Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
85
lượt xem
17
download

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KL K c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 25/2009/Q -UBND Buôn Ma Thu t, ngày 21 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V LĨNH V C, TRÌNH T TI P NH N, GI I QUY T H SƠ TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH M T C A T I UBND HUY N, THN XÃ, THÀNH PH TRÊN NA BÀN T NH. Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Theo ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 224/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v lĩnh v c, trình t ti p nh n, gi i quy t h sơ th t c hành chính theo cơ ch m t c a t i UBND huy n, th xã, thành ph trên a bàn t nh. i u 2. Giao trách nhi m cho: 1. Ch t ch UBND huy n, th xã, thành ph t ch c tri n khai th c hi n Quy nh này; 2. Giám c S N i v giúp UBND t nh theo dõi, ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n Quy nh t i UBND huy n, th xã, thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Bãi b : Quy t nh s 3191/Q -UB ngày 20/11/2000 c a UBND t nh, v vi c phê duy t án C i cách hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND thành ph Buôn Ma Thu t; Quy t nh s 3192/Q -UB ngày 20/11/2000 c a UBND t nh, v vi c phê duy t án c i cách th t c hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n Krông P c; Quy t nh s 992/Q -UB ngày 10/4/2001 c a UBND t nh, v vi c phê duy t án C i cách th t c hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n EaKar; Quy t nh s 719/Q -UB ngày 10/3/2003 c a y ban nhân dân t nh, v vi c phê duy t án C i cách hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n EaH’leo; Quy t nh s 721/Q -UB ngày 10/3/2003 c a UBND t nh, v vi c phê duy t án C i cách th t c hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n L k; Quy t nh s 1152/Q -UB ngày 24/4/2003 c a UBND t nh, v vi c phê duy t các n i dung ho t ng trong án C i cách th t c hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n Krông Búk; Quy t nh s 1768/Q -UB ngày 13/6/2003 c a UBND t nh, v vi c phê duy t các n i dung ho t ng trong án C i cách th t c hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n Buôn ôn; Quy t nh s 4351/Q -UB ngày 29/12/2003 c a UBND t nh, v vi c phê duy t án C i cách hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n Krông Bông; Quy t nh s 4352/Q -UB ngày 29/12/2003 c a UBND t nh, v vi c phê duy t án C i cách hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n Ea Súp; Quy t nh s 4353/Q -UB ngày 29/12/2003 c a UBND t nh, v vi c phê duy t án C i cách hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n Krông Ana; Quy t nh s 4354/Q -UB ngày 29/12/2003 c a UBND t nh, v vi c phê duy t án C i cách th t c hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n Cư M’Gar; Quy t nh s 4356/Q -UB ngày 29/12/2003 c a UBND t nh, v vi c phê duy t án C i cách th t c hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n M’Dr k; Quy t nh s 427/Q -UB ngày 31/8/2004 c a UBND t nh, v vi c phê duy t án C i cách th t c hành chính theo mô hình “m t c a” t i UBND huy n Krông Năng.
 2. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S N i v ; Th trư ng các S , ban, ngành liên quan; Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph (b/c); - V Pháp ch - B N i v (b/c); - C c Ki m tra VBQPPL – B Tư pháp (b/c); - oàn i bi u QH T nh (b/c); - TT TU (b/c); L Ng c Cư - TT H ND t nh (b/c); - UBMTTQVN t nh; - Các Ban XD ng c a TU; - Ch t ch, các PCT UBND t nh; - S Tư pháp; - Như i u 4; - Trung tâm TTCB t nh; - ài PTTH, Báo k L k; - Các phòng thu c VP.UBND t nh; - Lưu: VT, TH. QUY NNH V LĨNH V C, TRÌNH T TI P NH N, GI I QUY T H SƠ TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH M T C A T I UBND HUY N, THN XÃ, THÀNH PH TRÊN NA BÀN T NH K L K (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25 /2009/Q -UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 c a UBND t nh kL k) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh: 1. Các lĩnh v c, công vi c gi i quy t theo cơ ch m t c a t i UBND huy n, th xã, thành ph thu c t nh k L k và trách nhi m c a b ph n ti p nh n và tr k t qu trong ti p nh n, gi i quy t h sơ c a t ch c, cá nhân theo cơ ch m t c a t i UBND huy n, th xã, thành ph thu c t nh k L k. 2. Quy trình ti p nh n, lưu chuy n h sơ; m i quan h và trách nhi m c a các cơ quan hành chính nhà nư c có liên quan trong quá trình x lý, gi i quy t h sơ c a t ch c, cá nhân t i i m 1, i u 1 quy nh này. i u 2. i tư ng áp d ng UBND các huy n, th xã, thành ph . Các phòng chuyên môn tr c thu c UBND huy n, th xã, thành ph . Các t ch c, cá nhân có liên quan. i u 3. Gi i thích t ng
 3. 1. Cơ ch m t c a t i UBND huy n, th xã, thành ph là cơ ch gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân bao g m c t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau ây g i là t ch c, cá nhân) thu c trách nhi m, thNm quy n c a UBND huy n, th xã, thành ph , t hư ng d n, ti p nh n gi y t , h sơ, gi i quy t n tr k t qu ư c th c hi n t i m t u m i là B ph n ti p nh n và tr k t qu thu c Văn phòng UBND huy n, th xã, thành ph . 2. Phí là kho n ti n theo quy nh c a pháp lu t mà t ch c, cá nhân ph i tr khi ư c m t t ch c, cá nhân khác cung c p d ch v . 3. L phí là kho n ti n theo quy nh c a pháp lu t t ch c, cá nhân ph i n p khi ư c cơ quan nhà nư c ho c t ch c ư c y quy n ph c v công vi c qu n lý nhà nư c. i u 4. Nguyên t c chung 1. Th t c hành chính rõ ràng, ơn gi n và úng pháp lu t. 2. Niêm y t công khai các th t c hành chính, m c thu phí, l phí, bi u m u h sơ và th i gian gi i quy t công vi c c a t ng lo i h sơ. 3. Hư ng d n th t c c th , chi ti t, úng và y theo nguyên t c hư ng d n m t l n b ng phi u hư ng d n. S d ng gi y biên nh n khi ti p nh n h sơ, có ghi c th ngày h n tr k t qu gi i quy t h sơ. 4. Ti p nh n h sơ và tr k t qu t i m t u m i duy nh t là B ph n ti p nh n và tr k t qu thu c Văn phòng UBND huy n, th xã, thành ph . 5. B o m gi i quy t công vi c nhanh chóng, thu n ti n cho t ch c, cá nhân. 6. m b o quan h ph i h p gi i quy t h sơ c a công dân, t ch c thu c trách nhi m ph i h p c a cán b , công ch c UBND huy n, th xã, thành ph và các cơ quan liên quan. 7. Ch t lư ng gi i quy t công vi c, tinh th n ph c v , phong cách giao ti p là yêu c u cao nh t i v i cán b , công ch c nói chung, v i cán b , công ch c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu nói riêng; là thư c o hi u qu ho t ng c a cơ quan hành chính nhà nư c. 8. UBND huy n, th xã, thành ph ; cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n, th xã, thành ph không ư c t thêm th t c hành chính khác v i quy nh c a pháp lu t, không ư c t ch i ti p nh n h sơ n u không có lý do chính áng. 9. Các cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n, th xã, thành ph có trách nhi m hư ng d n kê khai và cung c p y các lo i m u ơn, m u gi y t giao d ch c a các công vi c ư c quy nh t i Quy nh này cho t ch c, cá nhân. i u 5. Ho t ng c a B ph n ti p nh n và tr k t qu theo cơ ch m t c a 1. T ch c, cá nhân có nhu c u gi i quy t h sơ thu c các lĩnh v c quy nh t i Quy nh này n n p h sơ tr c ti p t i B ph n ti p nh n và tr k t qu (sau ây g i t t là B ph n ti p nh n) thu c Văn phòng UBND huy n, th xã, thành ph ư c gi i quy t theo ch c năng, nhi m v , thNm quy n c a UBND huy n, th xã, thành ph . B ph n ti p nh n có trách nhi m gi i thích, hư ng d n th t c cho t ch c, cá nhân và tr k t qu cho t ch c, cá nhân úng ngày h n ghi trong gi y biên nh n. 2. Nh ng h sơ không ư c quy nh t i Quy nh này mà thu c thNm quy n gi i quy t c a UBND huy n, th xã, thành ph thì B ph n ti p nh n hư ng d n t ch c, cá nhân liên h Phòng chuyên môn có liên quan thu c UBND huy n, th xã, thành ph ư c gi i quy t theo quy nh hi n hành.
 4. 3. Nh ng h sơ không ư c quy nh t i b n Quy nh này và cũng không thu c thNm quy n gi i quy t c a UBND huy n, th xã, thành ph thì công ch c ti p nh n có trách nhi m hư ng d n c th công dân, t ch c liên h v i cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 4. B ph n ti p nh n ti p nh n h sơ và tr k t qu trong gi hành chính, c th như sau: - Sáng t 07 gi 00 phút n 11 gi 00 phút - Chi u t 13 gi 30 n 16 gi 30 phút Th i gian hành chính còn l i trong ngày công ch c B ph n ti p nh n s p x p h sơ, ki m kê phí, l phí ã thu c a công dân, t ch c n p cho th qu Văn phòng UBND huy n, th xã, thành ph theo úng ch qu n lý tài chính hi n hành. 5. Công khai s i n tho i ( ư ng dây nóng) c a lãnh o UBND huy n, th xã, thành ph nhân dân liên h khi có th c m c, thông báo nh ng hành vi gây phi n hà, nhũng nhi u ho c hành vi tiêu c c c a cán b , công ch c khi th c hi n nhi m v . 6. Th i gian gi i quy t h sơ công vi c ư c quy nh là ngày làm vi c (không tính ngày ngh hàng tu n, l , t t) ư c xác nh k t ngày b ph n ti p nh n nh n h sơ h p l . Khuy n khích các ơn v , cá nhân c i ti n l l i làm vi c, c i ti n quy trình x lý h sơ h p lý nh m rút ng n th i gian gi i quy t h sơ hơn m c th i gian quy nh. 7. Trong gi hành chính, công ch c t i B ph n ti p nh n ph i eo th công ch c, ghi y h tên và ch c danh công dân, t ch c ư c bi t. 8. M t s th t c hành chính quy nh trong Quy nh này nhưng thu c thNm quy n gi i quy t c a nhi u c p hành chính (gi i quy t theo cơ ch m t c a liên thông) thì B ph n ti p nh n có trách nhi m ti p nh n, gi i quy t theo thNm quy n c a y ban nhân huy n, th xã, thành ph theo quy trình ti p nh n, gi i quy t các th t c hành chính theo cơ ch m t c a. Quy trình ti p nh n và cơ ch ph i h p gi i quy t gi a các cơ quan hành chính tr k t qu cho t ch c, công dân ư c quy nh riêng theo cơ ch m t c a liên thông. Chương II CÁC LĨNH V C, CÔNG VI C GI I QUY T THEO CƠ CH M T C A T I UBND HUY N, THN XÃ, THÀNH PH M c 1. LĨNH V C ĂNG KÝ KINH DOANH i u 6. ăng ký kinh doanh i v i h cá th 1. C p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. C p gi y ch ng nh n thay i n i dung ăng ký kinh doanh. 3. C p gi y biên nh n t m ng ng kinh doanh t 30 ngày tr lên. 4. Thông báo t m ng ng kinh doanh c a h cá th . 5. C p gi y biên nh n ng ng ho t ng kinh doanh ( i v i h kinh doanh cá th có thông báo ng ng ho t ng kinh doanh). i u 7. ăng ký và c p phép kinh doanh i v i h p tác xã 1. C p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh.
 5. 2. ăng ký thành l p Chi nhánh, Văn phòng i di n tr c thu c H p tác xã. 3. ăng ký thay i, b sung ngành, ngh kinh doanh c a h p tác xã. 4. ăng ký thay i nơi ăng ký kinh doanh c a H p tác xã; thay i a ch tr s chính c a H p tác xã. 5. ăng ký i tên H p tác xã; thay i v n i u l H p tác xã; ăng ký i u l H p tác xã s a i. 6. ăng ký thay i s lư ng xã viên, ngư i i di n theo pháp lu t, danh sách Ban qu n tr , Ban Ki m soát H p tác xã. 7. ăng ký kinh doanh khi chia, tách H p tác xã. 8. ăng ký kinh doanh khi h p nh t, sáp nh p H p tác xã. 9. ăng ký t m ng ng ho t ng c a H p tác xã, ăng ký gi i th t nguy n c a H p tác xã. M c 2. LĨNH V C T AI i u 8. Các công vi c gi i quy t C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t a) C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân ang s d ng t t i xã, phư ng, th tr n; b) C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t; c) C p gi y ch ng nh n quy n s d ng tl n u i v i trư ng h p giao t không thu ti n s d ng t. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t iv i t sau ngày 15/10/1993 a) Trư ng h p khai hoang; b) Trư ng h p t t ng, cho quy n s d ng t. C p i, c p l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p ph i xin phép. Chuy n i quy n s d ng t. Chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t. ăng ký bi n ng v s d ng t. Chuy n t thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t. ăng ký cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t. a) ăng ký cho thuê, cho thuê l i; b) Xoá ăng ký cho thuê, cho thuê l i.
 6. ăng ký th ch p. a) ăng ký th ch p quy n s d ng t; b) ăng ký th ch p quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t; c) Xoá ăng ký th ch p quy n s d ng t; d) ăng ký nh n quy n s d ng t do x lý h p ng th ch p quy n s d ng t. ăng ký th a k quy n s d ng t. Gia h n quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân s d ng t phi nông nghi p; h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p ư c nhà nư c cho thuê t nông nghi p. Giao t, cho thuê t i v i h gia ình, cá nhân. T ng, cho quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t. ăng ký góp v n b ng quy n s d ng . a) ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t; b) Xóa ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t. i u 9. H sơ th c hi n nghĩa v tài chính c a ngư i s d ng t khi th c hi n các th t c hành chính v t ai 1. Khi th c hi n trình t , th t c hành chính v qu n lý, s d ng t ai ngư i s d ng t có trách nhi m n p h sơ v th c hi n nghĩa v tài chính i v i ngân sách nhà nư c. B ph n ti p nh n có trách nhi m cung c p bi u m u và hư ng d n ngư i s d ng t (ho c hư ng d n thông qua cán b xã, phư ng ) kê khai, n p h sơ. M i t khai ư c l p thành hai (02) b n. 2. H sơ v th c hi n nghĩa v tài chính bao g m: các lo i t khai ti n s d ng t, ti n thuê t, l phí trư c b , thu chuy n quy n s d ng t, thu thu nh p (theo m u); nh ng gi y t có liên quan ch ng minh thu c di n không ph i n p, ư c hư ng ưu ãi, ho c ư c mi n, gi m nghĩa v tài chính; nh ng gi y t liên quan n vi c b i thư ng t, h tr t cho ngư i có t b thu h i theo quy nh t i Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; nh ng gi y t liên quan khác ư c quy nh t i m c I Thông tư liên t ch s 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Liên B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c luân chuy n h sơ c a ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính. 3. Các lo i gi y t quy nh t i kho n 2 i u này ph i n p b n chính; n u n p b n sao thì ph i ư c ch ng th c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t và Chi c c Thu các huy n, th xã, thành ph có trách nhi m ph i h p cung c p y bi u m u, t khai các kho n thu liên quan n nhà, t; hư ng d n kê khai theo úng m u t khai quy nh cho B ph n ti p nh n thu c UBND các huy n, th xã, thành ph (ho c cung c p cho B ph n ti p nh n thu c UBND xã, phư ng, th tr n). 5. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ho c phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n, th xã, thành ph ho c UBND xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là cơ quan nh n h sơ v nghĩa v tài chính t B ph n ti p nh n) và Chi c c Thu các huy n, thành ph ph i h p t ch c th c hi n úng các quy nh v luân chuy n h sơ c a ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính theo Thông tư liên t ch
 7. s 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Liên B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng. Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày, k t ngày nh n ư c thông tin, s li u a chính do cơ quan nh n h sơ v nghĩa v tài chính t B ph n ti p nh n, Chi c c Thu các huy n, th xã, thành ph có trách nhi m ban hành thông báo các kho n nghĩa v tài chính c a ngư i s d ng t và bàn giao văn b n cho cơ quan nh n h sơ v nghĩa v tài chính . Cơ quan nh n h sơ v nghĩa v tài chính chuy n thông báo n p ti n c a cơ quan thu v B ph n ti p nh n, B ph n ti p nh n có trách nhi m thông báo cho ngư i s d ng t n p ti n vào ngân sách nhà nư c. 6. Trong quá trình i u ch nh a gi i hành chính t i các a phương, n u có bi n ng như i tên, chia tách, sáp nh p, thành l p m i t dân ph , thôn thì UBND huy n, th xã, thành ph có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho Văn phòng ăng ký quy n s d ng t và Chi c c Thu các huy n, thành ph trong ó nêu rõ tên cũ, tên m i c a t dân ph , thôn có thay i, i u ch nh. M c 3. LĨNH V C QU N LÝ Ô THN VÀ U TƯ XÂY D NG i u 10. Lĩnh v c qu n lý ô th 1. C p gi y phép ào ư ng, ào v a hè. 2. C p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà a) C p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ; b) C p i Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ; c) C p l i Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ; d) Xác nh n thay i Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà; ) C p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà i v i các trư ng h p chuy n như ng có Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà . 3. C p gi y phép xây d ng a) C p gi y phép xây d ng nhà ô th (theo thNm quy n ư c phân c p); b) C p gi y phép xây d ng nhà nông thôn; c) C p gi y phép xây d ng công trình dân d ng, công nghi p không ph i nhà ; d) C p phép xây d ng công trình ng m ô th ; ) C p gi y phép xây d ng c a hàng kinh doanh xăng d u; e) C p gi y phép xây d ng t m; 4. Gia h n gi y phép xây d ng. 5. i u ch nh gi y phép xây d ng. i u 11. Lĩnh v c u tư xây d ng
 8. ThNm nh b n v thi t k thi công - T ng d toán công trình. ThNm nh nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 các i m dân cư nông thôn trên a bàn các xã. ThNm nh & phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/1000 các i m dân cư nông thôn trên a bàn các xã. M c 4. LĨNH V C H TNCH, CH NG TH C i u 12. Lĩnh v c ch ng th c 1. Ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký. a) Ch ng th c b n sao t b n chính các gi y t , văn b n b ng ti ng nư c ngoài ho c song ng ; b) Ch ng th c ch ký c a ngư i d ch trong các gi y t , văn b n t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t ho c t ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài; ch ng th c ch ký trong các gi y t , văn b n b ng ti ng nư c ngoài và các văn b n, gi y t song ng . 2. Ch ng th c h p ng, giao d ch liên quan n ng s n có giá tr dư i 50 tri u ng. 3. Ch ng th c văn b n th a thu n phân chia di s n th a k , văn b n khai nh n di s n th a k . 4. Ch ng th c các h p ng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Lĩnh v c h t ch 1. C p l i b n chính gi y khai sinh. 2. C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch. 3. i u ch nh n i dung trong s h t ch và các gi y t h t ch khác. 4. Thay i, c i chính h t ch cho ngư i t 14 tu i tr lên, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch, i u ch nh h t ch cho m i trư ng h p không phân bi t tu i. M c 5. LĨNH V C LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I i u 14. Chính sách thương binh, li t s và ngư i có công 1. Gi i quy t ch Thương binh. 2. H sơ gi i quy t ch tr c p m t l n i v i thân nhân ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày và ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c ã ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995. 3. H sơ gi i quy t ch tr c p i v i ngư i giúp cách m ng. 4. H sơ th c hi n ch tr c p hàng tháng v i ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c. 5. H sơ gi i quy t ch i v i ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày và ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c.
 9. 6. H sơ gi i quy t mai táng phí i v i ngư i có công t tr n. 7. H sơ gi i quy t ch tr c p i v i ngư i giúp cách m ng. 8. C p s ưu ãi Giáo d c ào t o 9. H sơ ngh mi n, gi m ti n s d ng t cho các i tư ng chính sách theo Quy t nh s 117/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 118/Q -TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 v vi c h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà và i u 3 Quy t nh s 20/2000/Q -TTg v vi c h tr ngư i ho t ng cách m ng t trư c cách m ng Tháng Tám năm 1945 c i thi n nhà ; Quy t nh s 118/Q -TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 v vi c h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà . 10. ngh công nh n "Bà m Vi t Nam Anh hùng". 11. H sơ gi i quy t ch iv im ts i tu ng tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c nhưng chưa ư c hư ng chính sách c a ng và Nhà nư c. 12. H sơ gi i quy t ch theo Quy t nh 290/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ch chính sách i v i m t s i tư ng tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c nhưng chưa ư c hư ng chính sách c a ng và Nhà nư c; h sơ gi i quy t ch theo Quy t nh 188/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 v vi c h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà . 13. Di chuy n h sơ ngư i có công. 14. C p l i th thương binh, b nh binh, gia ình li t s . i u 15 . B o tr xã h i và các lĩnh v c khác 1. H sơ ngh tr c p c u tr t xu t t i c ng ng. 2. H sơ ti p nh n i tư ng là ngư i già cô ơn, ngư i tàn t t, ngư i tâm th n mãn tính, ngư i b nhi m HIV/AIDS vào nuôi dư ng t i cơ s b o tr xã h i. 3. H sơ ngh c p s h nghèo, c p th B o hi m y t cho i tư ng ngư i nghèo, dân t c thi u s , nhân dân s ng các xã thu c chương trình 135. 4. Th t c l p danh sách tr c p i tư ng b o tr xã h i. 5. H sơ gi i quy t h tr mai táng phí cho i tư ng b o tr xã h i. 6. ưa i tư ng nghi n ma túy, gái m i dâm vào trung tâm Giáo d c lao ng xã h i t nh. M c 6. CÁC LĨNH V C KHÁC i u 16. Lĩnh v c giáo d c và ào t o ThNm nh án thành l p trư ng m m non. ThNm nh án thành l p trư ng ti u h c. ThNm nh án thành l p trư ng trung h c cơ s . Th t c chuy n trư ng i v i h c sinh ti u h c và trung h c cơ s .
 10. i u ch nh chi ti t h t ch trên văn b ng, ch ng ch . M c 7. PHÍ, L PHÍ i u 17. Ch thu n p phí và l phí 1. Các th t c hành chính có thu phí, l phí ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th t c hành chính có thu phí, l phí thì ch thu, n p, qu n lý, m c thu và s d ng các kho n phí, l phí ư c th c hi n theo các quy nh c a các cơ quan Trung ương và quy nh c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh. 3. B ph n ti p nh n giao tr k t qu cho công dân, t ch c khi công dân th c hi n y nghĩa v tài chính, phí, l phí (n u có). i u 18. M i quan h khi th c hi n phí, l phí Các phòng, ban chuyên môn có nhi m v nh n biên lai thu phí, l phí và y nhi m thu cho B ph n ti p nh n các lĩnh v c thu c thNm quy n gi i quy t c a phòng, ban chuyên môn. Cán b , công ch c thu c B ph n ti p nh n ph i ki m kê biên lai thu phí; phí và l phí ã thu quy t toán v i các phòng chuyên môn có liên quan vào ngày 25 hàng tháng. Các phòng, ban chuyên môn có nhi m v ki m kê biên lai, t ng h p các kho n phí, l phí do B ph n ti p nh n chuy n qua, quy t toán v i Chi c c thu , n p vào ngân sách nhà nư c, i u ti t ph n phí, l phí ư c trích l i cho B ph n ti p nh n và các b ph n có liên quan theo úng quy nh. Chương III QUY TRÌNH TI P NH N, GI I QUY T H SƠ VÀ QUAN H PH I H P THEO CƠ CH M T C A M c 1. QUY TRÌNH TI P NH N, GI I QUY T H SƠ THEO CƠ CH M T C A i u 19. Ti p nh n h sơ 1. Căn c nh ng th t c hành chính ã ư c quy nh ti p nh n, gi i quy t theo cơ ch m t c a, t ch c, cá nhân tr c ti p liên h v i B ph n ti p nh n và tr k t qu thu c Văn phòng UBND huy n, th xã, thành ph . 2. Công ch c thu c B ph n ti p nh n có trách nhi m xem xét h sơ, yêu c u c a t ch c, cá nhân và ki m tra k các lo i gi y t c n thi t c a t ng lo i h sơ. a) N u h sơ ã h p l theo quy nh ( úng n i dung, y th t c và thu c thNm quy n ti p nh n, gi i quy t c a UBND huy n, th xã, thành ph ), th c hi n ti p nh n h sơ. i v i các h sơ có h n th i gian cho ngư i n p, cán b ti p nh n h sơ ph i vi t gi y biên nh n h sơ, ghi rõ ngày tr k t qu , i v i trư ng h p gi i quy t trong ngày thì không c n ghi gi y biên nh n h sơ; c p nh t thông tin h sơ vào s theo dõi h sơ. UBND huy n, th xã, thành ph s d ng ph n m m qu n lý h sơ thì c p nh t vào máy và in gi y biên nh n h sơ. b) N u h sơ chưa h p l theo quy nh, cán b ti p nh n h sơ hư ng d n c th cho t ch c, cá nhân thông qua phi u hư ng d n t ch c, cá nhân b sung, hoàn ch nh. Vi c hư ng d n này ư c th c hi n theo nguyên t c m t l n, y theo quy nh ã ư c niêm y t công khai. i u 20. Chuy n h sơ
 11. Sau khi ti p nh n, ki m tra và vi t phi u biên nh n, B ph n ti p nh n chuy n h sơ cho các phòng, ban chuyên môn có liên quan x lý. 1. B ph n ti p nh n ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i các phòng, ban chuyên môn có liên quan gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c. 2. H sơ c a t ch c, cá nhân ư c chuy n n các phòng, ban chuyên môn vào cu i gi làm vi c m i bu i c a ngày làm vi c. H sơ ti p nh n sau 16 gi hàng ngày thì B ph n ti p nh n chuy n h sơ cho phòng, ban chuyên môn vào cu i gi làm vi c c a bu i sáng ngày hôm sau. 3. Th i gian phòng chuyên môn ti p nh n và tr k t qu gi i quy t h sơ v i b ph n ti p nh n ph i ư c th hi n trong s theo dõi gi i quy t h sơ c a công ch c chuyên môn theo dõi, ki m tra. 4. Nh ng h sơ thu c trách nhi m, thNm quy n gi i quy t c a nhi u c p hành chính mà ho t ng hư ng d n, ti p nh n gi y t , h sơ, gi i quy t n tr k t qu ư c th c hi n t i B ph n ti p nh n c a UBND huy n, th xã, thành ph (h sơ theo quy nh ư c gi i quy t theo cơ ch m t c a liên thông) thì B ph n ti p nh n căn c vào tính ch t công vi c chuy n h sơ cho phòng chuyên môn có trách nhi m x lý công vi c u tiên; phòng chuyên môn gi i quy t công vi c theo trách nhi m, quy n h n và tr k t qu v B ph n ti p nh n. i u 21. X lý, gi i quy t h sơ Phòng chuyên môn thNm nh, x lý h sơ c a t ch c, cá nhân trình lãnh o lãnh o phòng, ban ký duy t h sơ theo thNm quy n. Lĩnh v c thu c thNm quy n gi i quy t c a UBND huy n, th xã, thành ph thì B ph n chuyên môn có trách nhi m trình lãnh o UBND huy n, th xã, thành ph phê duy t, chuy n tr k t qu gi i quy t h sơ cho b ph n ti p nh n úng th i gian quy nh. i v i h sơ c n ki m tra th c t trư c khi gi i quy t thì công ch c c a phòng chuyên môn ph i có k ho ch ki m tra và báo cáo tr c ti p v i lãnh o phòng chuyên môn. Quá trình ki m tra th c t ph i ư c l p biên b n, ghi rõ các bên tham gia, th i gian, n i dung và k t qu ki m tra. Biên b n ư c lưu gi theo h sơ. Trư ng h p gi i quy t h sơ ch m hơn th i gian h n tr k t qu ư c ghi trong gi y biên nh n h sơ thì phòng, ban chuyên môn có trách nhi m thông báo lý do cho B ph n ti p nh n b ng văn b n B ph n ti p nh n có cơ s gi i thích cho công dân, t ch c. Trư ng h p h sơ không i u ki n gi i quy t thì trong vòng 01 (m t) ngày k t khi có k t lu n không gi i quy t, công ch c chuyên môn có trách nhi m ph i h p v i B ph n ti p nh n liên h t ch c, cá nhân tr l i h sơ và thông báo lý do b ng văn b n. Th i gian t i a các phòng, ban chuyên môn thu c huy n, th xã thành ph có văn b n k t lu n không gi i quy t là không quá 1/2 th i gian ư c quy nh gi i quy t t i ơn v mình. i u 22. Giao tr k t qu gi i quy t h sơ 1. Sau khi nh n h sơ gi i quy t t phòng, ban chuyên môn, B ph n ti p nh n tr k t qu cho t ch c, cá nhân theo úng th i gian ã h n, thu phí, l phí theo quy nh và yêu c u t ch c, cá nhân ký nh n vào s theo dõi ti p nh n và tr k t qu . 2. Trư ng h p n ngày h n tr k t qu nhưng h sơ v n chưa x lý xong, b ph n ti p nh n có trách nhi m thông báo lý do tr h n, xin l i t ch c, cá nhân và h n l i th i gian tr k t qu . a) Trư ng h p nguyên nhân ch m tr t các phòng chuyên môn thì công ch c chuyên môn ch u trách nhi m x lý h sơ ph i i di n phòng chuyên môn gi i thích nguyên nhân, xin l i t ch c, cá nhân. b) Trư ng h p nguyên nhân ch m tr t lãnh o
 12. - Nh ng công vi c thu c trách nhi m, thNm quy n gi i quy t c a các phòng chuyên môn thu c UBND huy n, th xã, thành ph n u ch m tr thì lãnh o các phòng chuyên môn tr c ti p xin l i và gi i thích v i t ch c, cá nhân. - Nh ng công vi c c n có s ph i h p c a nhi u cơ quan gi i quy t mà công vi c b ách t c t i cơ quan, ơn v nào thì th trư ng tr c ti p c a cơ quan, ơn v ó có trách nhi m xin l i và gi i thích v i t ch c, cá nhân. M c 2. M I QUAN H PH I H P i u 23. H sơ ph c t p v th t c ho c có vư ng m c Trư ng h p h sơ c a công dân, t ch c trong quá trình ti p nh n chưa rõ ràng ho c còn vư ng m c thì công ch c ti p nh n h sơ tr c ti p trao i ngay v i phòng chuyên môn th ng nh t trư c khi nh n h sơ. i u 24. Bàn giao h sơ H sơ do B ph n ti p nh n chuy n n mà phòng chuyên môn ki m tra không úng theo quy nh thì phòng chuyên môn tr l i b sung h sơ. Công ch c ti p nh n h sơ ph i tr c ti p liên h xin l i và ngh t ch c, cá nhân b sung h sơ. N u công ch c ti p nh n h sơ có sai sót hai l n tr lên mà không có lý do chính áng ho c không làm t t nhi m v thì ph i b x lý tuỳ theo m c vi ph m. i u 25. X lý h sơ H sơ có liên quan n trách nhi m, thNm quy n c a nhi u cơ quan, phòng chuyên môn tr c ti p gi i quy t h sơ ch ng ph i h p v i các cơ quan liên quan cùng x lý h sơ. Các phòng chuyên môn, các cơ quan có liên quan có trách nhi m ph i h p x lý h sơ khi có yêu c u ph i h p. i u 26. L y ý ki n các bên tham gia i v i các h sơ theo quy nh trư c khi gi i quy t, UBND huy n, th xã, thành ph ph i l y ý ki n c a các cơ quan có liên quan thì UBND huy n, th xã, thành ph ph i có văn b n l y ý ki n. N u quá th i gian quy nh ghi trong văn b n ngh mà các cơ quan ư c l y ý ki n không tr l i b ng văn b n thì UBND huy n, th xã, thành ph ư c quy n gi i quy t theo thNm quy n; các cơ quan ư c l y ý ki n nhưng không tr l i b ng văn b n ch u trách nhi m v i các h u qu , vư ng m c phát sinh v n i dung ư c l y ý ki n trong ph m vi liên quan thu c thNm quy n. Th i gian ngh các cơ quan tham gia ý ki n ph i h p lý, tùy thu c vào n i dung l y ý ki n nhưng không ư c ít hơn 05 ngày làm vi c, k t ngày phát hành văn b n n ngày quy nh tr l i; ngo i tr trư ng h p n i dung công vi c ã ư c UBND t nh quy nh c th . Chương IV T CH C TH C HI N i u 27. Trách nhi m c a Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph 1. T ch c ph bi n, quán tri t th c hi n Quy nh này n t ng cán b , công ch c, viên ch c c a ơn v.
 13. 2. Căn c vào các lĩnh v c ư c quy nh t i chương II c a Quy nh này, quy nh c th v thành ph n h sơ, trình t , cách th c th c hi n và th i gian gi i quy t các th t c hành chính theo cơ ch m t c a t i UBND các huy n, th xã, thành ph theo hư ng ơn gi n hóa th t c hành chính và các quy nh pháp lu t hi n hành. Ngoài các lĩnh v c ư c quy nh t i Chương II Quy nh này, UBND huy n, th xã, thành ph căn c vào tình hình th c t xu t cơ quan có thNm quy n trình UBND t nh m t s lĩnh v c khác c n ư c gi i quy t theo cơ ch m t c a t i cơ quan, ơn v . 3. B trí phòng làm vi c c a B ph n ti p nh n thu c Văn phòng UBND huy n, th xã, thành ph t i nơi thu n ti n, di n tích t i thi u 80m2, trong ó dành 50% di n tích b trí nơi ng i ch cho t ch c, cá nhân. Trang b i u ki n cơ s v t ch t c n thi t ph c v cho vi c ti p nh n h sơ và ti p xúc, giao d ch v i công dân, b trí bàn, gh , nư c u ng và các ti n nghi khác (n u có th ) ph c v công dân khi n giao d ch. 4. Ch o xây d ng quy ch làm vi c c a UBND huy n, th xã, thành ph ; quy ch làm vi c c a các phòng chuyên môn thu c UBND huy n, th xã, thành ph phù h p v i vi c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông và quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan; ban hành n i quy, quy ch làm vi c c a B ph n ti p nh n và tr k t qu thu c UBND huy n, th xã, thành ph . 5. Ch o c ng c , s p x p l i B ph n ti p nh n và tr k t qu thu c Văn phòng UBND huy n, th xã, thành ph . 6. B trí công ch c có năng l c, phNm ch t và k năng giao ti p t t làm nhi m v ti p nh n h sơ. 7. Th c hi n niêm y t công khai các quy nh v quy trình, th t c hành chính, phí, l phí, và th i gian gi i quy t i v i t ng h sơ công vi c t i B ph n ti p nh n và tr k t qu ; m s góp ý, hòm thư góp ý; niêm y t công khai s i n tho i c a lãnh o UBND và các trư ng phòng chuyên môn, sơ làm vi c c a cơ quan UBND huy n, th xã, thành ph . 8. Thông báo, tuyên truy n Quy nh này thông qua h th ng ài Truy n thanh, t rơi, áp phích … nhân dân ư c bi t, th c hi n và ki m tra giám sát vi c th c hi n. 9. Thư ng xuyên t ch c ki m tra tình hình ti p nh n, gi i quy t h sơ c a B ph n ti p nh n và công ch c chuyên môn; rà soát, ánh giá tình hình công vi c theo nh kỳ, sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m; xu t, ki n ngh các vư ng m c, khó khăn phát sinh trong quá trình th c hi n. i u 28. Trách nhi m c a các S , ngành liên quan 1. Trách nhi m S N i v . a) Ch trì, ph i h p v i UBND các huy n, th xã, thành ph ch o, hư ng d n, ôn c, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này t i UBND các huy n, th xã, thành ph . b) Ph i h p v i các S , ban, ngành chuyên môn có liên quan k p th i x lý các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n. 2.Trách nhi m c a các S ngành chuyên môn có liên quan. a) S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n nghi p v ; ki m tra, x lý k p th i các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n các th t c hành chính cho cán b phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i. Ch o phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i tr c thu c t o cơ ch ưu tiên, th c hi n vi c gi i quy t h sơ do B ph n ti p nh n thu c UBND huy n, th xã, thành ph chuy n n úng th i gian quy nh. b) S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tư pháp, S Xây d ng, S Giao thông V n t i, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m hư ng d n nghi p v ; ki m tra vi c thi hành các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c; k p th i thông báo, hư ng d n khi có thay i, b sung văn b n quy
 14. ph m pháp lu t v th t c hành chính trong các lĩnh v c t ai, h t ch, ch ng th c, qu n lý ô th t i UBND các huy n, th xã, thành ph . c) C c Thu t nh có trách nhi m ch o và ki m tra vi c th c hi n c a Chi c c Thu các huy n, th xã, thành ph trong vi c x lý h sơ và ban hành các thông báo nghĩa v tài chính chính xác và úng th i gian quy nh. Ph i h p v i UBND các huy n, th xã, thành ph ch o các Chi c c Thu b trí cán b có trình chuyên môn nghi p v và kinh nghi m t t tham gia ph i h p v i B ph n ti p nh n thu c UBND huy n, th xã, thành ph trong vi c ti p nh n và bàn giao h sơ thông tin a chính, h sơ xác nh nghĩa v tài chính c a ngư i s d ng t hàng ngày, y , chính xác. Ch o các Chi c c Thu ph i h p v i phòng Tài nguyên và Môi trư ng cung c p bi u m u cho các xã, phư ng, th tr n ph c v nhân dân; th c hi n công tác tuyên truy n, hư ng d n, tư v n và gi i áp k p th i các yêu c u c a công dân v nghĩa v tài chính liên quan n quy n s d ng t. d) Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan t o i u ki n và th c hi n t t công tác ph i h p giúp UBND các huy n, th xã, thành ph th c hi n t t nhi m v c i cách th t c hành chính theo cơ ch m t c a úng quy nh. ) Báo k L k, ài Phát thanh - Truy n hình k L k và các cơ quan thông tin i chúng trên a bàn t nh ph i h p ph bi n, tuyên truy n vi c t ch c th c hi n n i dung Quy nh này. i u 29. Khen thư ng, k lu t Cán b , công ch c hoàn thành t t nhi m v ư c khen thư ng. Cán b , công ch c có các hành vi sau ây trong quá trình gi i quy t các yêu c u c a t ch c, công dân b x lý k lu t. a) Không nh n h sơ ã h p l , y ; không hư ng d n c th khi ti p nh n h sơ, gây phi n hà i v i ngư i n p h sơ; nh n h sơ mà không ghi vào s theo dõi; b) T t ra các th t c hành chính ngoài quy nh chung, gây phi n hà i v i ngư i liên h gi i quy t các th t c hành chính; c) Gi i quy t th t c hành chính không úng trình t quy nh; trì hoãn vi c giao tr các lo i gi y t ã ư c cơ quan có thNm quy n ký cho ngư i ngh gi i quy t th t c hành chính; d) Gi i quy t th t c hành chính ch m tr so v i th i h n quy nh mà không có lý do chính áng; ) T ch i th c hi n ho c không th c hi n th t c hành chính mà theo quy nh c a pháp lu t ã i u ki n th c hi n; e) Th c hi n th t c hành chính không úng thNm quy n; f) Quy t nh, ghi ý ki n ho c xác nh n vào h sơ không úng quy nh gây thi t h i ho c t o i u ki n cho ngư i yêu c u gi i quy t th t c hành chính gây thi t h i cho Nhà nư c, t ch c và công dân; g) Làm m t, làm hư h i, làm sai l ch n i dung h sơ. 3. Hình th c x lý k lu t ư c quy nh như sau: a) Có hành vi quy nh t i i m a, c và d kho n 2 i u này do thi u trách nhi m thì b khi n trách; tái ph m do thi u trách nhi m thì b c nh cáo; do c ý thì b h b c lương; tái ph m do c ý thì b cách ch c ho c bu c thôi vi c;
 15. b) Có hành vi quy nh t i i m b và i m kho n 2 i u này do thi u trách nhi m thì b c nh cáo; tái ph m do thi u trách nhi m ho c do c ý thì b h b c lương; tái ph m do c ý thì b cách ch c ho c bu c thôi vi c. c) Có hành vi quy nh t i i m e và i m f kho n 2 i u này thì b c nh cáo ho c h b c lương; tái ph m thì b cách ch c ho c bu c thôi vi c; d) Có hành vi quy nh t i i m g kho n 2 i u này do thi u trách nhi m thì b khi n trách ho c c nh cáo; tái ph m do thi u trách nhi m ho c c ý thì b h b c lương ho c cách ch c; tái ph m do c ý thì b bu c thôi vi c. 4. ThNm quy n và trình t x lý k lu t th c hi n theo quy nh c a Pháp lu t. i u 30. Ch thông tin, báo cáo 1. UBND huy n, th xã, thành ph nh kỳ báo cáo tình hình th c hi n cơ ch m t c a v UBND huy n, th xã, thành ph và S N i v vào ngày 27 hàng tháng t ng h p, báo cáo UBND t nh. 2. UBND huy n, th xã, thành ph th c hi n báo cáo nhanh và các báo cáo chuyên v S N iv theo úng th i gian quy nh./.
Đồng bộ tài khoản