Quyết định 25/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định 25/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. Q uy Õ t   Þ n h ® c ñ a   é   ë ng   é   © y   ù ng   è   B tr bx d s 25/2005/Q§­BX D ng µ y   th¸ng  n¨m   08  8  2005  Ò   Ö c   V vi quy   Þ n h   ® chøc  n¨ng,  nhi Ö m   ô, v quy Ò n   ¹n  µ   ¬   Ê u     h vcc tæ chøc   ñ a   c Thanh   tra  é   © y   ù ng BX d B é   ë ng   é   © y   ù ng tr bx d C¨n  cø  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  36/2003/N§­C P  ng µ y  04  th¸ng  4  n¨m  2003  cñ a   Ch Ý n h   ñ   ph quy   Þ n h   ® chøc   n¨ng,  nhi Ö m   ô,  v quy Ò n   ¹n  µ   ¬   Ê u     h vcc tæ chøc   ñ a   c B é   © y   ù ng; X d C¨n  cø  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  46/2005/N§­C P  ng µ y  06  th¸ng  4  n¨m  2005  cñ a   Ch Ý n h   ñ   Ò     ph v tæ chøc   µ   ¹t ®é ng   ñ a   v ho   c Thanh   tra  © y   ù ng; X d X Ð t  ® Ò  ngh Þ  cñ a  V ô  tr ng  vô  T æ  chøc  c¸n b é  v µ  Ch¸nh  Thanh  tra B é   ë X © y   ù ng; d quy Õ t  Þ n h: ® §iÒ u     Þ   Ý, chøc   1. V tr   n¨ng Thanh  tra B é  X © y  d ù ng  lµ c ¬  quan  trùc thuéc  B é  X © y  d ù ng, thùc  hi Ö n   chøc   n¨ng  thanh   tra  µ nh   Ý nh   i  íi c¸c    h ch ®è v   tæ chøc,  nh © n   c¸  thuéc   quy Ò n  qu¶n   lý trùc tiÕp  cñ a  B é  X © y  d ù ng  vµ  thanh  tra chuyªn  ng µ nh  trong  ph¹ m  vi qu¶n  lý   nh µ   íc  ñ a   é   © y   ù ng. nc BX d Thanh   tra  é   © y   ù ng   Þ u   ù   BX d ch s qu¶n   ý, ch Ø   o   ùc  Õp  ñ a   é   ë ng   l  ®¹ tr ti c B tr B é  X © y  d ù ng, ®å ng  thêi ch Þ u  sù  ch Ø  ®¹ o, h íng d É n  v Ò  c«ng  t¸c, tæ  chøc  v µ   nghi Ö p   ô   ñ a   vc Thanh  tra  Ý n h   ñ. Ch ph Thanh   tra  é   © y   ù ng   ã   BX d c con   Ê u   d riªng, cã   µi kho¶n   ¹iKho   ¹c  µ   íc    t  t  b Nh n theo quy   Þ n h   ñ a   ® c ph¸p  Ët. lu §iÒ u     2. Nhi Ö m   ô,  v quy Ò n   ¹n  ñ a   h c Thanh  tra  é   © y   ù ng BX d 1.  ñ   ×  Æ c   Ch tr ho tham  gia  © y   ù ng   x d v¨n  b¶n  quy   ¹ m   ph ph¸p  Ët  ×nh  Ê p   lu tr c cã  thÈ m  quy Ò n  ban  h µ nh; ki Õ n  ngh Þ  c Ê p  cã  thÈ m  quy Ò n  sö a  ® æi, b æ  sung   ho Æ c  ban   µ nh   h c¸c v¨n b¶n  quy   ¹ m   ph ph¸p  Ët  ï  îp  íiyªu  Ç u   lu ph h v   c qu¶n   ý nh µ   ­ l  n íc  Ò   © y   ù ng; vx d 2. Thanh  tra  Ö c   ùc  Ö n   Ý nh   vi th hi ch s¸ch, ph¸p  Ët  µ   lu v nhi Ö m   ô   i  íic¸c  v ®è v   tæ  chøc,  nh © n   c¸  thuéc quy Ò n  qu¶n   ý trùc  Õp  ñ a   é   ë ng   é   © y   ù ng; l  ti c B tr BX d 3.  ù c   Ö n   Ö m   ô,  Th hi nhi v quy Ò n   ¹n  h thanh  tra chuyªn  µ nh   © y   ù ng   ng X d theo   quy  ® Þ n h  t¹i Ò u  17  cñ a  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  46/2005/N§­C P  ng µ y  06  th¸ng 4  n¨m    §i 2005   ñ a   Ý n h   ñ   Ò     c Ch ph v tæ chøc   µ   ¹t ®é ng   ñ a   v ho   c Thanh   tra  © y   ù ng; X d 4. X ö  ph¹t vi ph¹ m  h µ nh  ch Ý nh  theo  quy  ® Þ n h  cñ a  ph¸p  luËt v Ò  xö  lý vi  ph¹ m   µ nh   Ý nh; h ch
  2. 5. Ki Õ n  ngh Þ   Ê p   ã   È m   c c th quy Ò n   × nh   Ø   µ nh   tr¸iph¸p  Ët  ñ a     ® ch h vi    lu c tæ chøc, c¸  © n   nh khi cã  ®ñ  c¨n cø   x¸c ® Þ n h  h µ nh  vi vi ph¹ m  g © y  thiÖt h¹i ® Õ n   îi   l  Ý ch   µ   íc, quy Ò n   µ   îi ch   îp  nh n   v l  Ý h ph¸p  ñ a   c c«ng   © n; d 6. Gió p  B é  tr ng  B é  X © y  d ù ng  tæ  chøc  tiÕp c«ng  d © n, gi¶i ë  quy Õt  khi Õ u   n¹i,tè    c¸o theo quy   Þ n h   ñ a   ® c ph¸p  Ët; lu 7.  ù c   Ö n   Th hi nhi Ö m   ô   v phßng   õ a   µ   Ê u   ng v® tranh  è ng   ch tha m   ò ng   nh theo   quy   Þ n h   ñ a   ® c ph¸p  Ët; lu 8.  íng  É n,  åi  ìng  H d bd nghi Ö p   ô   Ò   v v thanh   tra chuyªn  µ nh   ng cho  Thanh     tra S ë   © y   ù ng;  íng  É n,  Ó m   X d h d ki tra c¸c  ¬ n   Þ   ® v thuéc  é   © y   ù ng   ùc  Ö n   BX d th hi quy   ® Þ n h   ña   c ph¸p  Ët  Ò   lu v c«ng     t¸c thanh  tra; 9. B¸o  c¸o ® Þ n h  kú, b¸o c¸o k Õt  qu¶  thanh  tra, Ó m  tra víi é  tr ng  B é    ki  B ë X © y   ù ng   µ   æ n g   d vT thanh  tra; 10.  ù c   Ö n   Th hi c¸c nhi Ö m   ô   v kh¸c    é   ë ng   é   © y   ù ng   do B tr BX d giao. §iÒ u     3. Nhi Ö m   ô,  v quy Ò n   ¹n  ñ a   h c Ch¸nh  Thanh  tra  é   © y   ù ng BX d 1. L∙nh  o,  Ø   o   ®¹ ch ®¹ c«ng     t¸c thanh  tra  µ nh   Ý nh   i  íic¸c    h ch ®è v   tæ chøc,    c¸ nh © n  thuéc  quy Ò n  qu¶n  lý trùc tiÕp  cñ a  B é  X © y  d ù ng  v µ  c«ng  t¸c thanh  tra  chuyªn  µ nh   ng trong  ¹ m     ph vi qu¶n   ý nh µ   íc  ñ a   é   © y   ù ng; l  nc BX d 2.  © y   ù ng   ¬ ng   ×nh,  Õ   ¹ch  X d ch tr k ho thanh  tra  ×nh  é   ë ng   é   © y   ù ng   tr B tr BX d phª duy Öt   µ     v tæ chøc   ùc  Ö n   ¬ ng   ×nh,  Õ   ¹ch  ; th hi ch tr k ho ®ã 3. Tr× nh  B é  tr ng  B é  X © y  d ù ng  quy Õ t  ® Þ n h  thanh  tra khi ph¸t hi Ö n  cã   ë d Ê u   Öu     ¹ m   hi vi ph ph¸p  Ët; lu 4. Tr× nh  B é  tr ng  B é  X © y  d ù ng  quy Õt  ® Þ n h  ho Æ c  quy Õ t  ® Þ n h  theo   ë thÈ m  quy Ò n   Öc   µnh   Ëp  vi th l c¸c  o µ n   ® thanh  tra, cö     Thanh   tra viªn, tr   Ëp  é ng     ng t c t¸c viªn    thanh  tra  ùc  Ö n   th hi thanh   tra theo  quy   Þ n h   ñ a   ® c ph¸p  Ët; lu 5. Ki Õ n  ngh Þ  B é  tr ng  B é  X © y  d ù ng  t¹m  ® × nh  ch Ø  vi Öc  thi h µ nh  quy Õ t   ë   ® Þ n h   ña     c tæ chøc,  nh © n   c¸  thuéc  quy Ò n   qu¶n   ý  ùc  Õp  ñ a   é   © y   ù ng     l tr ti c BX d khi cã  c¨n   cho  r»ng  c¸c quy Õ t  ® Þ n h  ®ã  tr¸iph¸p  luËt ho Æ c   © y   cø   g ¶nh  h ë ng   Õ n   ® ho¹t ®é ng     thanh   tra; 6. X ö  ph¹t vi ph¹ m  h µ nh  ch Ý nh  theo  quy  ® Þ n h  cñ a  ph¸p  luËt v Ò  xö  lý vi  ph¹ m   µ nh   Ý nh; h ch 7. Ki Õ n  ngh Þ  B é  tr ng  B é  X © y  d ù ng  xe m  x Ðt tr¸ch nhi Ö m,  xö  lý ng êi cã   ë h µ nh       ¹ m   vi vi ph thuéc  quy Ò n  qu¶n   ý cñ a   é   ë ng   é   © y   ù ng;  èi  îp  íiTh ñ   l  B tr BX d ph h v  tr ng   ¬   ë c quan,    tæ chøc   trong  Ö c   m   Ðt  vi xe x tr¸ch nhi Ö m,   ö   ý  êi  ã   µ nh   vi x l ng ch vi    ph¹ m   thuéc  quy Ò n  qu¶n   ý cñ a   ¬   l  c quan,   tæ chøc   ; ®ã 8. Ki Õ n  ngh Þ  B é  tr ng  B é  X © y  d ù ng  gi¶i ë  quy Õ t   ÷ ng  v Ê n  ® Ò  v Ò   nh c«ng   t¸c thanh  tra; ê ng  hîp ki Õ n  ngh Þ  ®ã  kh«ng  ® îc ch Ê p  nh Ë n  th×  b¸o  c¸o T æ n g    tr thanh  tra; 9. L∙nh  ®¹ o  Thanh  tra B é   © y   ù ng   ùc  Ö n   X d th hi nhi Ö m   ô,  v quy Ò n   ¹n  h kh¸c  theo quy   Þ n h   ñ a   ® c ph¸p  Ët; lu 10.  ù c   Ö n   Th hi c¸c nhi Ö m   ô   v kh¸c    é   ë ng   é   © y   ù ng   do B tr BX d giao. §iÒ u     ¬   Ê u     4. C c tæ chøc   ñ a   c Thanh  tra  é   © y   ù ng BX d
  3. 1. Thanh  tra  é   © y   ù ng   ã   BX d c Ch¸nh  thanh  tra, c¸c  ã     Ph ch¸nh  thanh  tra  µ   v c¸c phßng  chuyªn  « n,  m nghi Ö p   ô. v Ch¸nh   Thanh   tra  ùc  Ö n   th hi nhi Ö m   ô,  v quy Ò n   ¹n  h theo  quy   Þ n h   ¹i§i Ò u     ® t  3 cñ a  Q uy Õ t  ® Þ n h  n µ y  vµ  ch Þ u  tr¸ch nhi Ö m  tr c B é  tr ng  B é  X © y  d ù ng, T æ n g   í ë thanh   tra  µ   íc  v tr ph¸p  luËt v Ò  tæ  chøc,  qu¶n  lý, Ø  ®¹ o, ®i Ò u  h µ nh  Thanh      ch tra B é   © y   ù ng   ùc  Ö n   X d th hi chøc   n¨ng,  nhi Ö m   ô   îc  v® giao. C¸c  Ph ã  ch¸nh  thanh  tra gióp Ch¸nh  thanh  tra ch Ø  ®¹ o  thùc  Ö n  m é t  sè   hi c«ng     ñ a   t¸c c Thanh   tra  é   © y   ù ng   µ   Þ u   BX d v ch tr¸ch nhi Ö m   íc  tr Ch¸nh  thanh   tra  Ò   v nh ÷ ng  nhi Ö m  vô  ® îc Ch¸nh  thanh  tra ph © n  c«ng  ph ô  tr¸ch theo  quy  ® Þ n h  cñ a   ph¸p  Ët. lu C¸c  phßng  cã  Trë ng  phßng  v µ  c¸c Ph ã  tr ng  phßng.  Trë ng  phßng  do   ë Ch¸nh  thanh  tra b æ  nhi Ö m,  mi Ô n  nhi Ö m,  c¸ch chøc  sau  khi b¸o  c¸o v µ  ® îc sù   ®å ng  ý  cñ a  B é  tr ng  B é  X © y  d ù ng; Ph ã  tr ng  phßng  do  Ch¸nh  thanh  tra b æ   ë ë nhi Ö m,   Ô n   mi nhi Ö m,  c¸ch  chøc. Trë ng  phßng   Þ u   ch tr¸ch nhi Ö m   íc  tr Ch¸nh   thanh   tra  Ò   v qu¶n   ý, thùc  Ö n   l  hi nhi Ö m  vô  cñ a  ® ¬ n  v Þ  ® îc giao theo  quy  ® Þ n h  cñ a  ph¸p  luËt vµ  theo  Q uy  ch Õ   Tæ   chøc   µ   ¹t ®é ng   ñ a   v ho   c Thanh   tra  é   © y   ù ng. BX d 2. C¸c phßng   ùc  tr thuéc Thanh  tra  é   © y   ù ng: BX d a) Phßng   æ n g   îp; T h b) Phßng  Gi¶i quy Õt  khi Õ u   ¹i,tè  n   c¸o; c) Phßng  Thanh  tra  © y   ù ng   x d 1; d) Phßng  Thanh  tra  © y   ù ng   x d 2. Ch¸nh  thanh  tra quy   Þ n h   ® chøc  n¨ng, nhi Ö m   ô   ô   Ó   ñ a   v c th c c¸c phßng   ùc  tr thuéc Thanh  tra  é   © y   ù ng. BX d §iÒ u    Q uy Õ t  ® Þ n h  n µ y  cã  hi Ö u  lùc thi µ nh  sau  15  ng µ y, k Ó  tõ ng µ y   5.  h ® ¨ng  C«ng  b¸o v µ  thay th Õ  Q uy Õ t  ® Þ n h  sè  725/Q§­B X D  ng µ y  26  th¸ng 5  n¨m   2003   ñ a   é   ë ng   é   © y   ù ng   Ò   Ö c   c B tr BX d v vi quy   Þ n h   ® chøc  n¨ng, nhi Ö m   ô,  v quy Ò n   h¹n  µ   ¬   Ê u     vcc tæ chøc   ñ a   c Thanh   tra  é   © y   ù ng.  BX d C¸c qui  Þ n h   íc  © y     íi ® tr ® tr¸iv   Q uy Õ t   Þ n h   µ y   Ò u   Þ     á. ® n ® b b∙ib §iÒ u    C¸c  B é  tr ng, Th ñ  tr ng  c ¬  quan  ngang  B é, Th ñ  tr ng  c ¬  quan   6. ë ë ë thuéc  Ch Ý n h   ñ,  ñ  tÞch  U û  ban  nh © n  d © n  c¸c tØnh, Th µ nh  ph è  trùc thuéc   ph Ch Trung   ng, Th ñ  tr ng  c¸c c ¬  quan, ® ¬ n  v Þ  trùc thuéc  B é  X © y  d ù ng  vµ  c¸c c ¬   ¬ ë quan, tæ  chøc, c¸ nh © n  cã  liªn quan  ch Þ u  tr¸ch nhi Ö m  thi µ nh  Q uy Õ t  ® Þ n h    h n µ y./.
Đồng bộ tài khoản