Quyết định 25/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 25/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động văn hóa - thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 25/2004/Q§­TTg  ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2004 VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n  "Ph¸t triÓn ho¹t ®éng v¨n hãa ­ th«ng tin vïng  T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2010" thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Di s¶n v¨n hãa ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  19/2003/Q§­TTg ngµy 28 th¸ng 01   n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc phª duyÖt Ch¬ng   tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ v¨n hãa ®Õn n¨m 2005; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 168/2001/Q§­TTg ngµy 30 th¸ng 10   n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®Þnh híng l©u dµi,   kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 ­ 2005 vµ  nh÷ng gi¶i ph¸p c¬  b¶n ph¸t   triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vïng T©y Nguyªn; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1 . Phª duyÖt §Ò  ¸n "Ph¸t triÓn ho¹t  ®éng v¨n  hãa ­ th«ng tin vïng T©y Nguyªn  ®Õn n¨m 2010", víi nh÷ng  néi dung chñ yÕu sau: 1. Tªn §Ò  ¸n: "Ph¸t triÓn ho¹t  ®éng v¨n hãa ­ th«ng  tin vïng T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2010". 2. Chñ  §Ò  ¸n: Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin vµ   Uû  ban  nh©n  d©n c¸c tØnh vïng T©y Nguyªn 3. Môc tiªu cña §Ò ¸n: a. B¶o tån, kÕ  thõa cã  chän läc, gi÷  g×n vµ  ph¸t huy  nh÷ng gi¸ trÞ  v¨n hãa truyÒn thèng vµ  c¸c gi¸ trÞ  v¨n hãa   tiªu   biÓu,   lo¹i   bá   dÇn   nh÷ng   c¸i   lçi  thêi   l¹c   hËu;   x©y  dùng   vµ   ph¸t   triÓn   nh÷ng   gi¸   trÞ   míi   vÒ   v¨n   ho¸,   nghÖ  thuËt; h×nh thµnh nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸ míi   vïng T©y Nguyªn; b. §oµn kÕt, ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña toµn d©n  téc, n©ng cao  ®êi sèng v¨n hãa trong mäi ho¹t  ®éng kinh  tÕ, chÝnh trÞ, x∙ héi; gãp phÇn  ®Èy lïi  ©m mu diÔn biÕn 
  2. 2 hoµ  b×nh cña c¸c thÕ  lùc thï   ®Þch, ng¨n chÆn vµ  bµi trõ  c¸c   luËn   ®iÖu   lõa   bÞp,   xuyªn   t¹c,   gãp   phÇn   æn   ®Þnh   vµ  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi; c.   Ph¸t   hiÖn,   båi   dìng   ®éi   ngò   nh÷ng   ngêi   s¸ng   t¸c  v¨n häc ­ nghÖ thuËt lµ ngêi c¸c d©n téc; d) Tæ chøc ®iÒu tra, su tÇm, nghiªn cøu, phæ biÕn c¸c  gi¸ trÞ  v¨n hãa ­ nghÖ  thuËt; b¶o tån, ph¸t huy c¸c nghÒ  thñ c«ng truyÒn thèng cña c¸c d©n téc T©y Nguyªn. 4. Néi dung ph¸t triÓn ho¹t  ®éng v¨n hãa ­ th«ng tin  vïng T©y Nguyªn: a. T¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ  nh÷ng nhiÖm vô  chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ ­ x∙ héi vµ  vËn  ®éng nh©n d©n  thùc hiÖn phong trµo b¶o vÖ an ninh Tæ quèc: ­ TriÓn khai thùc hiÖn NghÞ  quyÕt Trung  ¬ng 5 (Kho¸  VIII) vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n hãa ViÖt Nam tiªn  tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc; ­ Ph¸t huy hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña c¸c  ®éi th«ng tin  lu  ®éng, huy  ®éng lùc lîng v¨n ho¸ nghÖ  thuËt, th«ng tin  cæ ®éng, tËp trung tuyªn truyÒn ë c¸c vïng cã nhiÒu thµnh   phÇn t«n gi¸o phøc t¹p, vïng ®ång bµo di d©n tù do vµ c¸c   träng  ®iÓm vÒ  an ninh chÝnh trÞ, trËt tù  an toµn x∙ héi  cña c¸c tØnh vïng T©y Nguyªn; ­   Biªn   so¹n   vµ   ph¸t   hµnh   c¸c   ch ¬ng   tr×nh,   tµi   liÖu  tËp huÊn chuyªn m«n vÒ  v¨n ho¸ th«ng tin vµ  c¸c néi dung  ch¬ng  tr×nh  phï  hîp theo tõng   ®Þa  bµn  c¬  së, tõng  vïng  d©n téc thiÓu sè cã ®Æc thï riªng. b)   Tæ   chøc   ho¹t   ®éng   v¨n   ho¸   ­   th«ng   tin   c¸c   tØnh  vïng T©y Nguyªn: ­   Tæ   chøc   c¸c   héi   diÔn,   héi   thi,   lÔ   héi   d©n   gian,  ngµy héi v¨n ho¸ thÓ thao c¸c d©n téc; ®Èy m¹nh thùc hiÖn  phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸"; ­ X©y dùng hÖ thèng b¶o tµng; ®Æt bia cho c¸c di tÝch  ®∙ xÕp h¹ng; x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p b¶o tån, ph¸t huy gi¸  trÞ v¨n ho¸ vËt thÓ vµ phi vËt thÓ; ­ X©y  dùng  vµ  hoµn  thiÖn  c¸c côm  pan« cæ  ®éng,  c¸c  ®iÓm s¸ng v¨n ho¸ t¹i c¸c vïng biªn giíi. c)  X©y dùng  hÖ  thèng  thiÕt  chÕ   v¨n ho¸  ­  th«ng  tin  ®ång bé tõ cÊp tØnh ®Õn huyÖn, x∙, phêng, thÞ trÊn, lµng,  b¶n, bu«n, khu phè. ­ LËp quy ho¹ch vÒ ®Êt x©y dùng c¸c thiÕt chÕ v¨n ho¸  ­ th«ng tin tõ  tØnh  ®Õn c¬  së; chó  träng x©y dùng c¸c tô   ®iÓm sinh ho¹t v¨n ho¸ céng  ®ång, c¸c khu vui ch¬i gi¶i  trÝ cho trΠem;
  3. 3 ­  Kh«i phôc nhµ  R«ng, nhµ  G¬l, nhµ  Dµi truyÒn thèng  vµ  x©y dùng,  ®Çu t  trang thiÕt bÞ  cho c¸c nhµ  R«ng v¨n  ho¸, nhµ V¨n ho¸ céng ®ång; ­ N©ng cÊp hÖ  thèng th viÖn; më  réng vµ  x©y dùng c¸c  Trung t©m s¸ch, c¸c cöa hµng s¸ch; ­ X©y dùng nhµ h¸t, c¸c tr¹i s¸ng t¸c. d) X©y dùng kÕ  ho¹ch  ®Çu t  c¬  së  vËt chÊt cho ph¸t  triÓn ho¹t ®éng v¨n hãa ­ th«ng tin. ­ X©y dùng kÕ  ho¹ch  ®Çu t  vÒ  hÖ  thèng thiÕt chÕ  v¨n  hãa tõ  tØnh  ®Õn c¬  së;  ®Çu t  trang thiÕt bÞ  cho c¸c  ®éi  th«ng   tin   lu   ®éng;   x©y   dùng   tr¹m   ph¸t   thanh,   truyÒn  thanh; bu ®iÖn v¨n hãa x∙; s©n b∙i ®Ó ho¹t ®éng thÓ thao,  v¨n hãa; cÊp mét sè s¶n phÈm v¨n hãa cho c¸c x∙; ­ T¨ng cêng c¸c ph¬ng tiÖn ho¹t  ®éng v¨n hãa ­ th«ng  tin cho c¸c §ån biªn phßng ë khu vùc biªn giíi; ­ PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 cã 90% x∙ ®îc phñ sãng truyÒn  h×nh, x©y dùng ¨ng­ten ch¶o ë c¸c vïng lâm hoÆc ®Çu t ph­ ¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kh¸c ®Ó nh©n d©n vïng s©u, vïng xa ®îc  nghe §µi TiÕng nãi ViÖt Nam vµ  xem  ®îc §µi TruyÒn h×nh  ë  Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng. ®) Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho ho¹t  ®éng v¨n hãa ­  th«ng tin. KiÖn toµn bé  m¸y c¸n bé  qu¶n lý  vÒ  v¨n hãa ­ th«ng  tin tõ  tØnh  ®Õn c¬  së; båi dìng vÒ  tr×nh  ®é  chÝnh trÞ  vµ  nghiÖp vô  cho c¸n bé;  u tiªn  ®µo t¹o c¸n bé  lµ  ngêi d©n  téc thiÓu sè;  ®Çu t, biªn so¹n gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y víi  néi dung thiÕt thùc  ®èi víi c¬  së  vµ  c¸c vïng  ®ång bµo  d©n téc thiÓu sè. e) X©y dùng m« h×nh ho¹t ®éng v¨n hãa ­ th«ng tin. ­ TiÕp tôc ®Çu t x©y dùng m« h×nh ho¹t ®éng v¨n hãa ­  th«ng tin  ®∙ cã   ë  mçi tØnh; n©ng cao chÊt lîng, néi dung  ho¹t  ®éng, lùa chän m« h×nh tèt  ®Ó  nh©n réng trong toµn  tØnh; sö  dông cã  hiÖu qu¶ m« h×nh  ®éi chiÕu bãng vµ  xe  v¨n hãa ­ th«ng tin lu  ®éng tæng hîp; x©y dùng m« h×nh  ho¹t   ®éng   v¨n   hãa   thÓ   thao   t¹i   nhµ   v¨n   hãa   vµ   khu   vui  ch¬i gi¶i trÝ; ­ Duy tr×  m« h×nh ho¹t  ®éng v¨n hãa ­ th«ng tin cÊp  c¬  së  nh  lµng, b¶n, bu«n v¨n hãa, nhµ  R«ng v¨n hãa, nhµ  G¬l, nhµ V¨n hãa céng ®ång. ­ X©y dùng m« h×nh lÔ  héi v¨n hãa, nghÖ  thuËt truyÒn  thèng ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. g) §Èy m¹nh c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra trong ho¹t   ®éng v¨n hãa ­ th«ng tin.
  4. 4 Cñng cè ®éi thanh tra chuyªn ngµnh, x©y dùng kÕ ho¹ch   thanh tra hµng n¨m; ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi c¸c trêng  hîp sai ph¹m; chän lùa vµ  båi dìng c¸n bé  thanh tra cã  ®¹o ®øc, n¨ng lùc chuyªn m«n. h) X©y dùng chÕ   ®é  ng©n s¸ch chi ho¹t  ®éng v¨n hãa ­  th«ng tin. X©y dùng kÕ  ho¹ch ph¶i phï  hîp víi nguån thu cña  ®Þa  ph¬ng vµ  sù  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  ®Þa ph¬ng;  x©y   dùng   kÕ   ho¹ch   tµi   chÝnh   phï   hîp   víi   kÕ   ho¹ch   hµnh  ®éng; tranh thñ  c¸c nguån cña c¸c quü  hç  trî  ph¸t triÓn  v¨n hãa; huy ®éng sù hç trî cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh. 5. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn. C¨n   cø   ®iÒu   kiÖn   thùc   tÕ   cña   ®Þa   ph¬ng   trong   tõng  thêi   gian,   triÓn   khai   thùc   hiÖn   ®ång   bé,   hiÖu   qu¶   c¸c  gi¶i ph¸p sau: a) Thèng nhÊt vµ  n©ng cao nhËn thøc, tr¸ch nhiÖm cña  ngµnh V¨n hãa ­ Th«ng tin vµ  cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã  liªn quan trong viÖc thùc hiÖn §Ò ¸n; b) T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc t¹i c¸c cÊp, ngµnh  vµ c¸c ®Þa ph¬ng; c) §Èy m¹nh c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé; d) T¨ng cêng c¬  së  vËt chÊt vµ  trang bÞ  cho ho¹t  ®éng  v¨n hãa ­ th«ng tin; ®) Huy  ®éng c¸c nguån lùc x∙ héi  ®Ó  ph¸t triÓn ho¹t  ®éng v¨n hãa ­ th«ng tin; e) §Èy m¹nh c¸c h×nh thøc x∙ héi hãa thÝch hîp trong  c¸c ho¹t  ®éng  v¨n  hãa  ­ th«ng  tin  vïng  T©y Nguyªn  nh»m  huy  ®éng tiÒm lùc s½n cã   ë  c¬  së  cña c¸c  ®Þa ph¬ng, c¸c  ngµnh   vµ   cña   ngêi   d©n   ®Ó   n©ng   cao   møc   hëng   thô   vÒ   ®êi  sèng tinh thÇn cña nh©n d©n; g) §Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn nh»m n©ng   cao nhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, cña nh©n d©n vïng  T©y Nguyªn. 6.   Thêi   gian   thùc   hiÖn   §Ò   ¸n:   tõ   n¨m   2004   ®Õn   n¨m  2010. a) Giai ®o¹n 1: tõ n¨m 2004 ®Õn n¨m 2005; b) Giai ®o¹n 2: tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2010. 7. Kinh phÝ vµ nguån vèn: a) Kinh phÝ: Tæng kinh phÝ íc tÝnh kho¶ng 1.400 tû ®ång. b) Nguån vèn:
  5. 5 ­   Nguån   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   cho   ngµnh   V¨n   hãa   ­  Th«ng  tin  (x©y  dùng c¬  b¶n, ho¹t  ®éng  sù  nghiÖp  vµ  vèn  dµnh cho ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ v¨n hãa); ­ Nguån ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho c¸c ®Þa ph¬ng (5 tØnh  vïng T©y Nguyªn), trong ®ã cã kho¶n ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t   ®éng v¨n hãa ­ th«ng tin; ­ Nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng; ­ Nguån ng©n s¸ch cña c¸c Bé, ngµnh dµnh cho ho¹t  ®éng   v¨n hãa ­ th«ng tin; ­ §ãng gãp cña nh©n d©n; ­ §ãng gãp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi; ­ Tµi trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi. §i Ò u  2.  Tæ chøc thùc hiÖn. 1. Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c  c¬   quan   liªn   quan   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch   cô   thÓ   vµ   chØ   ®¹o  triÓn khai §Ò  ¸n nµy; cïng Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh vïng  T©y Nguyªn tæ chøc thùc hiÖn cô  thÓ  §Ò  ¸n theo c¸c môc  tiªu, chØ tiªu, nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p ®∙ ®Ò ra; híng dÉn,  lång ghÐp thùc hiÖn §Ò  ¸n nµy víi c¸c §Ò  ¸n vÒ  v¨n hãa ­   x∙ héi, kinh tÕ  Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ  v¨n hãa  ®Õn n¨m 2010. 2. C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  vµ  c¸c c¬  quan liªn quan, trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm  vô  cña m×nh, phèi hîp víi Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin tæ chøc   thùc hiÖn §Ò ¸n nµy. 3.  Uû  ban nh©n  d©n  c¸c tØnh  vïng  T©y Nguyªn  c¨n  cø  vµo   néi   dung   §Ò   ¸n   vµ   theo   híng   dÉn   cña   Bé   V¨n   hãa   ­  Th«ng tin x©y dùng kÕ  ho¹ch triÓn khai hµng n¨m, bè  trÝ  kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn. §i Ò u  3. 1. QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh Gia Lai, Kon Tum, §¾k L¾k, §¾k N«ng, L©m §ång chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  6. 6
Đồng bộ tài khoản