intTypePromotion=1

Quyết định 25/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
6
download

Quyết định 25/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1133/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n­ước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ng©n hµng nhµ níc                      céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  viÖt nam               ViÖt  nam  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc         Sè :  25/2007/Q§­NHNN          Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2007 QuyÕt  ®Þnh  VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Vô  Tæ chøc c¸n bé  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1133/2004/Q§­NHNN ngµy  09/9/2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 1997; LuËt  söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ViÖt Nam n¨m 2003; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu  tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,   nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; Sau   khi   thèng   nhÊt   víi   Bé   Néi   vô   t¹i   C«ng   v¨n   sè  1516/BNV­TCBC   ngµy   28/5/2007   cña   Bé   Néi   vô   vÒ   viÖc   t¸i  thµnh lËp 03 ®¬n  vÞ cÊp Phßng t¹i Së Giao dÞch vµ  Vô Tæ  chøc c¸n bé;  Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé,  QuyÕt  ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 4 Quy chÕ tæ chøc vµ  ho¹t ®éng cña Vô Tæ chøc c¸n bé ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè 1133/2004/Q§­NHNN ngµy 09/9/2004 cña Thèng ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc nh sau:
  2. “§iÒu 4. C¬ cÊu tæ chøc cña Vô Tæ chøc c¸n bé gåm:  1.Phßng Tæng hîp; 2. Phßng Tæ chøc – TiÒn l¬ng; 3.Phßng C¸n bé; 4.Phßng §µo t¹o. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ cña c¸c Phßng do Vô  trëng Vô Tæ chøc c¸n bé quy ®Þnh”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé,  Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ n­ íc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.     thèng  ®èc   N¬i   nhËn:  §∙ : Lª §øc Thuý ­ Nh ®iÒu 3;     ­ Ban l∙nh ®¹o NHNN; ­ V¨n phßng CP (2 b¶n); ­ Bé T ph¸p; ­ Lu VP, PC, TCCB.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2