Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam cung cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG Sè 25/2005/Q§­BBCVT NGµY 29 TH¸NG 7 N¡M 2005 VÒ VIÖC BAN HµNH C¦íC DÞCH Vô §IÖN THO¹I §¦êNG DµI LI£N TØNH DO TæNG C¤NG TY B¦U CHÝNH ­ VIÔN TH¤NG VIÖT NAM CUNG CÊP Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG ­  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   90/2002/N§­CP   ngµy   11/11/2002   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 217/2003/Q§­TTg ngµy 27/10/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gi¸ cíc dÞch vô bu chÝnh,   viÔn th«ng; ­  XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Tæng   C«ng   ty   Bu   chÝnh   ViÔn   th«ng   ViÖt   Nam   t¹i   c«ng   v¨n   sè   111/GCTT­H§QT   ngµy   10/5/2005   vÒ  viÖc ®Ò nghÞ ban hµnh t¹m thêi cíc ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn   tØnh, néi tØnh, c«ng v¨n sè 3291/GCTT ngµy 01/6/2005 vÒ bæ   sung ph¬ng ¸n cíc ®êng dµi liªn tØnh, néi tØnh; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1.  Ban hµnh cíc dÞch vô ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn  tØnh do Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam cung cÊp  t¹i nhµ thuª bao nh sau: 1.  Ph¹m vi liªn l¹c ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn tØnh lµ  liªn l¹c gi÷a c¸c m¸y ®iÖn tho¹i kh«ng cïng ®Þa giíi hµnh  chÝnh mét tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 2. Møc cíc th«ng tin: 2.1. §èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn tØnh m¹ng  PSTN: ­ Vïng 1:          909 ®ång/phót. ­ Vïng 2:        1.455 ®ång/phót. ­ Vïng 3:        1.818 ®ång/phót. 2.2. §èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn tØnh m¹ng  NGN 64 Kbps sö dông thΠtr¶ tiÒn tríc: ­ Vïng 1:          818 ®ång/phót.
  2. ­ Vïng 2:        1.364 ®ång/phót. ­ Vïng 3:        1.545 ®ång/phót. 2.3. §èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i IP (VoIP) ®êng dµi liªn  tØnh tr¶ sau: ­ Vïng 1:        727 ®ång/phót. ­ Vïng 2:       1.182 ®ång/phót. ­ Vïng 3:       1.364 ®ång/phót. 2.4. §èi víi dÞch vô ®iÖn tho¹i IP (VoIP) ®êng dµi liªn  tØnh tr¶ tríc vµ dÞch vô  ®iÖn tho¹i NGN 8Kbps  ®êng dµi liªn  tØnh tr¶ tríc: ­ Vïng 1:        682 ®ång/phót. ­ Vïng 2:      1.091 ®ång/phót. ­ Vïng 3:      1.182 ®ång/phót. 2.5.  Riªng cíc dÞch vô ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn tØnh  t¹i c¸c tuyÕn  Hµ Néi ­ Hµ T©y, B¾c Ninh ­ B¾c Giang, Nam  §Þnh ­ Th¸i B×nh, BÕn Tre ­ TiÒn Giang vµ ngîc l¹i do doanh  nghiÖp cung cÊp dÞch vô quy ®Þnh víi ®iÒu kiÖn: ­  §èi   víi   ®iÖn   tho¹i   ®êng   dµi   liªn   tØnh   PSTN   vµ   NGN  64Kbps sö dông thΠtr¶ tiÒn tríc: Møc cíc tèi ®a kh«ng cao  h¬n møc cíc ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn tØnh vïng 1 t¬ng øng  vµ møc tèi thiÓu kh«ng ®îc thÊp h¬n møc 636 ®/phót. ­  §èi víi ®iÖn tho¹i IP (VoIP) ®êng dµi liªn tØnh vµ  ®iÖn tho¹i NGN 8Kbps ®êng dµi liªn tØnh sö dông thΠtr¶ tiÒn  tríc: Møc  cíc   tèi   ®a   kh«ng  cao  h¬n  møc  cíc   liªn   l¹c   ®iÖn  tho¹i IP ®êng dµi liªn tØnh vïng 1 t¬ng øng. 3. Ph¬ng thøc tÝnh cíc: §¬n vÞ thêi gian tÝnh cíc th«ng tin ®iÖn tho¹i ®êng dµi  liªn tØnh lµ phót. Cuéc gäi cha tíi mét phót ®îc tÝnh lµ mét  phót, phÇn lΠthêi gian cuèi cïng cña cuéc gäi nÕu cha tíi  mét phót ®îc tÝnh lµ mét phót. 4. C¸c vïng cíc ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy. 5.  Cíc dÞch vô ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn tØnh ®èi víi  thuª   bao   Fax   vµ   thuª   bao   truyÒn   sè   liÖu   trong   b¨ng   tho¹i  tiªu   chuÈn   (truyÒn   sè   liÖu   qua   ®êng   d©y   thuª   bao   ®iÖn  tho¹i) ®îc ¸p dông nh  ®èi víi cíc dÞch vô ®iÖn tho¹i ®êng  dµi liªn tØnh t¬ng øng t¹i Kho¶n 1, Kho¶n 2, Kho¶n 3,Kho¶n  4 §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2. T¹i c¸c ®iÓm c«ng céng ngoµi møc cíc dÞch vô ®îc  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   1   cña   QuyÕt   ®Þnh   nµy,   doanh   nghiÖp   ®îc  quyÒn thu thªm cíc phôc vô nhng møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 454 
  3. ®ång/cuéc vµ kh«ng ®îc ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c dÞch vô cña  c¸c doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô t¬ng øng. §iÒu  3.  C¸c  møc   cíc   quy  ®Þnh   t¹i  §iÒu   1,  §iÒu   2  cña  QuyÕt ®Þnh  nµy cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu  4.  Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®îc  quyÒn qui ®Þnh møc gi¶m cíc dÞch vô ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn  tØnh trong c¸c ngµy lÔ, ngµy Chñ NhËt vµ tõ 23 giê ngµy h«m  tríc ®Õn 7 giê s¸ng ngµy h«m sau c¸c ngµy trong tuÇn tõ thø  Hai ®Õn thø BÈy,  nhng møc gi¶m tèi ®a kh«ng vît qu¸ 30% møc  cíc quy ®Þnh t¬ng øng t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 5. C¸c quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh nµy ®îc ¸p dông ®èi  víi ngêi sö dông dÞch vô ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn tØnh cña  Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. §iÒu  6.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o.   C¸c   qui   ®Þnh   tríc   ®©y   tr¸i   víi   QuyÕt  ®Þnh nµy ®Òu ®îc b∙i bá. §iÒu  7.   Ch¸nh   v¨n   phßng,   Vô   Trëng   Vô   KÕ   ho¹ch   ­   Tµi  chÝnh, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng,  Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản