Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH C N THƠ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 25/2009/Q -UBND C n Thơ, ngày 25 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C BÃI B QUY T NNH S 32/2005/Q -UB NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH QUY NNH V VI C ÁP D NG CHÍNH SÁCH ƯU ÃI, KHUY N KHÍCH U TƯ TRÊN NA BÀN THÀNH PH C N THƠ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp, Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH : i u 1. Bãi b Quy t nh s 32/2005/Q -UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ ban hành Quy nh v vi c áp d ng chính sách ưu ãi, khuy n khích u tư trên a bàn thành ph C n Thơ. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày và ăng Báo C n Thơ ch m nh t là năm (5) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S , Th trư ng cơ quan ban, ngành thành ph , Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n : - VP Chính ph (HN-TPHCM); - B Tư pháp (C c KTVB); - B K ho ch và u tư; - TT. Thành y; - TT.H ND thành ph ; - TV.UBND thành ph ; - oàn BQH thành ph ; Tr n Thanh M n - TT.UBMTTQ, các oàn th thành ph ; - VP Thành y, các Ban ng; - VP oàn BQH-H ND thành ph ; - S , ban ngành thành ph ; - TT.H ND và UBND qu n, huy n; - Website Chính ph ; - TT Công báo;
  2. - Báo C n Thơ; - Lưu VT. TS.
Đồng bộ tài khoản