy    ng 11 th¸ng02    n¨m  2003,   quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    Òu  1: §i chØnh      èi®a  ét  è  ¹i gi¸b¸n t   m s lo   x¨ng dÇu      nh sau: 1.Gi¸b¸n lÎ        x¨ng kh«ng  ×    ch RON    5.600  ng/lÝt 92:  ®å 2.Gi¸b¸n lÎ        x¨ng kh«ng  ×    ch RON    5.400  ng/lÝt 90:  ®å 3.Gi¸b¸n lÎ        x¨ng kh«ng  ×    ch RON    5.200  ng/lÝt 83:  ®å 4.Gi¸b¸n lÎ        diesel0,5%S:                      4.400  ng/lÝt ®å 5.Gi¸b¸n lÎ Çu         d ho¶:             4.300  ng/lÝt                           ®å              6.Gi¸b¸n lÎ        mazut:                               3.200  ng/kg ®å Møc    gi¸quy  nh    ∙  ®Þ trªn® bao  å m   Õ    Þgiat¨ng. g thu gi¸tr     §i Ò u    2: 1.Bé  µichÝnh  èihîp víi é  ¬ng  ¹ihíng dÉn  ùc hiÖn  ô  Ó.   T  ph       ThB m    th   c th 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 02    ®Þ n c hi l     k t  18    n¨m   2003; nh÷ng    Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ®Þ c Th t   ph ban  µnh  íc®©y     íi h tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u   Õt  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n ®Ò h hi l     h §i Ò u 3: C¸c  é   ëng: Tµi  Ýnh,  ¬ng  ¹i,K Õ   ¹ch  µ  Çu  ; B tr   ch Th m  ho v§ t  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  ñ  Þch  û   ®è Ng h Nh n     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu  ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2