intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

138
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  250/TT G N G µ Y  29 T H¸ N G  4 N¨ M  1995 V Ò   Ö C   H µ N H  L Ë P  T æ N G   VI T C « N G   Y  H µ N G   ¶I VI Ö T  N A M T H C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Nh»m   ùc  Ön  th hi Quy Õt  nh   ®Þ 91/TTg  µy  ng 07/3/1994  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Ý  iÓ m   µnh  Ëp tËp  oµn  ph v vi th ® th l  ® kinh doanh;   X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Giao  th«ng  Ën  , v t¶i QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u  ­ Thµnh  Ëp  1.   l Tæng  c«ng    µng    Öt Nam     ¬  ë  ¾p   tyH h¶iVi   trªnc s s xÕp  ¹ c¸c ®¬n  Þ: vËn    Ón,bèc  Õp, söa  ÷a  µu biÓn,dÞch  ô  µng  l    i v  t¶ibi   x   ch t     vh h¶ithuéc Côc  µng    ÖtNam   µ  é      H h¶iVi   v B Giao  th«ng  Ën    v t¶i qu¶n  ý. l Tæng  c«ng    µng    Öt Nam   tyH h¶iVi   (sau  y  äit¾t lµTæng  ®© g       c«ng    µ ty)l   Tæng   c«ng    µ   íc ho¹t®éng  ty Nh n     kinh doanh, cã   c¸ch   t ph¸p  ©n,  ã    nh c c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  ©n  ù  v ngh v d s theo  Ët ®Þnh, tùchÞu  Lu      tr¸chnhiÖ m  Ò   µn  é    v to b ho¹t®éng, kinh doanh        trong ph¹m    è  èn  Tæng    vis v do  c«ng    tyqu¶n  ý; ã    l   con c dÊu, cã  µis¶n  µ    ü  Ëp    t  v c¸cqu t trung,® îcm ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng      t  ti   h trong n­   íc vµ  íc ngoµitheo    n    quy  nh  ña  µ   íc,® îc tæ  ®Þ c Nh n     chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo  §iÒu  Ö  l Tæng  c«ng ty. Tæng  c«ng    µng    ÖtNam   ã    tyH h¶iVi   c tªngiao dÞch  èc  Õ  µVIETNAM     qu t l   NATIONAL  SHIPPING  LINNES  Õtt¾tlµVINALINES. vi       Tæng  c«ng    ã  ôsë  Ýnh  ¹ Hµ   éi. tyc tr   ch t  N i §i Ò u  ­Tæng  2.   c«ng    ã  tyc tr¸chnhiÖ m  Ýnh    ch sau  y: ®© 1/ Thùc  Ön  Öm   ô    hi nhi v kinh doanh  Ò   Ën    Ón,khaith¸cc¶ng,söa    v v t¶ibi        ch÷a  µu  Ón, ®¹i lý m«i  í  µ  t bi       gi i cung  v øng  Þch  ô  µng    µ    µnh  d vh h¶i v c¸c ng nghÒ   kinh doanh    kh¸c cã  ªnquan  n   µng      li   ®Õ h h¶itheo quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ho   ho ph¸ttr Ón ngµnh  µng    ña  µ   íc;xuÊt nhËp  Èu  ¬ng  Ön,vËt t   i   h h¶i c Nh n     kh ph ti    , thiÕt bÞ     chuyªn  µnh  µng    ng h h¶i;cung  øng  lao  ng  µng    ®é h h¶i cho      c¸c tæ chøc  kinh doanh  µng      h h¶itrong níc vµ  µiníc;hîp    ªndoanh, li   Õt      ngo     t¸c,li     ªnk víic¸c tæ      chøc  kinh  Õ  t trong  íc vµ  µi níc vÒ   µng    ï hîp  íiph¸p n   ngo     h h¶i ph   v    luËt, Ýnh   ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n 2/ Nh Ën  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓn vèn  Nhµ   íc   to v ph¸ttr   do  n  giao,bao  å m   phÇn  èn  u    µo    g c¶  v ®Ç tv doanh  nghiÖp kh¸c;nhËn  µ  ö  ông    vsd tµinguyªn, ®Êt  ai  µ      ® v c¸c  ån  ùc kh¸c  Nhµ   íc giao    ùc  Ön  ngu l   do  n  ®Ó th hi nhiÖ m  ô  v kinh doanh  µ  ÷ng  Ö m  ô    v nh nhi v kh¸c® îcgiao.    3/ Tæ     chøc, qu¶n  ýc«ng      l  t¸cnghiªn cøu, øng  ông  Õn  é      d ti b khoa  äc, h  c«ng nghÖ   µ  v c«ng    o  ¹o,båi dìng  t¸c®µ t     c¸n  é  µ  b v c«ng  ©n  nh trong Tæng     c«ng  ty. §i Ò u 3.­
  2. 2 1/C¬   Êu  chøc  ña    c tæ  c Tæng  c«ng    å m   ã: tyg c ­Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t, ­Tæng    gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc, gi   ­C¸c  n  Þ  µnh      ®¬ v th viªnTæng  c«ng  ty. 2/ Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng  c«ng    îcquy  nh  ô  Ó  ty®   ®Þ c th trong  §iÒu  Ö  l Tæng  c«ng    ChÝnh  ñ  tydo  ph ban  µnh. h §i Ò u  ­ Bé   ëng  é   4.   tr B Giao  th«ng  Ën    v t¶isau    èng  Êt víiBé   ­ khith nh     tr ëng, Trëng    ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ­  b Ch ph tr Th t Ch ph quyÕt  nh    Ö m   ñ   Þch  éi ®ång  ®Þ bæ nhi Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  µ    ®è v c¸c thµnh    viªnkh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ. tr Bé   ëng  é   tr B Giao th«ng  Ën    Õt  nh    Ö m   ã  v t¶iquy ®Þ bæ nhi ph Tæng  gi¸m  ®èc  µ  Õ     ëng  v k to¸ntr Tæng  c«ng    Héi ®ång  tydo    qu¶n  Þtr×nh trªnc¬  ë    tr       s ®Ò nghÞ  ña  c Tæng  gi¸m  c. ®è §i Ò u 5.­ 1/ Bé   ëng  é     tr B Giao  th«ng  Ën    ã  v t¶ic tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  ¬ng      x d ph ¸n s ¾p  Õp  ¹ c¸c ®¬n  Þ  x li     v kinh doanh  µng    ãi t¹  Òu  trªn®©y     Ëp    h h¶in   i §i 1    ®Ó l danh  s¸ch    n  Þ   µnh    c¸c ®¬ v th viªn Tæng  c«ng    ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  ty tr Th t Ch ph quyÕt ®Þnh.   2/ Héi  ng    ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ã  ty c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  Òu  Ö    x d §i l tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng  c«ng      ×nh ChÝnh  ñ  ty®Ó tr   ph ban  µnh. h   3/ Bé   ëng  é   µi chÝnh  ñ  ×,phèi hîp  íiBé   ëng  é     tr BT  ch tr     v   tr B Giao th«ng  vËn    ùc hiÖn  Öc  t¶ith   vi giao vèn    cho Tæng c«ng ty. §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  6.   ®Þ n c hi l   t   ban  µnh. h Bé  ëng  é  tr B Giao  th«ng  Ën    é  ëng  é  µichÝnh,Bé  ëng,Trëng  v t¶i B tr , BT    tr   ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  b Ch ph     tr   tr c quan ngang  Bé, Thñ  ëng  ¬    tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng,  ôc  ëng  ôc  µng    Öt  ¬ C tr C H h¶i Vi Nam,  éi H  ®ång  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    µng    Öt Nam   Þu  ty H h¶i Vi   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2