Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
85
lượt xem
7
download

Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch về triển khai thi hành Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2004/Q -BTNMT Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 25/2004/Q - BTNMT NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH K HO CH V TRI N KHAI THI HÀNH LU T T AI B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ch th s 05/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai thi hành Lu t t ai năm 2003; Xét ngh c a V trư ng V ăng ký và Th ng kê t ai, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch v tri n khai thi hành Lu t t ai. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ng�k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c các S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mai Ái Tr c ( ã ký) K HO CH
  2. V TRI N KHAI THI HÀNH LU T T AI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2004/Q -BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B Tài nguyên và môi trư ng) Ngày 29 tháng 10 năm 2004, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 181 /2004/N -CP v thi hành Lu t t ai (sau ây g i là Ngh nh s 181/2004/N -CP). t o ra nh ng chuy n bi n rõ r t trong công tác qu n lý t ai theo Lu t t ai và Ngh nh s 181/2004/N -CP, b n K ho ch này t p trung vào ba nhi m v tr ng tâm mà Ch th s 05/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai thi hành Lu t t ai năm 2003 ã ra trong th i gian trư c m t n cu i năm 2005 là: hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; hoàn ch nh h th ng quy ho ch, k ho ch s d ng t các c p và kh c ph c tình tr ng quy ho ch "treo"; rà soát hi n tr ng s d ng t và thu h i di n tích t không s d ng ho c s d ng không úng quy nh. I. V C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T A. M C TIÊU 1. Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, t p trung vào t , t s d ng vào m c ích s n xu t lâm nghi p, t làm m t b ng s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p b o m hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong ph m vi c nư c trong năm 2005. 2. Xây d ng h th ng h sơ a chính chính quy, th ng nh t song song v i quá trình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. B. N I DUNG VÀ BI N PHÁP 1. Ki n toàn b máy giúp U ban nhân dân các c p qu n lý nhà nư c v t ai U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o khNn trương ki n toàn b máy các cơ quan chuyên môn, b o m năng l c giúp U ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v t ai, trư c m t là th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Tuỳ tình hình c th c a t ng a phương mà ki n toàn phù h p: a) các a phương chưa có Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, c n khNn trương thành l p theo quy nh t i Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. B trí cán b , công ch c phù h p v i kh i lư ng công vi c ư c giao; b) Thành l p Văn phòng ăng ký quy n s d ng t theo quy nh t i Ngh nh s 181/2004/N -CP và Thông tư liên t ch hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng và B N i v . Trư c m t, thành l p Văn phòng ăng ký quy n s d ng t tr c thu c S Tài nguyên và Môi trư ng, Văn phòng ăng ký quy n s d ng t tr c thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng t i nh ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có s lư ng l n gi y ch ng nh n quy n s d ng t c n ph i c p ho c có nhi u giao d ch v t ai. Ch o c th ưa các Phòng Tài nguyên và Môi trư ng và các
  3. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ngay sau khi thành l p i vào ho t ng n n n p, b o m ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; c) B trí cán b a chính xã, phư ng, th tr n nh ng nơi chưa b trí; k p th i thay th nh ng cán b a chính năng l c y u ho c có v n v phNm ch t, o c; d) i v i nh ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có s lư ng l n v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nhưng l c lư ng cán b , công ch c t i ch không s c b o m m c tiêu hoàn thành c p gi y ch ng nh n trong năm 2005, c n phân công cán b , công ch c ang công tác t i S ho c các ơn v tr c thu c S Tài nguyên và Môi trư ng tr c ti p v giúp c p huy n trong m t th i gian. 2. T p hu n nghi p v v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t a) i tư ng d t p hu n bao g m cán b lãnh o, công ch c tr c ti p ch o và th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i các S Tài nguyên và Môi trư ng, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Văn phòng ăng ký quy n s d ng t và các ơn v chuyên môn v ăng ký, th ng kê t ai, o c a chính, thông tin lưu tr t ai; cán b a chính xã, phư ng, th tr n. B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c t p hu n cho cán b lãnh o các S Tài nguyên và Môi trư ng, các Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, các Văn phòng ăng ký quy n s d ng t và cán b ph trách các phòng, ơn v chuyên môn v ăng ký, th ng kê t ai, o c a chính thu c S . Các S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c t p hu n cho các i tư ng còn l i. Th i gian t ch c t p hu n trong tháng 11 và tháng 12 năm 2004. b) N i dung t p hu n g m các quy nh v c p gi y ch ng nh n ho c có liên quan n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c quy nh trong Lu t t ai, Ngh nh s 181/2004/N -CP; Quy t nh s 24/2004/Q -BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành Quy nh v Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, Thông tư s 04/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n l p, ch nh lý, qu n lý h sơ a chính và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Trong khi t p hu n, c n c bi t lưu ý trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, các công vi c c th c a m i bư c trong trình t ó, các quy nh v hình th c x lý i v i nh ng hành vi vi ph m trình t th c hi n các th t c hành chính c a cán b , công ch c làm công tác qu n lý t ai. 3. T ch c t t vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o th c hi n các công vi c sau ây: a) T ch c rà soát toàn b tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i a phương, l p k ho ch c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo m u gi y m i theo hư ng sau:
  4. - i v i t s d ng vào m c ích lâm nghi p: các a phương ã và ang tri n khai d án thành l p b n n n a chính theo ngu n v n các d án c p bách v t ai do Th tư ng Chính ph xét duy t ho c ngu n v n các d án do B Tài nguyên và Môi trư ng xét duy t, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí k p th i và kinh phí t ngân sách a phương tri n khai d t i m công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. các a phương chưa tri n khai d án thành l pb n n n a chính c n chuNn b l c lư ng tri n khai k p ti n theo hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng. Ti n hành c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p theo hi n tr ng i v i ph n di n tích i u ki n c p gi y, không ch l p xong b n n n a chính. Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p ph i g n v i vi c s p x p, i m i nông, lâm trư ng qu c doanh nhưng không máy móc ch th c hi n xong vi c s p x p m i c p gi y. - i v i t : Ny nhanh vi c c p gi y ch ng nh n, nh t là i v i t t i khu v c ô th , trên cơ s các lo i tư li u o c b n hi n có. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o gi i quy t các vư ng m c v h khNu, v quy ho ch và các vư ng m c khác trong t ch c th c hi n; soát xét bãi b các quy nh không phù h p pháp lu t, ang làm c n tr vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Chú ý x lý các trư ng h p t có vư n, ao trong cùng th a t thu c khu dân cư theo úng quy nh c a Lu t t ai và Ngh nh s 181/2004/N -CP. - i v i t chuyên dùng ( t làm m t b ng s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p, t tr s cơ quan, công trình s nghi p, t s d ng vào m c ích công c ng, t qu c phòng, an ninh): Ny m nh tri n khai vi c c p gi y ch ng nh n trên cơ s t rà soát, kê khai vi c s d ng t c a các t ch c, h gia ình, cá nhân và ki m tra hi n tr ng s d ng, th c hi n trích o a chính i v i nơi chưa có b n a chính. b) Ch o s ph i h p, c ng tác ch t ch gi a các cơ quan có trách nhi m liên quan trong vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, nh t là i v i cơ quan thu trong vi c thu các kho n nghĩa v v tài chính c a ngư i xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; i v i các cơ quan qu n lý xây d ng, quy ho ch, ki n trúc trong công tác qu n lý quy ho ch xây d ng và vi c xác nh di n nhà c i t o, nhà thu c s h u nhà nư c bán cho ngư i ang thuê theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà ; i v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong vi c Ny m nh s p x p, i m i các nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh. II. V QUY HO CH, K HO CH S D NG T A. M C TIÊU 1. Hoàn thành vi c l p, i u ch nh, xét duy t và công b quy ho ch, k ho ch s d ng t các c p theo quy nh c a Lu t t ai trong năm 2005. 2. Phát hi n và kh c ph c k p th i theo quy nh c a Lu t t ai i v i nh ng trư ng h p quy ho ch "treo". 3. Nâng cao ch t lư ng l p quy ho ch, k ho ch s d ng t và nâng cao hi u qu qu n lý t ai b ng quy ho ch, k ho ch s d ng t.
  5. B. N I DUNG VÀ BI N PHÁP 1. T ch c t p hu n v công tác l p và qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng t i tư ng d t p hu n bao g m cán b lãnh o các cơ quan giúp U ban nhân dân c p t nh, c p huy n qu n lý nhà nư c v t ai; công ch c các ơn v làm công tác qu n lý và chuyên môn v quy ho ch, k ho ch s d ng t; cán b a chính xã, phư ng, th tr n. B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c t p hu n cho cán b lãnh o các S Tài nguyên và Môi trư ng, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; cán b ph trách các phòng, ơn v chuyên môn v quy ho ch, k ho ch s d ng t thu c S . Các S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c t p hu n cho các i tư ng còn l i. Th i gian t ch c t p hu n trong tháng 11 và tháng 12 năm 2004. 2. Xây d ng, i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t a) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o t ch c rà soát quy ho ch, k ho ch s d ng t t i a phương. Vi c rà soát ư c ti n hành d a trên các căn c sau: - Lu t t ai; - Quy ho ch s d ng t n năm 2010 và k ho ch s d ng t n năm 2005 c a c nư c ã ư c Qu c h i quy t nh t i kỳ h p th 5, khoá XI; - Ngh nh s 181/2004/N -CP và Thông tư s 05/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n l p, i u ch nh và thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t; - Tình hình tri n khai th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng tt i a phương trong th i gian qua. b) Trên cơ s rà soát, ti n hành l p k ho ch tri n khai vi c hoàn ch nh h th ng quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương v i nh ng công vi c chính sau ây: - Ny nhanh vi c l p, xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t nh ng a phương chưa th c hi n; - Ti n hành các th t c i u ch nh, b sung (n u c n) i v i các a phương ã có quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c xét duy t; - Vi c l p, i u ch nh, b sung và xét duy t ph i b o m úng quy nh c a Lu t t ai, Ngh nh s 181/2004/N -CP và Thông tư s 05/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n l p, i u ch nh và thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t; b o m tính h th ng và phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t c a c p trên ã ư c quy t nh, xét duy t; nâng cao tính hi n th c, kh thi, kh c ph c nh ng như c i m trong vi c xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t th i gian qua.
  6. 3. Th c hi n úng quy ho ch, k ho ch s d ng t U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o t ch c rà soát, ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t t i a phương, phát hi n và x lý k p th i nh ng trư ng h p giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t không úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c xét duy t; phát hi n và kh c ph c k p th i tình tr ng quy ho ch "treo" t i a phương. III. V RÀ SOÁT HI N TR NG S D NG T, THU H I T KHÔNG S D NG HO C S D NG KHÔNG ÚNG QUY NNH A. M C TIÊU 1. T nay n gi a năm 2005 ph i hoàn thành vi c thu h i nh ng di n tích t ã giao, ã cho thuê trư c ngày Lu t t ai năm 2003 có hi u l c mà không s d ng, s d ng không úng ti n , s d ng không úng m c ích. 2. Nêu cao trách nhi m c a U ban nhân dân và cán b a chính xã, phư ng, th tr n trong vi c phát hi n, ngăn ch n và ki n ngh x lý nh ng trư ng h p t ư c giao, ư c thuê nhưng không s d ng, s d ng không úng ti n , s d ng không úng m c ích. B. N I DUNG VÀ BI N PHÁP 1. Rà soát tình hình s d ng t ã giao, ã cho thuê U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o t ch c rà soát tình hình s d ng t ã ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê; ti n hành ki m tra trên th c a ánh giá úng hi n tr ng s d ng; phát hi n nh ng di n tích t không s d ng, s d ng không úng ti n , s d ng không úng m c ích. 2. Thu h i t không s d ng ho c s d ng không úng quy nh Rà soát n âu, ti n hành x lý n ó. Vi c x lý ư c th c hi n như sau: a) i v i t s d ng không úng m c ích ã ư c ghi t i các văn b n giao t, cho thuê t, công nh n quy n s d ng t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì quy nh th i h n kh c ph c. N u quá th i h n ó mà ngư i s d ng t không kh c ph c thì thu h i. b) i v i t nông nghi p ã ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê mà không s d ng trong th i h n quy nh t i kho n 11 i u 38 c a Lu t t ai, n u ngư i s d ng t không k p th i kh c ph c thì thu h i. c) i v i t Nhà nư c giao ho c cho thuê th c hi n các d án u tư mà th i h n tri n khai th c hi n d án không phù h p v i quy nh t i kho n 12 i u 38 c a Lu t t ai, n u xét th y không có lý do chính áng cho phép gia h n th i gian th c hi n d án thì thu h i.
  7. Vi c x lý i v i các trư ng h p không s d ng, s d ng không úng ti n ho c s d ng t không úng m c ích ph i làm kiên quy t, d t i m, úng v i quy nh c a Lu t t ai và Ngh nh s 181/2004/N -CP. 3. cao vai trò c a U ban nhân dân và cán b a chính xã, phư ng, th tr n trong vi c phát hi n, ngăn ch n nh ng vi ph m pháp lu t v s d ng t U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o tăng cư ng ki m tra, ôn c U ban nhân dân và cán b a chính xã, phư ng, th tr n trong vi c phát hi n, ngăn ch n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng trư ng h p ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, công nh n quy n s d ng t nhưng không s d ng, s d ng không úng ti n , s d ng không úng m c ích. IV. CÔNG TÁC KI M TRA, THANH TRA VÀ CH BÁO CÁO, GIAO BAN 1. Công tác ki m tra, thanh tra U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng ch o t ch c ki m tra, thanh tra vi c thi hành Lu t t ai, các văn b n hư ng d n thi hành Lu t và vi c th c hi n các nhi m v trong K ho ch này t i a phương; k p th i bi u dương, khen thư ng nh ng t ch c, cá nhân th c hi n t t; ch n ch nh thi u sót, x lý nghiêm nh ng t ch c, cá nhân thi u trách nhi m ho c vi ph m pháp lu t v t ai. Thanh tra B , các C c, V có liên quan thu c B Tài nguyên và Môi trư ng ti n hành thư ng xuyên công tác ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v t ai và vi c th c hi n các nhi m v trong K ho ch này, trư c h t là c p t nh và i v i nh ng nơi có v n n i c m trong công tác qu n lý và s d ng t ai, k p th i ph n ánh v i lãnh o B nh ng vư ng m c, khó khăn trong quá trình th c hi n K ho ch này. Các S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m công b công khai s i n tho i, s fax, a ch hòm thư, a ch thư i n t ti p nh n các phát hi n, ki n ngh c a t ch c, công dân và c a các cơ quan thông tin, báo chí v các trư ng h p vi ph m pháp lu t t ai; ki m tra và x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý. 2. Ch báo cáo, giao ban S Tài nguyên và Môi trư ng báo cáo nhanh vào ngày 25 h ng tháng v tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, tình hình và k t qu x lý i v i t ư c Nhà nư c giao, cho thuê nhưng không s d ng, s d ng không úng ti n , s d ng không úng m c ích; báo cáo vào ngày 25 tháng cu i cùng c a m i quý v tình hình l p, xét duy t, i u ch nh, b sung và th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. Các báo cáo g i v B Tài nguyên và Môi trư ng (qua V ăng ký và Th ng kê t ai). S d ng hình th c thư i n t và ti n t i t ch c trao i tr c tuy n trên m ng thông tin i n t gi a B và các S Tài nguyên và Môi trư ng k p th i n m b t tình hình và ch o tháo g các vư ng m c.
  8. B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c giao ban nh kỳ 6 tháng m t l n v i Giám c các S Tài nguyên và Môi trư ng theo t ng c m t nh v vi c th c hi n K ho ch này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản